4
كَوَندِ تِقٍ
ﭑ بَرَ عِ يَمَرِ عَلَ يَ شْرِ، ﭑ بَرَ عِ يَمَرِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ يَ شْرِ، نَشَن قَمَ مِشِ حِحّيٍ نُن مِشِ قَشَشِيٍ مَكِيتِدٍ، نَشَن قَمَ عَ شَ مَنفّيَ نِينِ رَ مِنِدٍ، عِ شَ عَلَ شَ مَسٍنيِ كَوَندِ، عِ شَ وَكِلِ تّمُي بِرِن، عِ شَ مِشِيٍ مَتِنشِن، عِ شَ مِشِيٍ شَ يُنُبِيٍ مَسٍن عٍ بّ، عِ شَ عٍ رَلِمَنِيَ، عِ شَ عٍ شَرَن. عِ شَ نَ بِرِن نَبَ دِحّ كُي. وَشَتِ نَ قَقٍ مِشِيٍ مُ تِنمَ شَرَنيِ تِنشِنشِ رَ تّمُي نَشّ. عٍ كَرَ مْشْ وُيَشِ قٍنمَ نّ، نَشٍيٍ مَسٍنيِ مْولِ ندٍ تِمَ نَشَن نَقَن عٍ تُلِ مَ. عٍ فبِلٍنمَ نّ نْندِ قْشْ رَ، عٍ قَ عٍ تُلِ مَتِ كِينِيٍ رَ. كْنْ عِ تَن، عِ شَ عِ يّتّ مَتَشَسِ قٍ بِرِن كُي، عِ شَ عِ تُننَبّشِ تْورّ كُي، عِ شَ عَلَ شَ شِبَارُ قَنيِ رَيٍنسٍن، عِ شَ عِ شَ وَلِ رَكَمَلِ.
ﭑ تَن حَن بَرَ قِندِ سّرّشّ رَ عَلَ بّ. عَ فبٍ مُ لُشِ ﭑ شَ تَا مَسَرَ. ﭑ بَرَ ﭑ مَ فٍرٍ قَنيِ سٌ، ﭑ بَرَ ﭑ مَ حّرّ رَحْن، ﭑ بَرَ لُ دَنشَنِيَ كُي. شُننَكٍلِ سَرٍ رَفَتَشِ ﭑ بّ، نَشَن قِندِشِ تِنشِنيِ رَ مَرِفِ كِيتِسَ تِنشِنشِ نَشَن قِمَ ﭑ مَ نَ لْشْي. ﭑ كٍرٍن شَ مُ عَ رَ، عَ نَ قِمَ مِشِ بِرِن نَن مَ، عَ قَقٍ رَقَن نَشٍيٍ مَ.
عِ شَ كَتَ قَقٍ رَ ﭑ يِرٍ مَقُرٍن مَقُرٍن، 10 بَرِ مَ دٍ مَسِ بَرَ ﭑ نَبّحِن دُنِحَ قٍ شَ قٍ رَ، عَ سِفَ تّسَلٌنِكِ. كِرٍ سٍن بَرَ سِفَ فَلَتِ، تِتٌ بَرَ سِفَ دَلَمَتِيَ. 11 لُكِ فبَنسَن نَن نَ ﭑ سّيتِ مَ. عِ شَ قَ مَرَكِ رَ، بَرِ مَ عَ نْمَ ﭑ مَلِدٍ ﭑ مَ وَلِ كُي عَ قَنيِ رَ. 12 ﭑ بَرَ تِكِكٍ شّي عٍقّسّ. 13 عِ نّ قَمَ، عِ شَ قَ نَ شِنبٍلِ دٌنمَ رَ، ﭑ نَشَن لُشِ تِرٌيَسِ، كَرَثٌ شْنيِ، عَ نُن ﭑ مَ بُكِيٍ. نَ سّبّلِ نَشٍيٍ تِشِ شُرُ سٍ كِرِ مَ، عٍ تِدٍ فبٌ دَنفِ بِرِن نَ، عِ شَ قَ عٍ قَن نَ. 14 عَلٍسَندِرٍ شَبُي بَرَ قٍ حَاشِ فبٍفبٍ رَبَ ﭑ نَ. مَرِفِ قَمَ عَ سَرٍ رَفبِلٍندٍ عَ مَ. 15 عِ شَ عِ يّتّ رَتَنفَ عَ مَ، بَرِ مَ عَ مُشُ شَ كَوَندِ مَتَندِ نّ عَ حَاشِ رَ.
16 ﭑ تٌ ﭑ يّتّ شُنمَقَلَ كِيتِ بَنشِ كُي عَ سِنفٍ، ﭑ مَلِمَ يٌ مُ نُ نَ. بِرِن ﭑ نَبٌلٌ نّ. عَلَ شَ دِحّ عٍ مَ عٍ قٍ نَشَن نَبَشِ. 17 عَلَ نَن ﭑ مَلِشِ، عَ سّنبّ سٌ ﭑ يِ رَ، عَلَكٌ ﭑ شَ كَوَندِ تِ عَ قَنيِ رَ سِ بِرِن بّ. عَلَ نَشَ ﭑ نَتَنفَ يّتّ مَفَاشُشِ مَ. 18 مَرِفِ مَن قَمَ ﭑ نَتَنفَدٍ مِشِيٍ شَ وَلِ كٌبِ بِرِن مَ، عَ قَ ﭑ نَكِسِ، ﭑ شَ سٌ عَ شَ مَنفّيَ نِينِ بُن مَ عَرِيَننَ. مَتْشْي نَ عَلَ بّ عَبَدَن.
19 ثِرِ سِلَ نُن عَكِلَ شّيبُ ﭑ بّ، عَ نُن عٌنٍسِقٌرٌ شَ دٍنبَيَ. 20 عٍرَ سِتٌ بَرَ لُ كٌرِنتِ. ﭑ بَرَ تِرٌقِمٌ لُ مِلٍتٌ، بَرِ مَ عَ مُ نُ يَلَنشِ. 21 عِ شَ كَتَ قَقٍ رَ بٍينُن حّمّ شَ سٌ. عٍوُبُلٌ، ثُدّن، لِنٌسِ، كٍلٌدِيَ، نُن وٌن نفَشَكٍرٍنيِ بِرِن بَرَ عِ شّيبُ. 22 مَرِفِ شَ سَبَتِ عِ بْحّ عِ، عَلَ شَ هِننّ وٌ بِرِن نَ.