39
شٍسٍكِيَ بَبِلْن مَنفّ شَ شّيرَيٍ رَ سّنّقٍ
نَ تّمُي بَبِلْن مَنفّ مٍرٌدَكِ بَلَدَن نَشَ بَتَاشّ نُن بُحَ رَ سَنبَ شٍسٍكِيَ مَ، بَرِ مَ عَ نُ بَرَ شٍسٍكِيَ قُرَقٍ نُن عَ يَلَنقٍ مّ. شٍسٍكِيَ نَشَ نَ شّيرَيٍ رَ سّنّ، عَ عَ شَ نَاقُلِ بِرِن مَسٍن عٍ بّ، عَلْ فبٍتِ، شّيمَ، سُرَيِ، لَبُندّ نُن تُرٍ شِرِ حْشُنمّ، عَ شَ فٍرٍ سٌسٍ رَفَتَدٍ نُن عَ شَ بَننَيَ بِرِن نَ دّننَشّ. سٍسٍ مُ لُ، شٍسٍكِيَ مُ نَشَن مَسٍن عٍ بّ عَ شَ بَنشِ نُن عَ شَ بْشِ كُي. نَ دَنفِ شَنبِ، عَننَبِ عٍسَيِ نَشَ قَ شٍسٍكِيَ يِرٍ، عَ عَ مَشْرِن، «نَ مِشِيٍ مُنسٍ قَلَشِ عِ بّ؟ عٍ كٍلِشِ مِندٍن؟» شٍسٍكِيَ نَشَ عَ يَابِ، «عٍ كٍلِشِ بْشِ مَكُيٍ ندٍ نّ، دّننَشّ شِلِ بَبِلْن.» عٍسَيِ مَن نَشَ عَ مَشْرِن، «عٍ مُنسٍ مَتٌشِ عِ شَ بَنشِ كُي؟» شٍسٍكِيَ نَشَ عَ يَابِ، «سٍ نَشَن بِرِن نَ ﭑ مَ بَنشِ كُي. سٍسٍ مُ لُشِ ﭑ شْنيِ ﭑ مُ نَشَن مَسٍنشِ عٍ بّ.»
نَ كُي، عَننَبِ عٍسَيِ نَشَ عَ قَلَ شٍسٍكِيَ بّ، «عِ تُلِ مَتِ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ رَ، ‹لْشْي نَ قَقٍ، يِ مِشِيٍ قَمَ نّ عِ هَرِفٍ بِرِن شَنِندٍ بَبِلْن، عِ بٍنبَيٍ نَشَن لُشِ عِ يِ رَ. عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ. عٍ قَمَ نّ عِ شَ دِيٍ سُشُدٍ، عِ نَشٍيٍ بَرِشِ، عٍ عٍ بَنَ بَبِلْن مَنفّ بّ.›» شٍسٍكِيَ نَشَ عَ قَلَ عٍسَيِ بّ، «عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ عِ نَشَن تِشِ، عَ قَن.» عَ نَ قَلَ نّ بَرِ مَ عَ نَشّ، «بْحّسَ نُن كَنتَرِ تَن لُمَ نّ بٍ، ﭑ مَ سِمَيَ بِرِن كُي.»