2
عِسَ شَ مِسَالِ
عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ تٌ مَدُندُي ندٍ قِمَ وٌ مَ، عَ شَ شَنُنتٍيَ تٌ لِمَنِيَ ندٍ قِمَ وٌ مَ، لَنيِ تٌ نَ وٌ نُن عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ تَفِ، شَنُنتٍيَ نُن كِنِكِنِ ندٍ تٌ نَ وٌ يِ رَ، وٌ شَ ﭑ مَ حّلّشِنيِ رَكَمَلِ. وٌ لُ لَنيِ كُي. شَشِلِ كٍرٍن، شَنُنتٍيَ كٍرٍن، نُن حّرّ كِ كٍرٍن نَن شَ لُ وٌ تَفِ. وٌ نَشَ قٍقٍ رَبَ تْونّ كُي. وٌ نَشَ وٌ يّتّ رَقِسَ وٌ بٌورٍيٍ بّ. وٌ ندٍ بَ وٌ شَ قٍ رَ، وٌ عَ سَ وٌ بٌورٍ فبٍ شُن يّتّ مَفٌرٍ كُي. وٌ نَشَ وٌ يّتّ شَ مُنَقَنيِ قٍن. وٌ وٌ بٌورٍيٍ نَن مَ مُنَقَنيِ قٍن.
وٌ يُفٍ شَ لُ عَلْ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ.
كَبِ عَبَدَن، عَ نُ نَ عَلَ كّحَ نّ،
كْنْ عَ مُ تِن عَ شَ عَ يّتّ تِدٍ سَ عَلَ عِلَنيِ.
عَ نَشَ دِحّ عَ يّتّ بِرِن مَ،
عَ تِن لُدٍ كٌنيِ كّحَ مَ،
عَ بَرِ دُنِحَ مَ عَلْ عَدَ مَدِ،
مِشِيٍ قَن نَشَ عَ كٌلٌن عَدَ مَدِ رَ.
عَ نَشَ عَ يّتّ مَفٌرٌ،
عَ شَ عَلَ سَفٌ رَبَ،
هَن عَ نَشَ تِن قَشّ رَ وُرِ مَفَلَنبُشِ مَ.
نَ نَن عَ تٌشِ عَلَ نَشَ عَ بِنيَ،
عَ عَ شِلِ فبٌ دَنفِ شِلِ بِرِن نَ،
10 عَلَكٌ نَشٍيٍ نَ كٌورٍ،
نَشٍيٍ نَ بْشِ،
نَشٍيٍ نَ بْشِ بُن مَ،
عٍ نَ عِسَ شِلِ مّ تّمُي نَشّ،
عٍ بِرِن شَ عٍ شِنبِ سِن عَ بُن،
11 عٍ شَ عَ قَلَ،
«عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ نَن نَ مَرِفِ رَ.»
نَ شَ قِندِ مَتْشْي رَ بَبَ عَلَ بّ.
 
12 ﭑ شَنُنتٍنيِيٍ، وٌ بَرَ ﭑ شُي سُشُ ﭑ نُ نَ وٌ تَفِ تّمُي نَشّ. يَكْسِ قَن، وٌ شَ عَلَ شَ يَامَرِيٍ رَبَتُ ﭑ شَنبِ دَنفِقٍ عَ سِنفٍ رَ. وٌ شَ فَاشُ عَلَ يَ رَ، وٌ شَ وَكِلِ وٌ شَ كِسِ شَ قٍ رَ. 13 عَلَ نَن قٍ رَفِرِ مَ وٌ مَ عَلَكٌ وٌ حَنِفٍ شَ لَن عَ فبٍ مَ، وٌ شَ عَ وَشْنقٍ رَبَ. 14 وٌ نّ قٍقٍ رَبَمَ وٌ نَشَ وٌ يَشَسٍرِ مَسَ، وٌ نَشَ سْنشْ، 15 عَلَكٌ نْندِ نُن سّنِيّنيِ شَ لُ وٌ بّ، وٌ تَن عَلَ شَ دِيٍ نَشٍيٍ يَنبَمَ عَلْ تّ دّشّ يِ دُنِحَ مِشِ حَاشِ تِنشِنتَرٍيٍ يَ مَ، 16 وٌ نّ كِسِ مَسٍنيِ تِمَ تّمُي نَشّ. نَ كُي، ﭑ مَتْشْي سْتْمَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ قَ لْشْي، بَرِ مَ ﭑ مُ دُنِحَ عِفِرِشِ تْورّ كُي قُقَقُ رَ. 17 هَلِ ﭑ قَشَ وٌ بّ، ﭑ مَ دُنِحّءِفِرِ قَمَ قِندِدٍ وٌ بّ سّرّشّ نَن نَ نَشَن سَمَ وٌ شَ دَنشَنِيَ سّرّشّ شُن مَ. نَ ﭑ نَسّيوَ مَ نّ. 18 وٌ قَن شَ سّيوَ، وٌن بِرِن شَ سّيوَ.
