6
بٍيرَ كٌلٍ تٌقٍ
نَمِحْنمّ ندٍيٍ نَشَ عَ قَلَ عَننَبِ عٍلِسٍ بّ، «يِ لُدٍ شُرُن وٌن بّ. شَ عِ تِنمَ عَ رَ، وٌن شّي يُرُدّن شُرٍ، كَنكَن شَ وُرِ كٍرٍن كٍرٍن سّفّ، وٌن شَ يِرٍ يَءِلَن مَلَندٍ رَ بٍ.» عَننَبِ عٍلِسٍ نَشَ تِن نَ عَ رَ، عَ قَ عَ قَلَ عٍ بّ، «وٌ سِفَ،» كْنْ مِشِ ندٍ نَشَ عَ قَلَ عٍ يَ مَ، «يَندِ، عِ قَن شَ قَ مُشُ قْشْ رَ.» عٍلِسٍ نَشَ تِن نَ رَ، عَ نَشّ، «عَوَ، وٌن بِرِن نَ عَ رَ.»
نَ كُي عٍ بِرِن نَشَ سِفَ يُرُدّن شُرٍ دّ رَ، عٍ نَشَ سٌ وُرِيٍ سّفّقٍ. مِشِ ندٍ تٌ نُ وُرِ سّفّقٍ، عَ شَ بٍيرَ كٌلٍ نَشَ كٌرٍن، عَ سِن يٍ شْورَ. عَ نَشَ فبٍلٍفبٍلٍ، عَ نَشّ، «عٍٍ! ﭑ مَرِفِ، بٍيرَ يٍقُشِ نَن عَ رَ.» عَلَ شَ مِشِ نَشَ عَ قَلَ، «عَ بِرَشِ مِندٍن؟» عَ تٌ عَ بِرَدٍ مَسٍن عَ بّ، عَننَبِ عٍلِسٍ نَشَ وُرِ شُنتُنيِ ندٍ بٌلٌن، عَ نَشَ عَ وٌلِ نَ يِرٍ يَتِ، بٍيرَ كٌلٍ قَ تٍ يٍ قَرِ. عٍلِسٍ نَشَ عَ قَلَ عَ بٌورٍ بّ، «عَ تٌنفٌ.» بٌورٍ نَشَ عَ بّلّشّ عِتَلَ، عَ بٍيرَ كٌلٍ تٌنفٌ.
عَننَبِ عٍلِسٍ نْقٍ عَرَ مِ سْورِيٍ رَ
عَرَ مِ مَنفّ نُ نَ عِسِرَيِلَ فٍرٍقٍ. نَ كُي عَ نُ لُمَ يِرٍ شَ قٍ قَلَ رَ عَ شَ كُنتِفِيٍ بّ، عٍ شَ سْورِيٍ قَمَ يٌنكِندٍ دّننَشّ. كْنْ عَلَ شَ مِشِ نَشَ شّيرَ شّي عِسِرَيِلَ مَنفّ مَ، عَ قَلَقٍ رَ، «عِ نَشَ سِفَ نَ يِرٍ دٍ، شَ نَ مُ عَ رَ عِ عَرَ مِكَيٍ لِمَ نّ نَا.» 10 عَوَ، عِسِرَيِلَ مَنفّ نَشَ عَ شَ سْورِيٍ رَ سَنبَ يِرٍ، عَلَ شَ مِشِ دّننَشّ مَتْنشُمَ عَ بّ عَلَكٌ عٍ شَ نَا مَدْشْ. نَ نَشَ رَبَ سَنمَيَ وُيَشِ.
11 عَرَ مِ مَنفّ بْحّ نَشَ عِقُ عَ مَ نَ قٍ مَ. عَ نَشَ عَ شَ كُنتِفِيٍ شِلِ، عَ عَ قَلَ عٍ بّ، «يَنقَنتٍ ندٍ نَ وٌن يَ مَ، نَشَن وٌن مَ فُندٌي قَلَمَ عِسِرَيِلَ مَنفّ بّ. ندٍ نَ رَ؟» 12 عَ شَ كُنتِفِ ندٍ نَشَ عَ يَابِ، «مَنفّ، مُشُ تَن مُ عَ رَ! عِسِرَيِلَ شَ نَمِحْنمّ عٍلِسٍ نَن عِ شَ وْيّنيِ بِرِن نَدَنفِمَ عِسِرَيِلَ مَنفّ مَ، هَلِ عِ نَشَن قَلَمَ عِ شَ كٌنكٌي كُي.»
