عَلَ شَ مَسٍنيِ
عَننَبِ ثْلُ نَشَن سّبّ قِلٍمٌن مَ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
يِ كِتَابُي قِندِشِ بَتَاشّ نَن نَ عَلَ شَ شّيرَ ثْلُ نَشَن سّبّ دَنشَنِيَتْي ندٍ مَ نَشَن نُ شِلِ قِلٍمٌن. كْلْسِكَ نَن نُ عَ رَ، نَشَن نُ بَرَ دَنشَنِيَ ثْلُ سَابُي رَ وَشَتِ دَنفِشِ.
عَ يِ بَتَاشّ سّبّ قِلٍمٌن مَ تّمُي نَشّ، ثْلُ نُ بَرَ سَ فٍيلِ عَلَ شَ مَسٍنيِ كَوَندِقٍ مَ. عَ شَ فٍيلِمَنِيَ كُي، عَ نَشَ يِ بَتَاشّ سّبّ قِلٍمٌن مَ عَ شَ كٌنيِ عٌنٍسِمٌ شَ قٍ رَ. عٌنٍسِمٌ نُ بَرَ عَ فِ عَ مَرِفِ قِلٍمٌن مَ، كْنْ نَ كُي، عَلَ نَشَ عَ رَفِرِ عٌنٍسِمٌ نُن ثْلُ شَ نَرَلَن، عٌنٍسِمٌ شَ دَنشَنِيَ ثْلُ سَابُي رَ. عٌنٍسِمٌ شَ قٍ بِرِن تٌ بَرَ مَسَرَ سْنْن، عَ نَشَ تِن عَ شَ فبِلٍن عَ مَرِفِ قِلٍمٌن شْنيِ. كْنْ نَ وَشَتِ سّرِيّ كِ مَ، قِلٍمٌن نُ نْمَ عٌنٍسِمٌ قَشَدٍ عَ شَ يَنقَنتٍيَ شَ قٍ رَ. نَ كُي، ثْلُ نَشَ يِ بَتَاشّ سّبّ، عٌنٍسِمٌ شَ فبِلٍن عَ رَ قِلٍمٌن شْن مَ، عَلَكٌ عَ شَ عَ رَكٌلٌن عٌنٍسِمٌ بَرَ مَسَرَ كِ نَشّ. عَ نَشَ عَ مَسٍن قِلٍمٌن بّ، عَ عٌنٍسِمٌ تٌ بَرَ دَنشَنِيَ عِسَ مَ عَلْ عَ تَن قِلٍمٌن قَن دَنشَنِيَشِ كِ نَشّ، عَ عٍ بِرِن بَرَ قِندِ نفَشَكٍرٍنيِيٍ رَ.
يِ كِتَابُي عَ مَسٍنمَ وٌن بّ، عَ نفَشَكٍرٍنيَ نَشَن كٍلِمَ دَنشَنِيَ مَ، عَ سّنبّ فبٌ كِ قَنيِ. شَ وٌن بَرَ دَنشَنِيَ، عَ قَ لِ وٌن مُ وٌن بٌورٍ دَنشَنِيَتْي كٌلٌن وٌن نفَشَكٍرٍنيِ رَ، وٌن مُ فّشِ سٌدٍ قٍ قَنيِ بِرِن كُي نَشَن نَ وٌن يِ رَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ سَابُي رَ.
عَلَ شَ وٌن مَلِ وٌن مَ دَنشَنِيَ شَ تِلِن، وٌن مَ نفَشَكٍرٍنيَ شُن شَ مَسَ. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ
عَننَبِ ثْلُ نَشَن سّبّ قِلٍمٌن مَ
1
ثْلُ شَ بَتَاشّ قِلٍمٌن مَ عٌنٍسِمٌ شَ قٍ رَ
ﭑ تَن ثْلُ نَن يِ كِ، نَشَن بَرَ قِندِ فٍيلِمَنِ رَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ بّ. مُشُ نُن وٌن نفَشَكٍرٍنيِ تِمٌتٍ نَن يِ بَتَاشّ سّبّقٍ، كَتَرَبِ قِلٍمٌن مَ مُشُ شَنُنتٍنيِ نُن مُشُ وَلِبٌورٍ، عَ نُن عَثِيَ مُشُ مَافِنّ، عَ نُن عَرِكِثٍ مُشُ فٍرٍ سٌ بٌورٍ عَلَ شَ فٍرٍ شَ قٍ رَ، عَ نُن دَنشَنِيَتْي حَمَ نَشَن عٍ مَلَنمَ عِ تَن قِلٍمٌن شْنيِ. وٌن بَبَ عَلَ نُن عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ، وٌن مَرِفِ عِسَ شَ هِننّ نُن بْحّسَ قِ وٌ مَ.
تّمُي بِرِن، ﭑ نّ ﭑ مَرِفِ عَلَ مَشَندِ مَ عِ بّ، ﭑ عَ تَنتُمَ نّ عِ شَ قٍ رَ، بَرِ مَ ﭑ بَرَ عَ مّ عِ دَنشَنِيَشِ مَرِفِ عِسَ مَ كِ نَشّ، عِ مَن سّنِيّنتْييٍ بِرِن شَنُشِ كِ نَشّ. ﭑ عَلَ مَشَندِقٍ عِ بّ عَلَكٌ نفَشَكٍرٍنيَ نَشَن كٍلِمَ عِ شَ دَنشَنِيَ مَ، عَ شَ عَ نِيَ عِ شَ قَهَامُي شَ فبٌ، عِ شَ نْ قٍ قَنيِ بِرِن كٌلٌندٍ نَشَن نَ وٌن يِ رَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ سَابُي رَ. ﭑ نفَشَكٍرٍنيِ قِلٍمٌن، عِ شَ شَنُنتٍيَ بَرَ ﭑ نَسّيوَ كِ قَنيِ، عَ مَن بَرَ لِمَنِيَ قِ ﭑ مَ، بَرِ مَ سّنِيّنتْييٍ بْحّ قَن بَرَ سّيوَ عِ سَابُي رَ.
