12
يُدَيَ مَنفّ يٌوَ سِ
يُدَيَ مَنفّيٍ عِِ ٢٤‏؛١ ٬ ١٤
يٌوَ سِ قِندِ مَنفّ رَ تّمُي نَشّ، عَ حّ سٌلٌقٍرٍ نَن نُ عَ رَ. يٍهُ شَ مَنفّيَ حّ سٌلٌقٍرٍ ندٍ رَ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ، يٌوَ سِ قِندِ مَنفّ رَ نَ حّ نَن نَ. عَ نَشَ حّ تٌنفٌ نَانِ مَنفّيَ رَبَ دَرِ سَلَمُ. عَ نفَ نُ شِلِ نّ سِبٍيَ، بٍرِ سٍيبَكَ نَن نُ عَ رَ. يٌوَ سِ نُ قٍ قَنيِ نَن تُن نَبَمَ عَلَتَلَ يَ عِ، عَلْ سّرّشّدُبّ يٍهٌيَدَ عَ مَسٍن عَ بّ كِ نَشّ. كْنْ نَ بِرِن كُي، كُيٍ بَتُدٍيٍ مُ كَنَ يُدَيَ. حَمَ مَن نُ لُمَ سِفَ رَ سّرّشّ بَدٍ نُن سُرَيِ فَندٍ نَ كُيٍيٍ بّ.
يٌوَ سِ نَشَ عَ قَلَ سّرّشّدُبّيٍ بّ، «كْبِرِ نَشَن بِرِن بَمَ سّرّشّ رَ عَلَتَلَ شَ بَنشِ كُي، كْبِرِ نَشَن قِمَ مِشِيٍ شُنسَرٍ رَ، شَ نَ مُ قٍ فبّتّ رَ، سّرّشّدُبّيٍ شَ عَ رَ سُشُ، عَ شَ رَوَلِ يِرٍ كَنَشِيٍ يَءِلَنقٍ رَ عَلَتَلَ شَ بَنشِ مَ.» كْنْ هَن يٌوَ سِ شَ مَنفّيَ حّ مْشْحّن نُن سَشَن ندٍ رَ، سّرّشّدُبّيٍ مُ نُ عَلَتَلَ شَ بَنشِ يَءِلَنشِ سِندٍن. مَنفّ يٌوَ سِ نَشَ سّرّشّدُبّ يٍهٌيَدَ نُن عَ بٌورٍيٍ شِلِ، عَ عَ قَلَ عٍ بّ، «مُنقٍ رَ وٌ مُ عَلَتَلَ شَ بَنشِ يَءِلَنشِ سِندٍن؟ يَكْسِ وٌ نَشَ كْبِرِ يٌ تٌنفٌ كْبِرِ رَفَتَدٍ كُي، نَشَن مُ رَوَلِمَ عَلَتَلَ شَ بَنشِ يَءِلَنقٍ رَ.» سّرّشّدُبّيٍ نَشَ لَن عَ مَ، عَ عٍ نَشَ كْبِرِ يٌ رَ سُشُ مِشِيٍ يِ رَ سْنْن، عٍ مُ نَشَن نَوَلِمَ بَنشِ يَءِلَنقٍ رَ.
