10
عَكَبُ شَ دٍنبَيَ سْنتْقٍ
عَكَبُ شَ دِ شّمّ تٌنفٌ سٌلٌقٍرٍ نُ نَ سَمَرِ بْشِ مَ. يٍهُ نَشَ بَتَاشّيٍ رَ سَنبَ يِسِرٍيلِ مَنفّيٍ مَ سَمَرِ بْشِ مَ، قٌرِيٍ مَ، عَ نُن مِشِيٍ مَ، نَشٍيٍ حْشْ نُ سَشِ عَكَبُ شَ دِيٍ شْن مَ. يِ نَن نُ سّبّشِ نَ بَتَاشّيٍ كُي؛ «وٌ شَ مَنفّ شَ دِيٍ، عَ شَ سْورِ رَفِسٍيٍ، عَ شَ سٌييٍ، عَ شَ تَا مَكَنتَشِ، نُن عَ شَ فٍرٍ سٌسٍيٍ تٌ نَ وٌ يِ رَ، وٌ شَ وٌ شَ مَنفّ شَ دِ حَلَمَ ندٍ دْشْ عَ بَبَ شَ كِبَنيِ كُي عَلَكٌ وٌ شَ وٌ شَ مَنفّ بْنسْي مَكَنتَ.»
عٍ تٌ نَ بَتَاشّ مَسْتْ، عٍ بْحّ نَشَ مِنِ، عٍ قَ عَ قَلَ، «مَنفّ قِرِن مُ سَ نْ تِدٍ عَ كَنكٍ، مُشُ تَن نَ رَبَمَ دِ؟» مَنفّ شَ بَنشِ شُنيِ، تَا مَنفّ، قٌرِيٍ نُن مِشِ نَشٍيٍ حْشْ نُ سَشِ مَنفّ شَ دِيٍ شْن مَ، نٍيٍ نَشَ يِ مَسٍنيِ رَ سَنبَ يٍهُ مَ، «مُشُ تَن بَرَ قِندِ عِ شَ وَلِكّيٍ رَ، عِ وَ مَ نَشَن يٌ شْن، مُشُ نَ نَن نَبَمَ. مُشُ مُ مِشِ يٌ تِمَ مَنفّ رَ. عِ شَ عِ سَفٌ رَبَ.»
يٍهُ نَشَ عٍ يَابِ عَ شَ بَتَاشّ قِرِن ندٍ كُي، عَ نَشّ عٍ بّ، «شَ وٌ نَ ﭑ تَن نَن بّ، وٌ شَ وٌ شَ مَنفّ شَ دِيٍ شُنيِيٍ بٌلٌن، وٌ قَ ﭑ يِرٍ يِسِرٍيلِ تِنَ يِ وَشَتِ مَ.» مَنفّ شَ دِ تٌنفٌ سٌلٌقٍرٍ نُ عِتَشُنشِ تَا كُنتِفِيٍ مَ، نٍيٍ نُ نَ عٍ مَشُرُقٍ. عٍ تٌ نَ بَتَاشّ مَسْتْ، عٍ نَشَ مَنفّ شَ دِ مِشِ تٌنفٌ سٌلٌقٍرٍ بِرِن شُنيِ بٌلٌن عٍ دّ عِ، عٍ عٍ سَ سَفَيٍ كُي، عٍ عَ رَ سَنبَ يٍهُ مَ يِسِرٍيلِ. شّيرَ نَشَ سَ عَ قَلَ يٍهُ بّ، «عٍ بَرَ قَ مَنفّ يٌرَ مِ شَ دِيٍ شُنيِيٍ رَ.» يٍهُ نَشَ عَ يَمَرِ، «عٍ مَلَن دْشْ قِرِن تَا نَادّ رَ هَن فّيسّفّ.» نَ كُيٍ عِبَ، يٍهُ نَشَ مِنِ، عَ تِ حَمَ يَ عِ، عَ قَ عَ قَلَ عٍ بّ، «يُنُبِ مُ وٌ مَ. ﭑ تَن نَن ﭑ مَ مَنفّ يَنقَشِ، ﭑ عَ قَشَ. كْنْ ندٍ يِ مِشِيٍ تَن قَشَشِ؟ 10 وٌ شَ عَ كٌلٌن، عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ بِرِن بَرَ كَمَلِ عَكَبُ بْنسْي شِلِ مَ. عَلَتَلَ نَشَن مَسٍن عَننَبِ عٍلِيَ سَابُي رَ، نَ بَرَ كَمَلِ.» 11 يٍهُ نَشَ عَكَبُ بْنسْي بِرِن قَشَ نَشٍيٍ نُ نَ يِسِرٍيلِ، عَ شَ كُنتِفِيٍ، عَ بٌورٍيٍ، نُن عَ شَ سّرّشّدُبّيٍ. عَكَبُ شَ مِشِ كٍرٍن مُ كِسِ.
