تَوُرٍتَ مُنسَ
عَننَبِ مُنسَ شَ مَسٍنيِ دْنشْي
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عَلَ عَ شَ مَسٍنيِ سِنفٍيٍ قِشِ وٌن مَ عَننَبِ مُنسَ نَن سَابُي رَ. نَ مَسٍنيِ دْشْ سُولِيٍ قِندِشِ كِتَابُي كٍرٍن نَن نَ، نَشَن شِلِ قَلَمَ تَوُرٍتَ مُنسَ. عَ دْشْ سِنفٍ عَلَ شَ حَمَ قْلْ كِ نَن مَسٍنمَ. عَلَ تٌ عَننَبِ عِبُرَهِمَ سُفَندِ، عَ عَ شّي كَنَان بْشِ مَ، عَ شَ دِيٍ نَشَ قِندِ بْنسْي بٍلٍبٍلٍ رَ مّننِ. عَننَبِ يَشُبَ وَشَتِ، كَامّ نَشَ دِن بْشِ رَ عٍ نُ دّننَشّ. عَننَبِ يَشُبَ شَ دِيٍ نَشَ سِفَ مِسِرَ بْشِ مَ بَلٌي قٍندٍ. عَلَ نَشَ عَ رَفِرِ، عٍ شَ عٍ شُنيَ يُسُقُ لِ نَا. عَننَبِ يُسُقُ نَشَ عٍ مَلِ عَ قَنيِ رَ.
عَلَ نَشَ نَ بْنسْي مَلِ هَن عٍ قِندِ سِ بٍلٍبٍلٍ رَ. حّ وُيَشِ تٌ دَنفِ، مِسِرَ مَنفّ نَشَ فَاشُ قْلْ عٍ يَ رَ. عَ نَشَ عٍ قِندِ كٌنيِيٍ رَ عَلَكٌ عٍ نَشَ نْ مِسِرَكَيٍ رَ. نَ كٌنيِيَ نَشَ بُ هَن عَلَ عَننَبِ مُنسَ شّي تّمُي نَشّ. عَلَ نَشَ عَ مَلِ شْرّيَ قِدٍ عَ شَ مِشِيٍ مَ. عٍ نَشَ مِنِ مِسِرَ بْشِ مَ عَلَ سّنبّ سَابُي رَ، نَشَن بَا بْتِنِ مَبَ عَلَكٌ عٍ شَ عَ عِفِرِ عٍ سَنيِ رَ.
نَ كَابَنَكٌ بٍلٍبٍلٍ شَنبِ، عَلَ نَشَ عٍ شُن تِ كَنَان بْشِ رَ، عَ دّننَشّ قِ عٍ مَ. كِرَ رَ، عَلَ نَشَ مِنِ عٍ مَ تُرُ سِنِنَ فٍيَ قَرِ. عَ نَشَ عَ شَ يَامَرِ قُ قِ عَننَبِ مُنسَ مَ، عٍ سّبّشِ فّمّ وَلَشّ مَ. عَلَ مَن نَشَ سّرِيّ فبّتّ قَلَ عَننَبِ مُنسَ بّ عَلَكٌ حَمَ شَ لُ عٍ مَرِفِ سَفٌي. كْنْ حَمَ نَشَ عَلَتَلَ مَتَندِ سَنيَ وُيَشِ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ. نَ تَرُشُي بِرِن سّبّشِ تَوُرٍتَ مُنسَ نَن كُي.
بٍينُن عٍ شَ كَنَان بْشِ سْتْ، عَننَبِ مُنسَ نَشَ عٍ مَلَن يِرٍ كٍرٍن. مّننِ عَ نَشَ يِ تَرُشُي بِرِن مَدْشْ عٍ بّ. عَ مَن نَشَ فبِلٍن عَلَ شَ سّرِيّ بِرِن مَ عَلَكٌ عٍ نَشَ نّيمُ عَ مَ كَنَان. عَ تٌ فّ نَ بِرِن تَفِ رَبَ عٍ بّ، عٍ نَشَ لَايِدِ تٌنفٌ بِرَقٍ رَ عَلَ شَ سّرِيّ قْشْ رَ. نَ مَسٍنيِ دْشْ سُولِ ندٍ بِرِن شِلِ قَلَمَ، «عَننَبِ مُنسَ شَ مَسٍنيِ دْنشْي.» نَ دَنفِ شَنبِ، عَننَبِ مُنسَ نَشَ لَاشِرَيَ فٍيَ قَرِ.
