4
عَننَبِ عٍلِسٍ كَاحّ فِنّ ندٍ مَلِقٍ
نَمِحْنمّ ندٍ شَ فِنّ نَشَ عَ مَوَ عٍلِسٍ شْن، عَ نَشّ، «عِ شَ بَتُلَ ندٍ، نَشَن نُ فَاشُمَ عَلَتَلَ يَ رَ، ﭑ مَ شّمّ نَن نُ عَ رَ، كْنْ عَ بَرَ قَشَ. مِشِ ندٍ، نَشَن شَ دٌنِ نُ نَ عَ مَ، نَ بَرَ قَ ﭑ مَ دِ قِرِنيِيٍ تٌنفٌدٍ، عٍ شَ قِندِ كٌنيِيٍ رَ نَ دٌنِ حْشْي رَ.» عٍلِسٍ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «ﭑ نْمَ مُنسٍ رَبَدٍ عِ بّ؟ مُنسٍ نَ عِ يِ رَ بَنشِ؟» فِنّ نَشَ عَ يَابِ، «سٍسٍ مُ نَ ﭑ تَن عِ شَ كٌنيِ يِ رَ، قٌ تُرٍ ثْوتِ كٍرٍن.» عٍلِسٍ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «سِفَ، عِ شَ سٍ سَسٍ وُيَشِ يٍقُ. عِ نَشَ دٌندٌرٌنتِ فبَنسَن قٍن، عِ شَ عَ فبٍفبٍ نَن قٍن. عِ نَ فبِلٍن بَنشِ، عِ شَ نَادّ بَلَن وٌ نُن عِ شَ دِيٍ شُن مَ. عِ شَ نَ تُرٍ ثْوتِ كٍرٍن عِقِلِ نَ سٍ سَسٍ بِرِن كُي. نَشَن نَ عَ رَقٍ، عِ شَ نَ دْشْ عَ شَتِ مَ.»
نَ فِنّ نَشَ سِفَ، عَ سَ سٍ سَسٍيٍ يٍقُ. عَ نَشَ سٌ عَ شْنيِ عَ نَادّ بَلَن عَ تَن نُن عَ شَ دِيٍ شُن مَ. عَ شَ دِيٍ نُ قَ سٍ سَسٍيٍ رَدَنفِ عَ مَ، عَ نُ تُرٍ سَ عٍ كُي. عَ تٌ فّ سٍ سَسٍ ندٍيٍ رَقٍدٍ، عَ نَشَ عَ قَلَ عَ شَ دِ بّ، «سٍ سَسٍ فبّتّ مَن سٌ ﭑ يِ رَ.» عَ شَ دِ نَشَ عَ يَابِ، «سٍ سَسٍ فبّتّ يٌ مُ نَ قَ.» نَ تّمُي، تُرٍ قَن نَشَ عَ عِتِ. عَ نَشَ سَ نَ بِرِن يَبَ عَلَ شَ مِشِ عَننَبِ عٍلِسٍ بّ. عٍلِسٍ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «سَ نَ تُرٍ مَتِ، عِ قَ عِ شَ دٌنِ قِ. نَ تّمُي وٌ نُن عِ شَ دِيٍ شَ بَلٌ نَ دْنشْي رَ.»
سُنَمِكَ شَ دِ شّمّ
لْشْي ندٍ عَننَبِ عٍلِسٍ نَشَ سِفَ سُنَمِ تَا كُي. فِنّ كُنتِفِ ندٍ نُ نَ مّننِ، نَشَن عٍلِسٍ كَرَشَن عَ قٌ عَ شَ عَ دّفٍ عَ شْنيِ. سَ كٍلِقٍ نَ لْشْي مَ، شَ عٍلِسٍ مِنِمَ مّننِ رَ، عَ نُ عَ دّفٍمَ نَا نّ. فِنّ نَشَ عَ قَلَ عَ شَ مْرِ بّ، «ﭑ عَ كٌلٌن، يِ شّمّ نَشَن لُمَ دَنفِ رَ وٌن شْنيِ، عَلَ شَ مِشِ سّنِيّنشِ نَن عَ رَ. 10 يَندِ، وٌن شَ كٌنكٌي لَنمَدِ كٍرٍن يَءِلَن عَ بّ بَنشِ كٌورٍ رَ، وٌن سَدٍ، تٍيبِلِ، فٌنيِ، نُن لَنثُي دْشْ عَ بّ نَا كُي، عَلَكٌ مّننِ شَ قِندِ عَ مَلَبُدٍ رَ، عَ نَ قَ وٌن شْنيِ تّمُي نَشّ.»