12 نَ دَنفِ شَنبِ، يٍهُ نَشَ سِفَ سَمَرِ. عَ نُ نَ بٍتِ عٍكٍدَ شُرُ سٍيٍ كِرَ شْن مَ تّمُي نَشّ، 13 يٍهُ نَشَ يُدَيَ مَنفّ عَشَسِيَ نفَشَكٍرٍنيِ ندٍيٍ تٌ. عَ نَشَ عٍ مَشْرِن، «ندٍ نَ وٌ تَن نَ؟» عٍ نَشَ عَ يَابِ، «عَشَسِيَ نفَشَكٍرٍنيِيٍ نَن مُشُ رَ. مُشُ نَ سِفَقٍ مَنفّ نُن مَنفّ نفَ شَ دِ شّمّيٍ نَن شّيبُدٍ.» 14 يٍهُ نَشَ يَامَرِ قِ، «وٌ عٍ سُشُ عٍ حِحّ رَ.» عٍ نَشَ عٍ سُشُ، عٍ عٍ بِرِن شَنِن بٍتِ عٍكٍدَ، عٍ عٍ كْن نَشَبَ مّننِ، عٍ عٍ وْلِ يٍ رَفَتَدٍ كُي. عٍ كْنتِ نُ لَنشِ مِشِ تٌنفٌ نَانِ نُن قِرِن نَن مَ. مِشِ كٍرٍن مُ كِسِ.
15 عَ تٌ كٍلِ مّننِ، عَ نَشَ رٍكَبُ شَ دِ يٍهٌنَدَبٌ لِ كِرَ شْن مَ، نَ نُ قَقٍ عَ رَلَندٍ. يٍهُ نَشَ عَ شّيبُ، عَ عَ مَشْرِن، «عِ حَنِفٍ قِيشّشِ ﭑ بّ، عَلْ ﭑ فبٍ قِيشّشِ عِ بّ كِ نَشّ؟» يٍهٌنَدَبٌ نَشَ عَ يَابِ، «عِيٌ.» يٍهُ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «شَ عَ نَ نَ كِ نّ، تٍ بٍ ﭑ سّيتِ مَ ﭑ مَ فِسٍ كُي.» يٍهُ نَشَ عَ بّلّشّ عِتَلَ يٍهٌنَدَبٌ بّ، عَ عَ رَتٍ عَ شَ فِسٍ كُي. 16 يٍهُ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «وٌن شّي، عِ شَ عَ مَتٌ ﭑ نَ وَلِقٍ عَلَتَلَ بّ سّنبّ نَشَن نَ.» عَ نَشَ عَ شَنِن عَ شُن مَ عَ شَ فِسٍ كُي. 17 عٍ تٌ سٌ سَمَرِ، يٍهُ نَشَ عَكَبُ شَ مِشِ دْنشْي بِرِن سْنتْ قٍوٌ، عَلْ عَلَتَلَ نُ بَرَ عَ مَسٍن كِ نَشّ عَننَبِ عٍلِيَ سَابُي رَ.
18 نَ شَنبِ، يٍهُ نَشَ حَمَ بِرِن مَلَن، عَ عَ قَلَ عٍ بّ، «وٌ شَ عَ كٌلٌن، ﭑ قَمَ بَلِ كُيٍ بَتُدٍ دَنفِقٍ عَكَبُ رَ. 19 يَكْسِ قَ وٌ بَلِ كُيٍ شَ نَمِحْنمّيٍ بِرِن مَشِلِ، عَ شَ سّرّشّدُبّيٍ بِرِن نُن عَ بَتُمَ بِرِن، كٍرٍن نَشَ لُ. عٍ بِرِن شَ قَ ﭑ يِرٍ، بَرِ مَ ﭑ وَ مَ سّرّشّ فبٍفبٍ بَقٍ بَلِ كُيٍ بّ. شَ نَشَن يٌ مُ لَن نَ سّرّشّ، ﭑ نَ كَنيِ قَشَمَ نّ.» كْنْ نَ مَسٍنيِ كُي، يٍهُ نُ وَ مَ عٍ مَدَشُقٍ نّ، عَلَكٌ عَ شَ بَلِ كُيٍ بَتُي بِرِن سْنتْ. 20 يٍهُ نَشَ يَامَرِ قِ، «وٌ شُلُنيِ بٍلٍبٍلٍ تِ بَلِ كُيٍ بّ.» عٍ نَشَ نَ مَسٍنيِ تِ حَمَ بّ. 21 يٍهُ نَشَ شّيرَيٍ رَ سَنبَ عِسِرَيِلَ بْشِ يِرٍ بِرِن مَ. بَلِ كُيٍ بَتُي بِرِن نَشَ قَ. كٍرٍن مُ لُ، نَشَن مُ قَ. عٍ بِرِن نَشَ سٌ بَلِ شَ سَلِدٍ كُي، عَ رَقٍ تَثُ. 22 يٍهُ نَشَ يَامَرِ قِ، فُبَ شَ رَفٌرٌ بَلِ كُيٍ بَتُي بِرِن مَ. عٍ نَشَ نَ رَبَ. 23 يٍهُ نُن رٍكَبُ شَ دِ يٍهٌنَدَبٌ نَشَ سِفَ بَلِ شَ سَلِدٍ كُي، يٍهُ قَ عَ قَلَ عٍ بّ، «وٌ عَ مَتٌ، عَلَتَلَ شَ مِشِ يٌ نَشَ لُ وٌ يَ مَ. بَلِ كُيٍ بَتُي نَن فبَنسَن شَ لُ بٍ.» 24 يٍهُ نُن مِشِيٍ نَشَ سٌ، عٍ شَ شُرُ سٍيٍ بَ سّرّشّ رَ بَلِ كُيٍ بّ. يٍهُ نُ بَرَ سْورِ تٌنفٌ سٌلٌمَسَشَن تِ تَندٍ، عَ عَ قَلَ عٍ بّ، «شَ يِ كُيٍ بَتُي مِشِ كٍرٍن عَ بَ وٌ يِ رَ، ﭑ وٌ نِي نَن قِندِ مَ عَ حْشْي رَ.»
