عَلَ شَ مَسٍنيِ
عَننَبِ ثْلُ نَشَن سّبّ تِتٌ مَ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
يِ كِتَابُي قِندِشِ بَتَاشّ نَن نَ عَلَ شَ شّيرَ ثْلُ نَشَن سّبّ دَنشَنِيَتْي ندٍ مَ نَشَن نُ شِلِ تِتٌ. فِرّكِكَ نَن نُ عَ رَ نَشَن نُ كَقُشِ ثْلُ مَ عَلَ شَ وَلِ كُي.
ثْلُ يِ بَتَاشّ سّبّ عَ مَ تّمُي نَشّ، تِتٌ نُ نَ كِرّتِ. كِرّتِ قِندِشِ سُرِ نَن نَ نَشَن نَ مِدِتّرَنٍ بَا تَفِ. ثْلُ نُن تِتٌ نُ بَرَ سِفَ كِرّتِ كَوَندِ تِدٍ، ثْلُ قَ تِتٌ لُ نَا عَ شَ نَ دَنشَنِيَتْي حَمَيٍ مَلِ عٍ شَ سّنبّ سْتْ. ثْلُ يِ بَتَاشّ سّبّ نّ تِتٌ مَ عَ شَ مَرَ سِ نُن لِمَنِيَ قِ عَ مَ عَلَكٌ عَ قَن شَ كِرّتِ دَنشَنِيَتْييٍ رَ سِ، عَ عٍ رَلِمَنِيَ، عَ نْندِ مَكّنّن عٍ بّ.
يِ كِتَابُي قٍ فبٍفبٍ مَسٍنمَ وٌن بّ دَنشَنِيَ نُن دَنشَنِيَتْي حَمَ شَ قٍ رَ. عَ عَ مَسٍنمَ عَ وٌن سٍسٍ مُ نْمَ كِسِدٍ وٌن مَ وَلِ قَنيِيٍ سَابُي رَ. كِسِ سْتْمَ عَلَ شَ هِننّ نَن تُن سَابُي رَ. شَ وٌن بَرَ دَنشَنِيَ، وٌن بَرَ كِسِ، وٌن قٍ بِرِن نَبَمَ نّ قَ عَلَكٌ وٌن حّرّ كِ شَ تِنشِن، وٌن شَ وَلِ قَنيِيٍ سُشُ.
عَلَ شَ يِ كِتَابُي شَ مَسٍنيِ رَ سَبَتِ وٌن بْحّ كُي. عَلَ شَ وٌن مَلِ وٌن مَ دَنشَنِيَ شَ تِلِن، وٌن مَ وَلِ قَنيِيٍ شُن شَ مَسَ. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ
عَننَبِ ثْلُ نَشَن سّبّ تِتٌ مَ
1
شّيبُي
ﭑ تَن ثْلُ نَن يِ كِ، عَلَ شَ كٌنيِ نُن عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ شَ شّيرَ. ﭑ نَ وَلِقٍ عَلَكٌ عَلَ شَ حَمَ سُفَندِشِ شَ دَنشَنِيَ، عٍ مَن شَ نْندِ كٌلٌن نَشَن عٍ رَحّرّ مَ عَلَ شَ قٍ كُي. يِ دَنشَنِيَ نُن يِ نْندِ عَ نِيَمَ نّ مِشِ شَ عَ شَشِلِ تِ عَلَ شَ كِسِ رَ. عَلَ، نَشَن شَ لَايِدِ مُ كَنَمَ، عَ تَن نَن يِ عَبَدَن كِسِ لَايِدِ وٌن بّ بٍينُن دُنِحَ شَ دَا. وَشَتِ تٌ كَمَلِ، عَ نَشَ عَ شَ شِبَارُ قَنيِ مَكّنّن كَوَندِ سَابُي رَ، نَشَن بَرَ تَشُ ﭑ نَ عَلَ وٌن نَكِسِمَ شَ يَامَرِ مَ.
ﭑ بَرَ عِ تَن تِتٌ شّيبُ، نَشَن بَرَ قِندِ ﭑ مَ دِ يَتِ يَتِ رَ وٌن مَ دَنشَنِيَ كُي. بَبَ عَلَ نُن عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ، وٌن نَكِسِمَ شَ هِننّ نُن بْحّسَ قِ عِ مَ.
