عَلَ شَ مَسٍنيِ
عَننَبِ ثْلُ نَشَن سّبّ
قِلِثِ دَنشَنِيَتْي حَمَ مَ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
يِ كِتَابُي قِندِشِ بَتَاشّ نَن نَ عِسَ شَ شّيرَ ثْلُ نَشَن سّبّ عِسَيَنكَيٍ مَ نَشٍيٍ نُ سَبَتِشِ قِلِثِ تَا كُي. سِنفٍ ثْلُ نُ بَرَ كَوَندِ تِ مّننِ عَلَكٌ مِشِيٍ شَ دَنشَنِيَ عِسَ مَ. عٍ شَ دَنشَنِيَ نَشَ سَبَتِ عَ قَنيِ رَ، هَن عٍ ثْلُ مَلِ عَ شَ وَلِ كُي يِرٍ فبّتّ. نَ تَرُشُي سّبّشِ عِسَ شَ شّيرَيٍ شَ تَرُشُي كُي، سٌرَ ١٦.
ثْلُ تٌ بَلَن فٍيلِ رْ مَ عَ شَ دَنشَنِيَ شَ قٍ رَ، عَلَ نَشَ عَ نِيَ عَ شَ بَتَاشّيٍ سّبّ دَنشَنِيَتْي حَمَ ندٍيٍ مَ. ثْلُ نَشَ بَتَاشّ كٍرٍن سّبّ قِلِثِ دَنشَنِيَتْييٍ مَ. عَ نَشَ عٍ رَلِمَنِيَ عَلَكٌ عٍ شَ لُ عَلَ سَفٌي، عٍ مَن شَ قِندِ مِسَالِ قَنيِ رَ نَشَن نْمَ عَ نِيَدٍ مِشِ فبّتّيٍ شَ بِرَ عِسَ قْشْ رَ. ثْلُ نَشَ عٍ رَتُ عَ عٍ مُ نْمَ عٍ يّتّ رَكِسِدٍ عٍ شَ قٍ قَنيِ سَابُي رَ، قٌ عِسَ سَابُي رَ نَشَن عَ يّتّ بَشِ سّرّشّ رَ دُنِحَ بِرِن بّ.
تٌ عِسَيَنكَيٍ مَن نْمَ لِمَنِيَ سْتْدٍ يِ كِتَابُي سَابُي رَ. عَلَ شَ مَسٍنيِ شَشِلِ قَنيِ نُن سّنبّ قِمَ مِشِيٍ مَ عٍ نَ عٍ بْحّ رَبِ عَ بّ. عَلَ شَ وٌن مَلِ عَلَكٌ وٌن شَ سّيوّ كٌلٌن نَشَن قَتَنشِ عَلَتَلَ رَ. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ
عَننَبِ ثْلُ نَشَن سّبّ
قِلِثِ دَنشَنِيَتْي حَمَ مَ
1
شّيبُي
ﭑ تَن ثْلُ نُن تِمٌتٍ، نَشٍيٍ قِندِشِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ شَ كٌنيِيٍ رَ، مُشُ بَرَ وٌ شّيبُ، عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ سّنِيّنتْي نَشٍيٍ نَ قِلِثِ، عَ نُن وٌ شَ يَرٍرَتِيٍ نُن وٌ مَلِمَيٍ. وٌن بَبَ عَلَ نُن عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ مَرِفِ عِسَ شَ هِننّ نُن بْحّسَ قِ وٌ مَ.
تّمُي بِرِن ﭑ نَ رَتُ وٌ مَ، ﭑ عَلَ تَنتُمَ نّ. ﭑ عَلَ مَشَندِ مَ وٌ بّ سّيوّ رَ تّمُي بِرِن، بَرِ مَ وٌ بَرَ ﭑ مَلِ عَلَ شَ مَسٍنيِ كَوَندِقٍ رَ كَبِ عَ قْلّ هَن يَكْسِ. ﭑ عَ كٌلٌن، عَلَ، نَشَن وَلِ قَنيِ قْلْشِ وٌ تَفِ، عَ قَمَ نّ عَ رَكَمَلِدٍ عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ قَ لْشْي. عَ لَن نّ يِ شَشِلِ شَ لُ ﭑ بّ بَرِ مَ وٌ رَقَن ﭑ مَ. شَ ﭑ نَ فٍيلِ كُي، شَ ﭑ نَ عَلَ شَ شِبَارُ قَنيِ شُنمَفٍرٍ سٌقٍ كَوَندِ رَ، عَلَ هِننّمَ نّ وٌن بِرِن نَ. عَلَ عَ كٌلٌن ﭑ وٌ شَنُشِ عَلْ عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ وٌ شَنُشِ كِ نَشّ.
ﭑ عَلَ مَشَندِ مَ نّ وٌ بّ عَلَكٌ وٌ شَ شَنُنتٍيَ شُن شَ مَسَ قٍ كٌلٌنيِ نُن قَهَامُي تِلِنشِ رَ، 10 عَلَكٌ وٌ شَ نْ عَ كٌلٌندٍ قٍ نَشَن تِدٍ فبٌ. نَ كُي، وٌ بْحّ شَ قِيشّ، مَرَكْرْ سِ يٌ نَشَ لُ وٌ مَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ قَ لْشْي. 11 نَ لْشْي عِسَ قَمَ نّ وٌ مَتِنشِندٍ عَلَكٌ عَلَ شَ مَتْشْ، عَ سّنبّ شَ كٌلٌن.
