18
يُدَيَ مَنفّ شٍسٍكِيَ
يُدَيَ مَنفّيٍ عِِ ٢٩‏؛١ ٬ ٢، ٣١‏؛١، ٣٢‏؛١ ٬ ١٩، عَننَبِ عٍسَيِ ٣٦‏؛١
عٍلَ شَ دِ هٌسٍيَ شَ مَنفّيَ حّ سَشَن ندٍ رَ، عَشَسِ شَ دِ شٍسٍكِيَ نَشَ تِ مَنفّ رَ يُدَيَ بْشِ مَ. عَ حّ مْشْحّن نُن سُولِ نَن نُ عَ رَ. عَ نَشَ مَنفّيَ حّ مْشْحّن نُن سٌلٌمَنَانِ رَبَ دَرِ سَلَمُ. عَ نفَ نُ شِلِ نّ عَبِ، سَكَرِ شَ دِ فِنّ. عَ نَشَ قٍ رَبَ نَشَن نَقَن عَلَتَلَ مَ، عَلْ عَ بٍنبَ دَوُدَ عَ رَبَ كِ نَشّ. عَ كُيٍ بَتُدٍيٍ كَنَ يِرٍ عِتٍشِيٍ قَرِ، عَ فّمّ مَسٌلِشِيٍ عِوُرُ، عَ عَسٍرَ كُيٍ بٌلٌن. عَ نَشَ بْشِمَسٍ وُرٍ فبٍيلِ دَاشِ قَن كَنَ، عَننَبِ مُنسَ نَشَن يَءِلَن، بَرِ مَ عِسِرَيِلَكَيٍ نُ سُرَيِ فَنمَ عَ قَن بّ سّرّشّ رَ، عٍ نُ عَ شِلِ نٍشُسٍتَنَ.
شٍسٍكِيَ نُ عَ شَ لَنلَنتٍيَ سَمَ عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ مَ دَنفِقٍ يُدَيَ مَنفّ بِرِن نَ. عَ بْحّ نُ شِرِشِ عَلَتَلَ رَ، عَ تٌندِ عَ شَ كِرَ بّحِندٍ، عَ بِرَ عَلَتَلَ شَ سّرِيّ قْشْ رَ، عَ نَشَن سٌ عَننَبِ مُنسَ يِ رَ. عَلَتَلَ نُ لُمَ عَ سّيتِ مَ، عَ عَ نِيَ عَ شَ قٍ بِرِن شَ نُ سْونّيَ رَ. شٍسٍكِيَ نَشَ تٌندِ لُدٍ عَسِرِيَ شَ مَنفّيَ بُن مَ. عَ نَشَ قِلِسِتَكَيٍ بْنبْ هَن فَسَ مَبِرِ، كٍلِقٍ عٍ شَ يِرٍ مَكَنتَدٍيٍ مَ هَن عٍ شَ تَا مَكَنتَشِ كُي.
شٍسٍكِيَ شَ مَنفّيَ حّ نَانِ ندٍ رَ، نَشَن عِلَن عٍلَ شَ دِ هٌسٍيَ شَ مَنفّيَ حّ سٌلٌقٍرٍ ندٍ رَ عِسِرَيِلَ، عَسِرِيَ مَنفّ سَلَمَنٍسَرِ نَشَ قَ سَمَرِ فٍرٍدٍ، عَ عَ رَبِلِن. 10 حّ سَشَن دَنفِ شَنبِ، شٍسٍكِيَ شَ مَنفّيَ حّ سٍننِ ندٍ نَن نُ عَ رَ، عِسِرَيِلَ مَنفّ هٌسٍيَ قَن شَ مَنفّيَ حّ سٌلٌمَنَانِ ندٍ، سَمَرِ نَشَ لُ عَسِرِيَكَيٍ بّلّشّ عِ. 11 عَسِرِيَ مَنفّ نَشَ عِسِرَيِلَكَيٍ شَنِن عَسِرِيَ بْشِ مَ شَلَ مَبِرِ نُن شَبٌرٌ دّ رَ فٌسَن شُرٍ، عَ نُن مٍدٍكَيٍ شَ تَايٍ كُي. 12 عٍ مَرِفِ عَلَتَلَ نَ رَبَ نّ عٍ رَ، بَرِ مَ عٍ تٌندِ نّ عٍ تُلِ مَتِدٍ عَ رَ، عٍ عَ شَ سَاتّ كَنَ. عٍ مُ عَلَتَلَ شَ كٌنيِ عَننَبِ مُنسَ شَ سّرِيّ رَبَتُ.
