عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي سّنِيّنشِ قِرِن ندٍ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
يِ كِتَابُي قِندِشِ عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي قِرِن ندٍ نَن نَ. يِ كِتَابُي قْلْمَ عَننَبِ عٍلِسٍ شَ وَشَتِ نّ، عَننَبِ عٍلِيَ تٍ كٌورٍ مَ تّمُي نَشّ. عَلَتَلَ نَ نَمِحْنمّيٍ قِرِنيِيٍ شّي نّ عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ شَ وَشَتِ عَلَكٌ عٍ شَ عَلَ شَ مَسٍنيِ تِ عٍ بّ. نَ كَوَندِ نُ شْرْشْمَ كِ قَنيِ رَ مَنفّيٍ شَ شَشِلِتَرٍحَ شَ قٍ رَ. عٍ نُ وَ مَ بِرَقٍ كُيٍيٍ قْشْ رَ عَلْ سِ كَاقِرِيٍ نَشٍيٍ نُ نَ عٍ رَبِلِنيِ. كْنْ عَننَبِ عٍلِسٍ نَشَ عَلَتَلَ سّنبّ مَفَاشُشِ مَسٍن حَمَ بِرِن بّ، عٍ شَ عَ كٌلٌن عَلَ سّنبّ فبٌ كُيٍيٍ سّنبّ بّ.
يِ كِتَابُي كُي عِسِرَيِلَ شَ تَرُشُي نُن يُدَيَ شَ تَرُشُي تَفِ رَ سَشِ. عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ نُ كُيٍيٍ بَتُمَ، عٍ مَن نُ نْي شْرْشْي دْشْمَ حَمَ مَ. عٍ نُ لُمَ قٍ حَاشِ رَبَ رَ عٍ شَ مِشِيٍ رَ تّمُي بِرِن. مَنفّ ندٍيٍ نَشَ كَتَ فبِلٍنقٍ رَ نَ قٍ مْولِ قْشْ رَ، كْنْ عٍ مُ نُ وُيَ. نَ كُي، عَ رَحْنيِ عَلَتَلَ نَشَ عَسِرِيَ مَنفّ شّي عِسِرَيِلَ بْشِ مَ، عَ شَ نْ عِسِرَيِلَكَيٍ رَ، عَ قَ عٍ شَنِن كٌنيِيَ كُي.
نَ تّمُي يُدَيَكَيٍ فبَنسَن نَن نُ لُشِ بْشِ مَ عَلَ نُ بَرَ نَشَن قِ عَننَبِ عِبُرَهِمَ بْنسْي مَ. مَنفّ قَنيِ ندٍيٍ نُ نَ عٍ شَ تَرُشُي يَ مَ نَشٍيٍ قٍ بِرِن نَبَ عَلَكٌ كُيٍ يٌ نَشَ بَتُ نَ بْشِ مَ. ندٍيٍ نَشَ سّرّشّدُبّيٍ مَلِ عَلَكٌ عَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ شَ يَءِلَن، مِشِيٍ شَ بَتُي رَبَ سّرِيّ كِ مَ. كْنْ سّنتَنّ نُ لُمَ عٍ رَتَنتَن نَ. عَ رَحْنيِ، مَنفّ نَشٍيٍ بِرَ كِرَ حَاشِ قْشْ رَ، نٍيٍ نَشَ عَ نِيَ حَمَ شَ فبِلٍن عَلَ وَشْنقٍ قْشْ رَ. نَ كُي عَلَ نَشَ بَبِلْن مَنفّ شّي يُدَيَ بْشِ مَ، عَ شَ نْ مّننِكَيٍ رَ، عَ قَ عٍ شَنِن كٌنيِيَ كُي.
نَ بِرِن قِندِشِ مِسَالِ بٍلٍبٍلٍ نَن نَ تٌ مِشِيٍ بّ. عَلَ قٍ بِرِن نَبَمَ عَلَكٌ عَدَ مَدِيٍ شَ بِرَ عَ شَ سّرِيّ قْشْ رَ. كْنْ شَ عَدَ مَ مُ تِن لُدٍ نَ كِرَ شْن مَ، عَ قَمَ عَ تٌدٍ نَ كِرَ عَ شَنِنمَ دّننَشّ. مِشِ مُ نْمَ يٌدٍ عَلَ مَ، عَ مُ نَ سَرٍ سْتْ. عَلَ شَ سّرِيّ قَن وٌن بّ. عَلَ شَ وٌن مَلِ عَلَكٌ وٌن شَ لُ نَ كِرَ قَنيِ شْن مَ نَشَن وٌن شَنِنمَ عَرِيَننَ. عَمِنَ.
عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي سّنِيّنشِ قِرِن ندٍ
1
عَننَبِ عٍلِيَ نُن مَنفّ عَشَسِيَ
عَكَبُ قَشَ شَنبِ، مٌوَبَكَيٍ نَشَ مُرُتَ عِسِرَيِلَكَيٍ شِلِ مَ. عَشَسِيَ نَشَ بِرَ كٍلِقٍ عَ شَ كٌورٍ بَنشِ كْن نَ سَمَرِ، عَ مَشْنْ عَ بٍلٍبٍلٍ رَ. عَ نَشَ شّيرَيٍ رَ سِفَ عٍكِرٌنكَيٍ شَ عَلَ بَلِ سٍبُبُ مَشْرِندٍ شَ عَ نْمَ يَلَندٍ. نَ تّمُي عَلَتَلَ شَ مَلٍكّ نَشَ عَ قَلَ عَننَبِ عٍلِيَ تِسِبٍكَ بّ، «عِ شَ سِفَ سَمَرِ مَنفّ شَ شّيرَيٍ يَ رَ، عِ عَ قَلَ عٍ بّ، ‹عَلَ مُ نَ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ، وٌ تٌ قَ سِفَمَ عٍكِرٌنكَيٍ شَ عَلَ بَلِ سٍبُبُ مَشْرِندٍ؟ نَ شَ قٍ رَ، عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ عَشَسِيَ بّ، عِ مُ فٌرٌ مَ سَدٍ مَ عِ سَشِ نَشَن كْن نَ. عِ قَشَمَ نّ.›» عَننَبِ عٍلِيَ تٌ فّ نَ قَلَدٍ مَنفّ شَ شّيرَيٍ بّ، عَ نَشَ سِفَ.
شّيرَيٍ نَشَ فبِلٍن مَنفّ عَشَسِيَ يِرٍ. عَ نَشَ عٍ مَشْرِن، «وٌ فبِلٍنشِ مُنقٍ رَ؟» عٍ نَشَ عَ يَابِ، «مِشِ ندٍ نَن مُشُ رَلَنشِ، عَ عَ قَلَ مُشُ بّ ‹وٌ فبِلٍن مَنفّ يِرٍ، نَشَن وٌ شّيشِ، وٌ عَ قَلَ عَ بّ، عَلَ مُ نَ عِسِرَيِلَ بْشِ تَن مَ، عِ تٌ قَ شّيرَيٍ شّيمَ عٍكِرٌنكَيٍ شَ عَلَ بَلِ سٍبُبُ مَشْرِندٍ؟ نَ شَ قٍ رَ، عِ مُ فٌرٌ مَ سَدٍ مَ عِ سَشِ نَشَن مَ. عِ قَشَمَ نّ.›» عَشَسِيَ نَشَ عٍ مَشْرِن، «يِ شّمّ نُ نَ دِ، نَشَن وٌ رَلَنشِ عَ يِ وْيّنيِ قَلَ وٌ بّ؟» عٍ نَشَ عَ يَابِ، «قَتٍ مَشَبٍ كَنيِ نَن نُ عَ رَ، بّلّتِ كِرِ دَاشِ شِرِشِ عَ تَفِ.» عَشَسِيَ نَشَ عَ قَلَ كٍرٍن نَ، «عٍلِيَ نَن عَ رَ، نَ تِسِبٍكَ.»
عَ نَشَ سْورِ مَنفّ ندٍ شّي، نَشَن نُ سْورِ مِشِ تٌنفٌ سُولِ يَمَرِ مَ، عَ شَ عَننَبِ عٍلِيَ سُشُ. نَ تٌ سِفَ عٍلِيَ يِرٍ، عَ نَشَ عَ لِ عَ دْشْشِ فٍيَ شُن تَفِ. عَ نَشَ عَ قَلَ عٍلِيَ بّ، «عَلَ شَ مِشِ، مَنفّ نَشّ، عَ عِ شَ فٌرٌ!» 10 عٍلِيَ نَشَ عَ قَلَ نَ سْورِ مَنفّ بّ، نَشَن نُ سْورِ مِشِ تٌنفٌ سُولِ يَمَرِ مَ، «شَ عَلَ شَ مِشِ نَن ﭑ نَ، تّ شَ فٌرٌ كٍلِ كٌورٍ مَ، عَ شَ عِ تَن نُن عِ شَ مِشِ تٌنفٌ سُولِ بِرِن فَن.» نَ كُي، تّ نَشَ فٌرٌ كٍرٍن نَ، عَ عَ تَن نُن عَ شَ مِشِ تٌنفٌ سُولِ فَن.