تِتٌ شَ وَلِ كِرّتِ دَنشَنِيَتْي حَمَيٍ تَفِ
ﭑ بَرَ عِ لُ كِرّتِ عَلَكٌ عِ شَ قٍيٍ يَءِلَن نَشٍيٍ يَءِلَن دَاشِ لُشِ نَ، عِ شَ مِشِيٍ سُفَندِ تَايٍ بِرِن كُي، عٍ شَ قِندِ نَ دَنشَنِيَتْي حَمَيٍ شَ كُنتِفِيٍ رَ. عَلْ ﭑ عِ يَمَرِ كِ نَشّ، دَنشَنِيَتْي حَمَ كُنتِفِ لَنمَ نّ عَ شَ قِندِ تِنشِنتْي رَ شِلِ قَنيِ نَ نَشَن شُن، فِنّ كٍرٍن كَنيِ، نَشَن شَ دِيٍ دَنشَنِيَشِ، مِشِيٍ مُ نَشٍيٍ كٌلٌن كَلَبَنتٍ شُرُتَرٍيٍ رَ. قٌ يِ شُنمَتِيٍ شَ قِندِ شّمّ تِنشِنشِيٍ نَن نَ بَرِ مَ عَلَ شَ وَلِ نَن تَشُشِ عٍ رَ. عٍ نَشَ قِندِ مِشِيٍ رَ نَشٍيٍ عٍ يّتّ عِفبٌمَ، نَشٍيٍ بْحّ تٍمَ مَقُرٍن، نَشٍيٍ سِيسِمَ، نَشٍيٍ مَوٌلٍن، نَشٍيٍ بِرَشِ فٍينِ تِنشِنتَرٍ قْشْ رَ. قٌ عٍ شَ قِندِ شّمّيٍ رَ نَشٍيٍ قَتَ شْحّ رَ سّنّدٍ، قٍ قَنيِ رَقَن نَشٍيٍ مَ، نَشٍيٍ عٍ يّتّ شَنِنمَ شَشِلِمَيَ رَ، نَشٍيٍ تِنشِن، نَشٍيٍ سّنِيّن، نَشٍيٍ نْشِ عٍ يّتّ رَ. قٌ نْندِ مَسٍنيِ شَ لُ عٍ يِ رَ عَلْ عٍ شَرَنشِ عَ رَ كِ نَشّ. نَ نَن عَ تٌمَ عٍ قَن نْمَ كَوَندِ تِدٍ عَ نْندِ كِ مَ، عٍ مَن نْ نَ نْندِ مَتَندِيٍ رَ.
10 نَ مَتَندِتِ مْولِ فبٍفبٍ نَ نَ، عَ فبٍنفبٍنيِ سُننَ مِشِيٍ يَ مَ. عٍ دّ وُيَ، مِشِ يَنقَقٍ رَقَن عٍ مَ. 11 قٌ وٌن شَ عٍ دّ بَلَن. عٍ بَرَ دٍنبَيَ ندٍيٍ كَنَ، بَرِ مَ عٍ نَ عٍ شَرَنقٍ قٍيٍ نَن نَ نَشٍيٍ مُ دَشَ. عٍ نَ بِرِن نَبَمَ عٍ يّتّ شَ فٍينِ تِنشِنتَرٍيَ نَن مَ قٍ رَ. 12 عٍ شَ نَمِحْنمّ ندٍ نَن يَتِ عَ قَلَ، «كِرّتِكَيٍ وُلٍ نُن عٍ قُرِ نَن تُن كٌلٌن. عٍ تُننَشْنْ، عٍ مَن حَاشُ عَلْ بْشِمَسٍ.» 13 نْندِ نَن يَتِ نَ عَ رَ. ﭑ نَ عَ قَلَقٍ نَ نَن مَ، عِ شَ وْيّن عٍ مَ عَ شْرْشْي رَ عَلَكٌ عٍ شَ دَنشَنِيَ عَ قِيشّ رَ، 14 عٍ شَ بَ يُوِقِ شَ كُيٍ تَالِيٍ دَنشُنقٍ. عٍ شَ بَ مِشِيٍ شَ يَامَرِيٍ دَنشُنقٍ نَشٍيٍ بَرَ مّي نْندِ رَ. 15 سٍ بِرِن سّنِيّن سّنِيّنتْييٍ بّ، كْنْ سٍسٍ مُ سّنِيّن سّنِيّنتَرٍيٍ نُن دَنشَنِيَتَرٍيٍ تَن بّ. عٍ شَشِلِ نُن عٍ سٌندٌنيِ بِرِن بَرَ مَنْشْ. 16 عٍ عَلَ كٌلٌنقٍ قَلَمَ عٍ دّ رَ، كْنْ عٍ شَ وَلِ عَ مَسٍنمَ عَ عٍ مُ عَ كٌلٌن قٍوٌ! عٍ شَ قٍقٍ مُ قَن. سّرِيّ مَتَندِيٍ نَن عٍ رَ، نَشٍيٍ مُ نْمَ وَلِ قَنيِ يٌ رَبَدٍ.