عَلَ شَ مَسٍنيِ
عٍبُرُ بْنسْي بّ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
كَبِ دُنِحَ سَ دَا، عَلَتَلَ نَ عَ شَ سّرِيّ مَسٍنقٍ عَدَ مَدِيٍ بّ. نَمِحْنمّ شُنفبٍيٍ نَشَ عَلَ شُي مّ، عٍ قَ نَ دّنتّفّ سَ مِشِيٍ بّ. عِبُرَهِمَ، عِسِيَفَ، يَشُبَ، يُسُقُ، مُنسَ، يٌسُوٍ، دَوُدَ، سُلٍمَنِ، عٍسَيِ، نُن عٍسِدِرَ سِ، نٍيٍ بِرِن قِندِشِ مِشِ بِنيٍيٍ نَن نَ عَلَ نَشٍيٍ رَوَلِشِ عَلَكٌ عَ شَ سّرِيّ شَ كٌلٌن، عَ شَ سّبّ كِتَابُي كُي. عَ دْنشْي رَ عَلَ نَشَ عَ شَ مَسٍنيِ ندٍ سٌ عَننَبِ عِسَ يِ رَ، نَشَن قِندِشِ عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ رَ دُنِحَ بِرِن بّ.
عِسَ قَتَنشِ عٍبُرُ بْنسْي نَن نَ عَلْ نَمِحْنمّ دَنفِشِيٍ. عَ نَشَ نَ سّرِيّ بِرِن نَتِنمّ عَلْ عَلَ نُ وَ مَ عَ شْن مَ كِ نَشّ. كْنْ عَلَ نُ بَرَ مَسٍنيِ نّينّ ندٍ سٌ عِسَ يِ رَ، عٍبُرُ بْنسْي مُ نُ نَشَن كٌلٌن سِندٍن. نَ مَسٍنيِ مُ عَلَ شَ سّرِيّ سِنفٍ مَتَندِشِ دٍ، عَ عَ رَكَمَلِشِ نّ.
سِنفٍ رَ عَلَ نُ بَرَ سَاتّ شِرِ عَ تَن نُن عَدَ مَدِيٍ تَفِ، كْنْ يُنُبِ كٍرٍن فبَنسَن نُ نْمَ نَ سَاتّ كَنَدٍ، مِشِ قَ لْي. عِسَ تٌ قَ دُنِحَ مَ، عَلَتَلَ نَشَ سَاتّ نّينّ شِرِ عَ تَن نُن عَدَ مَدِيٍ تَفِ، نَشَن نْمَ يُنُبِيٍ شَقَرِدٍ، مِشِ قَ نْ كِسِدٍ.
سِنفٍ رَ عَلَ نُ بَرَ سّرّشّدُبّيٍ تِ عَ تَن نُن عَدَ مَدِيٍ تَفِ، عٍ شَ قِندِ مِشِيٍ شَ سَابُي رَ. كْنْ عٍ تٌ نُ قِندِشِ عَدَ مَدِيٍ رَ، عٍ قَن نَشَ يُنُبِيٍ رَبَ عَلْ بٌورٍيٍ، عٍ نَشَ قَشَ. نَ كُي، عٍ مُ قِندِ سَابُي قَنيِيٍ رَ. عِسَ تٌ قَ دُنِحَ مَ، عَلَتَلَ نَشَ عَ تِ عَ تَن نُن عَدَ مَدِيٍ تَفِ، عَ نَشَ قِندِ دُنِحَ سَابُي قَنيِ رَ. يُنُبِ يٌ مُ نُ نَ عَ مَ. قَشّ مُ نُ نْمَ عَ مَكَنكَندٍ. نَ كُي، عَلَ نَشَ عَ شَ قٍ عِتٍ، عَ شَ دُنِحَ يَمَرِ سَ كٍلِ عَلَ يِرٍقَنيِ مَ، عَ مَفٌرٌشِ دّننَشّ.
سِنفٍ رَ عَلَ نُ بَرَ عَ مَسٍن مِشِيٍ بّ عَ عٍ شَ شُرُ سٍيٍ بَ سّرّشّ رَ عٍ شَ يُنُبِيٍ شَ قٍ رَ. نَ نَشَ عَدَ مَدِيٍ بْحّ رَشَرَ دٌندٌرٌنتِ، كْنْ عَ مُ نْ عٍ شَ يُنُبِ شَقَرِدٍ يَتِ يَتِ. عِسَ تٌ قَ دُنِحَ مَ، عَلَتَلَ نَشَ عَ يَمَرِ عَ شَ عَ يّتّ بَ سّرّشّ رَ دُنِحَ بّ. نَ كُي، عَدَ مَدِيٍ شَ يُنُبِيٍ نَشَ شَقَرِ، مِشِيٍ نَشَ كِسِ سْتْ نَشَن مُ كَنَمَ عَبَدَن.