يِ كِتَابُي لْننِ قِمَ وٌن مَ عَلَكٌ وٌن شَ عَلَ شَ سّرِيّ كٌلٌن. عَلَ شَ وٌن مَلِ نَ كٌلٌنقٍ رَ. عَمِنَ.
تَوُرٍتَ مُنسَ
عَننَبِ مُنسَ شَ مَسٍنيِ دْنشْي
1
عَننَبِ مُنسَ شَ مَسٍنيِ سِنفٍ
كٍلِقٍ شٌرٍبٍ فٍيَ
وْيّنيِيٍ نَن يِ كِ، عَننَبِ مُنسَ نَشَن مَسٍن عِسِرَيِلَكَيٍ بِرِن بّ. نَ تّمُي عَ نُ نَ يُرُدّن سٌفٍتٍدٍ بِرِ رَ، فبٍنفبٍرٍنيِ مَ نَشَن نَ عَرَبَ، سُقِ يَ تَفِ، ثَرَن، تٌقٍلِ، لَبَن، شَسٍرٌتِ، نُن دِ سَهَبِ لٌنفٌرِ. كٍلِ شٌرٍبٍ فٍيَ هَن كَدٍ سِ بَرِنٍيَ كِرَ رَ مِنِقٍ رَ سٍيِرِ فٍيَيٍ بِرِ، شِ قُ نُن كٍرٍن حّرّ نَ عَ رَ. عٍ شَ كٍلِ حّ تٌنفٌ نَانِ ندٍ مَ مِسِرَ، عَ كِكٍ قُ نُن كٍرٍن ندٍ، شِ سِنفٍ، عَننَبِ مُنسَ نَشَ عَلَتَلَ شَ يَامَرِ مَسٍن عِسِرَيِلَكَيٍ بّ. نَ تّمُي عَننَبِ مُنسَ نُ بَرَ شُتُ سْتْ سِشْن مَ، عَمٌرِ مَنفّ، نَشَن نُ سَبَتِشِ شّسِبْن، عَ نُن عٌفٌ، بَسَن مَنفّ، نَشَن نُ سَبَتِشِ عَسَتَرٌتِ نُن عٍدٍرٍيِ. يُرُدّن سٌفٍتٍدٍ بِرِ مٌوَبَ بْشِ مَ، عَننَبِ مُنسَ نَشَ عَلَ شَ سّرِيّ تَفِ رَبَ عٍ بّ. نَ وْيّنيِ نَن يِ كِ.
«وٌن نُ نَ شٌرٍبٍ فٍيَ يِرٍ تّمُي نَشّ، وٌن مَرِفِ عَلَتَلَ يِ نَن مَسٍن وٌن بّ، ‹وٌ بَرَ بُ يِ فٍيَ بُن مَ. وٌ تِ كِرَ شْن مَ قَ. وٌ شَ سِفَ فٍيَ مَ عَمٌرِكَيٍ نَ دّننَشّ، نُن نَ لٌنفٌرِ بِرِن، عَرَبَ بْشِ مَ، فٍيَ بِرِ، سٍقٍلَ نُن نٍفٍوِ بِرِ، بَا دّ رَ، هَن كَنَان بْشِ مَ، هَن لِبَن سَ دْشْ عٍقِرَتِ شُرٍ بٍلٍبٍلٍ رَ. وٌ شَ نَ بْشِ مَتٌ، ﭑ نَشَن قِشِ وٌ مَ. وٌ سِفَ، وٌ شَ نَ تٌنفٌ، بَرِ مَ ﭑ تَن عَلَتَلَ يَتِ نَن نَ بْشِ لَايِدِ تٌنفٌشِ وٌ بٍنبَيٍ بّ، عِبُرَهِمَ، عِسِيَفَ، عَ نُن يَشُبَ، عَ نُن عٍ بْنسْي بِرِن هَلِ عٍ دَنفِ شَنبِ.›»
عَننَبِ مُنسَ شَ كِيتِسَيٍ
