2
عَننَبِ يُنُسَ شَ عَلَ مَشَندِ
عَلَتَلَ نَشَ يّشّ شُنفبٍ ندٍ يَمَرِ بَا مَ عَ شَ يُنُسَ فٍرُن. يُنُسَ نَشَ لُ يّشّ قُرِ كُي قّيحّن سَشَن، كْي سَشَن. عَ نَشَ عَ مَرِفِ عَلَتَلَ مَشَندِ يّشّ قُرِ كُي يِ كِ؛
«عَلَتَلَ، ﭑ تٌ ﭑ شُي رَتٍ عِ مَ ﭑ مَ بْحّ مِنِ كُي،
عِ بَرَ ﭑ يَابِ.
ﭑ تٌ عِ شِلِ كٍلِقٍ عَلِفِيَمَ،
عِ بَرَ ﭑ شُي مّ.
عِ تٌ ﭑ وٌلِ بَا بْتِنِ مَ،
يٍ بَرَ ﭑ مَكٌتٌ، عِ نُ قَ عِ شَ مْرْنيِيٍ رَدِن ﭑ مَ.
ﭑ نَشَ عَ مَحْشُن عِ بَرَ ﭑ كٍرِ،
كْنْ ﭑ عَ كٌلٌن ﭑ مَن قَمَ نّ عِ شَ بَنشِ سّنِيّنشِ تٌدٍ.
ﭑ نَشَ مَدُلَ يٍ شْورَ، بَا نَشَ نْ ﭑ نَ.
بَا حٌوفٍ نَشَ قِلِن قِلِن ﭑ كْنيِ مَ.
ﭑ فٌرٌ نّ بَا بْتِنِ مَ هَن فٍيَيٍ قْلْدٍ.
ﭑ نُ نَ فٍيلِ عَلِفِيَمَ،
كْنْ عِ تَن مَرِفِ عَلَتَلَ، عِ نَشَ ﭑ نَمِنِ نَ يِلِ تِلِنشِ كُي ﭑ حِحّ رَ.
 
ﭑ نِي تٌ نُ نَ بَقٍ ﭑ قَتٍ عِ،
ﭑ نَشَ ﭑ مَحْشُن عَلَتَلَ مَ.
ﭑ مَ مَشَندِ نَشَ سِفَ هَن عَ سَ عِ لِ،
عِ شَ هْرْ مْبَنشِ سّنِيّنشِ.
 
مِشِ نَشٍيٍ عٍ نِي تَشُ كُيٍ سّنبّتَرٍ رَ،
نٍيٍ عٍ يّتّ رَفَنمَ هِننّ قَنيِ نَن نَ.
10 كْنْ ﭑ تَن تَنتُي بّيتِ نَن بَمَ عِ بّ سّرّشّ رَ،
ﭑ نَ ﭑ مَ كّرّ تٌنفٌشِ رَكَمَلِمَ نّ.
كِسِ قَتَنشِ عَلَتَلَ نَن نَ.»
11 نَ دَنفِ شَنبِ، عَلَتَلَ نَشَ يّشّ يَمَرِ، عَ شَ سَ عَننَبِ يُنُسَ بْشُن شَرٍ مَ.