36
يٍهٌوَشَسِ شَ مَنفّيَ
عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ عِِ ٢٣‏؛٣٠ ٬ ٣٥
حَمَ نَشَ يٌسِيَ شَ دِ يٍهٌوَشَسِ تِ مَنفّ رَ دَرِ سَلَمُ عَ بَبَ حْشْي رَ. يٍهٌوَشَسِ مَنفّيَ سْتْ عَ حّ مْشْحّن نُن سَشَن نَن مَ، عَ كِكٍ سَشَن مَنفّيَ رَبَ دَرِ سَلَمُ.
مِسِرَ مَنفّ نَشَ عَ بَ مَنفّيَ رَ دَرِ سَلَمُ، عَ قَ فبٍتِ كِلٌ وُلُ سَشَن نُن شّيمَ كِلٌ تٌنفٌ سَشَن مَشِلِ عٍ مَ دُوتِ رَ. مِسِرَ مَنفّ نَشَ يٍهٌوَشَسِ نفَشَكٍرٍنيِ عٍلِيَكِمِ تِ مَنفّ رَ يُدَيَ نُن دَرِ سَلَمُ شُن مَ. عَ نَشَ عٍلِيَكِمِ شِلِ مَسَرَ يٍهٌيَكِمِ رَ. نٍكٌ نَشَ عَ نفَشَكٍرٍنيِ يٍهٌوَشَسِ شَنِن مِسِرَ بْشِ مَ.
عٍلِيَكِمِ شَ مَنفّيَ
عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ عِِ ٢٣‏؛٣٦‏—٢٤‏؛٧
عٍلِيَكِمِ مَنفّيَ سْتْ عَ حّ مْشْحّن نُن سُولِ نَن مَ، عَ قَ حّ قُ نُن قِرِن مَنفّيَ رَبَ دَرِ سَلَمُ. عَ نَشَ قٍ حَاشِ رَبَ عَ مَرِفِ عَلَتَلَ يَ شْرِ. بَبِلْن مَنفّ نٍبُكَدَنسَرِ نَشَ عَ فٍرٍ، عَ قَ يْلْنشْنيِ يْشُي دَاشِ سَ عَ مَ، عَ عَ شَنِن بَبِلْن بْشِ مَ. نٍبُكَدَنسَرِ نَشَ سٍيٍ بَ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ كُي، عَ قَ عٍ شَنِن عَ شْنيِ بَبِلْن.
يٍهٌيَكِمِ شَ تَرُشُي دْنشْييٍ، عَ شَ قٍ حَاشِيٍ نُن عَ شَ يُنُبِيٍ عَ نَشٍيٍ رَبَشِ، نٍيٍ بِرِن سّبّشِ عِسِرَيِلَ نُن يُدَيَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي كُي. يٍهٌيَكِنِ نَشَ تِ مَنفّ رَ عَ حْشْي رَ.
يٍهٌيَكِنِ شَ مَنفّيَ
عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ عِِ ٢٤‏؛٨ ٬ ١٧
يٍهٌيَكِنِ مَنفّيَ سْتْ عَ حّ سٌلٌمَسَشَن نَن مَ، عَ قَ كِكٍ سَشَن شِ قُ مَنفّيَ رَبَ دَرِ سَلَمُ. عَ نَشَ قٍ حَاشِ رَبَ عَ مَرِفِ عَلَتَلَ يَ شْرِ. 10 نَارَبَ قْلّ، مَنفّ نٍبُكَدَنسَرِ نَشَ عَ شَنِن بَبِلْن، عَ نُن هَرِفٍ نَشَن نُ نَ عَلَتَلَ شَ بَنشِ كُي. عَ نَشَ يٍهٌيَكِمِ نفَشَكٍرٍنيِ سٍدٍكِيَ تِ مَنفّ رَ يُدَيَ نُن دَرِ سَلَمُ شُن مَ.
سٍدٍكِيَ شَ مَنفّيَ
عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ عِِ ٢٤‏؛١٨‏—٢٥‏؛٢١، عَننَبِ يٍرٍ مِ ٣٩‏؛١ ٬ ١٠، ٥٢‏؛١ ٬ ٢٧
11 سٍدٍكِيَ مَنفّيَ سْتْ عَ حّ مْشْحّن نُن كٍرٍن نَن مَ، عَ قَ حّ قُ نُن كٍرٍن مَنفّيَ رَبَ دَرِ سَلَمُ. 12 عَ نَشَ قٍ حَاشِ رَبَ عَ مَرِفِ عَلَتَلَ يَ شْرِ. عَ مُ عَ يّتّ مَفٌرٌ عَننَبِ يٍرٍ مِ بّ، نَشَن نُ وْيّنمَ عَلَتَلَ شِلِ رَ.
