2
دَنشَنِيَتْييٍ شَرَنقٍ نْندِ رَ نَشَن حّرّ كِ مَسٍنمَ عٍ بّ
كْنْ عِ تَن شَ نُ دَنشَنِيَتْييٍ شَرَن نْندِ مَسٍنيِ نَن نَ.
عِ شَ عَ مَسٍن شّمْشِيٍ بّ عٍ شَ تَشَسِ، عٍ شَ حّرّ عَ بِنيَمِشِ كِ مَ، عٍ شَ عٍ يّتّ شَنِن شَشِلِمَيَ رَ، عٍ شَ بِرَ نْندِ نَن قْشْ رَ عٍ شَ دَنشَنِيَ كُي، شَنُنتٍيَ كُي، عَ نُن تُننَبّشِيَ كُي.
نَ كُي، عِ مَن شَ عَ مَسٍن فِنّ مْشِيٍ بّ، عٍ شَ حّرّ سّنِيّنيِ كُي، عٍ نَشَ قِندِ مِشِ مَقَلّيٍ رَ، عٍ نَشَ سِيسِ. عٍ شَ نُ مَرَ سِ قَنيِ قِ سُنفبُتُنيِيٍ مَ عَلَكٌ عٍ شَ عٍ شَ مْرِيٍ نُن عٍ شَ دِيٍ شَنُ. عٍ مَن شَ عٍ رَ سِ عٍ شَ عٍ يّتّ شَنِن شَشِلِمَيَ رَ، عٍ شَ سّنِيّن، عٍ شَ بَنشِ وَلِيٍ سُشُ، عٍ يُفٍ شَ قَن، عٍ شَ عٍ يّتّ مَفٌرٌ عٍ شَ مْرِيٍ بّ، عَلَكٌ عَلَ شَ مَسٍنيِ نَشَ بّشُ.
عِ مَن شَ سّفّتَلَيٍ قَن نَسِ عٍ شَ عٍ يّتّ شَنِن شَشِلِمَيَ رَ قٍ بِرِن كُي. عِ تَن يّتّ شَ قِندِ مِسَالِ رَ عٍ بّ عِ شَ وَلِ قَنيِيٍ سَابُي رَ. عِ شَ كَوَندِ شَ قِندِ نْندِ نُن سْوبّ رَ. عِ شَ مَسٍنيِ شَ تِنشِن، عَلَكٌ عِ مَتَندِ مَيٍ شَ يَافِ، بَرِ مَ عٍ مُ قٍقٍ كٌبِ كٌلٌن عٍ نَشَن قَلَمَ وٌن مَ قٍ رَ.
عِ شَ عَ مَسٍن كٌنيِيٍ بّ، عٍ شَ عٍ يّتّ مَفٌرٌ عٍ مَرِفِيٍ بّ قٍ بِرِن كُي. عٍ شَ عٍ رَحّلّشِن، عٍ نَشَ عٍ مَتَندِ، 10 عٍ نَشَ سٍسٍ مُحَ، عٍ شَ عَ مَسٍن عَ عٍ مَرِفِيٍ نْمَ لَدٍ عٍ رَ كِ قَنيِ. نَ كٌنيِ مْولِ بِنيّ قِمَ نّ وٌن نَكِسِمَ عَلَ شَ مَسٍنيِ مَ قٍ بِرِن كُي.
11 عَ لَنمَ وٌن شَ حّرّ يِ مْولِ رَ بَرِ مَ عَلَ شَ هِننّ بَرَ مَكّنّن، نَشَن نْمَ قِندِدٍ كِسِ رَ مِشِ بِرِن بّ. 12 عَ شَ هِننّ وٌن شَرَنمَ عَلَكٌ وٌن شَ فبِلٍن تِنشِنتَرٍيَ نُن دُنِحَ قٍيٍ قْشْ رَ، وٌن شَ وٌن يّتّ شَنِن شَشِلِمَيَ رَ، وٌن شَ وٌن مَ دُنِحّءِفِرِ رَحّرّ تِنشِنيِ نُن عَلَ يَرَفَاشُي كُي. 13 وٌن تٌ نَ يِ دُنِحَ مَ، وٌن نَ قٍ قَنيِ نَن مَمّقٍ وٌن شَشِلِ تِشِ نَشَن نَ. وٌن نَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ شَ نْرّ نَن مَمّقٍ، وٌن نَكِسِمَ مَرِفِ عَلَ. 14 عَ تَن نَن عَ يّتّ قِ وٌن بّ، عَلَكٌ عَ شَ وٌن شُنسَرَ وٌن مَ يُنُبِيٍ شَ قٍ رَ، عَ شَ حَمَ ندٍ رَ سّنِيّن عٍ شَ قِندِ عَ يّتّ فبٍ رَ، نَشٍيٍ سّنبّ سٌشِ وَلِ قَنيِيٍ رَبَقٍ مَ.
15 عِ شَ مِشِيٍ كَوَندِ يِ قٍيٍ رَ. عِ شَ مِشِيٍ رَلِمَنِيَ. عِ شَ عٍ رَ سِ. عِ شَ نْندِ مَكّنّن عٍ بّ عِ سّنبّ بِرِن نَ. مِشِ يٌ نَشَ يٌ عِ مَ.