كَوَندِلَ شَ كِتَابُي
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عَننَبِ سُلٍمَنِ يِ كِتَابُي نَن سّبّشِ عَ شَ بَننَيَ، عَ شَ نْي، نُن عَ شَ لْننِ بٍلٍبٍلٍ نَن شَ قٍ رَ. نَ بِرِن قِندِشِ مَسٍنيِ هَفِفّ نَن نَ عَ بّ عَلَتَلَ شَ مَرَفِرِ كُي. عَ نَشَ عَ قَهَامُ نَ بِرِن قِندِشِ «قٍ قُقَقُ» نَن نَ. بِرَقٍ نَ قٍ مْولِ قْشْ رَ، نَ لُشِ عَلْ مِشِ «نَشَن بِرَ مَ قٌيٍ قْشْ رَ.» قٌيٍ نَ نَ، كْنْ عَ سِفَمَ نّ، عَ مُ بُمَ. عَ سُشُقٍ مُ سْونّيَمَ. عَ نَ نَ كِ نّ وٌن مَ دُنِحّءِفِرِ كُي.
يِ كِتَابُي شَ مَسٍنيِ تِدٍ فبٌ بَرِ مَ تٌ مِشِيٍ مُ تَفَنمَ بِرَدٍ قٍ وُيَشِ قْشْ رَ نَشَن مُ قِندِشِ عَلَتَلَ شَ سّرِيّ رَ. عٍ بِرِن كَتَمَ نّ نَاقُلِ سْتْدٍ. عٍ لْننِ قٍنمَ عَلَكٌ نَ تَن قَن شَ قِندِ كْبِرِ رَ. نَ كِرَ شْن مَ عٍ قٍ مْولِ بِرِن نَبَمَ نَشٍيٍ نْمَ رَقَندٍ عٍ قَتٍ مَ. نَ حّرّ كِ كُي عَدَ مَدِ لُمَ يُنُبِ رَبَ رَ.
عَلَتَلَ نَشَن مَسٍنمَ وٌن بّ عَننَبِ سُلٍمَنِ سَابُي رَ عَ قِندِشِ يِ نَن نَ؛ عَ لَنمَ عَدَ مَدِ شَ بِرَ عَلَتَلَ شَ سّرِيّ قْشْ رَ يِ دُنِحَ بّندّ قُحِ قَرِ. عَلَ دُنِحَ نَشَن دَاشِ عَ قَن عَدَ مَ بّ، كْنْ عَ مُ لَنمَ عَ شَ قِندِ عَ شَ عَلَ رَ. عَلَتَلَ حّلّشِنيِ قِمَ مِشِ مَ، كْنْ عَ وَ مَ نّ عٍ شَ عَ كٌلٌن عَ تَن نَن قِندِشِ عٍ مَرِفِ رَ. عَ لَنمَ عَدَ مَ شَ دُنِحَ عِفِرِ، عَ يَ تِشِ عَلَ نَن نَ. عَ شَ عَ كٌلٌن دُنِحَ سٍيٍ مُ بُمَ، عٍ لُشِ نّ عَلْ «قٌيٍ» نَشَن لْيمَ يٍن.
يِ كِتَابُي عَ مَسٍنمَ نّ وٌن بّ عَ لَنمَ وٌن مَرِفِ شَ قِندِ عَلَتَلَ دَالِ مَنفّ نَن نَ، عَ نَشَ قِندِ دَالِ سٍ ندٍ رَ. عَلَ شَ وٌن مَلِ نَ كٌلٌنقٍ رَ وٌن بْحّ كُي. عَمِنَ.
كَوَندِلَ شَ كِتَابُي
1
دُنِحَ قُ نَ عَ رَ!
دَوُدَ شَ دِ دَرِ سَلَمُ مَنفّ شَ كَوَندِ نَن يَ؛
دُنِحَ قِندِشِ قٍ قُقَقُ نَن نَ.
دُنِحَ قٍيٍ تِدٍ يٌ مُ نَ،
نَ بِرِن قِندِشِ قُيَن نَن نَ.
ﭑ تَن كَوَندِلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَن كِ.
 
عَدَ مَدِ فٍينِ مُندُن سْتْمَ عَ شَ وَلِ مَ سٌفٍ بُن مَ؟
ندٍيٍ قَشَمَ، ندٍيٍ بَرِ مَ، دُنِحَ قَن نَ كّحَ كٍرٍن لْشْي بِرِن.