11 لْشْي ندٍ عٍلِسٍ نَشَ سِفَ نَا، عَ سَ عَ مَلَبُ نَ كٌنكٌي كُي. 12 عَ نَشَ عَ قَلَ عَ قْشِرَبِرّ فٍشَسِ بّ، «يِ فِنّ سُنَمِكَ شِلِ بَ.» فٍشَسِ نَشَ عَ شِلِ، فِنّ نَشَ قَ عٍلِسٍ يِرٍ. 13 عٍلِسٍ نَشَ عَ قَلَ فٍشَسِ بّ، «عَ قَلَ يِ فِنّ بّ، ‹عِ بَرَ قٍ فبٍفبٍ رَبَ مُشُ بّ. مُشُ تَن نْمَ مُنسٍ رَبَدٍ عِ بّ؟ مُشُ شَ قٍ قَنيِ قَلَ مَنفّ بّ عِ شَ قٍ رَ، شَ نَ مُ سْورِيٍ شَ مَنفّ بّ؟›» فِنّ نَشَ عَ يَابِ، «ﭑ سَبَتِشِ ﭑ مَ حَمَ نَن تَفِ.»
14 نَ وْيّنيِ مَسَرّ دَنفِ شَنبِ، عٍلِسٍ نَشَ فٍشَسِ مَشْرِن، «عَوَ، وٌن شَ مُنسٍ رَبَ يِ فِنّ بّ؟» فٍشَسِ نَشَ عَ يَابِ، «دِ يٌ مُ عَ بّ، عَ شَ مْرِ قَن بَرَ قٌرِ.» 15 عٍلِسٍ نَشَ عَ قَلَ فٍشَسِ بّ، «عِ مَن شَ عَ شِلِ.» فٍشَسِ نَشَ نَ فِنّ شِلِ، فِنّ نَشَ قَ، عَ تِ نَادّ رَ. 16 عٍلِسٍ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «يِ تّمُي تَمُنَ، عِ قَمَ دِ بَرِدٍ، عِ عَ سَ عِ كَنكٍ مَ.» فِنّ نَشَ عَ قَلَ، «عَدٍ ﭑ مَرِفِ، عَلَ شَ مِشِ، عِ نَشَ ﭑ تَن عِ شَ كٌنيِ فِنّ مَيٍندٍن.»
17 نَ فِنّ نَشَ تّيفّ، عَ دِ شّمّ بَرِ نَ تّمُي يَتِ مَ، عَلْ عٍلِسٍ عَ قَلَ عَ بّ كِ نَشّ.
سُنَمِكَ شَ دِ شَ قَشّ
18 نَ دِ تٌ مْ، لْشْي ندٍ عَ نَشَ سِفَ عَ بَبَ يِرٍ شّ مَ شّ شَبَ تّمُي. 19 عَ نَشَ عَ قَلَ عَ بَبَ بّ، «ﭑ بَبَ، ﭑ شُنيِ ﭑ شْنْمَ عَ حَاشِ رَ.» عَ بَبَ نَشَ عَ قَلَ عَ شَ كٌنيِ بّ، «عَ شَنِن عَ نفَ شْن مَ.» 20 نَ كٌنيِ نَشَ عَ تٌنفٌ، عَ عَ شَنِن عَ نفَ شْن مَ. دِدِ نَشَ لُ عَ نفَ سَن مَ هَن يَنيِ تَفِ، عَ قَ قَشَ.
21 فِنّ نَشَ تٍ عَ شَ دِ رَ، عَ عَ سَ عَلَ شَ مِشِ شَ سَدٍ مَ، عَ نَادّ بَلَن عَ شُن مَ، عَ مِنِ. 22 عَ نَشَ عَ شَ مْرِ شِلِ، عَ عَ قَلَ عَ بّ، «يَندِ عِ شَ كٌنيِ كٍرٍن نُن سٌقَلٍ كٍرٍن سٌ ﭑ يِ رَ، ﭑ شَ سِفَ نَ عَلَ شَ مِشِ قْشْ رَ، ﭑ مَن قَمَ.» 23 عَ شَ مْرِ نَشَ عَ مَشْرِن، «تٌ، عِ سِفَقٍ عَ تٌدٍ مُنقٍ رَ؟ كِكٍ نّينّ سَلِ مُ عَ رَ، مَلَبُي لْشْي قَن مُ عَ رَ.» عَ نَشَ عَ يَابِ، «عِ نَشَ كْنتْقِلِ.» 24 نَ كُي، فِنّ نَشَ عَ قَلَ عَ سٌقَلٍ شَ يَءِلَن عَ بِيَاسِ كِ مَ. عَ نَشَ عَ قَلَ عَ شَ كٌنيِ بّ، «عِ شَ سٌقَلٍ رَحّرّ مَقُرٍنيِ رَ. وٌن نَشَ تِ كِرَ شْن مَ دٍ، قٌ ﭑ نَ عَ قَلَ عِ بّ تّمُي نَشّ.»