ثْلُ نُن كَوَندِتِيٍ
12 ﭑ نفَشَكٍرٍنيِيٍ، وٌ شَ عَ كٌلٌن، تْورّ نَشَن ﭑ لِشِ، نَ بَرَ عِنيِلَ عِسَ مَسٍنيِ وَلِ رَ سْونّيَ، 13 بَرِ مَ مَنفّ شَ سْورِيٍ نُن مِشِيٍ بِرِن بَرَ عَ كٌلٌن ﭑ نَ فٍيلِ كُي عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ قٍ نَن مَ. 14 ﭑ نفَشَكٍرٍنيِيٍ بَرَ لِمَنِيَ مَرِفِ شَ قٍ مَ ﭑ مَ حَشَنكَتّ سَابُي رَ. يَكْسِ عٍ مُ فَاشُمَ قٍقٍ يَ رَ، عٍ عَلَ شَ مَسٍنيِ كَوَندِ مَ سّنبّ رَ.
15 نْندِ نَن عَ رَ، ندٍيٍ نَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ قٍ كَوَندِقٍ مِلّ نُن تْونّ نَن مَ، كْنْ ندٍيٍ قَن نَ كَوَندِ تِقٍ بْحّ قَنيِ نَن نَ. 16 نٍيٍ عَ رَبَقٍ شَنُنتٍيَ نَن نَ، بَرِ مَ عٍ عَ كٌلٌن عَ ﭑ قِندِشِ شِبَارُ قَنيِ شُنمَفٍرٍ سٌ نَن نَ. 17 بٌورٍيٍ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ قٍ كَوَندِ مَ عٍ شَ يّتّ عِفبٌحَ نَن نَ. عٍ بْحّ مُ قِيشّ. عٍ حْشْ عَ مَ عَ عٍ نْمَ ﭑ مَ فٍيلِ حَشَنكَتّ شُن مَسَدٍ عٍ شَ كَوَندِ رَ. 18 قٍقٍ مُ عَ رَ. شَ عٍ بْحّ قِيشّ، شَ عٍ بْحّ مُ قِيشّ، عٍ نَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ قٍ مَسٍنقٍ. يِ قِندِ مَ سّيوّ نَن نَ ﭑ بّ تٌ نُن تِنَ، 19 بَرِ مَ ﭑ عَ كٌلٌن قٍ نَشٍيٍ بَرَ ﭑ لِ، عٍ قِندِ مَ كِسِ نَن نَ ﭑ بّ وٌ شَ عَلَ مَشَندِ سَابُي رَ نُن عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ شَشِلِ شَ مَلِ سَابُي رَ.
20 ﭑ عَ كٌلٌن ﭑ قٍ بِرِن نَبَمَ عَلَكٌ ﭑ نَشَ يَافِ قٍقٍ رَ. ﭑ شَ لِمَنِيَ يَكْسِ عَلْ تّمُي دَنفِشِ عَلَكٌ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ مَتْشْي سْتْ ﭑ مَ سِمَيَ شَ نَ مُ ﭑ مَ قَشّ سَابُي رَ. 21 ﭑ مَ دُنِحّءِفِرِ كُي، ﭑ بِرَ مَ نّ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ قْشْ رَ. ﭑ مَ قَشّ قِندِ مَ قٍ قَنيِ نَن نَ ﭑ بّ، 22 كْنْ شَ ﭑ لُ دُنِحَ، ﭑ نْمَ نّ وَلِ فبٍفبٍ رَبَدٍ عَلَ بّ. عَوَ، ﭑ مُنسٍ رَبَمَ؟ ﭑ مُ عَ كٌلٌن. 23 نَ قٍ نَ ﭑ بّندُنقٍ يِرٍ قِرِن. عَ شْلِ ﭑ مَ ﭑ شَ كٍلِ بٍ، ﭑ شَ سِفَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ يِرٍ. نَ قَن دَنفِ قٍ بِرِن نَ. 24 كْنْ عَ لَنمَ ﭑ شَ لُ دُنِحَ وٌ تَن مَ قٍ رَ. 25 ﭑ بَرَ عَ كٌلٌن ﭑ لُمَ نّ وٌ يَ مَ عَلَكٌ وٌ شَ سِفَ يَرٍ، وٌ مَن شَ سّيوَ دَنشَنِيَ كُي. 26 ﭑ نَ فبِلٍن وٌ يِرٍ، وٌ شَ مَتْشْي عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ بّ، نَ شُن قَمَ مَسَدٍ ﭑ مَ قٍ رَ.
27 وٌ حّرّ كِ شَ لَن عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ شِبَارُ قَنيِ مَ تُن، عَلَكٌ شَ ﭑ نَ وٌ يَ مَ بَ، شَ ﭑ مُ نَ بَ، ﭑ نْمَ عَ كٌلٌندٍ شَشِلِ كٍرٍن نَن نَ وٌ بّ، وٌ بِرِن وَلِقٍ دَنشَنِيَ كٍرٍن نَن نَ، دَنشَنِيَ نَشَن قَتَنشِ عَلَ شَ شِبَارُ قَنيِ رَ. 28 وٌ نَشَ فَاشُ وٌ فٍرٍقَيٍ يَ رَ. وٌ شَ لِمَنِيَ قِندِشِ تْنشُمَ نَن نَ عٍ بّ عٍ لْيقٍ رَ، وٌ قَن شَ عَ كٌلٌن وٌ كِسِمَ نّ. 29 نَ كِسِ كٍلِشِ عَلَ نَن مَ، بَرِ مَ عَ بَرَ هِننّ وٌ رَ دْشْ قِرِن؛ وٌ دَنشَنِيَقٍ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ مَ، عَ نُن وٌ مَن تْورْقٍ عَ بّ، 30 عَلْ وٌ ﭑ قَن تٌ تْورْ رَ كِ نَشّ. عَلْ وٌ مَن بَرَ عَ مّ كِ نَشّ، هَن يَ ﭑ نَ نَ تْورّ نَن كُي.