سٌفٍ تٍمَ، عَ فٌرٌ مَ، عَ مَن فبِلٍن عَ تٍشِ دّننَشّ.
قٌيٍ قَن مِنِمَ، عَ سِفَمَ يِرٍقَنيِ مَ، عَ عَ مَقِندِ مَ كْولَ مَ.
عَ نَ فّ مَقِندِدٍ، عَ مَن فبِلٍن عَ كٍلِدٍ.
شُرٍ بِرِن شُن تِشِ بَا نَن نَ، كْنْ بَا مُ رَقٍمَ.
شُرٍيٍ كٍلِمَ دّننَشّ، عٍ مَن فبِلٍنمَ مّننِ نّ.
قٍ بِرِن حّرّ مَ، عَ مُ تَفَنمَ، عَ مُ مَسَرَ مَ.
عَدَ مَ يَ مُ وَ سَمَ قٍ مَتٌدٍ،
عَ تُلِ قَن مُ لُفَمَ قٍ رَ مّدٍ.
نَشَن بَرَ دَنفِ نُ،
نَ نَن مَن فبِلٍنمَ عَ رَ.
نَشَن بَرَ رَبَ نُ، نَ نَن مَن نَبَمَ.
قٍ نّينّ مُ رَبَمَ دُنِحَ مَ نَشَن حْندْن مُ نُ رَبَ.
10 قٍ نّينّ يٌ مُ نَ نَشَن عَ نِيَمَ مِشِ شَ عَ قَلَ،
«يِ مَتٌ، قٍ نّينّ نَ عَ رَ!»
ﭑ شَ عَ قَلَ وٌ بّ، نَ قٍ مْولِ حَن نُ نَ بٍينُن وٌن تَن شَ بَرِ.
11 حَمَ مُ رَتُمَ قٍ دَنفِشِ مَ،
قٍ نَشَن سَ قَمَ رَبَدٍ، حَمَ نّيمُمَ نّ نَ قَن نَ.
12 ﭑ تَن كَوَندِلَ، ﭑ بَرَ قِندِ مَنفّ رَ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ دَرِ سَلَمُ. 13 ﭑ نَتّ تٌنفٌشِ نّ، قٍ نَشٍيٍ بِرِن نَبَقٍ يِ دُنِحَ مَ، ﭑ شَ عٍ مَتٌ عَ قَنيِ رَ. نَ كُي ﭑ عَ تٌ نّ عَ عَلَ كٌتٍ شْرْشْي نَن سَشِ عَدَ مَدِيٍ قَرِ. 14 ﭑ بَرَ وَلِ بِرِن مَتٌ نَشَن نَبَمَ يِ دُنِحَ مَ. قُقَقُ نَ عَ بِرِن نَ! بِرَقٍ نَ وَلِ قْشْ رَ، عَ لُشِ نّ عَلْ مِشِ نَ بِرَقٍ قٌيٍ نَن قْشْ رَ.
15 نَشَن كُنتِنشِ، نَ مُ نْمَ مَتِنشِندٍ،
نَشَن لُشِ، نَ مُ نْمَ كَمَلِدٍ.
16 ﭑ نَشَ عَ مَحْشُن ﭑ يّتّ مَ، عَ ﭑ تَن بَرَ لْننِ قٍن دَنفِ دَرِ سَلَمُ مَنفّ بِرِن نَ، نَشٍيٍ سِنفٍ قَ ﭑ تَن يَرَ. ﭑ بَرَ لْننِ نُن قٍ كٌلٌنيِ فبٍفبٍ سْتْ دُنِحَ شَ قٍ مَ. 17 ﭑ نَشَ نَتّ تٌنفٌ ﭑ شَ شَشِلِمَيَ نُن شَشِلِتَرٍحَ قَن مَتٌ. كْنْ ﭑ بَرَ عَ تٌ نَ قَن لُشِ عَلْ بِرَقٍ قٌيٍ نَن قْشْ رَ.
18 شَشِلِمَيَ نُن كْنتْقِلِ نَن حّرّ مَ كِرَ كٍرٍن شْن مَ.
قٍ كٌلٌنيِ فبٌمَ كِ نَشّ، تْورّ قَن فبٌمَ نَ كِ نّ.