25 عٍ نَشَ عٍ شُن تِ عَلَ شَ مِشِ يِرٍ رَ كَرٍ مٍلٍ فٍيَ كْن. عَلَ شَ مِشِ تٌ سَ عَ تٌ يِرٍ مَكُيٍ، عَ نَشَ عَ قَلَ عَ قْشِرَبِرّ بّ، «نَ فِنّ سُنَمِكَ نَن قَقٍ نَ كِ. 26 عِ فِ عِ سَ عَ مَشْرِن، ‹مُنسٍ نِيَشِ؟ تَنَ مُ نَ عِ شَ مْرِ مَ؟ تَنَ مُ نَ عِ شَ دِ مَ؟›» فِنّ نَشَ عَ يَابِ، «تَنَ يٌ مُ نَ،» 27 كْنْ عَ قّقّ عَلَ شَ مِشِ يِرٍ لِ فٍيَ كْن، عَ نَشَ بِرَ عَ بُن مَ، عَ عَ سَنيِيٍ سُشُ. فٍشَسِ نَشَ وَ عَ مَسِفَقٍ عَ مَرِفِ رَ، كْنْ عٍلِسٍ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «عَ لُ نَ، عَ سُننُنشِ نّ. قٍ شْرْشْي ندٍ بَرَ عَ سْتْ، كْنْ عَلَ نَ قٍ نْشُنشِ ﭑ مَ نّ سِندٍن، عَ مُ ﭑ نَكٌلٌنشِ نَ رَ.» 28 نَ تّمُي فِنّ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «ﭑ مَرِفِ، ﭑ دِ مَشْرِن نّ عِ مَ؟ ﭑ مُ عَ قَلَ شّ عِ بّ، عِ نَشَ ﭑ مَيٍندٍن؟»
29 عَننَبِ عٍلِسٍ نَشَ عَ قَلَ عَ قْشِرَبِرّ بّ، «كٍلِ، عِ عِ تَفِ عِشِرِ، عِ شَ ﭑ مَ يِسُشُوُرِ تٌنفٌ، عِ سِفَ مَقُرٍن نَ دِ يِرٍ، عِ ﭑ مَ يِسُشُوُرِ سَ عَ يَتَفِ مَ. عِ نَشَ دُفُندِ كِرَ شْن مَ مِشِ شّيبُقٍ رَ.» 30 دِدِ نفَ نَشَ عَ قَلَ، «ﭑ بَرَ ﭑ كَلِ عَلَتَلَ نُن عِ تَن شِلِ رَ، ﭑ مُ سِفَمَ عِ شَنبِ.» نَ كُي عٍ نَشَ كٍلِ، عٍ بِرِن نَشَ سِفَ.
31 فٍشَسِ تَن نُ بَرَ تِ يَرٍ، عَ عٍلِسٍ شَ يِسُشُوُرِ سَ دِدِ يَتَفِ مَ. كْنْ نَ دِ قَشَشِ مُ عَ شُي يٌ رَ مِنِ، عَ مُ عَ رَ مَشَ. فٍشَسِ نَشَ فبِلٍن عٍلِسٍ رَلَندٍ، عَ دّنتّفّ سَ عَ بّ، عَ نَشّ، «دِدِ مُ كٍلِشِ دٍ.»
32 عَننَبِ عٍلِسٍ تٌ سٌ بَنشِ كُي، عَ نَشَ عَ لِ دِدِ قَشَشِ سَشِ عَ شَ سَدٍ مَ. 33 عٍلِسٍ نَشَ نَادّ بَلَن عَ تَن نُن نَ قُرٍ شُن مَ، عَ شَ عَلَتَلَ مَشَندِ. 34 عَ نَشَ تٍ سَدٍ مَ، عَ عَ عِتَلَ دِدِ قُرٍ قَرِ. عَ نَشَ عَ دّ سَ عَ دّ مَ، عَ عَ يَ سَ عَ يَ مَ، عَ عَ بّلّشّيٍ سَ عَ بّلّشّيٍ مَ. عَ نَشَ لُ نَ كِ، هَن دِدِ قَتٍ نَشَ وٌلٍن. 35 عٍلِسٍ نَشَ سٌ عَ مَحّرّقٍ كٌنكٌي كُي، عَ مَن نَشَ فبِلٍن تٍ رَ دِدِ قَرِ. نَ تّمُي دِدِ نَشَ تِسٌن سَنيَ سٌلٌقٍرٍ، عَ قَ عَ يَ رَبِ. 36 عٍلِسٍ نَشَ فٍشَسِ شِلِ، عَ عَ قَلَ عَ بّ، «يِ فِنّ سُنَمِكَ شِلِ بَ.» فِنّ تٌ قَ عٍلِسٍ يِرٍ، عٍلِسٍ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «عِ شَ دِ تٌنفٌ.» 37 فِنّ نَشَ قَ عَ عَ شِنبِ سِن عَننَبِ عٍلِسٍ بُن مَ، عَ عَ سَنيِيٍ سُشُ. نَ تّمُي عَ نَشَ عَ شَ دِ تٌنفٌ، عَ مِنِ.
