عَلَ شَ مَسٍنيِ سِنفٍ عَننَبِ سَمُوٍلِ بّ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عِسِرَيِلَ بْنسْي قُ نُن قِرِنيِيٍ تٌ مِنِ مِسِرَ شَ كٌنيِيَ بُن مَ، عَننَبِ مُنسَ نَن نُ قِندِشِ عٍ شَ يَرٍرَتِ رَ. عَ لُ نّ عٍ يَ مَ هَن عٍ سٌ كَنَان بْشِ مَ، عَلَ نَشَن لَايِدِشِ عٍ بّ. نَ تّمُي عٍ نُ بِرَ مَ عَننَبِ يٌسُوٍ قْشْ رَ. عَ شَ وَشَتِ دَنفِ شَنبِ، عِسِرَيِلَ بْنسْي بِرِن نُ نَ عٍ شَتِ مَ. كْنْ عٍ يَشُييٍ تٌ كَتَ عٍ تْورْدٍ، عَلَ نَشَ «كِيتِسَيٍ» رَ مِنِ نَشٍيٍ نُ لُمَ عٍ مَلِ رَ نَ وَشَتِ شْرْشْييٍ بُن مَ.
يِ تّمُي سّرّشّدُبّ ندٍ نُ نَ سِلٌ، عَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ نُ رَفَتَمَ دّننَشّ. عَ بْحّ نُ قَنشِ، كْنْ عَ شَ دِيٍ مُ نُ لُمَ عَلَ شَ سّرِيّ شَ كِرَ شْن مَ عَلْ عٍ بَبَ. نَ كُي عَلَتَلَ نَشَ عَ نِيَ سَمُوٍلِ شَ قِندِ نَمِحْنمّ رَ عِسِرَيِلَ بّ، نَشَن نْمَ عٍ رَتَنفَدٍ عٍ يَشُييٍ مَ. كْنْ حَمَ تَن نُ وَ مَ مَنفّ ندٍ شْن مَ نَشَن نُ لُشِ عَلْ حَمَنّ فبّتّيٍ شَ مَنفّ، نَشَن قِندِ سْورِ فَلِ شُنيِ رَ.
حَمَ وَشْنقٍ مُ نُ رَقَنشِ سَمُوٍلِ مَ، كْنْ عَلَ نَشَ تِن نَ رَ، عَ قَ سْلُ تِ مَنفّ رَ عِسِرَيِلَ شُن مَ. كْنْ عَ مُ بُ سْلُ نَشَ قِندِ عَلَ مَتَندِلَ رَ. نَ كُي سَمُوٍلِ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ عَ مِشِ فبّتّ قِندِ مَ نّ مَنفّ رَ عَ حْشْي رَ.
دَوُدَ شَ تَرُشُي قْلْشِ نَ كِ نّ. عَلَ نَشَ دَوُدَ مَسٍن سَمُوٍلِ بّ، عَ شَ عَ رَكٌلٌن عَ قِندِ مَ نّ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ سْلُ دَنفِ شَنبِ. عَ سّفّتَلَ تّمُي، دَوُدَ نَشَ لُ سْلُ سّيتِ مَ، عَ عَ مَلِ قٍ وُيَشِ كُي. كْنْ سْلُ تٌ عَ كٌلٌن عَ عَلَ قَمَ مَنفّيَ قِدٍ دَوُدَ نَن مَ، عَ نَشَ قٍ بِرِن نَبَ عَلَكٌ عَ شَ عَ قَشَ. كْنْ دَوُدَ تٌ قِندِ عَلَ شَ مِشِ تِنشِنشِ نَن نَ، عَ مُ مَنفّ سْلُ يٍلٍبُ. عَ نُ شَنُنتٍيَ مَسٍنمَ سْلُ بّ، بَرِ مَ عَ نَشّ عَلَتَلَ نَن عَ سُفَندِشِ مَنفّ رَ عَ شَ حَمَ شُن مَ.
نَ تِنشِنيِ يَتِ قِندِشِ مِسَالِ نَن نَ وٌن بِرِن بّ. عَلَ تٌ قِندِ عِبُنَدَ مَ مَرِفِ رَ، عَ لَنمَ وٌن بِرِن شَ بِرَ عَ شُي قْشْ رَ. هَلِ دُنِحَ مَنفّيٍ لَن عٍ شَ نَ كٌلٌن. عَلَ نْمَ مِشِيٍ قِندِدٍ حَمَ يَرٍرَتِيٍ رَ، كْنْ شَ عٍ بَ عَلَ شَ كِرَ شْن مَ، عٍ شَ قٍ مُ سْونّيَمَ. دَوُدَ قِندِشِ عِسِرَيِلَ مَنفّ شُنفبٍ نَن نَ بَرِ مَ عَ نُ حّرّ مَ عَلَ شَ سّرِيّ نَن شْن.
