عَلَ شَ مَسٍنيِ سَشَن ندٍ
عَننَبِ يَيَ نَشَن سّبّ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عَننَبِ يَيَ نَن يِ بَتَاشّ سَشَن ندٍ سّبّ دَنشَنِيَتْي ندٍ مَ، نَشَن شِلِ فَيُ. عَ نَشَ عَ مَتْشْ بَرِ مَ عَ نُ حّرّ مَ نْندِ نَن كُي، عَ تٌندِ نّ نَ وُلٍ شَرَنيِ رَ نَشَن نُ يٍنسٍنشِ نَ وَشَتِ.
كَرَ مْشْ قَنيِيٍ تٌ سِفَ فَيُ شْنيِ، عَ نَشَ عٍ رَ سّنّ شَنُنتٍيَ رَ. نَ قٍ نَشَ رَقَن عَننَبِ يَيَ مَ. مِشِ نَشَن لُمَ نَ مْولِ رَبَ رَ، عَ بَرَ نْندِ نُن شَنُنتٍيَ كٌلٌن. ندٍيٍ نُ نَ دَنشَنِيَتْييٍ يَ مَ نَشٍيٍ مُ نُ وَ مَ نَ مْولِ رَبَقٍ.
عَلَ شَ وٌن مَلِ عَلَكٌ وٌن بْحّ نَشَ بَلَن عَلَ شَ مِشِيٍ مَبِرِ. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ سَشَن ندٍ
عَننَبِ يَيَ نَشَن سّبّ
1
نْندِ كٌلٌنيِيٍ
ﭑ تَن دَنشَنِيَتْي حَمَ شَ كُنتِفِ، ﭑ بَرَ عِ شّيبُ، ﭑ شَنُنتٍنيِ فَيُ، ﭑ نَشَن شَنُشِ نْندِ شَ قٍ رَ. ﭑ شَنُنتٍنيِ، عَلَ شَ قٍ بِرِن سْونّيَ عِ بّ. عِ قَتٍ شَ لُ يَلَنيِ كُي عَلْ عِ شَ دَنشَنِيَ يَلَنشِ كِ نَشّ.
وٌن بٌورٍ دَنشَنِيَتْي ندٍيٍ تٌ قَ ﭑ يِرٍ، عٍ نَشَ عَ قَلَ ﭑ بّ عِ حّرّ مَ نْندِ كُي. ﭑ نَشَ سّيوَ كِ قَنيِ رَ. سّيوّ يٌ مُ دَنفِمَ نَ مْولِ رَ، عَ كٌلٌنقٍ رَ عَ ﭑ مَ دِيٍ نَ نْندِ كِرَ نَن شْن مَ.
ﭑ شَنُنتٍنيِ، عِ مّينِمَ شْحّ دَنشَنِيَتْييٍ مَ هَلِ وٌ مُ وٌ بٌرٍ كٌلٌن. ندٍيٍ بَرَ عِ شَ شَنُنتٍيَ شَ قٍ دّنتّفّ سَ دَنشَنِيَتْي حَمَ بّ. دَنشَنِيَتْي نَشَن يٌ دَنفِمَ عِ شْنيِ، عِ شَ عٍ مَلِ عٍ شَ بِيَاسِ كُي، عَلْ عَلَ وَ مَ عَ شْن مَ كِ نَشّ. عٍ نَ عَلَ شَ وَلِ نَن كُي، دَنشَنِيَتَرٍيٍ تَن مُ عٍ كِمَ. وٌن لَن وٌن شَ كَقُ نَ مِشِ مْولِ مَ، عَلَكٌ وٌن قَن شَ وٌن فبٍ رَبَ عَلَ شَ نْندِ شَ قٍ رَ.
ﭑ بَرَ بَتَاشّ ندٍ سّبّ دَنشَنِيَتْي حَمَ مَ، كْنْ دِيٌتٍرٍقِ مُ تِنشِ مُشُ رَ سّنّدٍ بَرِ مَ عَ وَ مَ قِندِقٍ شُنيِ رَ. 10 ﭑ نَ قَ وٌ يِرٍ، ﭑ دّنتّفّ سَمَ نّ وٌ بّ عَ شَ كّوَلِ شَ قٍ رَ. عَ مُشُ شِلِ كَنَمَ، عَ مَن مُ تِنمَ دَنشَنِيَتْييٍ يِفِيَدٍ. هَلِ نَشٍيٍ وَ مَ عٍ يِفِيَقٍ، عَ تْنيِ دْشْمَ نٍيٍ قَن مَ، عَ عٍ كٍرِ دَنشَنِيَتْييٍ يَ مَ.
11 ﭑ شَنُنتٍنيِ، عِ قٍ حَاشِ نَشَن تٌمَ، عِ نَشَ بِرَ نَ مْولِ قْشْ رَ. عِ قٍ قَنيِ نَشَن تٌمَ، عِ شَ بِرَ نَ نَن قْشْ رَ. قٍ قَنيِ رَبَيٍ نَ عَلَ نَن بّ، كْنْ قٍ حَاشِ رَبَيٍ تَن مُ عَلَ كٌلٌن. 12 بِرِن قٍ قَنيِ قَلَمَ دٍ مٍتِرِ شَ قٍ رَ. نْندِ يَتِ عَ يّتّ كَن سٍيدٍ بَشِ. هَلِ مُشُ تَن مُشُ نْمَ عَ شَ قٍ سٍيدٍ بَدٍ. عِ عَ كٌلٌن مُشُ مُ وُلٍ قَلَمَ.
13 ﭑ وَ مَ قٍ فبٍفبٍ قَلَقٍ عِ بّ، كْنْ ﭑ مُ وَ مَ نَ رَبَقٍ سّبّلِ رَ. 14 عَ فبٍ مُ لُشِ وٌن شَ لُ يِرٍ كٍرٍن، وٌن شَ سُمُن. 15 عَلَ شَ بْحّسَ قِ عِ مَ. مُشُ بٌورٍيٍ بَرَ عِ شّيبُ. عِ قَن شَ وٌن شَنُنتٍنيِيٍ شّيبُ مُشُ بّ كٍرٍن كٍرٍن.