عَلَ شَ مَسٍنيِ سِنفٍ
عَننَبِ ثِيّرِ نَشَن سّبّ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عِسَ شَ شّيرَ ثِيّرِ نَن يِ كِتَابُي سّبّ عِسَيَنكَيٍ مَ، نَشٍيٍ نُ يٍنسٍنشِ يِرٍ وُيَشِ رْ مَ مَنفّيَ بُن مَ. نَ وَشَتِ رْ مَ نُ بَرَ نْ حَمَنّ فبٍفبٍ رَ. رْ مَ نَ حَمَنّ نّينّ مَسْتْ، عَ مُ تٌندِ مَ نَ حَمَنّ شَ عَ فبٍ دِينّ رَبَتُ، كْنْ عَ نُ وَ مَ نّ نَ حَمَنّ شَ رْ مَ شَ كُيٍيٍ قَن بَتُ. عِسَيَنكَيٍ مُ تِن نَ رَبَدٍ عَلَ شَ سّرِيّ شَ قٍ رَ. عٍ نُ عَ كٌلٌن عَلَ كٍرٍن نَن عَ رَ. نَ كُي، رْ مَ مَنفَسَنيِ نَشَ عٍ حَشَنكَتَ عَ حَاشِ رَ.
ثِيّرِ يِ كِتَابُي سّبّشِ نّ، عَلَكٌ عَ شَ عِسَيَنكَيٍ رَلِمَنِيَ نَشٍيٍ نُ نَ نَ تْورّ مْولِ كُي. عَ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ عَ تْورّ نَشَن قَتَنشِ قٍ قَنيِ رَبَقٍ رَ، عَ نَ مُ حَاشُ، يَافِ مُ نَ عَ كُي. عَ مَن نَشَ عِسَ شَ قَشّ مَسٍن عٍ بّ مِسَالِ رَ، عَلَكٌ عٍ شَ عَ كٌلٌن عَلَتَلَ نَ عٍ سّيتِ مَ عٍ شَ تْورّ كُي، عَ مَن قَمَ نّ عٍ رَكٍلِدٍ قَشّ مَ. نَ بِرِن نْمَ قِندِدٍ لِمَنِيَ رَ عِسَيَنكَ بِرِن بّ نَشٍيٍ تْورْ مَ عٍ شَ دَنشَنِيَ شَ قٍ رَ.
ثِيّرِ قٍ فبٍفبٍ مَسٍنمَ دَنشَنِيَتْييٍ بّ عٍ حّرّ كِ شَ قٍ رَ. عَ وٌن يَمَرِ مَ وٌن شَ بِرَ عَلَ شَ سّنِيّنيِ قْشْ رَ. شَ وٌن قِندِشِ عَلَ قْشِرَبِرّيٍ نَن نَ، عَ لَنمَ وٌن شَ حّرّ عَ شَ كِرَ شْن مَ. عَلَ شَ وٌن مَلِ نَ كُي. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ سِنفٍ
عَننَبِ ثِيّرِ نَشَن سّبّ
1
شّيبُي
ﭑ تَن ثِيّرِ، عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ شَ شّيرَ، ﭑ بَرَ وٌ شّيبُ يِ سّبّلِ رَ، وٌ تَن مِشِ سُفَندِشِ نَشٍيٍ يٍنسٍنشِ حَمَنّيٍ مَ عَلْ ثٌنتُ، فَلَتِ، كَثَدٌ سٍ، عَسِ، نُن بِتِنِيَ، عٍ قِندِ شْحّيٍ رَ دّننَشّ. بَبَ عَلَ نُ بَرَ وٌ سُفَندِ كَبِ عَ رَكُيَ عَلْ عَ نُ وَ مَ عَ شْن مَ كِ نَشّ. عَ شَشِلِ بَرَ وٌ رَ سّنِيّن، عَلَكٌ وٌ شَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ شُي رَتِنمّ، وٌ مَن شَ سّنِيّن عَ وُلِ سَابُي رَ. عَلَ شَ هِننّ نُن بْحّسَ شَ فبٌ وٌ يِ رَ.
