22
عَكَبُ شَ فٍرٍيٍ
يُدَيَ مَنفّيٍ عِِ ١٨‏؛٢ ٬ ٢٧
حّ سَشَن نَشَ دَنفِ، فٍرٍ يٌ مُ لُ عَرَ مِ نُن عِسِرَيِلَ تَفِ. عَ حّ سَشَن ندٍ رَ، يُدَيَ مَنفّ يٍهٌسَقَتِ نَشَ فٌرٌ عِسِرَيِلَ مَنفّ يِرٍ. عِسِرَيِلَ مَنفّ نَشَ عَ قَلَ عَ شَ مِشِيٍ بّ، «وٌ عَ كٌلٌن عَ رَ مٌتِ، نَشَن نَ فَلَدِ بْشِ مَ، وٌن تَن نَن فبٍ عَ رَ. وٌن نَشَ سِيكّ عَ رَ سُشُدٍ عَرَ مِ مَنفّ يِ رَ.» عِسِرَيِلَ مَنفّ عَكَبُ نَشَ عَ قَلَ يُدَيَ مَنفّ يٍهٌسَقَتِ بّ، «وٌن بِرِن نَ عَ رَ سِفَقٍ رَ مٌتِ فَلَدِ بْشِ مَ؟» يٍهٌسَقَتِ نَشَ عَ يَابِ، «عِيٌ، عِ تَن يٌ ﭑ تَن يٌ، وٌن بِرِن كٍرٍن. وٌن مَ حَمَيٍ نُن وٌن مَ سٌي قَن عَ بِرِن كٍرٍن.»
يٍهٌسَقَتِ نَشَ عَ قَلَ عِسِرَيِلَ مَنفّ بّ، «ﭑ بَرَ عِ مَشَندِ، وٌن شَ عَلَتَلَ سَفٌ قٍن يِ قٍ كُي يَكْسِ.» عِسِرَيِلَ مَنفّ نَشَ نَمِحْنمّ كّمّ نَانِ مَلَن، عَ عٍ مَشْرِن، «عَ لَنمَ كَ عَ مُ لَنمَ وٌن شَ سِفَ رَ مٌتِ فٍرٍدٍ فَلَدِ بْشِ مَ؟» عٍ نَشَ عَ يَابِ، «وٌ تٍ، عَلَ قَمَ عٍ سَدٍ عِ سَفٌي مَنفّ.» كْنْ يٍهٌسَقَتِ نَشَ مَنفّ مَشْرِن، «عَلَتَلَ شَ نَمِحْنمّ ندٍ مُ نَ بٍ، وٌن نْمَ نَشَن مَشْرِندٍ؟» عِسِرَيِلَ مَنفّ نَشَ يٍهٌسَقَتِ يَابِ، «شّمّ كٍرٍن ثٍتِ نَن بٍ، وٌن نْمَ عَلَتَلَ مَشْرِندٍ نَشَن سَابُي رَ، كْنْ عَ مُ رَقَن ﭑ مَ، بَرِ مَ عَ شُننَكَنّ قٍ نَن فبَنسَن قَلَمَ ﭑ مَ قٍ رَ. عَ مُ شُننَكٍلِ قٍ يٌ قَلَمَ ﭑ بّ. عَ شِلِ مِكٍ. يِمِلَ شَ دِ نَ عَ رَ.» يٍهٌسَقَتِ نَشَ عَ قَلَ، «عَ مُ لَنمَ مَنفّ شَ نَ وْيّن مْولِ قَلَ.» نَ كُي، عِسِرَيِلَ مَنفّ نَشَ عَ شَ بَتُلَ كٍرٍن شِلِ، عَ عَ قَلَ عَ بّ، «قَ يِمِلَ شَ دِ مِكٍ رَ ﭑ بّ كٍرٍن نَ.»