13 عَ نَشَ مَنفّ نٍبُكَدَنسَرِ قَن مَتَندِ، نَشَن نُ بَرَ عَ رَكَلِ عَلَ شِلِ رَ. عَ نَشَ عَ كٌبٍ تِ عَلَتَلَ رَ، عَ نَشَ عَ بْحّ بَلَن فبِلٍنقٍ رَ عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ مَ. 14 سّرّشّدُبّ كُنتِفِيٍ نُن حَمَ نَشَ عَلَتَلَ رَبٌلٌ، عٍ قٍ حَاشِ رَبَ سِ فبّتّ دَرِشِ نَشَن نَ. عٍ نَشَ سّنِيّنتَرٍحَ رَبَ عَلَتَلَ شَ بَنشِ كُي، عَ نُ بَرَ نَشَن نَسّنِيّن.
15 عٍ بَبَيٍ مَرِفِ عَلَتَلَ نُ شّيرَيٍ شّيمَ تّمُي بِرِن، بَرِ مَ عَ نُ وَ مَ عَ شَ حَمَ نُن عَ شَ هْرْ مْبَنشِ رَكِسِقٍ. 16 كْنْ عٍ نَشَ يٌ عَلَ شَ شّيرَيٍ نُن عٍ شَ مَسٍنيِ مَ. عٍ مُ تِن عَلَ شَ نَمِحْنمّيٍ شَ وْيّنيِ رَ قٍقٍ مَ. نَ نَ عَ رَ عَلَتَلَ نَشَ شْنْ عَ شَ حَمَ مَ، هَن نَ شْنّ سٍرِ مُ نَ سْنْن. 17 نَ كُي عَلَتَلَ نَشَ كَلِدِ مَنفّ شّي عٍ شِلِ مَ، عَ قَ عٍ شَ سّفّتَلَيٍ قَشَ سَلِدٍ كُي. عَلَ نَشَ حَمَ بِرِن سٌ عَ يِ رَ، فِنّيٍ نُن شّمّيٍ، قٌنِكٍيٍ نُن مِشِ مْشِيٍ. 18 نٍبُكَدَنسَرِ نَشَ سٍ بِرِن بَ عَلَ شَ بَنشِ كُي، عَ لَنمَيٍ نُن عَ شُنفبٍيٍ. عَ نَشَ نَاقُلِ تٌنفٌ عَلَتَلَ نُن مَنفّ نُن عَ شَ كُنتِفِيٍ شَ بَنشِيٍ كُي. 19 عَ نَشَ عَلَ شَ بَنشِ فَن، عَ دَرِ سَلَمُ تّتّ رَبِرَ. عَ بَنشِ قَنيِيٍ نُن سٍ قَنيِ بِرِن فَن تَا كُي. 20 نَشٍيٍ مُ قَشَ فٍرٍ كُي، نٍبُكَدَنسَرِ نَشَ نٍيٍ شَنِن بَبِلْن كٌنيِيَ كُي عَ تَن نُن عَ شَ دِيٍ بّ، نٍيٍ لُ نَا نّ هَن ثٍرِ سٍ مَنفّيَ وَشَتِ. 21 عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ، عَ نَشَن مَسٍنشِ عَننَبِ يٍرٍ مِ سَابُي رَ، عَ كَمَلِشِ نَ كِ نّ. نَ مَسٍنيِ نَن يَ؛
«بْشِ قَمَ عَ مَلَبُدٍ حّ تٌنفٌ سٌلٌقٍرٍ،
هَن عَ شَ مَلَبُي وَشَتِ كَمَلِ
عَ مُ نَشٍيٍ رَبَ فبَلٌي وَشَتِ.»
سِرُ سِ شَ يَامَرِ
عَننَبِ عٍسِدِرَ سِ ١‏؛١ ٬ ٤
22 ثٍرِ سٍ مَنفّ سِرُ سِ شَ مَنفّيَ حّ سِنفٍ، عَلَتَلَ نَشَ عَ سَ سِرُ سِ شَشِلِ مَ عَلَكٌ عَ شَ نَتّ تٌنفٌ يَامَرِ ندٍ شَ قٍ رَ، عَ مَن شَ نَ مَسٍن، عَ شَ نَ سّبّ عَ شَ مَنفّيَ بِرِن كُي. عَلَتَلَ نُ بَرَ نَ بِرِن مَسٍن عَننَبِ يٍرٍ مِ سَابُي رَ. نَ يَامَرِ نَن يَ؛ 23 «ثٍرِ سٍ مَنفّ سِرُ سِ شَ مَسٍنيِ نَن يَ؛ عَلَتَلَ نَشَن نَ كٌورٍ مَ، نَشَن بَرَ سِ بِرِن سَ ﭑ مَ يَامَرِ بُن مَ، نَ بَرَ عَ مَسٍن ﭑ بّ ﭑ شَ عَ شَ هْرْ مْبَنشِ تِ دَرِ سَلَمُ يُدَيَ بْشِ مَ. نَشٍيٍ كٍلِشِ عَ شَ حَمَ يَ مَ، عٍ شَ تٍ دَرِ سَلَمُ. عٍ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ لُ عَ سّيتِ مَ.»