2
عَلَ شَ سّرّشّ
وٌن شَ وٌن حّنفِ سَ نَ مَسٍنيِ شْن مَ عَ قَنيِ رَ، وٌن نَشَن مّشِ، عَلَكٌ وٌن نَشَ كِرَ بّحِن. عَلَ شَ مَسٍنيِ سّنبّ نُ فبٌ، عَ نُ بَرَ نَشَن سٌ مَلٍكّيٍ يِ رَ. عَدَ مَدِ نَشٍيٍ نَ مَتَندِ، عٍ نَشَ سَرٍ شْرْشْي سْتْ. شَ نٍيٍ سَ سَرٍ شْرْشْي سْتْ، وٌن تَن فٌ؟ شَ وٌن كِسِ شُنفبٍ رَبٌلٌ، وٌن مَ قٍ قَ لُمَ دِ؟ وٌن مَرِفِ يَتِ نَن سِنفٍ عَ مَسٍنشِ وٌن بّ، مِشِ نَشٍيٍ عَ شُي مّشِ عٍ قَن بَرَ قِندِ نَ سٍيدٍيٍ رَ. عَلَ بَرَ عٍ شَ سٍيدٍحْشْيَ قَرِ عِسَ تْنشُمَيٍ رَ، قٍ مَفَاشُشِيٍ، كَابَنَكٌ مْولِ بِرِن، نُن بُحَيٍ رَ شَشِلِ سّنِيّنشِ نَشٍيٍ قِشِ عٍ مَ عَ وَشْنكِ.
عَلَ مُ مَنفّيَ قِمَ مَلٍكّيٍ مَ تِنَ عٍ شَ دُنِحَ يَمَرِ، مُشُ دُنِحَ نَشَن شَ قٍ قَلَقٍ وٌ بّ يِ كِ. يِ سٍيدٍحْشْيَ سّبّشِ كِتَابُي كُي؛
«مُنسٍ لَنشِ عَدَ مَ مَ،
عِ تٌ عِ مَحْشُنمَ عَ شَ قٍ مَ؟
مُنسٍ لَنشِ عَدَ مَ شَ دِ مَ،
عِ تٌ عِ حّنفِ سَمَ عَ شَ قٍ شْن مَ؟
عِ بَرَ عَ رَفٌرٌ مَلٍكّيٍ بُن مَ وَشَتِ دٌندٌرٌنتِ كُي.
عِ بَرَ دَرِيّ نُن بِنيّ قِ عَ مَ،
عِ بَرَ سٍ بِرِن لُ عَ سَنيِ بُن مَ.»
نَ كُي، عَلَ تٌ سٍ بِرِن سَ عَ شَ مَنفّيَ بُن مَ، سٍسٍ مُ نَ عَ مُ نَشَن يَمَرِ مَ. كْنْ وٌن مُ سٍ بِرِن تٌمَ عَ شَ مَنفّيَ بُن مَ سِندٍن. وٌن مُنسٍ تٌمَ؟ عَلَ نَشَ عِسَ رَفٌرٌ مَلٍكّيٍ بُن مَ وَشَتِ دٌندٌرٌنتِ كُي، كْنْ عِسَ شَ قَشّ نَشَ قِندِ شُننَكٍلِ نُن بِنيّ رَ عَ بّ. نَ كُي، عَلَ نَشَ هِننّ وٌن نَ، عَ عِسَ قَشَ عَدَ مَدِ بِرِن حْشْي رَ.
10 عَلَ نَن سٍ بِرِن دَاشِ، سٍ بِرِن نَ عَ تَن نَن بّ. عَ مَن وَ مَ عَدَ مَدِ فبٍفبٍ شَ سٌ عَ شَ نْرّ كُي. نَ كُي، عَ نُ لَنمَ عَ شَ عٍ رَكِسِمَ شَ قٍ رَكَمَلِ تْورّ رَ. 11 نَشَن عَدَ مَدِيٍ رَ سّنِيّنمَ، نُن نَشٍيٍ رَ سّنِيّنشِ، عٍ بِرِن قَتَنشِ بَبَ كٍرٍن نَن نَ. نَ كُي، عَ مُ يَافِ عٍ شِلِدٍ عَ نفَشَكٍرٍنيِيٍ. 12 عَ نَشَ عَ مَسٍن، «ﭑ عِ شِلِ مَسٍنمَ نّ ﭑ نفَشَكٍرٍنيِيٍ بّ، ﭑ عِ مَتْشْمَ نّ حَمَ تَفِ.» 13 عَ مَن نَشَ عَ مَسٍن، «ﭑ نَن ﭑ مَ لَنلَنتٍيَ سَمَ عَلَ نَن مَ.» عَ مَن نَشَ عَ مَسٍن، «ﭑ نَ بٍ، مُشُ نُن دِيٍ عَلَ نَشٍيٍ قِشِ ﭑ مَ.»
14 نَ دِيٍ تٌ قِندِ قَتٍ نُن قَسّ رَ، عِسَ قَن نَشَ عَ يّتّ مِسَالِ عٍ رَ، عَلَكٌ عَ شَ نْ عِبُلِسَ شُن نَكَنَدٍ عَ يّتّ شَ قَشّ سَابُي رَ. قَشّ سّنبّ نُ نَ عِبُلِسَ نَن يِ رَ. 15 عِسَ نَشَ عَ يّتّ مِسَالِ عَ نفَشَكٍرٍنيِيٍ رَ عَلَكٌ عَ شَ عٍ رَتَنفَ قَشّ شَ فَاشُي مَ عٍ شَ دُنِحّءِفِرِ كُي، نَشَن لُشِ عَلْ كٌنيِيَ. 16 عَ نَ بِرِن نَبَ عِبُرَهِمَ بْنسْي نَن مَلِقٍ رَ، عَ مُ عَ رَبَ مَلٍكّيٍ شَ بّ. 17 نَ نَن عَ تٌشِ عَ نَشَ عَ يّتّ مَنِيَ عَ نفَشَكٍرٍنيِيٍ رَ، عَلَكٌ عَ شَ نْ سّرّشّدُبّ كُنتِفِ وَلِ رَبَدٍ كِنِكِنِ نُن تِنشِنيِ رَ عَلَ بّ، عَ قَ قِندِ حَمَ شَ يُنُبِيٍ شَقَرِ مَ رَ. 18 عِسَ قَتَ مِشِيٍ مَلِدٍ عٍ شَ مَرَتَنتَنيِ كُي، بَرِ مَ عَ قَن مَرَتَنتَنيِ نُن تْورّ كٌلٌن نّ.