10 عِسِرَيِلَ مَنفّ نُن يُدَيَ مَنفّ يٍهٌسَقَتِ نُ دْشْشِ عٍ شَ كِبَنيِيٍ كُي، مَنفّ دٌنمَيٍ رَفٌرٌشِ عٍ مَ. عٍ نُ نَ لٌنيِ مَ، سَمَرِ تَا سٌدٍ دّ رَ. نَمِحْنمّيٍ نُ نَ عٍ شَ مَسٍنيِيٍ تِقٍ عٍ بّ. 11 كٍنَانَ شَ دِ سٍدٍكِيَ نُ بَرَ قٍرِ وُرٍ دَاشِيٍ يَءِلَن، عَ قَ عَ قَلَ مَنفّيٍ بّ، «عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ؛ ‹وٌ عَرَ مِكَيٍ بْنبْمَ يِ قٍرِيٍ نَن نَ هَن عٍ سْنتْ.›» 12 نَمِحْنمّ بِرِن نُ نَ مَسٍنيِ مْولِ قَلَمَ عٍ بّ. عٍ نَشَ عَ قَلَ، «وٌ تٍ رَ مٌتِ فَلَدِ بْشِ مَ. وٌ شُننَكٍلِ نَن سْتْمَ، عَلَتَلَ قَمَ نّ عٍ سَدٍ مَنفّ سَفٌي.»
13 شّيرَ نَشَن سِفَ مِكٍ شِلِدٍ، نَ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «عِ بَرَ عَ تٌ، نَمِحْنمّ بِرِن بَرَ لَن عٍ شَ قٍ قَنيِ قَلَ مَنفّ بّ. عِ قَن شَ كَتَ، وٌ شُي شَ لُ كٍرٍن، عِ شَ قٍ قَنيِ قَلَ مَنفّ بّ.» 14 مِكٍ نَشَ عَ قَلَ، «عَلَتَلَ حِحّ نَ عَ رَ. ﭑ مَرِفِ عَلَتَلَ نَ نَشَن يٌ مَسٍن، ﭑ نَ نَن قَلَمَ.»
15 عَ تٌ مَنفّ يِرٍ لِ، مَنفّ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «مِكٍ، عَ لَنمَ كَ عَ مُ لَنمَ مُشُ شَ سِفَ فٍرٍ سٌدٍ رَ مٌتِ فَلَدِ بْشِ مَ؟» مِكٍ نَشَ عَ يَابِ، «وٌ تٍ، وٌ شُننَكٍلِ نَن سْتْمَ. عَلَتَلَ قَمَ نّ عٍ سَدٍ وٌ سَفٌي.» 16 كْنْ مَنفّ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «ﭑ حَن بَرَ عَ قَلَ عِ بّ سَنيَ وُيَشِ، عِ شَ عِ كَلِ نْندِ يَتِ نَن قَلَدٍ ﭑ بّ عَلَتَلَ شِلِ رَ.»
17 مِكٍ نَشَ عَ يَابِ،
«ﭑ بَرَ عِسِرَيِلَ بِرِن تٌ،
عٍ يٍنسٍنشِ فٍيَيٍ قَرِ،
عَلْ شُرُ سٍ رَبّحِنشِيٍ.
عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ؛
مَرِفِ مُ نَ يِ حَمَ بّ.
كَنكَن شَ فبِلٍن عَ شْنيِ بْحّسَ كُي.»
