عَننَبِ يُنُسَ شَ تَرُشُي
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عَننَبِ يُنُسَ شَ تَرُشُي قِندِشِ مَسٍنيِ بٍلٍبٍلٍ نَن نَ عِبُنَدَ مَ بّ. عَلَتَلَ بَرَ سِ وُيَشِ دَا، عَ عٍ رَ سَبَتِ يِرٍ كٍرٍن دُنِحَ مَ. عٍ تٌ قِندِ عَ شَ دَالِسٍيٍ رَ، عَ وَ مَ نّ عٍ شَ قٍ بِرِن شَ سْونّيَ، عٍ شَ لُ بْحّسَ كُي، عٍ مَن شَ عَ شَ نْندِ كٌلٌن. عَلَ مُ تِنمَ سِ يٌ شَ قِسَ بٌورٍ بّ. عٍ بِرِن لَن عَ يَ عِ.
كْنْ عَدَ مَدِيٍ لُمَ تَنتَن نَ مّننِ نّ، عٍ قَ عَ مَحْشُن عٍ قِسَ عٍ بٌورٍ بّ، عٍ مَن عَلَ كٌلٌن دَنفِقٍ بٌورٍيٍ رَ. نَ يّتّ عِفبٌحَ قِندِشِ قٍ حَاشِ نَن نَ عَلَ مَبِرِ. عَ وَ مَ نّ عَ شَ شِبَارُي شَ يٍنسٍن دُنِحَ بِرِن مَ، كْنْ ندٍيٍ مُ تِنمَ نَ رَ. عَننَبِ يُنُسَ قِندِشِ نَ مِسَالِ نَن نَ.
عَلَتَلَ تٌ عَننَبِ يُنُسَ شّي عَسِرِيَ بْشِ مَ عَ شَ نْندِ كَوَندِ عٍ بّ، عَننَبِ يُنُسَ مُ تِن نَ رَبَدٍ شْننَنتٍيَ شَ قٍ رَ. عَسِرِيَكَيٍ نُ قِندِشِ عِسِرَيِلَكَيٍ يَشُييٍ نَن نَ. نَ نَن عَ تٌشِ، عَننَبِ يُنُسَ نَشَ نَتّ تٌنفٌ عَ شَ عَ فِ، عَلَكٌ عَ نَشَ عَلَ شَ شّيرَيَ رَبَ. تٌندِقٍ عَلَ وَشْنقٍ رَ، نَ قِندِ نّ قٍ شْرْشْي رَ عَننَبِ يُنُسَ بّ، عَ قَ عَ كٌلٌن عَ نُ لَن نّ عَ شَ بِرَ عَلَ شَ يَامَرِ نَن قْشْ رَ.
عَننَبِ يُنُسَ تٌ نَ رَبَ، كَابَنَكٌي بٍلٍبٍلٍ نَشَ رَبَ. عَسِرِيَ حَمَ نَشَ قَ بٌرَ عَلَتَلَ قْشْ رَ، عٍ قَ عَ بَتُ. عَننَبِ يُنُسَ قَن نَشَ عَ كٌلٌن عَ بْحّ كُي عَ عَلَ شَ شَنُنتٍيَ فبٌ سِ بِرِن بّ. عٍ رَقَن عَ مَ، عَ مَن وَ مَ عٍ رَكِسِقٍ عٍ شَ يُنُبِيٍ مَ.
عَ لَنمَ وٌن تَن قَن شَ نَ مَسٍنيِ هَفِفّ قَهَامُ، عَ شَ سٌ وٌن سٌندٌنيِ كُي. شْننَنتٍيَ فبٌ سِيٍ تَفِ تٌ لْشْي. نَ مُ قِندِ مَ قٍ قَنيِ رَ عِبُنَدَ مَ بّ. عَلَ مُ وَ مَ نَ شْن، بَرِ مَ عَ كٌلٌن نَ فٍرٍ نَن تُن نَمِنِمَ نَشَن قِندِ مَ تْورّ شُنفبٍ رَ. شَنُنتٍيَ نَن قَن. وٌن سِ بِرِن لَن عَلَتَلَ يَ عِ. وٌن بِرِن شَ وٌن شِنبِ سِن عَ بُن مَ. عَلَ شَ عَ نِيَ وٌن شَ كَقُ وٌن بٌورٍ مَ شَنُنتٍيَ كُي. عَمِنَ.
عَننَبِ يُنُسَ شَ تَرُشُي
1
عَننَبِ يُنُسَ عَ فِقٍ عَلَ شَ شّيرَيَ مَ
عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَمِتَيِ شَ دِ يُنُسَ بّ، «كٍلِ، عِ سِفَ تَا شُنفبٍ نَشَن شِلِ نِنٍوٍ، عِ شَ ﭑ مَ نَتّ شْرْشْي مَسٍن عٍ بّ نَشَن قَتَنشِ عٍ شَ قٍ حَاشِيٍ رَ ﭑ نَشٍيٍ تٌشِ ﭑ نَ دّننَشّ.» كْنْ عَننَبِ يُنُسَ تٌ وَ عَ فِقٍ عَلَ شَ شّيرَيَ مَ، عَ نَشَ نَتّ تٌنفٌ عَ شَ سِفَ تَرَ سِسِ. عَ نَشَ فٌرٌ يَقَ وَقُ رَ، عَ كُنكُي تٌ نَشَن نُ سِفَقٍ تَرَ سِسِ. عَ نَشَ كُنكُي مَسُندِ قِ، عَ بَكِ كُنكُي كُي مِشِيٍ شُن مَ سِفَقٍ رَ تَرَ سِسِ، عَلَكٌ عَ شَ عَ مَكُيَ عَلَتَلَ رَ.