13 مَنفّ شٍسٍكِيَ شَ مَنفّيَ حّ قُ نُن نَانِ ندٍ رَ، عَسِرِيَ مَنفّ سٍنَشٍرِبِ نَشَ يُدَيَ تَا مَكَنتَشِيٍ فٍرٍ، عَ نْ عٍ رَ. 14 يُدَيَ مَنفّ شٍسٍكِيَ نَشَ شّيرَ شّي عَسِرِيَ مَنفّ مَ لَكِسِ، عَ نَشّ، «دِحّ، ﭑ بَرَ وٌن مَ سَاتّ كَنَ. فبِلٍن ﭑ قْشْ رَ، ﭑ شَ تِن عِ وَشْنقٍ بِرِن نَ.» نَ كُي، عَسِرِيَ مَنفّ نَشَ شٍسٍكِيَ يَمَرِ عَ شَ قَ فبٍتِ كِلٌ وُلُ سٌلٌمَنَانِ، عَ نُن شّيمَ كِلٌ كّمّ سٌلٌمَنَانِ رَ. 15 شٍسٍكِيَ نَشَ فبٍتِ بِرِن قِ عَ مَ، نَشَن نُ نَ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ نُن مَنفّ بَنشِ كُي. 16 عَ نَشَ فبٍتِ نُن شّيمَ بَ، نَشَن نُ قَتُشِ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ نَادّيٍ نُن عٍ فبَنيِيٍ مَ، عَ نَ بِرِن قِ عَسِرِيَ مَنفّ مَ.
17 عَسِرِيَ مَنفّ نَشَ عَ شَ سْورِ مَنفّ، عَ شَ كُنتِفِيٍ شُنيِ، نُن عَ رَ سِمَ سِنفٍ شّي شٍسٍكِيَ شْن مَ دَرِ سَلَمُ، كٍلِقٍ رَ لَكِسِ. عٍ تٌ دَرِ سَلَمُ لِ، عٍ نَشَ تِ يٍ يِرٍ شُنفبٍ قّ مَ، مِشِيٍ نُ فَرّ سٌمَ دّننَشّ. 18 عٍ نَشَ مَنفّ شِلِ مّننِ. شِلِكِيَ شَ دِ عٍلِيَكِمِ، مَنفّ شَ بَنشِ شُنيِ، مَنفّ شَ سّبّلِتِ سٍبٍنَ، نُن عَسَقِ شَ دِ يٌوَ، نَشَن قِندِشِ مَنفّ شَ كّيدِ رَفَتّ رَ، نٍيٍ نَشَ مِنِ عَسِرِيَكَيٍ رَلَندٍ.
19 عَسِرِيَ مَنفّ رَ سِمَ سِنفٍ نَشَ يِ مَسٍنيِ تِ عٍ بّ، «وٌ عَ قَلَ شٍسٍكِيَ بّ، عَسِرِيَ مَنفّ شُنفبٍ يِ نَن مَسٍنشِ، ‹عِ شَشِلِ تِشِ مُنسٍ رَ؟ 20 عِ وْيّن قُقَقُ نَن تُن قَلَشِ! عِ حْشْ عَ مَ عَ عِ بَرَ قّيرّ نُن سّنبّ سْتْ ﭑ فٍرٍقٍ رَ؟ عِ لَشِ ندٍ رَ، نَشَن عَ نِيَمَ عِ شَ ﭑ مَتَندِ؟ 21 عِ عِ شَ لَنلَنتٍيَ سَشِ مِسِرَكَيٍ نَن مَ قَ؟ عٍ لُشِ عَلْ وُرِ ثٌنثٌي نَشَن فِرَ مَ، عَ قَ عِ سْشْ عِ كِلْنمَ عَ رَ تّمُي نَشّ. مِسِرَ مَنفّ قِرَوُنَ نَ نَ كِ نّ مِشِ بِرِن بّ، نَشٍيٍ عٍ شَشِلِ تِشِ عَ رَ. 22 تّمُندٍ وٌ ﭑ يَابِمَ نّ، «مُشُ شَشِلِ تِشِ مُشُ مَرِفِ عَلَتَلَ نَن نَ.» كْنْ ﭑ شَ عَ قَلَ وٌ بّ شٍسٍكِيَ بَرَ فّ سّرّشّبَدٍيٍ كَنَدٍ فٍيَيٍ قَرِ، عَ قَ عَ قَلَ يُدَيَكَيٍ نُن دَرِ سَلَمُكَيٍ بّ، «وٌ عَلَتَلَ بَتُ دَرِ سَلَمُ شَ سّرّشّبَدٍ فبَنسَن نّ.»›»
23 «شَ عِ سَ نْمَ سٌي رَفِ وُلُ قِرِن سْتْدٍ عِ شَ حَمَ يَ مَ، ﭑ مَرِفِ عَسِرِيَ مَنفّ سٌي قِمَ نّ عِ مَ، عٍ نَشٍيٍ رَفِمَ. 24 هَلِ عِ عِ شَشِلِ تِ مِسِرَكَيٍ رَ، سٌي رَفِيٍ نُن فِسٍيٍ شَ قٍ رَ، عِ سّنبّ شُرُن ﭑ مَ مَنفّ شَ مِشِ شُرِ دِ ندٍ نْقٍ رَ. 25 بَقٍ نَ رَ، وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ مُ وَشِ ﭑ شَ بٍ فٍرٍ؟ عَلَتَلَ نَن عَ قَلَشِ ﭑ بّ، ‹سِفَ، عِ نَ بْشِ كَنَ.›»
