11
يُدَيَ مَنفّ فِنّ عَتَلَيَ
يُدَيَ مَنفّيٍ عِِ ٢٢‏؛١٠ ٬ ١٢
عَشَسِيَ نفَ عَتَلَيَ تٌ عَ تٌ عَ شَ دِ بَرَ قَشَ، عَ نَشَ نَتّ تٌنفٌ عَ شَ مَنفّ بْنسْي بِرِن قَشَ. كْنْ يٍهٌسٍيبَ، مَنفّ يٌرَ مِ شَ دِ فِنّ، عَشَسِيَ قَن مَافِنّ، نَشَ عَشَسِيَ شَ دِ يٌوَ سِ تٌنفٌ مَنفّ شَ دِيٍ يَ مَ، عَلَكٌ عَتَلَيَ نَشَ عَ تَن قَشَ عَلْ بٌورٍيٍ. يٍهٌسٍيبَ نَشَ سَ عَ نْشُن كٌنكٌي ندٍ كُي، عَ نُن دِنفّ نَشَن حْشْ نُ سَشِ عَ شْن. عٍ نَشَ لُ نَا عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ كُي حّ سٍننِ، عَتَلَيَ شَ مَنفّيَ بُن مَ.
يٌوَ سِ تِقٍ مَنفّ رَ
يُدَيَ مَنفّيٍ عِِ ٢٣‏؛١ ٬ ٢١
عَ حّ سٌلٌقٍرٍ ندٍ رَ، يٍهٌيَدَ نَشَ شّيرَ تِ كَرِكَيٍ شَ سْورِ مَنفّ نُن مَنفّ مَكَنتّيٍ مَ. عَ نَشَ عٍ رَ سٌ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ كُي، عٍ قَ سَاتّ فُندٌ دَاشِ شِرِ عٍ بٌرٍ تَفِ نَا. نَ دَنفِ شَنبِ، عَ نَشَ مَنفّ شَ دِ مَسٍن عٍ بّ. عَ نَشَ يِ يَامَرِ سٌ عٍ يِ رَ، عَ نَشّ، «وٌ يِ نَن نَبَمَ. وٌ تَن نَشٍيٍ وَلِمَ مَلَبُي لْشْي، وٌ شَ وٌ عِتَشُن دْشْ سَشَن نَ. دْشْ كٍرٍن شَ مَنفّ شَ بَنشِ مَكَنتَ، دْشْ قِرِن ندٍ شَ سَ سُرُ نَادّ مَكَنتَ، دْشْ سَشَن ندٍ شَ نَادّ مَكَنتَ مَنفّ مَكَنتّيٍ شَنبِ رَ. وٌ شَ مَنفّ شَ بَنشِ مَكَنتَقٍ مَسَرَ وٌ بٌورٍ تَفِ. سّيتِ بٌورٍ قِرِنيِ، نَشٍيٍ مُ وَلِمَ مَلَبُي لْشْي، نٍيٍ تَن شَ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ مَكَنتَ عَ قَنيِ رَ مَنفّ نْشُنشِ دّننَشّ. وٌ مَنفّ رَبِلِنمَ نّ، فٍرٍ سٌسٍيٍ رَ وٌ يِ. مِشِ يٌ عَ مَسٌ وٌ رَ، وٌ عَ قَشَ. وٌ شَ لُ مَنفّ قّ مَ، عَ نَ سِفَ دّدّ.»
سْورِ شُنيِ نَشٍيٍ تِشِ سْورِ كّمّ شُن نَ، عٍ نَشَ سّرّشّدُبّ يٍهٌيَدَ شَ يَامَرِيٍ رَبَتُ، عَلْ عَ عَ قَلَشِ كِ نَشّ. كَنكَن نَشَ عَ شَ سْورِ مِشِ كّمّ دّنتّفّ يٍهٌيَدَ بّ، نَشٍيٍ نُ وَلِمَ مَلَبُي لْشْي، نُن نَشٍيٍ مُ نُ وَلِمَ نَ لْشْي. 10 سّرّشّدُبّ نَشَ مَنفّ دَوُدَ شَ تَنبّيٍ نُن كَنكٍ مَكَنتَسٍيٍ سٌ سْورِ شُنيِيٍ يِ رَ، نَشٍيٍ نُ رَفَتَشِ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ كُي. 11 مَنفّ مَكَنتّيٍ نَشَ فٍرٍ سٌسٍيٍ تٌنفٌ، عٍ نَشَ تِ كٍلِقٍ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ يِرٍقَنيِ مَ هَن عَ كْولَ مَ، سّرّشّبَدٍ نُن بَنشِ قّ مَ، عَلَكٌ عٍ شَ مَنفّ مَكَنتَ. 12 عٍ تٌ تِ نَا، يٍهٌيَدَ نَشَ مَنفّ شَ دِ رَ مِنِ، عَ مَنفّ تْنشُمَ دُ سُ عَ شُن نَ، عَ مُنيَاتِ سٌ عَ يِ رَ. عَ نَشَ تُرٍ سّنِيّنشِ سُرُ سُرُ عَ شُنيِ، عَ عَ تِ مَنفّ رَ. حَمَ نَشَ عٍ بّلّشّيٍ بْنبْ، عٍ نُ عَ قَلَ عٍ شُي عِتٍشِ رَ، «كِسِ نَ مَنفّ بّ!»