10 نَ كُي سّرّشّدُبّ يٍهٌيَدَ نَشَ كَنكِرَ ندٍ تٌنفٌ، عَ يَلٍ تِ عَ مَ، عَ عَ دْشْ سّرّشّبَدٍ يِرٍقَنيِ مَ، مِشِيٍ نُ سٌمَ عَلَتَلَ شَ بَنشِ كُي دّننَشّ رَ. سّرّشّدُبّ نَشٍيٍ نُ عٍ حْشْ سَشِ سٌدٍ دّ شْن مَ، نٍيٍ نُ كْبِرِ سَمَ نَ كَنكِرَ نَن كُي، مِشِيٍ نُ قَمَ نَشَن نَ عَلَتَلَ شَ بَنشِ كُي. 11 عٍ نَ عَ تٌ كْبِرِ بَرَ فبٌ كَنكِرَ كُي، سّرّشّدُبّ شُنفبٍ نُن مَنفّ شَ سّبّلِتِ نُ قَمَ نّ نَ كْبِرِ سَدٍ بّكِ كُي، عٍ كْبِرِ كْنتِ، نَشَن نَ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ كُي، 12 عٍ عَ سٌ وَلِكّ شُنيِيٍ يِ رَ، نَشٍيٍ نُ عَلَتَلَ شَ بَنشِ يَءِلَنمَ. وَلِكّ شُنيِيٍ نُ نَ كْبِرِ سٌمَ كَمُدّرِيٍ نُن بَنشِتِيٍ نَن يِ رَ، نَشٍيٍ نُ عَلَتَلَ شَ بَنشِ يَءِلَنمَ، 13 عَ نُن فّمّ مَسٌلِيٍ نُن بَنشِ دْشْييٍ يِ رَ. نَ كْبِرِ قَن نُ قِندِ مَ وُرِ، فّمّ مَسٌلِشِ، نُن سٍ فبّتّيٍ سَرٍ نَن نَ، نَشٍيٍ نُ رَوَلِمَ عَلَ شَ بَنشِ يَءِلَنقٍ رَ. 14 كْنْ نَ كْبِرِ مُ نُ رَوَلِمَ سٍ سَسٍ فبٍتِ دَاشِيٍ، قِنّيٍ، ثَانِيٍ نُن سَرَيٍ يَءِلَنقٍ رَ عَلَتَلَ شَ بَنشِ شَ قٍ رَ. 15 عَ نُ سٌمَ بَنشِ رَوَلِيٍ نَن يِ رَ، عَلَكٌ عٍ شَ عَلَتَلَ شَ بَنشِ يِرٍ كَنَشِيٍ فبَنسَن يَءِلَن. 16 عٍ مُ نُ نَ كْبِرِ رَوَلِ كِ مَشْرِنمَ بَنشِ رَوَلِيٍ مَ، بَرِ مَ عٍ نُ تِنشِن نَ قٍ كُي. 17 كْبِرِ نَشَن نُ سٌمَ يّتّ رَفبِلٍن سّرّشّيٍ رَ نُن يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّيٍ رَ، نَ مُ نُ سَمَ نَ كَنكِرَ كُي عَلَتَلَ شَ بَنشِ كُي. عَ نُ سٌمَ سّرّشّدُبّيٍ نَن يِ رَ.
18 نَ تّمُي، عَرَ مِ مَنفّ شَسَيٍلِ نَشَ سِفَ فَتِ فٍرٍدٍ. عَ تٌ نْ عَ رَ، عَ نَشَ وَ دَرِ سَلَمُ قَن فٍرٍقٍ. 19 يُدَيَ مَنفّ يٌوَ سِ نَشَ شّيمَ بِرِن بَ عَلَتَلَ شَ بَنشِ نَاقُلِ رَفَتَدٍ كُي، عَ بٍنبَ يُدَيَ مَنفّيٍ يٍهٌسَقَتِ، يٍهٌرَ مِ، نُن عَشَسِيَ نَشَن قِ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ مَ، عَ نُن عٍ نَشَن سَ يُدَيَ مَنفّ شَ بَنشِ كُي، عَ قَ نَ بِرِن نَسَنبَ عَرَ مِ مَنفّ شَسَيٍلِ مَ. نَ نَشَ عَ نِيَ عَ شَ فبِلٍن دَرِ سَلَمُ فٍرٍقٍ قْشْ رَ.
20 مَنفّ يٌوَ سِ شَ تَرُشُي دْنشْي سّبّشِ يُدَيَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي كُي. 21 عَ رَحْنيِ عَ شَ مِشِيٍ نَشَ عَ يَنقَ، عٍ عَ قَشَ بٍتِ مِلٌ، سِلَ مَبِرِ. 22 عَ شَ مَنفّ بَنشِ مِشِيٍ، سِمٍيَتَ شَ دِ يٌسَبَدِ نُن سٌمٍرِ شَ دِ يٍهٌسَبَدِ نَن عَ قَشَ. يٌوَ سِ نَشَ رَفَتَ عَ بٍنبَيٍ قّ مَ، دَوُدَ شَ تَا كُي. عَ شَ دِ عَمَسِيَ نَشَ تِ عَ حْشْي رَ.