نَ بِرِن عَ مَسٍنشِ نّ عَ عَلَ عِسَ شّيشِ نّ عَلَكٌ عَ شَ عَ شَ سّرِيّ رَكَمَلِ، عَ قِندِ كِسِ رَ بْنسْي بِرِن بّ. شِبَارُ قَنيِ نَن نَ كِ. عَلَ شَ نَ رَ سٌ وٌن بْحّ كُي، وٌن شَ قَهَامُي سْتْ نَ مَ، عَ عَ قِندِشِ كِسِ نَن نَ وٌن بّ. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ
عٍبُرُ بْنسْي بّ
1
عَلَ شَ شّيرَ
تّمُي دَنفِشِ عَلَ نَشَ مَسٍنيِ تِ وٌن بٍنبَيٍ بّ نَمِحْنمّيٍ سَابُي رَ. عَ نَ رَبَ نّ سَنمَيَ وُيَشِ، عَ نَ رَبَ نّ كِ وُيَشِ رَ. كْنْ يَكْسِ، نَشَن قِندِشِ وَشَتِ دْنشْي رَ، عَلَ عَ شَ مَسٍنيِ تِ وٌن بّ عَ شَ دِ سَابُي رَ. عَ بَرَ عَ شَ دِ قِندِ دُنِحَ كّ تٌنفٌمَ رَ، عَ دُنِحَ دَا عَ شَ دِ نَن سَابُي رَ. يِ دِ قِندِشِ عَلَ شَ نْرّ تٌقَنيِ نَن نَ، عَ قِندِشِ عَلَ مِسَالِ يَتِ نَن نَ. عَ دُنِحَ بُن تِمَ عَ شَ مَسٍنيِ سّنبّمَ نَن نَ. عَ تٌ فّ يُنُبِيٍ شَقَرِدٍ، عَ نَشَ عَ مَفٌرٌ عَلَ نْرّ كَنيِ يِرٍقَنيِ مَ عَرِيَننَ كُي.
نَ كُي، عَ تِدٍ دَنفِ مَلٍكّيٍ رَ، عَ شِلِ قِسَمَنتٍ نَن سْتْ. عَلَ مُ عَ مَسٍنشِ مَلٍكّ يٌ بّ،
«ﭑ مَ دِ نَن عِ رَ،
تٌ ﭑ بَرَ قِندِ عِ بَبَ رَ.»
عَ مُ عَ مَسٍنشِ مَلٍكّ يٌ بّ،
«ﭑ تَن قِندِ مَ عَ بَبَ رَ،
عَ تَن قِندِ مَ ﭑ مَ دِ رَ.»
عَلَ تٌ عَ شَ دِ قِسَمَنتٍ رَ مِنِ دُنِحَ، عَ نَشَ عَ قَلَ،
«عَلَ شَ مَلٍكّيٍ شَ عَ بَتُ.»
عَ عَ مَسٍنشِ مَلٍكّيٍ شَ قٍ رَ،
«عَلَ شَ مَلٍكّيٍ لُمَ نّ عَلْ قٌيٍ،
عَ شَ وَلِكّيٍ لُمَ نّ عَلْ تّ.»
كْنْ عَ عَ مَسٍنشِ نّ عَ شَ دِ شَ قٍ رَ،
«عَلَ، عِ شَ مَنفّ كِبَنيِ بُمَ نّ عَبَدَن.
تِنشِنيِ نَن قِندِشِ عِ شَ مَنفّيَ تْنشُمَ رَ.
تِنشِنيِ نَن نَقَن عِ مَ.
حَاشُحَ مُ رَقَن عِ مَ قٍقٍ مَ.
نَ نَن عَ تٌشِ، مَرِفِ، عِ مَرِفِ عَلَ بَرَ عِ سُفَندِ سّيوّ كُي.
عِ قِندِشِ قِسَمَنتٍ نَن نَ دَنفِقٍ عِ بٌورٍيٍ رَ.»
10 عَ مَن عَ مَسٍنشِ نّ،
«مَرِفِ، عِ بَرَ دُنِحَ تِ عَ قْلّ رَ،
عِ تَن نَن كٌورٍ دَاشِ.
11 كٌورٍ نُن بْشِ قَمَ كَنَدٍ،
كْنْ عِ تَن بُمَ نّ عَبَدَن.
عٍ قٌرِ مَ نّ عَلْ دُفِ.
12 عِ كٌورٍ نُن بْشِ مَقِندِ مَ نّ
عَلْ دٌنمَ مَقِندِ مَ كِ نَشّ.
عٍ قَمَ نّ مَسَرَدٍ عَلْ سٌسٍ مَسَرَ مَ كِ نَشّ.
كْنْ عِ تَن مُ مَسَرَ مَ،
عِ شَ قٍ مُ حْنمَ عَبَدَن.»
13 عَلَ مُ عَ مَسٍنشِ مَلٍكّ يٌ بّ،
«عِ شَ دْشْ ﭑ يِرٍقَنيِ مَ،
هَن ﭑ شَ فّ عِ يَشُييٍ رَفٌرٌدٍ عِ سَنيِ بُن مَ.»
14 مَلٍكّيٍ تَن قِندِشِ عَلَ شَ وَلِكّيٍ نَن نَ، قَتٍ مُ نَ نَشٍيٍ بّ، عَ نَشٍيٍ شّيمَ كِسِ كّتٌنفٌي مَلِدٍ.