عَننَبِ سَمُوٍلِ تٌ دَوُدَ تِ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ، عَ نَشَ مَسٍنيِ فبّتّ تِ نَشَن تِدٍ فبٌ وٌن بّ هَن تٌ لْشْي. عَ نَشّ عَلَ شَ مَنفّ شُنفبٍ قَمَ مِنِدٍ دَوُدَ بْنسْي يَ مَ. نَ مِشِ قِندِشِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ نَن نَ، نَشَن مَ قٍ قَلَشِ عِنيِلَ عِسَ كُي. عَلَ شَ وٌن مَلِ بِرَقٍ عَ شَ مَنفّيَ قْشْ رَ عَبَدَن. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ سِنفٍ عَننَبِ سَمُوٍلِ بّ
1
سَمُوٍلِ بَرِ كِ
شّمّ ندٍ نُ نَ رَ مَتَيِمِ تَا كُي، سٌقِمُ يِرٍ، عٍقِرَ مِ فٍيَ لٌنفٌرِ، نَشَن شِلِ عٍلٍكَنَ. عٍقِرَ مِ بْنسْي نَن نُ عَ رَ، قَتَنقٍ عَ بٍنبَ سُقُ، تٌهُ، نُن عٍلِهُ رَ. يٍرٌشَمَ شَ دِ نَن نُ عَ رَ. عَ فِنّ قِرِن نَن دْشْ؛ عَنِ نُن ثٍنِننَ. ثٍنِننَ نُ بَرَ دِيٍ بَرِ، كْنْ دِ يٌ مُ نُ نَ عَنِ تَن يِ رَ. حّ يٌ حّ عٍلٍكَنَ نُ كٍلِمَ عَ شْنيِ، عَ سِفَ سِلٌ، عَ شَ عَلَتَلَ مَنفّ شُنفبٍ بَتُ، عَ سّرّشّ بَ عَ بّ. عٍلِ شَ دِ قِرِنيِيٍ، شٌقِنِ نُن قِنٍشَسِ، نَن نُ نَ عَلَتَلَ شَ سّرّشّدُبّيٍ رَ مّننِ نَ تّمُي.
عٍلٍكَنَ نّ عَ شَ سّرّشّ بَمَ، عَ نُ دَرِشِ سّرّشّ سُبٍ ندٍ قِ رَ عَ شَ فِنّ ثٍنِننَ نُن نَ شَ دِيٍ مَ. كْنْ عَ نُ نَشَن قِمَ عَ شَ فِنّ عَنِ تَن مَ، نَ فبٌ بٌورٍ فبٍ بّ. عَ نُ نَ رَبَمَ نّ بَرِ مَ عَنِ نُ رَقَن عَ مَ كِ قَنيِ رَ، هَلِ عَلَتَلَ تٌ مُ نُ دِ قٍ رَفِرِ نَ مَ. عَ سِينَ نُ عَ مَيٍلٍمَ تّمُي بِرِن عَ شَ دِبَرِتَرٍحَ شَ قٍ رَ. حّ يٌ حّ، عَنِ نّ تٍمَ عَلَتَلَ بَتُ بَنشِ، عَ سِينَ ثٍنِننَ نُ عَ مَيٍلٍمَ هَن عَ نُ تٌندِ عَ دّفٍدٍ، عَ بْنبْ وَ تُن نَ. عَ شَ مْرِ عٍلٍكَنَ نُ عَ مَشْرِن، «مُنقٍ رَ، عِ تٌندِ مَ عِ دّفٍدٍ، عِ نُ قَ وَ؟ مُنقٍ رَ عِ نِمِسَشِ؟ ﭑ تَن مُ عِ وَ سَ دَنفِ دِ قُ رَ؟»
يِ بِيَاسِ تَن، عٍلٍكَنَ شَ مِشِيٍ تٌ فّ عٍ دّفٍدٍ نُن عٍ مِندٍ سِلٌ، عَنِ تَن نَشَ كٍلِ عٍ يَ مَ، عَ سِفَ عَلَتَلَ بَتُ بَنشِ. عٍلِ سّرّشّدُبّ نُ مَفٌرٌشِ نَا عَ شَ دْشْسٍ مَ نَادّ قّ مَ. 10 عَنِ بْحّ تٌ مَحَاشُشِ عَ رَ، عَ نَشَ عَلَتَلَ مَشَندِ يَيٍ فبٍفبٍ رَ. 11 نَ كُي عَ نَشَ لَايِدِ تٌنفٌ عَلَتَلَ بّ عَ قَلَقٍ رَ، «عَلَتَلَ مَنفّ شُنفبٍ، شَ عِ سَ عِ يَ رَفٌرٌ عِ شَ كٌنيِ فِنّ شَ يَافِ مَ، شَ عِ سَ رَتُ ﭑ مَ، شَ عِ مُ نّيمُ عِ شَ كٌنيِ فِنّ مَ، شَ عِ دِ شّمّ كٍرٍن قِ عِ شَ كٌنيِ فِنّ مَ، ﭑ نَ قِمَ نّ عِ مَ عَ شَ سِمَيَ بِرِن كُي، عَ شُنيِ مُ بِمَ قٍوٌ.»