26 شِلِكِيَ شَ دِ عٍلِيَكِمِ، سٍبٍنَ، نُن يٌوَ نَشَ عَ قَلَ عَسِرِيَ مَنفّ رَ سِمَ بّ، «يَندِ، عِ شَ وْيّن مُشُ بّ عَرَ مِ شُي رَ، مُشُ تَن عِ شَ كٌنيِيٍ نَ شُي قَهَامُمَ. عِ نَشَ وْيّن مُشُ بّ يُدَ شُي رَ حَمَ يَ شْرِ نَشَن نَ تّتّ قَرِ.» 27 كْنْ عَسِرِيَ مَنفّ رَ سِمَ نَشَ عٍ يَابِ، «ﭑ مَرِفِ ﭑ شّيشِ يِ مَسٍنيِ قَلَدٍ عِ شَ مَنفّ نُن عِ تَن نَن فبَنسَن بّ؟ ﭑ مُ وْيّنقٍ يِ مِشِيٍ قَن شَ بّ، نَشٍيٍ دْشْشِ تّتّ قَرِ يِ كِ، نَشٍيٍ قَمَ عٍ يّتّ شَ فبِ قُشِ دٌندٍ نُن عٍ يّتّ شْلِ مِندٍ نُن وٌ تَن نَ؟»
28 مَنفّ رَ سِمَ نَشَ كٍلِ، عَ عَ قَلَ عَ شُي عِتٍشِ رَ يُدَيَ شُي رَ، عَ نَشّ، «وٌ وٌ تُلِ مَتِ عَسِرِيَ مَنفّ شُنفبٍ شَ مَسٍنيِ رَ، 29 ‹وٌ نَشَ تِن شٍسٍكِيَ شَ وٌ مَدَشُ، بَرِ مَ عَ مُ قَتَ وٌ رَتَنفَدٍ ﭑ بّلّشّ عِ! 30 وٌ نَشَ تِن عَ شَ وٌ مَدَشُ وٌ شَشِلِ تِقٍ عَلَتَلَ رَ، عَ قَلَقٍ رَ، «عَلَتَلَ مُشُ رَكِسِمَ نّ، يِ تَا مُ لُمَ عَسِرِيَكَيٍ شَ مَنفّ سَفٌي.» 31 وٌ نَشَ وٌ تُلِ مَتِ شٍسٍكِيَ رَ دٍ! عَسِرِيَ مَنفّ يِ نَن قَلَشِ، «شَ وٌ تِن لُدٍ ﭑ مَ يَامَرِ بُن مَ، كَنكَن قَمَ عَ شَ شّي بٌفِسٍيٍ دٌندٍ، كَنكَن عَ شَ كْلْنيِ يٍ مِن، 32 هَن ﭑ سَ قَمَ وٌ شَنِندٍ بْشِ ندٍ مَ تّمُي نَشّ، نَشَن لُشِ عَلْ وٌ شَ بْشِ، مّنفِ نُن وّنِ قَنيِ، تَامِ نُن وّنِ شّيٍ، عٌلِوِ بِلِيٍ نُن كُمِ نَ دّننَشّ. نَ كُي، وٌ بَلٌمَ نّ عَ قَنيِ رَ، وٌ رَتَنفَ قَشّ مَ.» وٌ نَشَ وٌ تُلِ مَتِ شٍسٍكِيَ رَ، نَشَن وَ مَ وٌ مَدَشُقٍ عَ قَلَقٍ رَ، «مَرِفِ عَلَتَلَ وٌن نَكِسِمَ نّ.» 33 سِ فبّتّيٍ شَ عَلَيٍ نْ نّ عٍ شَ مِشِيٍ بَدٍ عَسِرِيَ مَنفّ بّلّشّ عِ؟ 34 شَمَتَ نُن عَرَثَدِ شَ عَلَيٍ فٌ؟ سٍقَرَوَيِمِ، هٍنَ نُن عِوَ شَ عَلَيٍ فٌ؟ نٍيٍ بَرَ سَمَرِ بَ ﭑ بّلّشّ عِ؟ 35 حَمَنّيٍ بِرِن شَ عَلَيٍ يَ مَ، عَلَ مُندُن عَ شَ مِشِيٍ رَكِسِشِ ﭑ بّلّشّ عِ؟ عَلَتَلَ تَن نْمَ دَرِ سَلَمُ رَتَنفَدٍ ﭑ مَ؟›»
36 حَمَ نَشَ دُندُ، عٍ مُ عَ يَابِ، بَرِ مَ مَنفّ عَ قَلَ نّ، «وٌ نَشَ عَ يَابِ دٍ.» 37 شِلِكِيَ شَ دِ عٍلِيَكِمِ، مَنفّ شَ بَنشِ شُنيِ، سٍبٍنَ سّبّلِتِ، نُن عَسَقِ شَ دِ يٌوَ كّيدِ رَفَتّ، نٍيٍ نَشَ سِفَ مَنفّ شٍسٍكِيَ يِرٍ عٍ شَ سٌسٍيٍ عِبْوشِ عٍ مَ سُننُنيِ كُي، عٍ قَ عَسِرِيَ مَنفّ رَ سِمَ شَ مَسٍنيِ دّنتّفّ عَ بّ.