2
عَننَبِ عٍلِيَ رَتٍقٍ كٌورٍ مَ
بٍينُن عَلَتَلَ شَ عَننَبِ عٍلِيَ رَتٍ كٌورٍ مَ قٌيٍ شُنفبٍ كُي، عٍلِيَ نُن عَ شَ تَالِبِ عٍلِسٍ نُ كٍلِقٍ فِلِفَلِ نّ. عٍلِيَ نَشَ عَ قَلَ عٍلِسٍ بّ، «عِ شَ لُ بٍ يَندِ، بَرِ مَ عَلَتَلَ وَ مَ ﭑ شّيقٍ بٍتٍلِ.» كْنْ عٍلِسٍ نَشَ عَ يَابِ، «ﭑ بَرَ ﭑ كَلِ عَلَتَلَ رَ، ﭑ بَرَ ﭑ كَلِ ﭑ يّتّ نِي رَ، ﭑ مُ فبِلٍنمَ عِ قْشْ رَ قٍوٌ!» نَ كُي عٍ قِرِن بِرِن نَشَ فٌرٌ بٍتٍلِ.
نَمِحْنمّ نَشٍيٍ نُ نَ بٍتٍلِ، نٍيٍ تٌ عٍلِسٍ تٌ، عٍ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «عِ عَ كٌلٌن عَ عَلَتَلَ عِ كَرَ مْشْ رَتٍمَ نّ كٌورٍ مَ تٌ؟» عَ نَشَ عٍ يَابِ، «عِيٌ ﭑ عَ كٌلٌن. وٌ وٌ سَبَرِ.» عٍلِيَ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «عٍلِسٍ، عِ شَ لُ بٍ، بَرِ مَ عَلَتَلَ وَ مَ ﭑ شّيقٍ يٍرِكٌ.» عَ نَشَ عَ يَابِ، «ﭑ بَرَ ﭑ كَلِ عَلَتَلَ رَ، ﭑ بَرَ ﭑ كَلِ ﭑ يّتّ نِي رَ، ﭑ مُ فبِلٍنمَ عِ قْشْ رَ قٍوٌ!» نَ كُي عٍ قِرِن بِرِن نَشَ فٌرٌ يٍرِكٌ.
نَمِحْنمّ نَشٍيٍ نُ نَ يٍرِكٌ، نٍيٍ تٌ عٍلِسٍ تٌ، عٍ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «عِ عَ كٌلٌن عَ عَلَتَلَ عِ كَرَ مْشْ رَتٍمَ نّ كٌورٍ مَ تٌ؟» عَ نَشَ عٍ يَابِ، «عِيٌ، ﭑ عَ كٌلٌن. وٌ وٌ سَبَرِ.» عٍلِيَ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «عِ شَ لُ بٍ، بَرِ مَ عَلَتَلَ وَ مَ ﭑ شّيقٍ يُرُدّن مَبِرِ.» عَ نَشَ عَ يَابِ، «ﭑ بَرَ ﭑ كَلِ عَلَتَلَ رَ، ﭑ بَرَ ﭑ كَلِ ﭑ يّتّ نِي رَ، ﭑ مُ فبِلٍنمَ عِ قْشْ رَ قٍوٌ!» نَ كُي عٍ قِرِن بِرِن نَشَ سِفَ.
نَمِحْنمّ مِشِ تٌنفٌ سُولِ نَشَ قَ، عٍ تِ يِرٍ ندٍ. عٍ نَشَ عٍلِيَ نُن عٍلِسٍ تٌ يُرُدّن شُرٍ دّ رَ. عٍلِيَ نَشَ عَ شَ دٌنمَ رَتٍ عَ مَ، عَ عَ مَقِلِنقِلِن، عَ شُرٍ فَرِن عَ رَ. شُرٍ نَشَ عِتَشُن قِرِن نَ، عٍ قَ فِرِ عٍ سَنيِ شَرَشِ رَ. عٍ تٌ نُ دَنفِقٍ، عٍلِيَ نَشَ عٍلِسٍ مَشْرِن، «عِ وَ مَ ﭑ شَ مُنسٍ رَبَ عِ بّ بٍينُن ﭑ شَ تٌنفٌ عِ شُن مَ؟» عٍلِسٍ نَشَ عَ يَابِ، «يَندِ، ﭑ وَ مَ نَشَن شْن، عِ شَ شَشِلِمَيَ نَمِحْنمّ دَاشِ دْشْ قِرِن شَ لُ ﭑ مَ.» 10 عٍلِيَ نَشَ عَ يَابِ، «عِ قٍ شْرْشْي نَن مَشْرِنشِ نَ كِ، كْنْ شَ عِ ﭑ تٌ، ﭑ تٌنفٌمَ عِ شُن مَ تّمُي نَشّ، نَ رَبَمَ نّ عِ بّ. شَ ﭑ مُ تٌنفٌمَ عِ يَ شْرِ، نَ مُ رَبَمَ عِ بّ.»