18 عِسِرَيِلَ مَنفّ نَشَ عَ قَلَ يٍهٌسَقَتِ بّ، «ﭑ مُ عَ قَلَ شّ عِ بّ، عَ مُ نْمَ قٍ قَنيِ مَسٍندٍ ﭑ مَ قٍ رَ، قٌ قٍ حَاشِ تُن؟»
19 نَ تّمُي مِكٍ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، «يَكْسِ، وٌ وٌ تُلِ مَتِ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ رَ. ﭑ بَرَ عَلَتَلَ تٌ عَ شَ كِبَنيِ كُي، عَ شَ مَلٍكّ فَلِ نُ تِشِ عَ يِرٍقَنيِ مَ نُن عَ كْولَ مَ. 20 عَلَتَلَ نَشَ عَ قَلَ، ‹ندٍ وَ مَ سِفَقٍ شَشِلِ كٌبِ رَ سٌدٍ عِسِرَيِلَ مَنفّ عَكَبُ شُنيِ، عَ شَ سَ رَ مٌتِ فٍرٍ فَلَدِ بْشِ مَ عَلَكٌ عَ شَ قَشَ؟› ندٍ نَشَ عَ يَابِ شَشِلِ ندٍ رَ، ندٍ قَن نَشَ عَ يَابِ شَشِلِ فبّتّ رَ. 21 نَ كُي حِننّ ندٍ نَشَ مِنِ، عَ تِ عَلَتَلَ يَ عِ، عَ عَ قَلَ، ‹ﭑ تَن نْمَ نّ عَ رَ.› عَلَتَلَ نَشَ عَ مَشْرِن، ‹عِ نْمَ دِ؟› 22 عَ نَشَ عَ يَابِ، ‹ﭑ سِفَمَ نّ، ﭑ قَ وُلٍ قَلَ مَنفّ بّ عَ شَ نَمِحْنمّيٍ سَابُي رَ.› عَلَتَلَ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، ‹عِ قَمَ نّ عَ نْدٍ، نَ سْونّيَمَ نّ. سِفَ، عِ شَ سَ نَ رَبَ.› 23 يَكْسِ، عَلَتَلَ بَرَ وُلٍ سَ عِ شَ نَمِحْنمّيٍ دّ عِ. عَلَ بَرَ نَتّ حَاشِ تٌنفٌ عِ شَ قٍ رَ.»
24 نَ تّمُي، كٍنَانَ شَ دِ سٍدٍكِيَ نَشَ عَ مَسٌ، عَ مِكٍ دّ رَفَرِن، عَ قَ عَ قَلَ، «عَلَتَلَ شَشِلِ مِنِشِ كِرَ مُندُن نَ ﭑ مَ ﭑ شَ وْيّن عِ بّ؟» 25 مِكٍ نَشَ عَ يَابِ، «عِ قَمَ نَ تٌدٍ، عِ عِ فِمَ عِ نْشُندٍ قٍندٍ تّمُي نَشّ.» 26 عِسِرَيِلَ مَنفّ نَشَ عَ قَلَ، «وٌ مِكٍ شَنِن تَا مَنفّ عَمٌن نُن مَنفّ شَ دِ يٌوَ سِ شْن مَ. 27 وٌ شَ عَ قَلَ عٍ بّ، ‹مَنفّ نَشّ، عَ وٌ شَ يِ شّمّ سَ فٍيلِ كُي، عَ وٌ نَشَ دٌنسٍ سٌ عَ يِ رَ، قٌ تَامِ شَرٍ نُن يٍ، هَن ﭑ سَ قَمَ تّمُي نَشّ شُننَكٍلِ كُي.›» 28 مِكٍ نَشَ عَ يَابِ، «شَ عِ سَ فبِلٍن شُننَكٍلِ كُي، ﭑ مَ مَسٍنيِ مُ كٍلِشِ عَلَتَلَ مَ.» عَ مَن نَشَ عَ قَلَ حَمَ يَ شْرِ، «حَمَ بِرِن، وٌ شَ وٌ تُلِ مَتِ ﭑ مَ مَسٍنيِ رَ عَ قَنيِ رَ!»
