6
دِيٍ، وٌ شَ وٌ نفَ نُن وٌ بَبَ بِنيَ مَرِفِ شَ قٍ رَ، بَرِ مَ نَ نَن قِندِ قٍ تِنشِنشِ رَ. يَامَرِ سِنفٍ نَن يَ، بَرَكّ لَايِدِشِ نَشَن شَنبِ رَ؛ «عِ شَ عِ نفَ نُن عِ بَبَ بِنيَ، عَلَكٌ قٍيٍ شَ سْونّيَ عِ بّ، عِ شَ سِمَيَ سْتْ دُنِحَ بّندّ قُحِ قَرِ.»
بَبَيٍ، وٌ قَن نَشَ وٌ شَ دِيٍ رَشْنْ. وٌ شَ عٍ شُرُ، وٌ عٍ رَ سِ عَلْ مَرِفِ وَ مَ عَ شْن مَ كِ نَشّ.
كٌنيِيٍ، وٌ شَ وٌ مَرِفِيٍ سَفٌ رَبَ، نَشٍيٍ نَ وٌ شُن مَ يِ دُنِحَ مَ. وٌ شَ عٍ بِنيَ، وٌ فَاشُ عٍ يَ رَ. وٌ شَ عٍ سَفٌ رَبَ وٌ نِي رَ، عَلْ وٌ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ سَفٌ رَبَمَ كِ نَشّ. وٌ نَشَ عَ رَبَ عٍ يَ تٌدٍ فبَنسَن شَ رَ، عَلْ نَشٍيٍ كَتَمَ عٍ يّتّ رَقَندٍ مِشِ مَ. وٌ شَ عَ رَبَ نّ عَلْ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ كٌنيِيٍ نَشٍيٍ عَلَ سَفٌ رَبَمَ عٍ بْحّ بِرِن نَ. وٌ عَ رَبَ وٌ تِنشِ رَ. وٌ نَشَ وَلِ عٍ بّ عَلْ وٌ نَ وَلِقٍ عٍ تَن فبَنسَن نَن مَ قٍ رَ. وٌ شَ وَلِ نّ عَلْ وٌ نَ وَلِقٍ مَرِفِ نَن بّ، بَرِ مَ وٌ عَ كٌلٌن، مِشِ قٍ قَنيِ يٌ رَبَ، شَ عَ قِندِ كٌنيِ رَ، شَ عَ قِندِ شْرّ رَ، مَرِفِ عَ سَرٍ قِمَ نّ.
كٌنيِ مَرِفِيٍ، وٌ قَن شَ عَ رَبَ نَ كِ نّ وٌ شَ كٌنيِيٍ بّ. وٌ شَ بَ شَاحّقٍ عٍ مَ، بَرِ مَ وٌ عَ كٌلٌن مَرِفِ كٍرٍن نَن نَ وٌ بِرِن بّ كٌورٍ مَ، نَشَن مُ مِشِ يٌ رَقِسَ عَ بٌورٍ بّ.
