38
شٍسٍكِيَ شَ يَلَنيِ
نَ لْشْييٍ مَنفّ شٍسٍكِيَ نَشَ قُرَ عَ حَاشِ رَ. عَ فبٍ مُ نُ لُشِ عَ شَ قَشَ. عَمٌسُ شَ دِ عَننَبِ عٍسَيِ نَشَ سِفَ عَ يِرٍ، عَ عَ قَلَ عَ بّ، عَلَتَلَ يِ نَن مَسٍنشِ، «عِ شَ يَامَرِيٍ قِ عِ شَ مِشِيٍ مَ، بَرِ مَ عِ نَ قَشَقٍ نّ يِ كِ، عِ مُ كِسِمَ يِ قُرٍ مَ.» شٍسٍكِيَ نَشَ عَ يَتَفِ مَقِندِ بَنشِ شَلّ مَ، عَ عَلَتَلَ مَشَندِ، عَ نَشّ، «عَلَتَلَ، يَندِ هِننّ ﭑ نَ، عِ عَ كٌلٌن ﭑ نَن حّرّشِ نّ كِرَ تِنشِنشِ نَن شْن مَ ﭑ مَ دُنِحّءِفِرِ كُي ﭑ بْحّ قِيشّ رَ. ﭑ مُ عِ مَتَندِ، ﭑ مُ فبِلٍن عِ وَشْنقٍ قْشْ رَ.» شٍسٍكِيَ نَشَ وَ كِ قَنيِ رَ.
عَننَبِ عٍسَيِ مُ نُ فّشِ مِنِدٍ مَنفّ بَنشِ تّتّ كُي، عَلَتَلَ مَن نَشَ عَ مَسٍن عَ بّ، عَ نَشّ، «فبِلٍن عِ شَ سَ عَ قَلَ ﭑ مَ حَمَ يَرٍرَتِ شٍسٍكِيَ بّ، عِ بٍنبَ دَوُدَ مَرِفِ عَلَتَلَ يِ نَن مَسٍنشِ، ‹ﭑ بَرَ عِ شَ مَشَندِ مّ، ﭑ بَرَ عِ يَيٍ تٌ. ﭑ عِ يَلَنمَ نّ، عَ شِ سَشَن ندٍ. ﭑ حّ قُ نُن سُولِ سَمَ نّ عِ شَ سِمَيَ شُن مَ. ﭑ عِ تَن نُن يِ تَا رَتَنفَمَ نّ عَسِرِيَ مَنفّ مَ. ﭑ يِ تَا مَكَنتَمَ نّ ﭑ مَ كٌنيِ دَوُدَ شَ قٍ رَ.›»
عَننَبِ عٍسَيِ نَشَ عَ يَابِ، «يِ نَن قِندِ مَ عَلَتَلَ شَ تْنشُمَ رَ عِ بّ، عَلَكٌ عِ شَ عَ كٌلٌن عَ عَلَتَلَ عَ شَ مَسٍنيِ رَكَمَلِمَ نّ. عَلَ نَشّ، ‹ﭑ عَ نِيَمَ نّ سٌفٍ نِينِ شَ فبِلٍن عَ شَنبِ شَنبِ مَ دْشْ قُ عَشَسِ تٍدٍ مَ.›» نَ تّمُي، سٌفٍ نِينِ نَشَ مَفبِلٍن عَ شَنبِ شَنبِ مَ دْشْ قُ عَ فٌرٌشِ كِ نَشّ.
يُدَيَ مَنفّ شٍسٍكِيَ شَ بّيتِ نَن يَ، عَ نَشَن سّبّشِ عَ تٌ يَلَن عَ شَ قُرٍ مَ؛
10 ﭑ نُ عَ قَلَ نّ نُ،
«عَ لَنمَ ﭑ شَ لَاشِرَ يِ وَشَتِ قَنيِ ﭑ مَ دُنِحّءِفِرِ كُي؟
ﭑ مَ سِمَيَ شَ دُنكٍ نَ كِ؟»
11 ﭑ مَن نُ عَ قَلَ نّ نُ،
«ﭑ مُ عَلَتَلَ تٌمَ يِ دُنِحَ مَ سْنْن،
ﭑ مَن مُ عِبُنَدَ مَ يٌ تٌمَ قَ نَشَن سَبَتِشِ يِ بّندّ قُحِ قَرِ.
12 ﭑ مَ لِنفِرَ بَرَ تٌنفٌ ﭑ شُن،
عَلْ شُرُ سٍ كَنتّ شَ لٍيلٍ عِتَلَمَ كِ نَشّ.
ﭑ مَ سِمَيَ نَ مَقِلِنقٍ عَلْ مَبْي شَ فّسّ.
مَبْي نَ فّ فّسّ سْشْدٍ، عَ دْنشْي نَشَن لُشِ، عَ نَ شَبَ.
عَلَتَلَ، عِ تَن قَن، بٍينُن نُنمَرٍ شَ سٌ، عِ بَرَ ﭑ مَ سِمَيَ رَحْن.
13 ﭑ نَشَ مَمّ تِ هَن فّيسّفّ،
كْنْ عِ بَرَ ﭑ شْرِيٍ عِفِرَ عَلْ يّتّ عَ رَبَمَ كِ نَشّ.
بٍينُن كْي شَ سٌ، عِ بَرَ دَن تِ ﭑ مَ سِمَيَ مَ.
14 ﭑ نُ ﭑ شُي شُرُدِ رَ مِنِمَ نّ عَلْ دٍبٍلِن شْنِ،
ﭑ نُ وَ مَ نّ عَلْ فَنبّ سُننُنشِ.
ﭑ نُ ﭑ يَ رَتٍ كٌورٍ مَ، ﭑ نُ قَ عَ قَلَ،
‹ﭑ مَرِفِ ﭑ نَ تْورْقٍ، عِ شَ ﭑ مَلِ.›»
 
