عَلَ شَ مَسٍنيِ عَننَبِ عٍسِدِرَ سِ بّ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عِسِرَيِلَ شَ تَرُشُي قِندِشِ مَسٍنيِ بٍلٍبٍلٍ نَن نَ عَلَ شَ مِشِيٍ بّ. عَلَتَلَ تٌ عِسِرَيِلَ سُفَندِ عَ شَ حَمَ رَ، عٍ حّرّ كِ عَ نُن عَلَ عٍ مّينِ كِ نَشّ، نَ مِسَالِ شُنفبٍ مَسٍنمَ. عِسِرَيِلَ نُ لُشِ نّ عَلْ دِ لْيشِ نَشَن فبِلٍنمَ عَ بَبَ شَ كِرَ سِنفٍ مَ حَشَنكَتّ سَابُي رَ.
عِسِرَيِلَ بْنسْي قُ نُن قِرِن تٌ عٍ مَرِفِ شَ كِرَ بّحِن، عَلَ نَشَ عَ نِيَ سِ فبّتّ شَ نْ عِسِرَيِلَ رَ، عٍ عٍ كٍرِ عٍ شَ بْشِ مَ، عٍ عٍ قِندِ كٌنيِيٍ رَ. نَ نَشَ رَبَ عِسِرَيِلَ سّيتِ رَ نَشَن نُ نَ كْولَ مَ، عَ مَن نَشَ رَبَ عِسِرَيِلَ سّيتِ رَ نَشَن نُ نَ يِرٍقَنيِ مَ. نَمِحْنمّ نُ نَ بِرِن كٌلٌنمَ نّ، عٍ قَ عَ قَلَ كّنّ مَ، بٍينُن عَ شَ رَبَ. عٍ شَ مَسٍنيِ كُي، عٍ نُ عَ قَلَمَ عَ عَلَتَلَ نَ عَ نِيَمَ عٍ شَ شَنِن كٌنيِيَ كُي عٍ شَ يُنُبِيٍ شَ قٍ رَ، عٍ مَن نُ عَ قَلَمَ عَ عَلَتَلَ عٍ رَفبِلٍنمَ نّ عٍ شَ بْشِ مَ حّ تٌنفٌ سٌلٌقٍرٍ دَنفِ شَنبِ.
عَننَبِ عٍسِدِرَ سِ شَ وَشَتِ، نَ حّ تٌنفٌ سٌلٌقٍرٍ نُ بَرَ كَمَلِ. عَلَتَلَ نَشَ عَ نِيَ ثٍرِ سٍ مَنفّ سِرُ سِ شَ نَتّ تٌنفٌ عِسِرَيِلَ كٌنيِيٍ رَفبِلٍنقٍ عٍ شْنيِ دَرِ سَلَمُ، عَلَكٌ عٍ شَ عَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ تِ. سِرُ سِ نُ وَ مَ عَ شْن عٍ شَ سّرّشّيٍ بَ عَ بّ، كْنْ عَلَ نُ نَ بِرِن نَبَمَ نّ عَلَكٌ عَ شَ عَ شَ لَايِدِ رَكَمَلِ. عَ نُ نَ مّينِقٍ عَ شَ حَمَ مَ.
عِسِرَيِلَ بْنسْييٍ تٌ فبِلٍن عٍ شْنيِ، عٍ يَشُييٍ نَشَ قٍ بِرِن نَبَ عَلَكٌ عٍ نَشَ عَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ تِ. عٍ نَشَ كَلَمُي سَ ثٍرِ سٍ مَنفّيٍ بّ عِسِرَيِلَ شَ قٍ رَ، كْنْ عَ رَحْنيِ عِسِرَيِلَ نَشَ نْ وَلِ رَبَدٍ. عَلَ شَ نَمِحْنمّ هَفِ نُن سَكَرِ نَشَ عٍ رَلِمَنِيَ نَ وَلِ كُي. نَ لِمَنِيَ لُمَ عَلَ شَ مِشِيٍ يِ رَ هَن تٌ. شَ مِشِ لُمَ عَلَ سّيتِ مَ، عٍ قَمَ تْورّ سْتْدٍ عَلَ يَشُييٍ سَابُي رَ، كْنْ عَ رَحْنيِ عٍ شَ قٍ سْونّيَمَ نّ عَلَتَلَ قْرْ مّ رَ. عَلَ شَ وٌن مَلِ لُقٍ عَ شَ سْونّيَ كِرَ شْن. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ عَننَبِ عٍسِدِرَ سِ بّ