13 مَنفّ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، «وٌ سَ عَ لُدٍ كٌلٌن، ﭑ شَ مِشِيٍ شّي عٍ شَ سَ قَ عَ رَ.» عٍ نَشَ عَ يَابِ، «عَ نَ دٌتَن.» 14 مَنفّ نَشَ سْورِ فَلِ شّي نَا، سٌي نُن سْورِ رَفِسٍيٍ قَرِ. عٍ نَشَ سٌ نَا كْي رَ، عٍ دٌتَن تَا رَبِلِن. 15 عَلَ شَ مِشِ قْشِرَبِرّ تٌ كٍلِ سُبَشّ مَ، عَ نَشَ سْورِ فَلِ تٌ تَا رَبِلِنيِ سٌي نُن عٍ رَفِسٍيٍ رَ. عَ نَشَ نَ دّنتّفّ سَ عَلَ شَ مِشِ بّ، عَ نَشّ «عٍٍ! ﭑ كَرَ مْشْ، وٌن مُنسٍ رَبَمَ؟» 16 عَ نَشَ عَ يَابِ، «عِ نَشَ فَاشُ، نَشٍيٍ نَ وٌن قْشْ رَ، نٍيٍ فبٌ دَنفِ مِشِيٍ رَ، نَشٍيٍ نَ عٍ تَن قْشْ رَ.» 17 عَننَبِ عٍلِسٍ نَشَ عَلَ مَشَندِ عَ قْشِرَبِرّ بّ، عَ نَشّ، «ﭑ مَرِفِ عَلَ، عَ يَ رَبِ عَلَكٌ عَ شَ تٌ تِ.» عَلَ نَشَ عَ يَ رَبِ، عَ نَشَ سٌي نُن سْورِ رَفِسٍيٍ تّ دَاشِيٍ تٌ فٍيَيٍ قَرِ عٍلِسٍ رَبِلِنيِ بِرِن نَ.
18 عَرَ مِكَيٍ نُ نَ فٌرٌقٍ عٍلِسٍ يِرٍ. عَننَبِ عٍلِسٍ نَشَ عَلَ مَشَندِ عَ شَ نَ سْورِيٍ يَ دْنشُ. عَلَ نَشَ عٍلِسٍ شَ مَشَندِ سُشُ، عَ نٍيٍ رَدْنشُ. 19 عٍ تٌ عٍلِسٍ يِرٍ لِ، عَ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، «نَ كِرَ مُ يِ كِ، نَ تَا قَن مُ يِ كِ. وٌ بِرَ ﭑ قْشْ رَ، ﭑ شَ وٌ مَتِ مِشِ يِرٍ، وٌ نَشَن قٍنقٍ.» نَ كُي عَ نَشَ عٍ شَنِن سَمَرِ تَا كُي.
20 عٍ تٌ سٌ نَا، عٍلِسٍ نَشَ عَلَتَلَ مَشَندِ، عَ شَ نَ مِشِيٍ يَ رَبْو، عَلَكٌ عٍ شَ تٌ تِ. عَلَتَلَ تٌ عٍ يَ رَبِ، عٍ نَشَ قَ عَ تٌ، عٍ نَ سَمَرِ تَا نَن كُي. 21 عِسِرَيِلَ مَنفّ نَشَ عٍلِسٍ مَشْرِن، «ﭑ بَ، ﭑ شَ عٍ قَشَ؟ عَ لَنمَ عٍ شَ سْنتْ؟» 22 عَ نَشَ عَ يَابِ، «عِ نَشَ عٍ قَشَ. عِ نَشٍيٍ سُشُمَ فٍرٍ كُي سَنتِدّفّمَ نُن شَلِ رَ، عِ لُمَ عٍ قِندِ رَ فٍيلِمَنِيٍ نَن نَ، عِ مُ عٍ تَن قَشَمَ، كَ؟ دٌنسٍ نُن يٍ قِ يٍيٍ مَ، عِ قَ عٍ رَبّحِن عٍ شَ سِفَ عٍ مَرِفِ يِرٍ.» 23 نَ كُي عِسِرَيِلَ مَنفّ نَشَ دٌنسٍ فبٍفبٍ سٌ عٍ يِ رَ. عٍ تٌ فّ عٍ دّفٍدٍ، مَنفّ نَشَ عٍ بّحِن سِفَقٍ عٍ مَرِفِ يِرٍ. نَ دَنفِ شَنبِ، عَرَ مِكَيٍ شَ سْورِيٍ مُ فبِلٍن قَ رَ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ سْنْن.
