عَلَ شَ مَسٍنيِ سِنفٍ
عَننَبِ يَيَ نَشَن سّبّ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عَننَبِ يَيَ نَشَن يِ بَتَاشّ سّبّ، عَ نُ نَ عِسَ شَ شّيرَ قُ نُن قِرِنيِيٍ نَن يَ مَ. عَ نَشَ عِنيِلَ عِسَ سّبّ، عَ مَن نَشَ بَتَاشّ سَشَن سّبّ دَنشَنِيَتْييٍ بّ، عَلَكٌ عٍ شَ عَلَ شَ لْننِ نُن لِمَنِيَ سْتْ. عَ دْنشْي رَ، عَننَبِ يَيَ نَشَ كِتَابُي ندٍ سّبّ نَشَن شِلِ «عَلَ شَ وَشَيِ.» عَ نَ سّبّ عِسَيَنكَيٍ نَن مَ نَشٍيٍ نُ نَ حَشَنكَتّ سْتْقٍ عٍ شَ دَنشَنِيَ شَ قٍ رَ.
يِ بَتَاشّ سِنفٍ سّبّ نّ عِسَيَنكَيٍ مَ عَلَكٌ عٍ نَشَ عٍ مَدَشُ وُلٍ شَرَنيِ رَ، نَشَن نُ يٍنسٍنشِ نَ وَشَتِ، عَ قَلَقٍ رَ عِسَ مُ نُ قَشِ دُنِحَ عَ عَدَ مَ كِ مَ. عَننَبِ يَيَ عَ مَسٍنشِ عَ عِسَ قِندِشِ عَدَ مَدِ يَتِ يَتِ نَن نَ، عَلَ نَشَن شّيشِ كٍلِقٍ كٌورٍ مَ عَ سَفٌ رَبَقٍ مَ. عِسَ قَتَنشِ عَلَ نَن نَ، كْنْ عَلَ نَشَ عَ رَفِرِ عَ شَ قِندِ شّمّ رَ دُنِحَ بّندّ قُحِ قَرِ، عَلَكٌ عَ شَ نْ عَ يّتّ بَدٍ سّرّشّ رَ عِبُنَدَ مَ بّ.
عِسَ شَ سّرّشّ تِدٍ فبٌ عَدَ مَ بّ، بَرِ مَ نَ فبَنسَن نْمَ عَ نِيَدٍ عَدَ مَدِيٍ شَ كِسِ سْتْ. مِشِ نَشَن بَرَ كِسِ سْتْ عِسَ وُلِ سَابُي رَ، عَ عَ كٌلٌن عَ بْحّ كُي عَ عَ كِسِشِ عَبَدَن. سِيكّ يٌ مُ لُمَ عَ يِ رَ سْنْن، بَرِ مَ عَ عَ كٌلٌن عَلَ قَمَ نّ عَ شَ لَايِدِ رَكَمَلِدٍ.
نَ سّرّشّ مَن قِندِ مَ مِسَالِ رَ دَنشَنِيَتْييٍ بّ. عَننَبِ يَيَ عَ مَسٍنمَ عَ وٌن شَ وٌن بٌرٍ شَنُ عَلْ عَلَ وٌن شَنُشِ كِ نَشّ. عَلَ وَ مَ عَ قْشِرَبِرّيٍ شَ قِندِ مِشِيٍ رَ نَشٍيٍ عٍ بٌرٍ شَنُمَ. مِشِ نَشَن عَ قَلَمَ عَ عَلَ شَنُمَ، كْنْ عَ مُ عَ بٌورٍ عِبُنَدَ مَ شَنُشِ، نَ كَنيِ بَرَ قِندِ وُلٍ قَلّ رَ.
عَلَ كٌلٌنقٍ مُنَقَنيِ فبٌ عَدَ مَ بّ. نَ نْمَ عَ نِيَدٍ عَ شَ عَرِيَننَ سْتْ يَرٍ، عَ مَن شَ دُنِحّءِفِرِ قَنيِ سْتْ بٍ. عَلَ شَ وٌن مَلِ عَ شَ شَنُنتٍيَ كٌلٌنقٍ رَ، عَلَكٌ وٌن شَ كِسِ سْتْ، وٌن مَن شَ قِندِ مِشِيٍ رَ نَشٍيٍ عٍ بٌرٍ شَنُشِ. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ سِنفٍ
عَننَبِ يَيَ نَشَن سّبّ
1
كِسِ مَسٍنيِ
كِسِ مَسٍنيِ،
نَشَن نُ نَ كَبِ عَ قْلّ،
مُشُ تُلِ نَشَن مّشِ،
مُشُ يَ نَشَن تٌشِ،
مُشُ بّلّشّ نَشَن مَسُشُشِ،
مُشُ بَرَ نَ سٍيدٍ بَ.
نَشَن نَ كِسِ رَ، نَ بَرَ عَ يّتّ مَسٍن.
مُشُ بَرَ عَ تٌ،
مُشُ بَرَ نَ كِسِ شَ قٍ كَوَندِ تِ،
نَشَن مُ حْنمَ عَبَدَن،
نَشَن نُ نَ بَبَ عَلَ قّ مَ،
بٍينُن عَ شَ عَ يّتّ مَسٍن مُشُ بّ.
مُشُ نَشَن تٌشِ،
مُشُ نَشَن مّشِ،
مُشُ وٌ قَن كَوَندِقٍ نَ نَن نَ،
عَلَكٌ وٌن بِرِن شَ لُ لَنيِ كُي،
وٌن نُن بَبَ عَلَ نُن عَ شَ دِ عِسَ، عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ.
مُشُ يِ قٍ سّبّقٍ نّ وٌ مَ،
عَلَكٌ مُشُ شَ سّيوّ شَ كَمَلِ.
مُشُ نَشَن مّشِ عِسَ رَ، مُشُ شَ نَ دّنتّفّ سَ وٌ بّ. عَلَ قِندِشِ نَءِيَلَنيِ نَن نَ. دِ مِ يٌ مُ نَ عَ عِ. شَ وٌن عَ قَلَ وٌن نُن عَلَ نَ عَ رَ، كْنْ وٌن حّرّ مَ دِ مِ كُي، وٌن بَرَ وُلٍ قَلَ، وٌن مُ حّرّقٍ نْندِ كِرَ شْن مَ. كْنْ، شَ وٌن حّرّ مَ نَءِيَلَنيِ كُي عَلَ شَ كِرَ شْن، وٌن نُن دَنشَنِيَتْييٍ نَن لُمَ لَنيِ كُي. عَلَ شَ دِ عِسَ وُلِ نَن وٌن نَسّنِيّنمَ يُنُبِ بِرِن مَ.
شَ وٌن عَ قَلَ يُنُبِ يٌ مُ نَ وٌن مَ، وٌن بَرَ وٌن يّتّ مَدَشُ، نْندِ يٌ مُ نَ وٌن بّ. شَ وٌن نَ وٌن تِ وٌن مَ يُنُبِيٍ رَ، عَلَ عٍ شَقَرِ مَ نّ، عَ وٌن نَسّنِيّن وٌن مَ تِنشِنتَرٍيَ مَ. عَلَ تِنشِن، وٌن نْمَ وٌن شَشِلِ تِدٍ عَ رَ. 10 شَ وٌن عَ قَلَ يُنُبِ يٌ مُ نَ وٌن مَ، وٌن بَرَ عَلَ قِندِ وُلٍ قَلّ رَ، عَ شَ مَسٍنيِ مُ نَ وٌن بْحّ كُي.