عَلَ شَ مَسٍنيِ قِرِن ندٍ
عَننَبِ يَيَ نَشَن سّبّ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عَننَبِ يَيَ نَشَ يِ بَتَاشّ قِرِن ندٍ سّبّ دَنشَنِيَتْي حَمَ ندٍ مَ، نْندِ نُ رَقَنشِ نَشٍيٍ مَ. وُلٍ شَرَنيِ ندٍ نُ يٍنسٍنشِ نَ وَشَتِ، عَ قَلَقٍ رَ عَ عِسَ مُ نُ قَشِ دُنِحَ عَدَ مَ كِ مَ. عَننَبِ يَيَ عَ مَسٍنمَ دَنشَنِيَتْييٍ بّ عَ عَ لَنمَ عٍ شَ تٌندِ مِشِيٍ رَ نَشٍيٍ نَ شَرَنيِ مْولِ تِمَ.
يِ بَتَاشّ عَ مَسٍنمَ دَنشَنِيَتْي بِرِن بّ عَ شَنُنتٍيَ قِندِشِ عَلَ كٌلٌنمَيٍ شَ تْنشُمَ نَن نَ. عَلَ وَ مَ وٌن شَ قِندِ مِشِيٍ رَ نَشٍيٍ عٍ بٌرٍ شَنُشِ. مِشِ نَشَن نَ تٌندِ نَ يَامَرِ رَ، عَ بَرَ تٌندِ عَلَ قَن نَ. عَلَ شَ وٌن مَلِ عَلَكٌ شَنُنتٍيَ شَ لُ وٌن بْحّ مَ. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ قِرِن ندٍ
عَننَبِ يَيَ نَشَن سّبّ
1
نْندِ
ﭑ تَن وٌ شَ كُنتِفِ بَرَ وٌ شّيبُ، وٌ تَن نَشٍيٍ قِندِشِ دَنشَنِيَتْي حَمَ سُفَندِشِ رَ، عَ نُن وٌ بٌورٍ نَشٍيٍ بَرَ نْندِ كٌلٌن. وٌ رَقَن ﭑ تَن نُن نْندِ كٌلٌنيِ بِرِن مَ، بَرِ مَ نْندِ لُمَ وٌن بْحّ مَ عَبَدَن. بَبَ عَلَ نُن عَ شَ دِ عِسَ، عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ، عٍ شَ هِننّ وٌن نَ، عٍ شَ كِنِكِنِ وٌن مَ، عٍ شَ بْحّسَ قِ وٌن مَ نْندِ نُن شَنُنتٍيَ كُي.
ﭑ بَرَ سّيوَ كِ قَنيِ، بَرِ مَ ندٍيٍ نَ وٌ يَ مَ نَشٍيٍ حّرّقٍ بَبَ عَلَ شَ نْندِ كِرَ شْن مَ عَ شَ سّرِيّ كِ مَ. دَنشَنِيَتْي قَنيِيٍ، ﭑ بَرَ وٌ مَيَندِ، وٌن شَ وٌن بٌرٍ شَنُ. ﭑ نَ نَشَن سّبّقٍ يِ كِ، يَامَرِ نّينّ مُ عَ رَ. وٌن بَرَ نَ سّرِيّ كٌلٌن كَبِ عَ قْلّ. شَنُنتٍيَ نَن يَ، وٌ شَ بِرَ عَلَ شَ سّرِيّ قْشْ رَ. وٌ لَن نّ وٌ شَ عَلَ شَ يَامَرِيٍ رَبَتُ، عَلْ وٌ عَ مّشِ كِ نَشّ كَبِ عَ قْلّ.
مِشِ فبٍفبٍ وَ مَ وٌ مَدَشُقٍ، عَ قَلَقٍ رَ عَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ مُ قَشِ دُنِحَ عَدَ مَ كِ مَ. نَ مِشِ مَدَشُي مْولِ قِندِشِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ يَشُي نَن نَ. وٌ شَ قٍ بِرِن نَبَ عَلَكٌ وٌ نَشَ فَن وٌ شَ وَلِ مُنَقَنيِ رَ. وٌ شَ كَتَ وٌ شَ سَرٍ كَمَلِشِ سْتْ.
مِشِ نَشَن قٍ فبّتّ سُشُمَ، عَ مُ بِرَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ شَرَنيِ قْشْ رَ، نَ كَنيِ مُ عَلَ كٌلٌن. نَشَن بِرَ مَ عَ قْشْ رَ، عَ بَرَ بَبَ عَلَ نُن عَ شَ دِ كٌلٌن. 10 شَ كَرَ مْشْ ندٍ سَ قَ وٌ يِرٍ يِ شَرَنيِ شَنبِ، وٌ نَشَ عَ رَ سّنّ، وٌ نَشَ عَ شّيبُ، 11 شَ نَ مُ عَ رَ وٌ قَن بَرَ لُ عَ شَ وَلِ حَاشِ كُي.
12 ﭑ وَ مَ قٍ فبٍفبٍ قَلَقٍ وٌ بّ، كْنْ ﭑ مُ وَ مَ نَ رَبَقٍ سّبّلِ رَ، قٌ وٌن شَ لُ يِرٍ كٍرٍن، وٌن شَ دّ مَسَرَ، عَلَكٌ وٌن مَ سّيوّ شَ كَمَلِ. 13 وٌ بٌورٍ دَنشَنِيَتْييٍ بَرَ وٌ شّيبُ.