كَامّ سٌقٍ سَمَرِ
24 نَ قٍ تٌ بَ عَ رَ، عَرَ مِ مَنفّ بٍن هَدَدَ نَشَ عَ شَ سْورِيٍ بِرِن مَلَن، عٍ شَ سِفَ سَمَرِ تَا فٍرٍدٍ. 25 تَا شَ سُشُي نَشَ عَ نِيَ، كَامّ شُنفبٍ شَ سٌ سَمَرِ. نَ قٍ نَشَ شْرْشْ هَن سٌقَلٍ شُنيِ نَشَ مَتِ فبٍتِ كٌلٍ تٌنفٌ سٌلٌمَسَشَن نَ، فَنبّ سُبٍ عِتَشُنشِ دْشْ نَانِ رَ، نَ دْشْ كٍرٍن فبٍتِ كٌلٍ سُولِ. 26 عِسِرَيِلَ مَنفّ نُ نَ عَ مَحّرّقٍ تَا تّتّ قَرِ تّمُي نَشّ، فِنّ ندٍ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ عَ شُي عِتٍشِ رَ، «مَنفّ، مُشُ رَكِسِ، ﭑ مَرِفِ.» 27 عَ نَشَ عَ يَابِ، «شَ عَلَتَلَ مُ عِ رَكِسِ، ﭑ تَن عِ رَكِسِمَ دِ؟ سٍسٍ مُ نَ لٌنيِ مَ، سٍسٍ مُ نَ وّنِ بٌفِ سَسٍ كُي.» 28 مَنفّ نَشَ عَ مَشْرِن، «مُنسٍ نِيَشِ؟» فِنّ نَشَ عَ يَابِ، «يِ فِنّ نَن عَ قَلَ ﭑ بّ، عَ مُشُ شَ ﭑ فبٍ دِ دٌن تٌ، تِنَ مُشُ عَ قَن فبٍ دٌن. 29 مُشُ بَرَ ﭑ فبٍ حِن، مُشُ بَرَ عَ دٌن، كْنْ نَ كُيٍ عِبَ، ﭑ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ عَ شَ قَ عَ شَ دِ رَ، مُشُ شَ نَ قَن دٌن، كْنْ عَ بَرَ عَ شَ دِ نْشُن.»
30 مَنفّ تٌ نَ فِنّ شَ مَسٍنيِ مّ، عَ نَشَ عَ شَ دٌنمَ عِبْو عَ مَ. عَ تٌ نُ نَ عَ مَحّرّقٍ تّتّ نَن قَرِ، حَمَ نَشَ نْ عَ تٌدٍ عَ بّكِ دُفِ رَفٌرٌشِ عَ مَ عَ شَ مَنفّ دٌنمَ بُن مَ. 31 مَنفّ نُ قَ عَ قَلَ، «عَلَ شَ ﭑ مَ تْورّ شُنمَسَ دَنفِ يِ قَن نَ شَ ﭑ مُ سَقَتِ شَ دِ شّمّ عٍلِسٍ شُنيِ بَ عَ دّ عِ تٌ.»
32 عٍلِسٍ نُ دْشْشِ عَ شْنيِ، تَا قٌرِيٍ نُ نَ عَ سّيتِ مَ. مَنفّ نَشَ عَ شَ مِشِ ندٍ شّي عٍلِسٍ مَ، كْنْ بٍينُن نَ شّيرَ شَ بَنشِ لِ، عٍلِسٍ نُ بَرَ عَ قَلَ تَا قٌرِيٍ بّ، «وٌ عَ تٌ، نَ قَشّتِ شَ دِ بَرَ مِشِ ندٍ شّي، عَ شَ قَ ﭑ شُنيِ بٌلٌن ﭑ دّ عِ. وٌ وٌ رّدِ. نَ شّيرَ نَ قَ، وٌ نَادّ بَلَن عَ يَ رَ، وٌ نَشَ تِن عَ شَ سٌ. عَ مَرِفِ سَنيِيٍ شُي حَن شَ مُ عَ شَنبِ رَ نَ كِ؟» 33 عَ حَن مُ عَ شَ وْيّنيِ رَحْنشِ، شّيرَ نَشَ قَ عَ مَ، عَ قَلَقٍ رَ، «يِ حَشَنكَتّ كٍلِشِ عَلَتَلَ يَتِ نَن مَ. ﭑ نَ ﭑ شَشِلِ تِمَ عَلَتَلَ رَ مُنقٍ رَ سْنْن؟»