عَلَ فٍرٍ سٌسٍ نَشٍيٍ قِمَ دَنشَنِيَتْييٍ مَ
10 عَ دْنشْي رَ، وٌ شَ وٌ سّنبّ سٌ مَرِفِ سَابُي رَ نُن عَ شَ سّنبّ مَفَاشُشِ سَابُي رَ. 11 وٌ شَ عَلَ شَ فٍرٍ سٌسٍ بِرِن تٌنفٌ، عَلَكٌ وٌ شَ نْ تِدٍ عِبُلِسَ شَ كْوتَ بِرِن كَنكٍ. 12 بَرِ مَ وٌن مُ نَ عِبُنَدَ مَ شَ فٍرٍقٍ. مَنفّيٍ، نْلَيٍ، يِ دُنِحَ سّنبّمَ حَاشِيٍ، حِننّ نَشٍيٍ نَ كُيٍ مَ، فٍرٍ نَ وٌن نُن نٍيٍ نَن بِرِن تَفِ. 13 نَ نَن عَ رَ، وٌ شَ عَلَ شَ فٍرٍ سٌسٍ بِرِن تٌنفٌ عَلَكٌ نَ لْشْي كٌبِ نَ عَ لِ، وٌ شَ نْ تِدٍ. نَ فٍرٍ رَحْنيِ شَ وٌ لِ وٌ تِشِ. 14 نَ كُي، وٌ شَ تِ نّ. وٌ وٌ تَفِ عِشِرِ نْندِ رَ. وٌ تِنشِنيِ قِندِ وٌ كَنكٍ مَكَنتَسٍ رَ. 15 وَكِلِقٍ شِبَارُ قَنيِ مَسٍندٍ نَشَن بْحّسَ قِمَ مِشِ مَ، وٌ شَ نَ قِندِ سَنكِرِ رَ وٌ سَنيِيٍ بّ. 16 سَقٍ نَ بِرِن شُن مَ، وٌ شَ دَنشَنِيَ سُشُ وٌ يِ رَ عَلْ وُرٍ لٍقَ. نَ نَن نْمَ سٍنتَنّ شَ تَنبّ رَدّشّشِيٍ رَتِدٍ، عَ عٍ رَشُبٍن. 17 وٌ مَن شَ كِسِ سُشُ نَشَن قِندِشِ وٌ شُن مَكَنتَسٍ رَ. وٌ عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ شَ سَنتِدّفّمَ قَن سُشُ نَشَن قِندِشِ عَلَ شَ مَسٍنيِ رَ. 18 وٌ شَ عَلَ مَشَندِ تّمُي بِرِن عَ شَشِلِ سّنِيّنشِ سَابُي رَ، دُبَ نُن مَشَندِ مْولِ بِرِن نَ. نَ كُي، وٌ نَشَ يَنقَ. وٌ شَ وٌ تُننَبّشِ نّ عَلَ مَشَندِقٍ رَ سّنِيّنتْي بِرِن بّ.
19 وٌ شَ عَلَ مَشَندِ ﭑ قَن بّ، عَلَكٌ ﭑ نَ ﭑ دّ عِبِ، عَلَ شَ ﭑ مَلِ عَ شَ شِبَارُ قَنيِ فُندٌ مَكّنّندٍ بِرِن بّ لِمَنِيَ رَ. 20 ﭑ قِندِشِ عَلَ شَ سَنتِفِ نَن نَ يْلْنشْنيِ بَرَ بَلَن نَشَن مَ نَ شِبَارُ قَنيِ شَ قٍ رَ. وٌ شَ عَلَ مَشَندِ ﭑ بّ عَلَكٌ ﭑ شَ عَ مَسٍن لِمَنِيَ رَ عَلْ ﭑ لَن ﭑ شَ عَ مَسٍن كِ نَشّ.
وْيّن دْنشْي
21 تِكِكٍ ﭑ مَ قٍ نُن ﭑ مَ وَلِ شَ قٍ بِرِن مَسٍنمَ نّ وٌ بّ. وٌن نفَشَكٍرٍنيِ شَنُشِ نَن عَ رَ دَنشَنِيَ كُي. تُننَبّشِلَ نَن عَ رَ مَرِفِ شَ وَلِ كُي. 22 ﭑ عَ شّيشِ وٌ مَ نَ نَن مَ، عَلَكٌ عَ شَ مُشُ شَ قٍ تَفِ رَبَ وٌ بّ، عَ مَن شَ وٌ بْحّ رَلِمَنِيَ.
23 بَبَ عَلَ نُن عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ مَرِفِ عِسَ شَ بْحّسَ، شَنُنتٍيَ، نُن دَنشَنِيَ قِ نفَشَكٍرٍنيِيٍ مَ. 24 عَلَ شَ هِننّ قِ بِرِن مَ مَرِفِ عِسَ شَ شَنُنتٍيَ مُ حْنمَ مِشِ نَشٍيٍ بّ.