2
وٌن شُنمَقَلَمَ
ﭑ مَ دِيٍ، ﭑ بَرَ نَ بِرِن سّبّ وٌ مَ، عَلَكٌ وٌ نَشَ يُنُبِ رَبَ، كْنْ شَ عَ سَ لِ مِشِ ندٍ نَشَ بِرَ نَ كُي، عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ قَمَ وٌن شُنمَقَلَدٍ بَبَ عَلَ بّ. عِسَ تِنشِن. عَ تَن نَن قِندِشِ سّرّشّ رَ وٌن مَ يُنُبِيٍ شَقَرِقٍ رَ. عَ مُ وٌن مَ يُنُبِيٍ فبَنسَن شَقَرِشِ، عَ نَ نَن نَبَشِ دُنِحَ مِشِ بِرِن بّ.
شَ وٌن سَ عَلَ شَ يَامَرِيٍ رَبَتُ، نَ نَن عَ مَسٍنمَ عَ وٌن عَلَ كٌلٌن. شَ مِشِ ندٍ عَ قَلَ، «ﭑ تَن عَلَ كٌلٌن»، كْنْ عَ مُ عَ شَ يَامَرِيٍ رَبَتُمَ، وُلٍ قَلّ نَن عَ رَ، نْندِ مُ نَ عَ بّ. كْنْ مِشِ نَشَن عَلَ شُي سُشُمَ، عَلَ شَ شَنُنتٍيَ بَرَ فّ كَمَلِدٍ نَ كَنيِ بّ. نَ كُي، وٌن نْمَ عَ كٌلٌندٍ وٌن نَ عَلَ قْشْ رَ. نَشَن يٌ عَ قَلَمَ عَ نُن عَلَ نَن عَ رَ، عَ لَنمَ عَ شَ عَ حّرّ عِسَ شَ كِرَ شْن.
ﭑ شَنُنتٍنيِيٍ، ﭑ يَامَرِ نَشَن مَسٍنمَ وٌ بّ، قٍ نّينّ مُ عَ رَ. وٌ عَ كٌلٌن كَبِ عَ قْلّ. يَامَرِ قٌرِ نَن عَ رَ، وٌ نَشَن سِنفٍ مّ نُ. كْنْ عِ مَن نَ مَتٌ ﭑ يَامَرِ نّينّ نَن سّبّقٍ وٌ مَ. نْندِ نَن عَ رَ نَشَن مَكّنّنشِ عِسَ حّرّ كِ كُي عَ نُن وٌ تَن قَن حّرّ كِ كُي، بَرِ مَ دِ مِ نَ حْنقٍ، عَلَ شَ نَءِيَلَنيِ لَشِشّ بَرَ مِنِ قْلْ.
نَشَن عَ قَلَمَ عَ عَ نَ عَلَ شَ نَءِيَلَنيِ كُي، كْنْ عَ عَ نفَشَكٍرٍنيِ شْنشِ، نَ كَنيِ مَن نَ دِ مِ نَن كُي. 10 نَشَن عَ نفَشَكٍرٍنيِ شَنُمَ، نَ كَنيِ سَبَتِشِ عَلَ شَ نَءِيَلَنيِ نَن كُي، قٍقٍ مُ نَ نَشَن عَ رَبِرَ مَ. 11 كْنْ نَشَن عَ نفَشَكٍرٍنيِ شْنمَ، نَ كَنيِ نَ دِ مِ نَن كُي. عَ حّرّ مَ دِ مِ نَن كُي، عَ مُ عَ سِفَدٍ يَتِ تٌمَ، بَرِ مَ دِ مِ بَرَ عَ يَ دْنشُ.
12 ﭑ مَ دِيٍ، ﭑ شَ عَ مَسٍن وٌ بّ يِ سّبّلِ رَ؛
وٌ شَ يُنُبِيٍ بَرَ شَقَرِ عِسَ شِلِ سَابُي رَ.
13 قٌرِيٍ، ﭑ شَ عَ مَسٍن وٌ بّ يِ سّبّلِ رَ؛
وٌ بَرَ عَ كٌلٌن عَ تَن نَشَن نُ نَ كَبِ عَ قْلّ.
قٌنِكٍيٍ، ﭑ شَ عَ مَسٍن وٌ بّ يِ سّبّلِ رَ؛ وٌ بَرَ نْ سٍنتَنّ رَ.
14 ﭑ مَ دِيٍ، ﭑ بَرَ نَ مَسٍن وٌ بّ يِ سّبّلِ رَ،
بَرِ مَ وٌ بَرَ بَبَ عَلَ كٌلٌن.
قٌرِيٍ، ﭑ بَرَ نَ مَسٍن وٌ بّ يِ سّبّلِ رَ،
بَرِ مَ وٌ عَ كٌلٌن نَشَن نَ نَ كَبِ عَ قْلّ.
قٌنِكٍيٍ، ﭑ بَرَ نَ مَسٍن وٌ بّ يِ سّبّلِ رَ؛
بَرِ مَ وٌ سّنبّ فبٌ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ سَبَتِشِ وٌ بْحّ كُي.