12 عَ شَ عَلَ مَشَندِ شْن تٌ كُيَ، عٍلِ نَشَ عَنِ رَكْرْ سِ عَ دّ رَ مَشَمَ، 13 كْنْ شُي يٌ مُ مِنِمَ. عَنِ نُ وْيّنقٍ عَ بْحّ نَن مَ، كْنْ عٍلِ تَن حْشْ عَ مَ عَ عَ سِيسِشِ نّ. 14 نَ كُي عَ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «عِ لُمَ يِ سِيسِ كُي هَن مُن تّمُي؟ سَ نَ رَبَ يِرٍ فبّتّ!» 15 عَنِ نَشَ عَ يَابِ، «ﭑ مَرِفِ، ﭑ مُ وّنِ مِنشِ، ﭑ مُ بٍرٍ مِنشِ. ﭑ نَ ﭑ مَ كْنتْقِلِ نَن مَسٍنقٍ عَلَتَلَ بّ. 16 عِ نَشَ ﭑ مَحْشُن سِيسِلَ رَ. ﭑ مَ تْورّ شَ فبٌي نَن عَ نِيَشِ، ﭑ نَ ﭑ بْحّ مَ قٍ مَسٍنقٍ عَلَتَلَ بّ.» 17 عٍلِ نَشَ عَ يَابِ، «عَوَ، سِفَ بْحّسَ كُي. عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَ شَ عِ شَ مَشَندِ سُشُ.» 18 عَنِ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «عِ شَ هِننّ ﭑ تَن عِ شَ كٌنيِ فِنّ رَ.» نَ دَنفِ شَنبِ، عَ نَشَ عَ دّفٍ، عَ بْحّ نَشَ رَقَن عَ مَ، عَ يَتَفِ نَشَ مَسَرَ. 19 نَ كُيٍ عِبَ، عٍلٍكَنَ نُن عَ شَ دٍنبَيَ نَشَ كُرُن. عٍ تٌ فّ سَلِدٍ، عٍ نَشَ فبِلٍن عٍ شْنيِ رَ مَ.
نَ دَنفِ شَنبِ، عٍلٍكَنَ نُن عَ شَ فِنّ عَنِ نَشَ كَقُ، عَلَتَلَ قَ رَتُ عَ شَ قٍ مَ. 20 عَنِ نَشَ تّيفّ، عَ قَ دِ شّمّ بَرِ، عَ عَ شِلِ سَ سَمُوٍلِ، نَشَن نُ وَ مَ عَ قَلَقٍ، «عَلَتَلَ بَرَ عَ مّ.» عَ نَ شِلِ سَشِ نّ عَ شُن مَ بَرِ مَ عَ نُ عَ قَلَمَ عَ يّتّ مَ، «ﭑ يِ دِ مَشَندِشِ عَلَتَلَ نَن مَ.»
21 نَ حّ عِفبِلٍنيِ عٍلٍكَنَ نُن عَ شَ دٍنبَيَ مَن نَشَ تٍ سِلٌ سّرّشّ بَدٍ عَلَتَلَ بّ، عَ مَن شَ عَ شَ لَايِدِ رَكَمَلِ. 22 كْنْ عَنِ تَن مُ تٍ. عَ نَشَ عَ قَلَ عَ شَ مْرِ بّ، «ﭑ شَ مَمّ تِ هَن دِيْرّ دّ بَ تّمُي، ﭑ قَ عَ شَنِن سِلٌ عَ دّنتّفّدٍ عَلَتَلَ بّ، عَ شَ لُ نَا كٍرٍنيِ رَ.» 23 عَ شَ مْرِ نَشَ عَ يَابِ، «نَشَن نَقَن عِ مَ، نَ رَبَ. لُ بٍ هَن عَ دّ بَ تّمُي. عَلَتَلَ شَ عَ شَ مَسٍنيِ رَكَمَلِ.» نَ كُي عَنِ نَشَ لُ بَنشِ هَن عَ شَ دِ دّ بَ تّمُي.
24 عَ تٌ سَمُوٍلِ دّ بَ، عَ نَشَ عَ شَنِن سِلٌ عَلَتَلَ بَتُ بَنشِ، عَ نُن تُرَ حّ سَشَن دَاشِ، قَرِن كِلٌ قُ، نُن وّنِ. نَ تّمُي عَ شَ دِيْرّ نُ شُرُن. 25 عٍ نَشَ تُرَ كْن نَشَبَ سّرّشّ رَ، عٍ قَ دِيْرّ دّنتّفّ عٍلِ بّ. 26 عَنِ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «ﭑ مَرِفِ، عِ هَاكّ تٌ ﭑ بّ. فِنّ نَشَن قَ بٍ عَلَتَلَ مَشَندِدٍ عِ يَ شْرِ، ﭑ تَن نَن نُ عَ رَ. 27 ﭑ نُ عَ مَشَندِقٍ يِ دِ شّمّ نَن مَ قٍ رَ. عَلَتَلَ بَرَ ﭑ مَ مَشَندِ سُشُ. 28 ﭑ تَن قَن وَ مَ عَ قِقٍ عَلَتَلَ مَ، عَ شَ لُ عَلَتَلَ سَفٌي عَ شَ سِمَيَ بِرِن كُي.» نَ دَنفِ شَنبِ، عٍ نَشَ سُيِدِ عَلَتَلَ بّ.