«نَ تّمُي ﭑ يِ نَن قَلَ وٌ بّ، ‹ﭑ تَن كٍرٍن مُ نْمَ وٌ شَ قٍ نْدٍ. 10 وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ بَرَ وٌ رَفبٌ يّ. يَكْسِ وٌ بَرَ فبٌ يّ عَلْ تُنبُييٍ نَشٍيٍ نَ كٌورٍ مَ. 11 وٌ بٍنبَيٍ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ وٌ رَوُيَ هَن. عَ شَ بَرَكَ سَ وٌ شَ قٍ عَلْ عَ مَسٍن كِ نَشّ. 12 ﭑ تَن كٍرٍن نْمَ وٌ شَ كَلَمُييٍ مَكِيتِدٍ دِ؟ 13 وٌ كُنتِفِ لْننِلَيٍ سُفَندِ، نَشٍيٍ كٌلٌنشِ وٌ بْنسْييٍ يَ مَ. ﭑ نٍيٍ نَن قِندِ مَ حَمَ يَرٍرَتِيٍ رَ.› 14 وٌ نَشَ ﭑ يَابِ، عَ ﭑ مَ مَحْشُنيِ، عَ مَحْشُن قَنيِ نَ عَ رَ. 15 ﭑ نَشَ وٌ شَ يَرٍرَتِيٍ تٌنفٌ، وٌ شَ كُنتِفِ لْننِلَ نَشٍيٍ كٌلٌنشِ وٌ بْنسْي يَ مَ. ﭑ نَشَ عٍ قِندِ مِشِ وُلُ، مِشِ كّمّ، مِشِ تٌنفٌ سُولِ، مِشِ قُ شُنيِيٍ رَ. ﭑ نَشَ عٍ قِندِ يَرٍرَتِيٍ رَ وٌ بْنسْييٍ يَ مَ. 16 نَ تّمُي ﭑ نَشَ يَامَرِ سٌ وٌ مَكِيتِمَيٍ يِ رَ. ﭑ نَشّ، ‹وٌ شَ وٌ تُلِ مَتِ وٌ بَرِبٌورٍيٍ رَ. وٌ شَ بِرِن مَكِيتِ سّرِيّ كّحَ مَ، وٌ نفَشَكٍرٍنيِيٍ تَفِ نُن عٍ تَن نُن شْحّيٍ تَفِ. 17 وٌ نَشَ تِ مِشِ يٌ شْن مَ كِيتِ سَدٍ. وٌ نَشَ شُرُنيِ نُن فبٌي مَتٌ. وٌ نَشَ فَاشُ مِشِ يٌ يَ رَ، بَرِ مَ كِيتِسَ نَ عَلَ نَن نَ. شَ كِيتِ سَ شْرْشْ وٌ بّ هَن، وٌ قَ عَ رَ ﭑ شْن، ﭑ تَن كِيتِ سَمَ.› 18 نَ كِ ﭑ بَرَ قٍ بِرِن مَسٍن وٌ بّ، عَ لَن وٌ شَ نَشَن نَبَ.»
عَلَ مَتَندِقٍ كَدٍ سِ
19 «نَ تٌ دَنفِ، وٌن نَشَ كٍلِ شٌرٍبٍ فٍيَ، وٌن مِنِ فبٍنفبٍرٍنيِ مَفَاشُشِ رَ وٌ بَرَ دّننَشّ تٌ. وٌن نَشَ بِرَ كِرَ قْشْ رَ نَشَن سِفَمَ عَمٌرِ فٍيَيٍ بِرِ رَ، عَلْ وٌن مَرِفِ عَلَتَلَ عَ مَسٍن وٌن بّ كِ نَشّ. وٌن نَشَ سٌ كَدٍ سِ بَرِنٍيَ. 20 ﭑ نَشَ عَ قَلَ وٌ بّ، ‹وٌ بَرَ عَمٌرِ فٍيَيٍ لِ، وٌن مَرِفِ عَلَتَلَ دّننَشّ قِشِ وٌن مَ. 21 وٌ عَ مَتٌ، وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ بَرَ يِ بْشِ تِ وٌن يَ عِ. وٌ سِفَ، وٌ شَ نَ تٌنفٌ عَلْ وٌ بٍنبَيٍ مَرِفِ عَلَتَلَ عَ قَلَشِ وٌ بّ كِ نَشّ. وٌ نَشَ فَاشُ، وٌ شَ لِمَنِيَ.›»