نَ كُي عَلَتَلَ نَشَ قٌيٍ شُنفبٍ رَ مِنِ بَا مَ، عَ قِندِ تُرُننَادّ رَ، عَ كُنكُي عِمَشَ هَن عَ وَ عَ كَنَقٍ. كُنكُيمَيٍ نَشَ فَاشُ، كَنكَن نَشَ عَ دّ رَوَ عَ شَ عَلَ بّ. عٍ نَشَ ندٍ بَ كُنكُي شَ كٌتٍ رَ، عٍ عَ وٌلِ بَا مَ عَلَكٌ ندٍ شَ بَ عَ بِنيّ رَ. يُنُسَ نَشَ فٌرٌ كُنكُي بْتِنِ مَ، عَ عَ سَ مّننِ، عَ شِ ثَشِ. كُنكُي كّثِنِ نَشَ سِفَ عَ يِرٍ، عَ عَ قَلَ عَ بّ، «عِ تَن نَ شِقٍ نّ؟ كٍلِ، عِ شَ عِ شَ عَلَ مَشَندِ. تّمُندٍ عَ نْمَ نّ كِنِكِنِدٍ وٌن مَ، عَ وٌن نَتَنفَ يِ فبَلٌي مَ.»
كُنكُيمَيٍ نَشَ عَ قَلَ عٍ بٌورٍيٍ بّ، «وٌن شَ كَندَ بُن عَلَكٌ وٌن شَ عَ كٌلٌن، نَشَن يِ فبَلٌي بّندُنشِ وٌن مَ.» عٍ تٌ نَ رَبَ، عَ نَشَ عِلَن يُنُسَ رَ. عٍ نَشَ عَ مَشْرِن، «ندٍ يِ فبَلٌي بّندُنشِ مُشُ مَ؟ عِ مُنسٍ وَلِ رَبَمَ؟ عِ كٍلِشِ مِندٍن؟ سِ مُندُن نَ عِ رَ؟» عَننَبِ يُنُسَ نَشَ عٍ يَابِ، «عٍبُرُ نَن ﭑ نَ. ﭑ عَلَتَلَ نَن بَتُمَ، عَلَ نَشَن نَ كٌورٍ مَ، نَشَن بَا نُن بْشِ دَا.» 10 نَ كُي كُنكُيمَيٍ نَشَ فَاشُ كِ قَنيِ رَ، عٍ عَ قَلَ عَ بّ، «عِ يِ رَبَشِ مُنقٍ رَ؟» عَ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ عَ نُ عَ فِقٍ عَلَتَلَ نَن مَ.
11 بَا شَ شَاحّ تٌ نُ فبٌمَ نَن تُن، عٍ نَشَ عَ مَشْرِن، «مُشُ شَ مُنسٍ رَبَ عِ رَ، عَلَكٌ بَا شَ عَ رَشَرَ مُشُ بّ؟» 12 عَننَبِ يُنُسَ نَشَ عٍ يَابِ، «ﭑ عَ كٌلٌن عَ يِ تُرُننَادّ شُنفبٍ شُن تِشِ وٌ رَ ﭑ تَن نَن مَ قٍ رَ. وٌ شَ ﭑ وٌلِ بَا مَ. نَ كُي عَ رَشَرَ مَ نّ.»
13 كُنكُيمَيٍ نَشَ كَتَ لَالَ بَدٍ عٍ شَ شَرٍ مَسْتْ، كْنْ نَ مُ سْونّيَ. بَا نُ سِفَمَ شَاحّ رَ نَن تُن عٍ شِلِ مَ. 14 نَ تّمُي عٍ نَشَ عَلَتَلَ مَشَندِ، «عَلَتَلَ، مُشُ بَرَ عِ مَشَندِ عِ شَ مُشُ رَتَنفَ يِ شّمّ شَ قَشّ مَ. مِشِ قَنيِ نِي بَقٍ كٌتٍ نَشَ دْشْ مُشُ شُن مَ، بَرِ مَ عِ تَن عَلَتَلَ نَ عِ وَشْنقٍ نَن تُن نَبَقٍ يِ كِ.» 15 نَ قَلَ شَنبِ، عٍ نَشَ يُنُسَ تٌنفٌ قَ، عٍ عَ وٌلِ بَا مَ. بَا شَ شَاحّ نَشَ دَن. 16 نَ قٍ نَشَ نَ مِشِيٍ رَفَاشُ عَلَتَلَ يَ رَ كِ قَنيِ رَ. عٍ نَشَ سّرّشّ بَ عَلَتَلَ بّ، عٍ كّرّ تٌنفٌ عَ بّ.