عَننَبِ عٍلِسٍ نُن دٌنسٍ حَاشِ
38 عٍلِسٍ نَشَ فبِلٍن فِلِفَلِ. نَ تّمُي كَامّ نُ دِنشِ بْشِ رَ. نَمِحْنمّيٍ تٌ نُ دْشْشِ عَننَبِ عٍلِسٍ سَن نَ، عَ نَشَ عَ قَلَ عَ قْشِرَبِرّ بّ، «تُندٍ دْشْ تّ مَ، عِ شَ دٌنسٍ ندٍ يَءِلَن يِ نَمِحْنمّيٍ بّ.» 39 كٍرٍن نَشَ مِنِ عٍ يَ مَ، عَ سِفَ بُرُنيِ بٌفِ سٍ ندٍيٍ قٍندٍ. عَ نَشَ سَنسِ ندٍ تٌ، عَ نَ بٌفِ فبٍفبٍ مَتٌنفٌ، عَ عٍ سَ عَ شَ دٌنمَ كُي. عَ تٌ سٌ نَمِحْنمّيٍ يِرٍ، عَ نَشَ عٍ مَشَبَ، عَ عٍ سَ تُندٍ كُي، كْنْ عٍ مُ عَ كٌلٌن سٍ نَشَن عَ رَ.
40 دٌنسٍ تٌ فّ رَقَلَدٍ، عٍ بِرِن نَشَ عَ دٌن قْلْ، كْنْ عٍ قّقّ عَ رَ سٌ عٍ دّ عِ، عٍ نَشَ فبٍلٍفبٍلٍ، عٍ نَشّ، «عَلَ شَ مِشِ، شْنّ ندٍ نَ يِ دٌنسٍ مَ تُندٍ كُي.» عٍ مُ نْ عَ دٌندٍ. 41 عٍلِسٍ نَشَ عَ قَلَ، «وٌ قَرِن ندٍ تٌنفٌ.» عَ نَشَ نَ ندٍ سَ تُندٍ كُي، عَ قَ عَ قَلَ، «وٌ يِ دٌنسٍ سَ يِ مِشِيٍ بّ، عٍ شَ عٍ دّفٍ.» دٌنسٍ نُ بَرَ فّ قَندٍ، شْنّ يٌ مُ نُ نَ عَ عِ قَ.
عَننَبِ عٍلِسٍ تَامِ رَوُيَقٍ
42 مِشِ ندٍ نَن قَ كٍلِقٍ بَالِ سَلِسَ. عَ نُ قَقٍ تَامِ نُن سَنسِ بٌفِ سِنفٍيٍ نَن نَ عَلَ شَ مِشِ شْن مَ، تَامِ مْشْحّن نُن مّنفِ نّينّ بّكِ كٍرٍن. عَننَبِ عٍلِسٍ نَشَ عَ قَلَ عَ بَتُلَ بّ، «عِ شَ يِ دٌنسٍ قِ يِ حَمَ مَ، عَلَكٌ عٍ شَ عٍ دّفٍ.» 43 عَ بَتُلَ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «ﭑ يِ دٌنسٍ عِتَشُنمَ يِ شّمّ كّمّ بِرِن نَ دِ؟» عٍلِسٍ نَشَ عَ قَلَ، «دٌنسٍ عِتَشُن يِ مِشِيٍ رَ تُن، عَلَكٌ عٍ شَ عٍ دّفٍ، بَرِ مَ عَلَتَلَ نَن عَ مَسٍنشِ، ‹يِ مِشِيٍ بِرِن عٍ دّفٍمَ نّ، تَامِ دْنشْي مَن لُ.›» 44 نَ كُي عَ نَشَ تَامِ عِتَشُن عٍ رَ، عٍ نَشَ عَ دٌن هَن عٍ لُفَ، عَ دْنشْي نَشَ لُ عَلْ عَلَ عَ مَسٍن كِ نَشّ.