1
عِسِرَيِلَكَيٍ فبِلٍنقٍ دَرِ سَلَمُ
ثٍرِ سٍ مَنفّ سِرُ سِ شَ مَنفّيَ قْلْ حّ نَشَن نَ، عَلَتَلَ نَشَ وَ قٍ رَكَمَلِقٍ عَ نَشَن مَسٍن عَننَبِ يٍرٍ مِ بّ. عَلَتَلَ نَشَ عَ سَ سِرُ سِ بْحّ مَ، عَ شَ يِ مَسٍنيِ قَلَ، عَ مَن شَ عَ سّبّ مِشِيٍ بّ نَشٍيٍ نَ عَ شَ يَامَرِ بُن مَ. نَ مَسٍنيِ نَن يِ كِ؛ «ﭑ تَن ثٍرِ سٍ مَنفّ سِرُ سِ شُي نَن يَ. مَرِفِ عَلَتَلَ نَشَن نَ كٌورٍ مَ نَشَن دُنِحَ مَنفّيَ بِرِن قِشِ ﭑ مَ، عَ بَرَ ﭑ يَامَرِ، ﭑ شَ هْرْ مْبَنشِ تِ عَ بّ دَرِ سَلَمُ، يُدَيَ بْشِ مَ. نَشٍيٍ بِرِن قِندِشِ عَلَ شَ حَمَ رَ وٌ يَ مَ، عٍ بِرِن شَ فبِلٍن دَرِ سَلَمُ، يُدَيَ بْشِ مَ، عَلَكٌ عٍ شَ هْرْ مْبَنشِ تِ عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ بّ، نَشَن نَ عَلَ رَ دَرِ سَلَمُ. ثٍرِ سٍكَيٍ شَ عٍ دْشْبٌورٍ عِسِرَيِلَ مِشِيٍ كِ فبٍتِ، شّيمَ، سٍ قَنيِيٍ، نُن شُرُ سٍيٍ رَ نَشٍيٍ بَمَ سّرّشّ حَنِفٍشِيٍ رَ عَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ كُي دَرِ سَلَمُ.»
يُدَ نُن بُنيَمِن بْنسْي كُنتِفِيٍ، لٍوِ بْنسْي مِشِيٍ نُن سّرّشّدُبّ نَشٍيٍ نُ نَ عٍ يَ مَ، عَ نُن عَلَ نَشٍيٍ بِرِن بْحّ رَتٍ سِفَقٍ رَ، عٍ بِرِن نَشَ سِفَ عَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ تِدٍ دَرِ سَلَمُ. عٍ دْشْبٌورٍيٍ نَشَ عٍ كِ فبٍتِ، شّيمَ، سٍ قَنيِيٍ، شُرُ سٍيٍ، نُن هَرِفٍ رَ، عَ نُن سّرّشّ حَنِفٍشِيٍ. مَنفّ نٍبُكَدَنسَرِ نُ بَرَ سٍ فبٍفبٍ رَ مِنِ دَرِ سَلَمُ هْرْ مْبَنشِ كُي عَ شَ وَشَتِ، عَ قَ عٍ رَ سٌ عَ شَ عَلَ شَ بَنشِ كُي. ثٍرِ سٍ مَنفّ سِرُ سِ نَشَ نَ بِرِن نَمِنِ، عَ عٍ تَشُ كْبِرِ رَفَتَمَ مِتٍرٍدَتِ رَ، عَ شَ عَ رَ سَنبَ يُدَيَ مَنفّ سّسّبَسَرِ مَ.
نَ سٍيٍ كْنتِ نَن يِ كِ؛ ثَانِ شّيمَ دَاشِ تٌنفٌ سَشَن، ثَانِ فبٍتِ دَاشِ وُلُ كٍرٍن، قِنّ مْشْحّن نُن سٌلٌمَنَانِ، 10 ثِلٍتِ شّيمَ دَاشِ تٌنفٌ سَشَن، ثِلٍتِ فبٍتِ دَاشِ كّمّ نَانِ، ثِلٍتِ قُ، عَ نُن يِرَبَسٍ فبّتّ وُلُ كٍرٍن. 11 نَ سٍ شّيمَ دَاشِ نُن فبٍتِ دَاشِ بِرِن كْنتِ نَشَ لَن يِرَبَسٍ وُلُ سُولِ كّمّ نَانِ مَ. عِسِرَيِلَ فٍيلِمَنِيٍ تٌ كٍلِ بَبِلْن فبِلٍنقٍ رَ دَرِ سَلَمُ، سّسّبَسَرِ نَشَ نَ نَاقُلِ بِرِن شَنِن عَ شُن مَ.