عَلَ شَ كِسِ
تَنتُي نَ عَلَ بّ، وٌن مَرِفِ عِسَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ بَبَ. عَ بَرَ كِنِكِنِ وٌن مَ، عَ عَ نِيَ وٌن شَ بَرِ عَ نّينّ رَ عِسَ شَ مَرَكٍلِ سَابُي رَ. عَ تٌ عِسَ رَكٍلِ قَشّ مَ، عَ نَشَ عَ نِيَ وٌن قَن شَ عَ كٌلٌن كِسِ نَ وٌن بّ يَرٍ. نَ كِسِ قِندِشِ كّ سّنِيّنشِ نَن نَ نَشَن مُ حْنمَ، نَشَن مُ كَنَمَ، نَشَن نَفَتَشِ وٌن بّ عَرِيَننَ كُي. وٌ تٌ دَنشَنِيَشِ عَلَ مَ، عَ وٌ مَكَنتَمَ نّ عَ سّنبّ رَ، عَلَكٌ وٌ شَ كِسِ سْتْ، عَ قَمَ نَشَن نَمِنِدٍ وٌ مَ وَشَتِ دْنشْي.
نَ كُي، سّيوّ نَ وٌ بّ، هَلِ وٌ تٌ نَ تْورّ مْولِ بِرِن كُي يِ سَشَنيِ. نَ قٍ شْرْشْييٍ عَ نِيَمَ نّ قٍ حَاشِ بِرِن شَ بَ وٌ شَ دَنشَنِيَ كُي، عَ شَ قِندِ دَنشَنِيَ سَبَتِشِ رَ. عَ مَنِيَشِ شّيمَ نَن نَ نَشَن فبِ بَمَ تّ رَ. وٌ شَ دَنشَنِيَ تِدٍ فبٌ شّيمَ بّ. عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ نَ قَ، عَ وٌ مَتْشْمَ نّ، عَ وٌ شُن نَكٍلِمَ نّ، عَ وٌ بِنيَمَ نّ وٌ شَ دَنشَنِيَ شَ قٍ رَ. وٌ بَرَ عِسَ شَنُ، هَلِ وٌ تٌ مُ عَ تٌشِ. هَلِ وٌ تٌ مُ عَ تٌشِ قَ، وٌ لَمَ عَ رَ. سّيوّ شُنفبٍ نَشَن تَفِ مُ نْمَ رَبَدٍ، عَ بَرَ فبٌ يّ وٌ يِ، بَرِ مَ وٌ بَرَ كِسِ سْتْ، وٌ شَ دَنشَنِيَ نُ وَ مَ نَشَن شْن.
نَمِحْنمّيٍ شَ مَسٍنيِ
10 نَمِحْنمّيٍ يَتِ نُ كَتَمَ كِ قَنيِ رَ نَ كِسِ شَ قٍ كٌلٌنقٍ وٌ نَشَن سْتْشِ عَلَ شَ هِننّ سَابُي رَ. 11 عٍ نُ وَ مَ نَ كِسِ قَ تّمُي نُن عَ قَ كِ كٌلٌنقٍ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَشِلِ نَشَن شَ قٍيٍ مَسٍن عٍ بّ. نَ شَشِلِ نَشَن نُ سَبَتِشِ عٍ عِ، عَ نَشَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ تْورّ نُن عَ شَ شُننَكٍلِ مَسٍن عٍ بّ بٍينُن نٍيٍ شَ رَبَ. 12 عَلَ عَ مَسٍن نّ نَمِحْنمّيٍ بّ، عَ عٍ مُ نُ نَ شّيرَ عِبَقٍ عٍ شَ وَشَتِ مِشِيٍ شَ بّ. عٍ نُ نَ عَ عِبَقٍ وٌ تَن نَن بّ. عٍ شّيرَ نَشَن عِبَشِ، مِشِ فبّتّيٍ بَرَ نَ شِبَارُ قَنيِ تِ وٌ بّ عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ سَابُي رَ، نَشَن كٍلِشِ كٌورٍ مَ. هَلِ مَلٍكّيٍ يَتِ وَ مَ نَ مَسٍنيِ كٌلٌنقٍ.