نَ كُي، هَلِ ﭑ تٌ نْمَ عِ يَمَرِدٍ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شِلِ رَ، عِ شَ قٍ رَبَ عِ لَنمَ عِ شَ نَشَن نَبَ، ﭑ مُ نَ رَبَمَ. ﭑ عِ مَيَندِ مَ وٌن مَ شَنُنتٍيَ نَن مَ قٍ رَ. ﭑ تَن ثْلُ نَن وْيّنقٍ عِ بّ يِ كِ، شّمْشِ نَشَن نَ فٍيلِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ شَ قٍ رَ. 10 ﭑ عِ مَيَندِقٍ ﭑ مَ دِ عٌنٍسِمٌ نَن مَ قٍ رَ، ﭑ بَرَ قِندِ نَشَن بَبَ رَ ﭑ مَ فٍيلِمَنِيَ كُي. 11 سِنفٍ، عَ تِدٍ يٌ مُ نُ نَ عِ بّ، كْنْ يَكْسِ، عَ تِدٍ بَرَ فبٌ عِ بّ كِ قَنيِ، عَلْ عَ فبٌشِ ﭑ قَن بّ كِ نَشّ. 12 هَلِ عَ تٌ رَقَن ﭑ مَ عَلْ ﭑ يَ قِرِنيِ، ﭑ نَ عَ رَفبِلٍنقٍ عِ مَ. 13 ﭑ بَرَ وَ عَ شْن عَ شَ لُ ﭑ يِ رَ، عَلَكٌ عَ شَ ﭑ مَلِ عِ تَن حْشْي رَ ﭑ مَ فٍيلِمَنِيَ كُي، ﭑ بَرَ نَشَن سْتْ عَلَ شَ شِبَارُ قَنيِ شَ قٍ رَ. 14 كْنْ ﭑ مُ وَشِ قٍقٍ رَبَقٍ ﭑ مُ عِ مَشْرِن. نَ كُي، عِ شَ قٍ قَنيِ رَبَ كٍلِمَ نّ عِ حَنِفٍ نَن مَ، بٍينُن ﭑ تَن شَ عِ يَمَرِ. 15 تّمُندٍ، عٌنٍسِمٌ بَرَ بَ عِ يِ رَ وَشَتِ ندٍ بُن مَ، عَلَكٌ عَ مَن شَ فبِلٍن عِ مَ عَبَدَن. 16 عِ تَن بّ يَكْسِ، عَ تِدٍ بَرَ دَنفِ كٌنيِ رَ. عَ بَرَ قِندِ عِ نفَشَكٍرٍنيِ يّتّ يَتِ رَ. ﭑ تَن بَرَ عَ شَنُ كِ قَنيِ، كْنْ عَ لَن عِ تَن نَن شَ عَ شَنُ دَنفِ ﭑ نَ عَ شَ مِشِحَ نُن عَ شَ دَنشَنِيَ شَ قٍ رَ.
17 نَ كُي، شَ عِ ﭑ كٌلٌنشِ عِ نفَشَكٍرٍنيِ رَ، عِ شَ عَ قَن نَسّنّ عَلْ ﭑ تَن يّتّ نَن قَشِ عِ مَ. 18 شَ عَ قٍقٍ حَاشِ نِيَشِ عِ رَ، شَ عِ شَ دٌنِ يٌ عَ مَ، نَ كٌتٍ بِرِن شَ قِندِ ﭑ تَن فبٍ رَ. 19 ﭑ تَن ثْلُ نَن يِ سّبّقٍ ﭑ يّتّ بّلّشّ رَ، عِ شَ عَ كٌلٌن ﭑ عَ بِرِن نَفبِلٍنمَ نّ عِ مَ. كْنْ هَلِ ﭑ مُ عِ رَتُ، عِ دَنشَنِيَشِ ﭑ تَن نَن سَابُي رَ. 20 ﭑ نفَشَكٍرٍنيِ، عِ قَن شَ يِ قٍ رَبَ ﭑ بّ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ قٍ رَ. عِ قَن شَ ﭑ بْحّ رَ سّيوَ، مَرِفِ شَ قٍ رَ. 21 ﭑ تٌ يِ سّبّقٍ، ﭑ عَ كٌلٌن عِ مُ تٌندِ مَ ﭑ وَشْنقٍ رَبَدٍ، عِ حَن ندٍ سَمَ نّ عَ شُن.
22 قٍ كٍرٍن لُشِ؛ عِ شَ نُ ﭑ يِفِيَدٍ يَءِلَن، بَرِ مَ ﭑ لَشِ عَ رَ، ﭑ قَمَ نّ فبِلٍندٍ وٌ يِرٍ وٌ شَ عَلَ مَشَندِ سَابُي رَ.
23 عٍثَقِرَ سِ عِ شّيبُ، مُشُ نُن نَشَن بَرَ قِندِ فٍيلِمَنِ رَ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ قٍ رَ. 24 ﭑ وَلِبٌورٍيٍ مَرَكِ، عَرِ سِتَرَكِ، دٍ مَسِ، نُن لُكِ، عٍ قَن عِ شّيبُ. 25 مَرِفِ عِسَ، عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ، شَ هِننّ وٌ بِرِن نَ.