11 عَشَسِيَ نَشَ سْورِ مَنفّ فبّتّ شّي، نَ قَن نُن عَ شَ سْورِ مِشِ تٌنفٌ سُولِ، عٍ شَ عٍلِيَ سُشُ. نَ سْورِ مَنفّ نَشَ عَ قَلَ عٍلِيَ بّ، «عَلَ شَ مِشِ، مَنفّ نَشّ عَ عِ شَ فٌرٌ كٍرٍن نَ!» 12 عٍلِيَ نَشَ عَ يَابِ، «شَ عَلَ شَ مِشِ نَن ﭑ نَ، تّ شَ فٌرٌ كٍلِ كٌورٍ مَ، عَ شَ عِ تَن نُن عِ شَ مِشِ تٌنفٌ سُولِ فَن.» نَ كُي عَلَ نَشَ تّ رَفٌرٌ، عَ عَ تَن نُن عَ شَ مِشِ تٌنفٌ سُولِ فَن.
13 عَشَسِيَ مَن نَشَ سْورِ مَنفّ سَشَن ندٍ شّي، نَ قَن نُن عَ شَ سْورِ مِشِ تٌنفٌ سُولِ رَ. نَ سْورِ مَنفّ سَشَن ندٍ نَشَ تٍ فٍيَ كْن نَ. عَ تٌ عٍلِيَ يِرٍ لِ، عَ نَشَ عَ شِنبِ سِن عَ بُن مَ، عَ عَ مَيَندِ، «عَلَ شَ مِشِ، ﭑ بَرَ عِ مَشَندِ، عِ شَ كِنِكِنِ ﭑ تَن نُن ﭑ مَ مِشِ تٌنفٌ سُولِ مَ. 14 عَلَ بَرَ تّ رَفٌرٌ كٍلِ كٌورٍ، عَ نَ سْورِ مَنفّ قِرِنيِ سِنفٍ نُن عٍ شَ مِشِيٍ فَن. كْنْ يَكْسِ، عِ شَ كِنِكِنِ مُشُ تَن مَ، عِ شَ مُشُ رَتَنفَ نَ مَ.»
15 عَلَ شَ مَلٍكّ نَشَ فٌرٌ، عَ عَ قَلَ عَننَبِ عٍلِيَ بّ، «وٌ بِرِن شَ فٌرٌ. عِ نَشَ فَاشُ عَ يَ رَ.» عٍلِيَ نُن عَ تَن سْورِ مَنفّ نَشَ فٌرٌ مَنفّ يِرٍ، 16 عٍلِيَ نَشَ عَ قَلَ مَنفّ بّ، «عَلَتَلَ شُي نَن يَ، ‹عَلَ مُ نَ عِسِرَيِلَ بْشِ تَن مَ، عِ تٌ قَ شّيرَيٍ شّيمَ عٍكِرٌنكَيٍ شَ عَلَ بَلِ سٍبُبُ مَشْرِندٍ؟ نَ شَ قٍ رَ، عِ مُ فٌرٌ مَ سَدٍ مَ عِ سَشِ نَشَن كْن نَ. عِ قَشَمَ نّ.›»
17 عَشَسِيَ نَشَ قَشَ عَلْ عَلَتَلَ عَ مَسٍن كِ نَشّ عَننَبِ عٍلِيَ سَابُي رَ. عَ شُنيَ يٌرَ مِ نَشَ تِ مَنفّ رَ عَ حْشْي رَ عِسِرَيِلَ. نَ رَبَ يُدَيَ مَنفّ يٌسَقَتِ شَ دِ يٍهٌرَ مِ شَ مَنفّيَ حّ قِرِن ندٍ نَن نَ، بَرِ مَ دِ مُ نُ نَ عَشَسِيَ تَن بّ. 18 عَشَسِيَ شَ تَرُشُي دْنشْييٍ، نُن عَ قٍ نَشٍيٍ رَبَ، نَ سّبّشِ عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي كُي.