دَنشَنِيَتْي شَ سّنِيّنيِ
13 نَ نَن عَ رَ، عَ لَن وٌ شَ وٌ شَشِلِ يَءِلَن قٍ مَ وٌ نَشَن نَبَمَ، وٌ شَ وٌ حْشْ سَ وٌ يّتّ شْن مَ، وٌ شَ وٌ شَشِلِ بِرِن تِ عَلَ شَ هِننّ رَ، عَ نَشَن قِمَ وٌ مَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ قَ لْشْي. 14 وٌ نَشَ بِرَ وٌ وَشْنقٍ حَاشِ قْشْ رَ عَلْ وٌ نُ عَ رَبَمَ كِ نَشّ بٍينُن وٌ شَ عِسَ كٌلٌن. وٌ شَ وٌ بَبَ عَلَ شُي رَبَتُ. 15 وٌ حّرّ كِ شَ سّنِيّن عَلْ عَلَ نَشَن وٌ شِلِشِ عَ سّنِيّنشِ كِ نَشّ. 16 عَ سّبّشِ كِتَابُي كُي، «وٌ شَ سّنِيّن، بَرِ مَ ﭑ تَن سّنِيّن.» 17 وٌ نّ عَلَ مَشَندِ مَ، وٌ عَ قَلَمَ عَ بّ عَ وٌ بَبَ، عَلَ نَشَن مِشِ بِرِن مَكِيتِمَ عَ وَلِ رَ تِنشِنيِ رَ. نَ كُي، وَشَتِ دْنشْي نَشَن لُشِ وٌ بّ يِ دُنِحَ بّندّ قُحِ قَرِ، وٌ عَ مَسٍن وٌ حّرّ كِ مَ عَ وٌ عَ بِنيَشِ.
18 وٌ شُن مُ سَرَشِ سٍ رَ نَشَن كَنَمَ عَلْ شّيمَ نُن فبٍتِ. عَلَ بَرَ وٌ رَتَنفَ وٌ بَبَيٍ حّرّ كِ كٌبِ مَ. 19 وٌ شُنسَرَشِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ وُلِ نَن نَ، نَشَن بَشِ سّرّشّ رَ، عَلْ يّشّي قَنيِ لَنيُرُ يٌ مُ نَ نَشَن مَ. 20 عَلَ نُ بَرَ عَ سُفَندِ بٍينُن دُنِحَ شَ دَا، كْنْ عَ نَشَ عَ مَسٍن دُنِحَ بّ يِ وَشَتِ دْنشْي وٌ تَن نَن شَ قٍ رَ. 21 وٌ دَنشَنِيَشِ عَلَ مَ عَ تَن نَن سَابُي رَ، عَلَ نَشَن نَكٍلِ قَشّ مَ، عَ قَ عَ شُن نَكٍلِ. نَ كُي، وٌ لَ عَلَ رَ، وٌ شَ وٌ شَشِلِ تِ عَ رَ.
22 وٌ تٌ بِرَ نْندِ قْشْ رَ، وٌ بَرَ سّنِيّن، شَنُنتٍيَ قِيشّ بَرَ لُ وٌ بْحّ مَ وٌ نفَشَكٍرٍنيِيٍ بّ. نَ نَ عَ رَ وٌ شَ وٌ بٌرٍ شَنُ وٌ بْحّ بِرِن نَ. 23 وٌ بَرَ بَرِ عَ نّينّ رَ عَلَ شَ مَسٍنيِ سَابُي رَ. نَ مَسٍنيِ مِسَالِشِ سَنسِ شْرِ نَن نَ، نَشَن مُ كَنَمَ عَبَدَن. عَ مُ كَنَمَ عَلْ سَنسِ شْرِ بٌورٍ نَشَن سَمَ بْشِ مَ. 24 عِبُنَدَ مَ مِسَالِشِ سَنسِ نَن نَ. عَ شَ نْرّ لُشِ عَلْ سَنسِ قُفَشِ. سَنسِ تَن لِسِمَ نّ، عَ قُفٍ قَ بِرَ، 25 كْنْ مَرِفِ شَ مَسٍنيِ تَن بُمَ عَبَدَن. نَ مَسٍنيِ نَن قِندِشِ شِبَارُ قَنيِ رَ نَشَن عِبَشِ وٌ بّ.