31
مَنفّ لٍمُوٍلِ شَ مَرَ سِ
مَنفّ لٍمُوٍلِ شَ مَسٍنيِ نَن يَ عَ نفَ نَشَن قِ عَ مَ مَرَ سِ رَ؛
ﭑ مَ دِ، عِ تُلِ مَتِ ﭑ نَ،
ﭑ مَ دِ قَنيِ، ﭑ نَشَن بَرِشِ،
ﭑ نَشَن سْتْ عَلَ سَابُي رَ.
عِ نَشَ عِ سّنبّ قِ فِنّ حَاشِيٍ مَ،
نَشٍيٍ قَتَ مَنفّيٍ رَلْيدٍ.
عِ نَشَ بِرَ نَ فِنّ مْولِ قْشْ رَ.
 
مَنفّ لٍمُوٍلِ، عَ مُ لَنمَ مَنفّيٍ شَ وّنِ مِن.
بٍيرٍ شْلِ مُ لَنمَ عَ شَ مَنفّ سُشُ،
شَ نَ مُ عَ رَ عٍ نّيمُمَ نّ عٍ يّتّ شَ سّرِيّ مَ،
عٍ قَ تْورْ مِشِ يَنقَ.
نَ مِنسٍ مْولِ شَ سٌ مِشِيٍ نَن يِ،
نَشٍيٍ نَ سَيَ كِرَ شْن مَ،
عَلَكٌ عٍ شَ نّيمُ عٍ شَ قٍ شْرْشْي بِرِن مَ.
نَشَن وّنِ مِنشِ عَ نّيمُمَ نّ عَ شَ سٍتَرٍحَ مَ،
عَ مُ رَتُمَ عَ شَ تْورّ مَ سْنْن.
عِ شَ دّتَرٍ شُنمَقَلَ،
عِ شَ مِسِكِينّ مَلِ.
عِ شُي رَ مِنِ، كِيتِ سَ نْندِ رَ.
عِ شَ تْورْ مِشِ نُن سٍتَرٍ شُنمَقَلَ.
فِنّ قَنيِ
10 ندٍ نْمَ فِنّ قَنيِ سْتْدٍ؟
عَ تِدٍ فبٌ دِيَمَن بّ.
11 عَ شَ مْرِ لَشِ عَ رَ،
عَ قِندِشِ هَرِفٍ قَنيِ نَن نَ عَ بّ تّمُي بِرِن.
12 عَ قٍ قَنيِ رَبَمَ عَ شَ مْرِ بّ،
عَ مُ قٍ حَاشِ يٌ رَبَمَ عَ رَ عَ شَ دُنِحّءِفِرِ كُي.
13 عَ يّشّي شَبٍ نُن فّسّ قُتٍ قٍنمَ،
عَ نٍيٍ رَقَلَمَ سٌسٍيٍ رَ.
نَ وَلِ رَقَن عَ مَ.
14 عَ لُمَ عَلْ يُلّ شَ كُنكُي،
عَ سَ بَلٌي قٍنمَ يِرٍ مَكُيٍ عَ قَ عَ رَ.
15 عَ كُرُنمَ نّ عَلَكٌ عَ شَ كُرِ سٌ عَ شَ دٍنبَيَ بّ،
عَ مَن وَلِ سٌ عَ شَ وَلِكّ فِنّيٍ يِ رَ.
16 عَ بْشِ مَتٌمَ نّ، عَ قَ نَ سَرَ.
عَ فٍينِ نَشَن سْتْمَ عَ نَ سَرَ مَ سَنسِ نَن نَ، عَ عَ سِ.
17 عَ تُننَبّشِ، عَ وَلِمَ سّنبّ رَ.
18 عَ عَ كٌلٌن عَ شَ وَلِ سْونّيَمَ نّ.
عَ لَنثُي رَدّشّمَ نّ، عَ وَلِ كْي قَن نَ.
19 عَ يّشّي شَبٍ قِندِ مَ نّ فّسّ رَ،
عَ فّسّ قِندِ مَ سٌسٍ رَ.
 
20 عَ سٍتَرٍ كِمَ، عَ مِسِكِينّ مَلِمَ.
21 عَ مُ فَاشُمَ حّمّ يَ رَ،
بَرِ مَ عَ شِنبٍلِ دٌنمَ قَنيِيٍ يَءِلَنشِ عَ شَ دٍنبَيَ بّ.
22 عَ سَدٍ دُفِ يَءِلَنمَ،
عَ دُفِ تٌقَنيِ دّفّمَ عَ يّتّ بّ.
23 تَا كُنتِفِ نَن عَ شَ مْرِ رَ،
عَ دْشْشِ قٌرِيٍ يَ مَ.
24 عَ سٌسٍيٍ دّفّمَ، عَ عٍ مَتِ.
عَ بّلّتِيٍ قَن يَءِلَنمَ،
يُلّيٍ نٍيٍ وَقُمَ عَ مَ.
 
25 عَ سّنبّ فبٌ، مِشِيٍ عَ بِنيَمَ.
عَ مُ فَاشُمَ قٍقٍ مَ.
26 عَ لْننِ مَسٍنمَ مِشِيٍ بّ،
عَ مَن عٍ شَرَن عَ قَنيِ رَ.
27 عَ عَ حّنفِ سَمَ عَ شَ دٍنبَيَ شْن مَ،
عَ مُ وَلِتَرٍحَ كٌلٌن.
28 عَ شَ دِيٍ عَ مَتْشْمَ،
عَ شَ مْرِ عَ تَنتُمَ يِ وْيّنيِ رَ؛
29 «فِنّ قَنيِيٍ نَ نَ دٍ،
كْنْ عِ مَنِيّ مُ نَ عٍ يَ مَ.»
30 قَتٍ شَ تٌقَنيِ مِشِ مَدَشُمَ نّ، عَ مُ بُمَ.
تَنتُي نَ فِنّ نَن بّ نَشَن فَاشُمَ عَلَتَلَ يَ رَ.
31 وٌ شَ نَ فِنّ شَ وَلِ قَنيِ سَرٍ قِ عَ مَ،
وٌ شَ نَ فِنّ مْولِ مَتْشْ تَا كُي.