13 عَتَلَيَ تٌ مَنفّ مَكَنتّيٍ نُن حَمَ شُي مّ، عَ نَشَ سِفَ عٍ يِرٍ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ. 14 عَ نَشَ عَ تٌ، مَنفّ تِشِ هْرْ مْبَنشِ كِنكِ قّ مَ، عَلْ مَنفّيٍ دَرِشِ عَ رَ كِ نَشّ. مَنفّ مَكَنتّيٍ تِشِ مَنفّ قّ مَ، عٍ سَرَيٍ قٍمَ. حَمَ بِرِن نُ سّيوَشِ، عٍ سَرَيٍ شُي رَ مِنِمَ. عَتَلَيَ نَشَ عَ شَ سٌسٍيٍ عِبْو عَ يّتّ مَ سُننُنيِ كُي، عَ فبٍلٍفبٍلٍ، «يَنقَنتٍيَ! يَنقَنتٍيَ!» 15 نَ كُي سّرّشّدُبّ يٍهٌيَدَ نَشَ سْورِ كّمّ شُنيِيٍ يَمَرِ، «وٌ عَ رَ مِنِ هْرْ مْبَنشِ قَرِ مَ سْورِيٍ يِرٍ. مِشِ يٌ نَ وَ عَ مَلِقٍ، وٌ نَ كَنيِ قَشَ سَنتِدّفّمَ رَ.» سّرّشّدُبّ مُ نُ وَ مَ عَ شَ قَشَ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ كُي. 16 سْورِيٍ نَشَ عَ سُشُ، عٍ عَ شَنِن مَنفّ شَ بَنشِ كُي كِرَ رَ سٌييٍ سٌمَ دّننَشّ رَ، عٍ عَ قَشَ مّننِ نّ.
17 يٍهٌيَدَ نَشَ سَاتّ شِرِ عَلَتَلَ، مَنفّ، نُن حَمَ تَفِ، عَ قَلَقٍ رَ عٍ بِرِن شَ بِرَ عَلَتَلَ قْشْ رَ. 18 بْشِ حَمَ بِرِن نَشَ سٌ بَلِ كُيٍ شَ بَنشِ كُي، عٍ سّرّشّبَدٍيٍ نُن كُيٍيٍ كَنَ. عٍ نَشَ بَلِ كُيٍ شَ سّرّشّدُبّ مَتَن قَشَ سّرّشّبَدٍ قّ مَ. يٍهٌيَدَ سّرّشّدُبّ نَشَ سْورِيٍ تِ، نَشٍيٍ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ مَكَنتَمَ. 19 عَ نَشَ سْورِ كّمّ شُنيِيٍ تٌنفٌ، كَرِ سْورِيٍ، مَنفّ مَكَنتّيٍ، نُن بْشِ حَمَ بِرِن، عٍ قَ مَنفّ مَتِ كٍلِقٍ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ هَن مَنفّ بَنشِ. عٍ نَشَ سٌ مَنفّ بَنشِ كُي مَنفّ مَكَنتّيٍ شَ نَادّ رَ. مَنفّ يٌوَ سِ نَشَ عَ مَفٌرٌ مَنفّ كِبَنيِ كُي. 20 بْشِ حَمَ بِرِن نُ نَ سّيوّ نُن سَبَرِ نَن كُي، بَرِ مَ عَتَلَيَ نُ بَرَ قَشَ سَنتِدّفّمَ رَ مَنفّ بَنشِ كُي.