29 عِسِرَيِلَ مَنفّ نُن يُدَيَ مَنفّ يٍهٌسَقَتِ نَشَ تٍ رَ مٌتِ فَلَدِ بْشِ مَ. 30 عِسِرَيِلَ مَنفّ نَشَ عَ قَلَ يٍهٌسَقَتِ بّ، «عِ شَ سٌ فٍرٍ كُي مَنفّ دٌنمَ رَفٌرٌشِ عِ مَ.» عِسِرَيِلَ مَنفّ تَن نَشَ مَنفّ دُفِ بَ عَ مَ، عَ سْورِ دٌنمَ فبَنسَن نَفٌرٌ عَ مَ، عَ سِفَ فٍرٍ سٌدٍ. 31 عَرَ مِ مَنفّ نُ بَرَ عَ قَلَ عَ شَ سْورِ تٌنفٌ سَشَن نُن قِرِنيِ بّ، نَشٍيٍ قِندِشِ سْورِ رَفِسٍ شَ سْورِيٍ يَرٍرَتِيٍ رَ، «وٌ شَ كَتّ بِرِن نَبَ وٌ شَ عِسِرَيِلَ مَنفّ فبَنسَن نَن قٍن، وٌ عَ قَشَ.» 32 سْورِ رَفِسٍ شَ سْورِيٍ يَرٍرَتِيٍ تٌ يٍهٌسَقَتِ تٌ، عٍ نَشَ عَ مَحْشُن تّمُندٍ عِسِرَيِلَ مَنفّ نَن عَ رَ. عٍ نَشَ عٍ شُن تِ عَ رَ، عٍ شَ سَ عَ فٍرٍ. يٍهٌسَقَتِ نَشَ عَ مَلِمَيٍ شِلِ. 33 سْورِ رَفِسٍ شَ سْورِيٍ يَرٍرَتِيٍ نَشَ عَ كٌلٌن عِسِرَيِلَ مَنفّ شَ مُ عَ رَ، عٍ قَ فبِلٍن عَ قْشْ رَ.
34 نَ تّمُي سْورِ ندٍ نَشَ شَلِ وٌلِ نَ كِ تُن. تَنبّ نَشَ سَ عِسِرَيِلَ مَنفّ سْشْ عَ كَنكٍ مَكَنتَسٍ لٍنبٍيٍ تَفِ. مَنفّ نَشَ عَ قَلَ عَ شَ سْورِ رَفِسٍ رَفِمَ بّ، «فِسٍ مَقِندِ، عِ شَ ﭑ نَمِنِ فٍرٍ قَرِ مَ، بَرِ مَ ﭑ بَرَ مَشْنْ.» 35 فٍرٍ نَشَ شْرْشْ نَ لْشْي كِ قَنيِ رَ. مَنفّ نُ تِشِ عَ شَ سْورِ رَفِسٍ كُي، عَ يَ رَقِندِشِ عَرَ مِكَيٍ مَ. عَ نَشَ قَشَ نَ نُنمَرٍ رَ، عَ وُلِ فبٍفبٍ نُ نَ عَ شَ سْورِ رَفِسٍ كُي. 36 سٌفٍ فٌرٌ تّمُي، يَامَرِ نَشَ قِ، «بِرِن شَ فبِلٍن عٍ شْنيِ، بِرِن شَ سِفَ عٍ شَ بْشِ مَ.»
37 مَنفّ قَشَ نَ كِ نّ، عَ نَشَ رَفَتَ سَمَرِ تَا كُي. 38 عٍ تٌ مَنفّ شَ سْورِ رَفِسٍ كُي عِشَ سَمَرِ يٍ يِرٍ، بَرٍيٍ نَشَ عَكَبُ وُلِ مَكْن، لَنفٌي فِنّيٍ قَن نَشَ عٍ مَشَ نَا، عَلْ عَلَتَلَ عَ مَسٍن كِ نَشّ.
39 عَكَبُ شَ تَرُشُي دْنشْي، نُن عَ قٍ نَشَن بِرِن نَبَ، نُن عَ بَنشِ تِشِ كِ نَشّ سِلِ حِنيِيٍ رَ، نُن عَ تَا نَشٍيٍ تِ، نَ بِرِن سّبّشِ عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي كُي. 40 عَكَبُ نَشَ رَفَتَ عَ بٍنبَيٍ قّ مَ. عَ شَ دِ عَشَسِيَ نَشَ قِندِ مَنفّ رَ عَ حْشْي رَ.