تِمٌتٍ نُن عٍثَقٌرٌدِتٍ
19 ﭑ بَرَ ﭑ شَشِلِ تِ مَرِفِ عِسَ رَ عَ شَ ﭑ مَلِ عَلَكٌ ﭑ شَ تِمٌتٍ شّي وٌ مَ، عَلَكٌ عَ شَ ﭑ نَلِمَنِيَ وٌ شَ شِبَارُ رَ. 20 مِشِ يٌ مُ نَ ﭑ يِ رَ، وٌ شَ قٍ رَقَن نَشَن مَ عَلْ عَ تَن. 21 بِرِن وَ مَ عٍ يّتّ كَن شَ فٍينِ نَن شْن مَ، عٍ مُ نَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ شَ فٍينِ شَ قٍنقٍ. 22 وٌ عَ كٌلٌن تِمٌتٍ بَرَ عَ تُننَبّشِ تْورّ كُي عَلَ شَ شِبَارُ قَنيِ شَ قٍ رَ. كَبِ عَ نَشَ وَلِ قْلْ ﭑ سّيتِ مَ تّمُي نَشّ، عَ بَرَ لُ عَلْ دِ نَشَن بِرَ مَ عَ بَبَ قْشْ رَ. 23 نَ كُي، عَ شْلِ ﭑ مَ ﭑ شَ عَ شّي وٌ يِرٍ، ﭑ مَ قٍ مَكّنّنمَ تّمُي نَشّ. 24 ﭑ عَ كٌلٌن عَ فبٍ مُ لُشِ، عَلَ شَ عَ رَفِرِ ﭑ شَ قَ وٌ يِرٍ.
25 كْنْ ﭑ مَ مَحْشُنيِ مَ، قٌ ﭑ شَ ﭑ نفَشَكٍرٍنيِ عٍثَقٌرٌدِتٍ شّي وٌ يِرٍ. عَ بَرَ ﭑ مَلِ كِ قَنيِ رَ عَلَ شَ قٍ فٍرٍ مَسٌ كُي، عَلْ وٌ عَ شّيشِ ﭑ مَ قٍ نَشَن مَ. 26 وٌ تٌ شْلِ بَرَ عَ سُشُ كِ قَنيِ. عَ بَرَ كْنتْقِلِ بَرِ مَ وٌ بَرَ عَ شَ قُرٍ قٍ مّ. 27 عَ قُرَ نّ عَ حَاشِ رَ. عَ فبٍ مُ نُ لُشِ عَ شَ قَشَ، كْنْ عَلَ نَشَ كِنِكِنِ عَ مَ. عَلَ نَشَ كِنِكِنِ ﭑ قَن مَ، عَلَكٌ نَ سُننُنيِ نَشَ سَ ﭑ مَ تْورّ شُن. 28 نَ نَ عَ رَ ﭑ بَرَ فبَتَ عَ شّيقٍ رَ وٌ مَ عَلَكٌ وٌ شَ حّلّشِن عَ تٌقٍ رَ، ﭑ قَن بْحّ ندٍدِ شَ سَ. 29 وٌ شَ عَ رَ سّنّ مَرِفِ شِلِ رَ سّيوّ كُي. وٌ شَ يِ مِشِ مْولِ بِنيَ، 30 بَرِ مَ عَ مُ تٌندِ قٍقٍ يٌ رَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ وَلِ كُي، هَلِ عَ قِندِ عَ بّ قَشّ رَ. عَ بَرَ ﭑ مَلِ وٌ تَن مُ نُ نْمَ ﭑ مَلِدٍ نَشٍيٍ رَ.