25 عٍ تٌ فّ سّرّشّ بَدٍ، عَ نَشَ عَ قَلَ عَ شَ سْورِ فبَنفبَلَنيِيٍ بّ، «وٌ سٌ، وٌ عٍ بِرِن قَشَ، مِشِ يٌ نَشَ كِسِ.» سْورِيٍ نَشَ عٍ قَشَ عٍ شَ سَنتِدّفّمَيٍ رَ، عٍ عٍ قُرٍ لُ نَا. نَ دَنفِ شَنبِ، عٍ نَشَ سٌ يِرٍ بَلِ كُيٍ نُ رَفَتَشِ دّننَشّ. 26 عٍ نَشَ نَ كُيٍ مَسٌلِشِ رَ مِنِ، عٍ عَ فَن. 27 عٍ بَلِ كُيٍ نُن عَ شَ سَلِدٍ كَنَ، عٍ نَا قِندِ سُتُرَدٍيٍ رَ. هَن تٌ سُتُرَدٍيٍ نَن نَ مّننِ رَ. 28 يٍهُ نَشَ بَلِ كُيٍ شَ قٍ حْن عِسِرَيِلَ. 29 كْنْ يٍهُ مُ عَ مَكُيَ يٍرٌبٌوَ مِ نٍبَتِ شَ دِ شَ يُنُبِيٍ رَ، نَشَن عِسِرَيِلَكَيٍ تِ يُنُبِ رَبَقٍ مَ. عَ مُ نَ مْولِ رَبَ نَ تَن شَ كُيٍيٍ رَ، نَ نِنفٍ مَسٌلِشِ قِرِنيِ شّيمَ دَاشِ نَشٍيٍ نُ بَتُمَ بٍتٍلِ نُن دَنَ.
30 عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن يٍهُ بّ، «عِ تٌ بَرَ ﭑ سَفٌي رَبَ عَكَبُ بْنسْي شَ قٍ رَ، ﭑ عِ بْنسْي دْشْمَ نّ عِسِرَيِلَ كِبَنيِ مَ هَن عِ تٌلٌنتٌلٌنيِ.» 31 كْنْ نَ بِرِن كُي، يٍهُ مُ عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ وَشْنقٍ رَتِنمّ عَ بْحّ بِرِن نَ. عَ مُ دَنيِ سَ عِسِرَيِلَ شَ كُيٍ بَتُي حَاشِ مَ، يٍرٌبٌوَ مِ نَشَن قْلْ.
32 نَ وَشَتِ، عَلَتَلَ نَشَ عَ نِيَ ندٍ شَ نُ بَ رَ عِسِرَيِلَ شَ بْشِ رَ. شَسَيٍلِ نَشَ عٍ تْورْ عٍ شَ بْشِ سٌفٍتٍدٍ. 33 عَ نَشَ نْ فَلَدِ بْشِ بِرِن نَ، فَدِكَيٍ، رُبٍنكَيٍ، نُن مَنَسِكَيٍ نُ سَبَتِشِ دّننَشّ، سَ كٍلِ عَرٌوٍرِ شُرٍ مَ، عَ سِفَ عَرِنٌن فُلُنبَ كُي، هَن عَ سَ بَسَن بْشِ لِ.
34 يٍهُ شَ تَرُشُي دْنشْييٍ نُن عَ قٍ قَنيِ نَشٍيٍ بِرِن نَبَ، نٍيٍ سّبّشِ عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي كُي. 35 يٍهُ نَشَ لَاشِرَ، عٍ عَ رَفَتَ سَمَرِ. عَ شَ دِ يٍهٌوَشَسِ نَشَ تِ مَنفّ رَ عَ حْشْي رَ. 36 يٍهُ حّ مْشْحّن نُن سٌلٌمَسَشَن مَنفّيَ نَن نَبَ عِسِرَيِلَ، سَمَرِ تَا كُي.