يٍهٌسَقَتِ قِندِقٍ يُدَيَ مَنفّ رَ
يُدَيَ مَنفّيٍ عِِ ٢٠‏؛٣١‏—٢١‏؛١
41 عَسَ شَ دِ يٍهٌسَقَتِ قِندِ يُدَيَ مَنفّ رَ، عِسِرَيِلَ مَنفّ عَكَبُ شَ مَنفّيَ حّ نَانِ ندٍ نّ. 42 حّ تٌنفٌ سَشَن نُن سُولِ نُ نَ يٍهٌسَقَتِ بّ، عَ تٌ نُ قِندِ مَ مَنفّ رَ دَرِ سَلَمُ. عَ نفَ نُ نَ سِلِ شَ دِ عَسُبَ نَن نَ. 43 يٍهٌسَقَتِ نَشَ حّرّ عَ بَبَ عَسَ شَ كِرَ شْن مَ، عَ مُ عَ مَكُيَ عَلَتَلَ شَ كِرَ رَ. 44 كْنْ كُيٍ بَتُقٍ يِرٍ عِتٍشِيٍ مَ، نَ مُ دَن يُدَيَ بْشِ مَ. مِشِيٍ مُ تَفَن سّرّشّ بَقٍ رَ نَا، عَ نُن سُرَيِ فَنقٍ سّرّشّ رَ. 45 لَنيِ نُ نَ يٍهٌسَقَتِ نُن عِسِرَيِلَ مَنفّ تَفِ.
46 يٍهٌسَقَتِ شَ تَرُشُي دْنشْي، نُن عَ شَ فٍرٍ كِ قَنيِ، نَ سّبّشِ يُدَيَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي كُي. 47 عَ نَشَ تْنيِ دْشْ لَنفٌي شَ وَلِ مَ كُيٍ بَتُدٍيٍ، نَشٍيٍ نُ نَ كَبِ عَ بَبَ عَسَ وَشَتِ. 48 مَنفّ نُ نَ عٍدٌن، يُدَيَ مَنفّ فٌمِنَ ندٍ نَن تِ نَا. 49 يٍهٌسَقَتِ نَشَ كُنكُييٍ يَءِلَن تَرَ سِسِ، عَلَكٌ عٍ شَ سِفَ شّيمَ قٍندٍ عٌقِرِ، كْنْ كُنكُييٍ نَشَ كَنَ عٍسِيٌن فٍبٍرِ. 50 نَ كُي عَكَبُ شَ دِ عَشَسِيَ نَشَ عَ قَلَ يٍهٌسَقَتِ بّ، «ﭑ مَ مِشِيٍ نُن عِ عِ شَ مِشِيٍ بِرِن شَ سِفَ نَ وَلِ رَبَدٍ كُنكُييٍ كُي.» كْنْ يٍهٌسَقَتِ مُ تِن نَ قٍ رَ. 51 يٍهٌسَقَتِ نَشَ بّلّ عَ بٍنبَيٍ قّ مَ، عَ رَفَتَ عَ بٍنبَ دَوُدَ شَ تَا كُي. عَ شَ دِ يٍهٌرَ مِ نَشَ تِ مَنفّ رَ عَ حْشْي رَ.
عِسِرَيِلَ مَنفّ عَشَسِيَ
52 عَكَبُ شَ دِ عَشَسِيَ نَشَ قِندِ مَنفّ رَ سَمَرِ، عِسِرَيِلَ بْشِ شُن مَ، يُدَيَ مَنفّ يٍهٌسَقَتِ شَ مَنفّيَ حّ قُ نُن سٌلٌقٍرٍ ندٍ رَ. عَ بُ نّ مَنفّيَ كُي حّ قِرِن عِسِرَيِلَ شُن مَ. 53 عَ نَشَ قٍ رَبَ، نَشَن مُ رَقَن عَلَتَلَ مَ، عَ نَشَ عَ حّرّ عَ بَبَ نُن عَ نفَ شَ كِرَ شْن مَ. عَ نَشَ قٍ رَبَ عَلْ نٍبَتِ شَ دِ يٍرٌبٌوَ مِ، نَشَن عَ نِيَ عِسِرَيِلَ بِرِن شَ يُنُبِ رَبَ. 54 عَ نَشَ بَلِ كُيٍ بَتُ، عَ عَ شِنبِ سِن عَ بّ. نَ كُي عَ نَشَ عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ رَشْنْ، عَلْ عَ بَبَ عَ رَبَ كِ نَشّ.