وٌ بَرَ نْي سْتْ سٍنتَنّ شُن مَ.
15 وٌ نَشَ دُنِحَ قٍ شَنُ، شَ نَ مُ عَ رَ وٌ مُ نْمَ بَبَ عَلَ شَنُدٍ. 16 نَشَن قِندِشِ دُنِحَ قٍ رَ، عَلْ عِبُنَدَ مَ وَشْنقٍ كٌبِ، مِلّ، نُن يّتّ عِفبٌحَ نَشَن كٍلِشِ سٍيٍ سْتْقٍ مَ، نَ سٍسٍ مُ كٍلِشِ بَبَ عَلَ مَ. عَ كٍلِشِ يِ دُنِحَ نَن مَ. 17 دُنِحَ نُن عَ وَشْنقٍ حْنمَ نّ، كْنْ نَشٍيٍ عَلَ وَشْنقٍ رَبَمَ، عٍ كِسِمَ نّ عَبَدَن.
عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ يَشُي
18 ﭑ مَ دِيٍ، وٌن نَ وَشَتِ دْنشْي نّ يِ كِ. وٌ بَرَ عَ مّ، عَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ يَشُي ندٍ نَ قَقٍ. وٌ بَرَ عَ كٌلٌن عَ يَشُي فبٍفبٍ بَرَ قَ. وٌن عَ كٌلٌن نَ نَن مَ عَ وٌن نَ وَشَتِ دْنشْي نّ يِ كِ. 19 نَ مِشِيٍ كٍلِشِ وٌن تَن نَن شُن مَ، كْنْ وٌن نفَشَكٍرٍنيِ مُ نُ عٍ رَ، شَ نَ مُ عَ رَ عٍ مُ نُ كٍلِمَ وٌن شُن مَ نُ. كْنْ عٍ تٌ مُ تِن لُدٍ وٌن يَ مَ، عٍ بَرَ عَ مَسٍن عَ وٌن نفَشَكٍرٍنيِيٍ مُ نُ عٍ رَ.
20 عَلَ شَ سّنِيّنتْي بَرَ وٌ سُفَندِ، عَ شَشِلِ سّنِيّنشِ قِ وٌ مَ. نَ نَن عَ تٌشِ وٌ بِرِن نْندِ كٌلٌنشِ. 21 ﭑ مُ يِ بَتَاشّ سّبّشِ وٌ مَ وٌ شَ نْندِ كٌلٌنتَرٍيَ شَ مَ. ﭑ عَ سّبّشِ وٌ شَ نْندِ كٌلٌنيِ شَ قٍ نَن مَ، وُلٍ يٌ مُ نَ نَشَن كُي.
22 وُلٍ قَلّ نَ ندٍ رَ؟ نَشَن عَ قَلَمَ عَ عِسَ مُ قِندِشِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ رَ. نَ كَنيِ بَرَ قِندِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ يَشُي رَ. عَ بَرَ تٌندِ بَبَ عَلَ نُن عَ شَ دِ رَ. 23 مِشِ نَشَن تٌندِ مَ عَلَ شَ دِ رَ، عَ بَرَ تٌندِ بَبَ عَلَ قَن نَ. نَشَن بَرَ تِن عَلَ شَ دِ رَ، عَ بَرَ تِن بَبَ عَلَ قَن نَ.
24 وٌ مَسٍنيِ نَشَن مّ عَ قْلّ، وٌ شَ نَ رَفَتَ وٌ بْحّ مَ. شَ عَ نَ نَ كِ نّ، عَ لِمَ وٌ بَرَ سَبَتِ بَبَ عَلَ شَ دِ نُن بَبَ عَلَ عِ. 25 عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ بَرَ كِسِ لَايِدِ تٌنفٌ وٌن بّ، كِسِ نَشَن مُ حْنمَ عَبَدَن.
26 ﭑ بَرَ يِ بَتَاشّ سّبّ وٌ مَ مِشِ ندٍيٍ نَن مَ قٍ رَ نَشٍيٍ وَ مَ وٌ مَدَشُقٍ. 27 عَلَ بَرَ عَ شَشِلِ قِ وٌ مَ، عَ نَ وٌ بْحّ عِ. وٌ هَيِ مُ نَ كَرَ مْشْ فبّتّ مَ. عَلَ شَشِلِ نَن وٌ مَتِنكَنمَ نْندِ بِرِن نَ. وُلٍ يٌ مُ نَ عَ شَ مَسٍنيِ كُي. وٌ شَ بِرَ عَ قْشْ رَ تُن.
28 ﭑ مَ دِيٍ، وٌ نُن عِسَ شَ لُ عَ رَ، عَلَكٌ عَ نَ فبِلٍن تّمُي نَشّ يَافِ يٌ نَشَ وٌن مَكُيَ عَ رَ. وٌن شَ لَ عَ رَ تّمُي بِرِن. 29 وٌ تٌ عَ كٌلٌن عَ تِنشِن، وٌ شَ عَ كٌلٌن قَن عَ تِنشِنتْي بِرِن قَتَنشِ عَ تَن نَن نَ.