11 عٍ سِفَمَ وْيّن نَ تّمُي نَشّ، سٌي نُن فِسٍ تّ دَاشِ نَشَ عٍ رَقَتَن، عٍلِيَ نَشَ تٍ كٌورٍ مَ قٌيٍ شُنفبٍ كُي. 12 عٍلِسٍ نَشَ عَ يَ تِ عَ رَ، عَ فبٍلٍفبٍلٍ، «ﭑ بَبَ! ﭑ بَبَ! عِسِرَيِلَ شَ سّنبّمَ!» نَ تّمُي عَ مُ عٍلِيَ تٌ سْنْن. عَ نَشَ عَ شَ دٌنمَ عِبْو قِرِن نَ سُننُنيِ كُي، 13 عَ قَ عٍلِيَ شَ دٌنمَ تٌنفٌ نَشَن بِرَ بْشِ مَ.
عَ نَشَ فبِلٍن يُرُدّن شُرٍ دّ رَ. 14 عَ نَشَ شُرٍ يٍ فَرِن دٌنمَ رَ عٍلِيَ نَشَن لُ عَ يِ رَ، عَ عَ قَلَ، «عٍلِيَ مَرِفِ عَلَتَلَ نَ مِندٍن؟» شُرٍ يٍ مَن نَشَ عِتَشُن قِرِن نَ عَلْ عَ سِنفٍ، عٍلِسٍ قَ فِرِ عَ سَنيِ شَرَشِ رَ. 15 يٍرِكٌ نَمِحْنمّيٍ نُ تِشِ عٍ نَ عَ مَتٌقٍ. عٍ نَشَ عَ قَلَ، «عٍلِيَ شَ شَشِلِمَيَ نَمِحْنمّ دَاشِ بَرَ دَنفِ عٍلِسٍ مَ.» عٍ نَشَ سِفَ عَ رَلَندٍ، عٍ سَ عٍ عِفٌرٌ عَ بّ بْشِ.
16 عٍ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «عِ مَلِمَ فبَنفبَلَنيِ مِشِ تٌنفٌ سُولِ نَ بٍ مُشُ يَ مَ. عٍ شَ سِفَ عِ مَرِفِ قٍندٍ. تّمُندٍ عَلَتَلَ شَشِلِ بَرَ عَ شَنِن، عَ سَ عَ لُ فٍيَ ندٍ كْن نَ، شَ نَ مُ عَ رَ فُلُنبَ ندٍ كُي.» عَ نَشَ عٍ يَابِ، «وٌ نَشَ عٍ رَ سِفَ دٍ.» 17 كْنْ عٍ تٌ نَ قٍ مَشْرْشْ، عَ نَشَ تِن نَ رَ. عٍ نَشَ نَ مِشِ تٌنفٌ سُولِ شّي عٍلِيَ قٍندٍ. عٍ نَشَ عَ قٍن شِ سَشَن بُن مَ، عٍ مُ عَ تٌ. 18 عٍ تٌ فبِلٍن يٍرِكٌ عٍلِسٍ يِرٍ، عَ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، «ﭑ مُ عَ قَلَ شّ وٌ بّ، وٌ نَشَ سِفَ؟»
عَننَبِ عٍلِسٍ شَ كَابَنَكٌي سِنفٍيٍ
19 يٍرِكٌكَيٍ نَشَ عَ قَلَ عَننَبِ عٍلِسٍ بّ، «مُشُ مَرِفِ، عِ عَ كٌلٌن يِ تَا قَن سَبَتِدٍ رَ عَلْ عِ عَ تٌشِ كِ نَشّ، كْنْ عَ يٍ مُ قَنشِ، شّ قٍ مُ سْونّيَشِ.» 20 عَ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، «وٌ قَ سٍ سَسٍ نّينّ ندٍ رَ ﭑ بّ، عَ نُن قْشّ.» عٍ نَشَ قَ نَ رَ. 21 عَ نَشَ سِفَ يٍ دُلٌنيِ يِرٍ، عَ قْشّ وٌلِ يٍ مَ، عَ قَ عَ قَلَ، «عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ؛ ‹ﭑ بَرَ يِ يٍ يَءِلَن. عَ مُ نِمَسٍيٍ قَشَمَ سْنْن، عَ مُ شّ كَنَمَ سْنْن.›» 22 سَ كٍلِقٍ نَ لْشْي مَ هَن تٌ، نَ يٍ قَنشِ عَلْ عَننَبِ عٍلِسٍ عَ مَسٍنشِ كِ نَشّ.
23 عَننَبِ عٍلِسٍ نَشَ كٍلِ مّننِ، عَ تٍ بٍتٍلِ. عَ تٌ نُ نَ كِرَ شْن مَ، دِ مّدِ فَلِ نَشَ مِنِ تَا كُي، عٍ قَ عَ مَيٍلٍدٍ، عَ قَلَقٍ رَ، «دَنفِ، عِ تَن لّلَ كَنيِ!» 24 عَ نَشَ عَ يَ رَفبِلٍن عٍ مَ، عَ عٍ دَنكَ عَلَتَلَ شِلِ رَ. عَ تٌ نَ رَبَ، وُلَءِ سُبٍ قِرِن نَشَ مِنِ قْتْنيِ كُي، عَ مِشِ تٌنفٌ نَانِ نُن قِرِن عِبْو نَ دِ مّيٍ رَ. 25 عَننَبِ عٍلِسٍ تٌ كٍلِ مّننِ، عَ نَشَ سِفَ كَرٍ مٍلٍ فٍيَ قَرِ. عَ كٍلِ مّننِ نّ، عَ فبِلٍن سَمَرِ.