22 «نَ تّمُي، وٌ بِرِن نَشَ قَ ﭑ يِرٍ، وٌ قَ عَ قَلَ ﭑ بّ، ‹وٌن شَ مِشِيٍ شّي، عٍ شَ سِفَ يِ بْشِ مَ، عٍ شَ نَا رَبّن. نَ شَ قِندِ نٍيٍ قَن مَ وَلِ رَ، عَلَكٌ وٌن شَ عَ كٌلٌن وٌن لَن وٌن شَ وٌن حّرّ كِرَ نَشَن شْن عَ نُن وٌن سِفَمَ تَا نَشٍيٍ.› 23 وٌ شَ مَحْشُنيِ نَشَ قِندِ ﭑ بّ قٍ قَنيِ رَ. نَ نَن عَ تٌ ﭑ نَشَ شّمّ مِشِ قُ نُن قِرِن مَيٍفٍتِ وٌ يَ مَ، وٌ بْنسْي كٍرٍن كٍرٍن مَ تَفِ. 24 عٍ نَشَ سِفَ فٍيَيٍ بِرِ رَ هَن عٍ نَشَ فُلُنبَ لِ نَشَن شِلِ عٍسٍكٌلِ. عٍ نَشَ نَا رَبّن. 25 عٍ نَشَ يِ بْشِ بٌفِسٍيٍ بَ، عٍ قَ عٍ مَسٍن وٌن بّ. عٍ نَشَ دّنتّفّ سَ وٌن بّ يِ كِ، ‹وٌن مَرِفِ عَلَتَلَ بْشِ قَنيِ نَن قِشِ وٌن مَ.› 26 كْنْ وٌ مُ تِن تٍدٍ، وٌ نَشَ تٌندِ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ يَامَرِ رَ. 27 وٌ عَ مَشْرْشْ نّ وٌ شَ كِرِ بَنشِيٍ كُي. وٌ نَشَ عَ قَلَ، ‹شْننَنتٍيَ نَ شّيشِ، عَلَتَلَ وٌن تٌنفٌشِ مِسِرَ بْشِ مَ. عَ وَ مَ وٌن سٌقٍ عَمٌرِكَيٍ نَن يِ رَ عَلَكٌ عٍ شَ وٌن هَلَكِ. 28 وٌن سِفَمَ مِندٍن؟ لِمَنِيَ مُ نَ وٌن بّ، بَرِ مَ وٌن نفَشَكٍرٍنيِيٍ بَرَ عَ قَلَ وٌن بّ عَ مّننِكَيٍ سّنبّ فبٌ. عٍ مَن فبَنفبَلَن وٌن بّ، نُن نَ تَايٍ شَ قٍ مَشْرْشْ. تّتّ نَشَن نَا رَبِلِنشِ، عَ عِتٍ هَن. مُشُ عَنَكِ بْنسْييٍ يَتِ تٌ نّ.›»
29 «ﭑ نَشَ عَ قَلَ وٌ بّ، ‹وٌ نَشَ سِيكّ. وٌ نَشَ فَاشُ عٍ يَ رَ! 30 وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَشَن حّرّ مَ وٌ يَ رَ، عَ فٍرٍ سٌمَ نّ وٌ بّ عَلْ عَ عَ رَبَشِ وٌ يَ شْرِ كِ نَشّ مِسِرَ بْشِ مَ هَن فبٍنفبٍرٍنيِ مَ. 31 وٌ مَن بَرَ عَ تٌ، وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ قَشِ نّ وٌ رَ عَلْ شّمّ عَ شَ دِ شَنِنمَ كِ نَشّ، وٌ حّرّشِ كِرَ نَشَن بِرِن نَ هَن وٌ نَشَ قَ بٍ لِ. 32 كْنْ نَ بِرِن كُي، وٌ مُ نُ لَشِ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ رَ. 33 عَ تَن نَن تِ وٌ يَ رَ، عَ يِرٍ قٍن وٌ بّ وٌ لُمَ دّننَشّ. كْي رَ عَ تَن نَن نُ كِرَ عِيَلَنمَ وٌ بّ تّ رَ. يَنيِ قَن نَ، عَ قِندِ نُشُي رَ، عَ تِ وٌ يَ رَ. 34 عَلَتَلَ نَشَ وٌ شُرُتُشُرُتُ شُي مّ. عَ شَ شْنّ كُي، عَ نَشَ عَ رَكَلِ، 35 «يِ مِشِ كٌبِ يٌ مُ سٌمَ يِ بْشِ قَنيِ مَ، ﭑ نَشَن لَايِدِشِ وٌ بَبَيٍ بّ 36 قٌ كَلٍبِ، يٍقُنٍ شَ دِ. عَ تَن عَ تٌمَ نّ. عَ بْشِ دّننَشّ حّرّشِ، نَ قِندِ مَ نّ عَ فبٍ نُن عَ بْنسْي فبٍ رَ، بَرِ مَ عَ بَرَ بِرَ ﭑ تَن عَلَتَلَ شَ كِرَ قْشْ رَ.»›»
