2
عَدَ مَدِ وَشْنقٍ
ﭑ عَ قَلَ نّ ﭑ يّتّ بّ، «ﭑ شَ حّلّشِنيِ مَتٌ، ﭑ شَ عَ كٌلٌن نَشَن قَن.» ﭑ نَشَ عَ تٌ عَ حّلّشِنيِ قَن مُ بُمَ. ﭑ نَشَ ﭑ يّتّ مَشْرِن، «يٍلٍقٍ تُن مُ قِندِشِ قٍ كَمَلِشِ رَ. حّلّشِنيِ تِدٍ نَ مُنسٍ رَ؟» ﭑ نَشَ نَتّ تٌنفٌ ﭑ مَ لْننِ قٍنقٍ كُي، ﭑ شَ حّلّشِنيِ قٍن وّنِ رَ. ﭑ نُ وَ مَ عَ كٌلٌنقٍ مُنسٍ مُنَقَنيِ فبٌ عَدَ مَدِيٍ بّ عٍ شَ دُنِحّءِفِرِ كُي.
ﭑ نَشَ وَلِ شُنفبٍ ندٍيٍ سُشُ عَلْ بَنشِ تِقٍ نُن شّ سَقٍ. ﭑ نَشَ يِرٍ تٌقَنيِيٍ يَءِلَن نَاقُلِ كَنيِ عٍ مَلَبُمَ دّننَشّ سَنسِ تٌقَنيِيٍ يَ مَ. ﭑ نَشَ يٍ يِرٍ فٍ نَشٍيٍ عَ نِيَمَ يٍ شَ سَ ﭑ مَ سَنسِيٍ مَ. ﭑ نَشَ كٌنيِيٍ سَرَ، نَشٍيٍ بَرَ دِيٍ سْتْ نَشٍيٍ قِندِشِ ﭑ فبٍ رَ، عٍ قَ لُ ﭑ شْنيِ. ﭑ نَشَ شُرُ سٍ فبٍفبٍ سْتْ، دَنفِ دَرِ سَلَمُكَيٍ بِرِن نَ نَشٍيٍ نُ نَ بٍينُ ﭑ شَ بَرِ. ﭑ نَشَ فبٍتِ، شّيمَ، نُن نَاقُلِ مْولِ بِرِن سْتْ. ﭑ نَشَ يٍلِبَيٍ سْتْ، عَ نُن فِنّ فَلِ عَدَ مَ وَشْنقٍ شَ قٍ رَ. ﭑ نَشَ قِندِ مِشِ شُنفبٍ رَ دَنفِقٍ دَرِ سَلَمُكَيٍ بِرِن نَ نَشٍيٍ نُ نَ بٍينُ ﭑ شَ بَرِ. ﭑ نَشَ نَ بِرِن نَبَ لْننِ قٍنقٍ رَ.
10 ﭑ نَشَ ﭑ وَشْنقٍ مْولِ بِرِن قٍن،
ﭑ مُ تٌندِ سٍسٍ رَ نَشَن نُ رَقَنشِ ﭑ مَ.
ﭑ مَ وَلِ يَتِ نُ رَقَنشِ ﭑ مَ،
نَ نَن قِندِشِ ﭑ مَ فٍينِ رَ.
11 كْنْ ﭑ تٌ ﭑ مَ وَلِ بِرِن مَتٌ،
ﭑ نَشَن نَبَشِ تْورّ كُي،
ﭑ نَشَ عَ تٌ نَ بِرِن قُقَقُ.
عَ نُ لُشِ نّ عَلْ مِشِ نَشَن بِرَ مَ قٌيٍ قْشْ رَ
عَ مُ سٍسٍ سُشُ.
 
12 نَ تّمُي ﭑ نَشَ ﭑ حْشْ سَ شَشِلِمَيَ نُن شَشِلِتَرٍحَ شْن مَ.
نَشَن تِمَ مَنفّ رَ ﭑ حْشْي رَ،
نَ قَمَ مُنسٍ رَبَدٍ؟
13 ﭑ نَشَ عَ تٌ شَشِلِمَيَ قَن دَنفِ شَشِلِتَرٍحَ رَ،
عَلْ نَءِيَلَنيِ قَن تٌ قَنشِ دِ مِ بّ.