15 «ﭑ نْمَ نَ تَفِ رَبَدٍ دِ؟
عَ تَن يَتِ بَرَ ﭑ يَابِ، عَ قَ ﭑ مَ دُبَ سُشُ.
نَ كُي ﭑ قَمَ ﭑ حّرّدٍ يّتّ مَفٌرٍ نَن كُي ﭑ مَ سِمَيَ بِرِن نَ.
16 ﭑ مَرِفِ، عِبُنَدَ مَ كِسِمَ نَ كِ نّ.
ﭑ حّنفِقٍ تٌ نَ نَن مَ.»
 
«عِ تَن بَرَ ﭑ مَ يَلَنيِ رَفبِلٍن ﭑ مَ، ﭑ شَ كِسِ.
17 عِ بَرَ ﭑ مَلِ نَ تْورّ كُي.
عِ شَ شَنُنتٍيَ بَرَ ﭑ نَتَنفَ قَشّ مَ،
عِ بَرَ ﭑ مَ يُنُبِيٍ بِرِن وٌلِ عِ كٌبٍ رَ.
18 عِ عَ كٌلٌن عَ ﭑ مَ فَبُرِ مُ قِندِ مَ مَتْشْي رَ عِ بّ،
سَيَ مُ عِ مَتْشْمَ،
قَشَ مِشِيٍ قَن مُ عِ تَنتُمَ بّيتِ رَ.
نَشٍيٍ فٌرٌ مَ فَبُرِ كُي، نٍيٍ شَشِلِ مُ تِشِ عِ شَ هِننّ رَ سْنْن.
19 مِشِ حِحّ نَن عِ مَتْشْمَ، عَلْ ﭑ نَ عِ مَتْشْقٍ كِ نَشّ تٌ لْشْي.
بَبَيٍ مَسٍنيِ تِمَ عٍ شَ دِيٍ بّ عِ شَ هِننّ شَ قٍ رَ.»
 
20 عَلَتَلَ بَرَ ﭑ نَكِسِ.
وٌن شَ بّيتِ بَ عَ بّ كْرَيٍ رَ عَ شَ هْرْ مْبَنشِ كُي.
وٌن شَ لُ نَ رَبَ رَ وٌن مَ سِمَيَ بِرِن نَ.
 
21 عَننَبِ عٍسَيِ نُ بَرَ عَ قَلَ، عَ عٍ شَ قَ شْرّ بٌفِ يَءِلَن، عٍ عَ قَتُ مَنفّ شٍسٍكِيَ شَ قِ مَ، عَلَكٌ عَ شَ يَلَن. 22 شٍسٍكِيَ نُ بَرَ عَ يَابِ، «تْنشُمَ مُندُن عَ نِيَمَ ﭑ شَ عَ كٌلٌن ﭑ مَن نْمَ تٍدٍ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ؟»