37 «وٌ تَن شَ قٍ رَ عَلَتَلَ بَرَ شْنْ ﭑ قَن مَ. عَ نَشَ عَ مَسٍن، ‹عِ تَن يّتّ يَتِ مُ سٌمَ يِ بْشِ مَ. 38 يٌسُوٍ، نُنُ شَ دِ، عِ مَلِمَ، نَن قَمَ سٌدٍ. لِمَنِيَ قِ عَ مَ، بَرِ مَ عَ تَن نَن تِمَ عِسِرَيِلَكَيٍ يَ رَ يِ بْشِ مَسْتْقٍ رَ، عَ شَ قِندِ عٍ كّ رَ. 39 وٌ شَ دِيٍ، وٌ عَ قَلَشِ نَشٍيٍ بّ، عٍ قِندِ مَ فٍيلِمَنِيٍ رَ. عٍ تَن نَشَن مُ قٍ كٌبِ نُن قٍ قَنيِ تَفِ رَبَ كٌلٌنشِ، عٍ تَن نَن قَمَ سٌدٍ نَ بْشِ مَ. ﭑ قَمَ نَ بْشِ قِدٍ عٍ تَن نَن مَ. عَ قِندِ مَ عٍ تَن نَن فبٍ رَ. 40 كْنْ وٌ تَن مَن شَ وٌ مَقِندِ فبِلٍنقٍ رَ فبٍنفبٍرٍنيِ بِرِ رَ، سِفَقٍ كَلٍ بَا مَبِرِ.›»
41 «وٌ نَشَ عَ يَابِ، ‹مُشُ بَرَ قِندِ يُنُبِتْي رَ عَلَتَلَ يَ عِ، كْنْ يَكْسِ مُشُ قَ وَ مَ سِفَقٍ فٍرٍ سٌدٍ نّ، عَلْ مُشُ مَرِفِ عَلَتَلَ مُشُ يَمَرِشِ عَ رَ كِ نَشّ.› كَنكَن نَشَ فٍرٍ سٌسٍ تٌنفٌ، بَرِ مَ وٌ عَ مَحْشُن نّ عَ يِ فٍيَ تَا مَسْتْقٍ عَ قِندِ مَ سْونّيَ رَ. 42 نَ نَن عَ تٌ عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن ﭑ بّ، ‹عَ قَلَ عٍ بّ، وٌ نَشَ سِفَ فٍرٍ سٌدٍ دٍ، بَرِ مَ ﭑ مُ نَ وٌ يَ مَ. وٌ نَشَ سِفَ دٍ، وٌ يَشُييٍ نَشَ قَ وٌ بْنبْ.› 43 ﭑ يِ مَرَ سِ قِشِ نّ وٌ مَ، كْنْ وٌ مُ تِن وٌ تُلِ مَتِدٍ ﭑ نَ. وٌ نَشَ عَلَتَلَ شُي مَتَندِ، وٌ نَشَ تٍ يّتّ عِفبٌحَ كُي فٍيَ قَرِ. 44 نَ تّمُي عَمٌرِكَ نَشٍيٍ نُ سَبَتِشِ فٍيَ قَرِ عٍ نَشَ مِنِ وٌ فٍرٍدٍ عَلْ كُمِ دِنمَ مِشِ رَ كِ نَشّ. عٍ نَشَ وٌ بْنبْ كٍلِ سٍيِرِ هَن هٌرٌ مَ. 45 وٌ تٌ فبِلٍن، وٌ نَشَ وَ عَلَتَلَ يَ عِ، كْنْ عَلَتَلَ مُ عَ تُلِ مَتِ وٌ وَ شُي رَ. 46 وٌ مَن نَشَ لُ كَدٍ سِ، وٌ بُ نَا عَلْ وٌ سِنفٍ بُي نَشَن نَبَ.»