14 شَشِلِمَ سٍ تٌمَ عَ يَ رَ،
شَشِلِتَرٍ تَن عَ حّرّ مَ دِ مِ نَن كُي.
كْنْ عٍ قِرِن بِرِن قَشَمَ نّ.
15 نَ نَن عَ رَ ﭑ نَشَ عَ مَحْشُن،
شَ ﭑ تَن نُن شَشِلِتَرٍ بِرِن قَشَمَ نّ،
ﭑ مَ شَشِلِمَيَ تِدٍ قَ نَ مُنسٍ رَ؟
ﭑ نَشَ عَ قَلَ ﭑ يّتّ بّ، «شَشِلِمَيَ قَن قٍ قُقَقُ نَن عَ رَ.»
16 شَشِلِمَ نُن شَشِلِتَرٍ شَ قٍ مُ رَتُمَ مِشِيٍ رَ،
عٍ نّيمُمَ نّ عٍ قِرِن بِرِن مَ، عٍ قِرِن بِرِن قَشَمَ نّ.
17 نَ كُي دُنِحّءِفِرِ نَشَ رَحَاشُ ﭑ مَ، بَرِ مَ ﭑ بَرَ عَ كٌلٌن ﭑ مَ وَلِ مُ بُمَ. عَ لُشِ نّ عَلْ مِشِ نَشَن بِرَ مَ قٌيٍ قْشْ رَ، عٍ مُ عَ سُشُ. 18 ﭑ مَ وَلِ نَشَ رَحَاشُ ﭑ مَ، بَرِ مَ ﭑ بَرَ عَ كٌلٌن قٌ ﭑ شَ نَ بِرِن لُ مِشِ فبّتّ يِ رَ. 19 نَ مِشِ قِندِ مَ شَشِلِمَ نَن نَ، كَ شَشِلِتَرٍ رَ؟ ندٍ نْمَ نَ كٌلٌندٍ؟ كْنْ عَ تَن يَتِ نْي سْتْمَ نّ ﭑ مَ وَلِ بِرِن شُن مَ! قٍ قُقَقُ نَن نَ كِ. 20 نَ كُي ﭑ نَشَ نِمِسَ وَلِ بِرِن شَ قٍ رَ ﭑ نَشَن نَبَ يِ دُنِحَ مَ.
21 مِشِ نَشَن وَلِشِ لْننِ نُن قَتّ رَ، عَ قَ نَ وَلِ لُ مِشِ ندٍ يِ رَ نَشَن مُ سٍسٍ رَبَ نَ وَلِ كُي، نَ قِندِشِ قٍ قُقَقُ نَن نَ نَشَن شْرْشْ كِ قَنيِ رَ. 22 مِشِ فٍينِ مُندُن سْتْمَ عَ شَ وَلِ نُن عَ شَ كَتّ كُي عَ نَشَن نَبَشِ يِ دُنِحَ مَ؟ 23 عَ شَ وَلِ قِندِشِ تْورّ شْرْشْي نَن نَ عَ بّ. هَلِ كْي رَ عَ بْحّ مُ مَلَبُمَ. قٍ قُقَقُ نَن نَ كِ.
24 عَ لَنمَ مِشِ شَ عَ دّفٍ، عَ شَ عَ مِن، عَ شَ عَ شَ وَلِ رَبَ سّيوّ كُي. ﭑ بَرَ عَ كٌلٌن نَ بِرِن كٍلِشِ عَلَ نَن مَ. 25 مِشِ مُ نْمَ عَ دّفٍدٍ، عَ قٍ قَنيِ كٌلٌن شَ عَلَ مُ عَ مَلِ؟ 26 مِشِ نَشَن نَقَن عَلَ مَ، عَلَ عَ كِمَ شَشِلِ قَنيِ، قَهَامُي، نُن سّيوّ نَن نَ. كْنْ شَشِلِتَرٍ تَن، عَلَ عَ نِيَمَ نّ عَ شَ عَ هَرِفٍ بِرِن سٌ مِشِ فبّتّ يِ رَ نَشَن نَقَن عَلَ مَ. يِ قَن قِندِشِ قٍ قُقَقُ نَن نَ، عَلْ مِشِ نَشَن بِرَ مَ قٌيٍ قْشْ رَ.