عَلَ شَ مَسٍنيِ عَننَبِ عَبَدِيَسِ بّ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
يِ كِتَابُي كُي، عَننَبِ عَبَدِيَسِ عَ عَلَ شَ كَلَمُي مَسٍنمَ عٍدٌن بْنسْي شَ قٍ رَ. عَ نْندِ نَشَن قَلَ عَ قِندِ نْندِ هَفِفّ نَن نَ عِبُنَدَ مَ بِرِن بّ. عَ مَسٍنيِ قَنيِ تِمَ نفَشَكٍرٍنيَ شَ قٍ رَ. عَ لَنمَ وٌن شَ وٌن تُلِ مَتِ نَ سّرِيّ رَ.
عٍدٌن بٍنبَ سِنفٍ قِندِشِ عٍسَيُ نَن نَ، عِسِيَفَ شَ دِ سِنفٍ رٍبٍكَ نَشَن بَرِشِ عَ بّ. عَ فُلِ بٌورٍ قِندِشِ يَشُبَ نَن نَ. نَ دِ قِرِنيِيٍ تٌ نُ نَ عٍ نفَ تّيفّ، عَلَ نَشَ عَ مَسٍن رٍبٍكَ بّ عَ عٍ قِندِ مَ سِ قِرِن نَن نَ نَشٍيٍ قَمَ عٍ بٌرٍ فٍرٍدٍ قٍ قْلْ قْلّ ٢٥‏؛٢٣. عَ نَشّ نَ دِ سِنفٍ لُمَ عَ شَنبِرَتٌي شَ نْي بُن مَ. نَ كُي عَلَ نَشَ بَرَكّ سَ عِسِيَفَ شَ دِ يَشُبَ مَ، عَ قِندِ بٍنبَ رَ عَ شَ حَمَ عِسِرَيِلَ بّ. عٍسَيُ تَن قِندِ عٍدٌنكَيٍ بٍنبَ سِنفٍ نَن نَ. عٍ شَ بْشِ نُ نَ عِسِرَيِلَ نُن يُدَيَ بْشِ نَن قُفٍ رَ.
حّ وُيَشِ دَنفِ شَنبِ، عِسِرَيِلَ نُن يُدَيَ نَشَ عٍ كٌبٍ رَ سٌ عَلَتَلَ رَ، عَ قَ عٍ شَنِن كٌنيِيَ كُي بَبِلْن بْشِ مَ. عَلَ شَ حَمَ نُ نَ نَ تْورّ كُي تّمُي نَشّ، عٍ نفَشَكٍرٍنيِ نَشٍيٍ قِندِشِ عٍدٌنكَيٍ رَ، عٍ مُ تِن عٍ مَلِدٍ قٍقٍ مَ، عٍ حَن نَشَ ندٍ سَ عٍ شَ تْورّ شُن. هَلِ عَلَ تٌ نُ وَ مَ يُدَيَ حَشَنكَتَقٍ عٍ شَ يُنُبِيٍ شَ قٍ رَ، نَ مَرَحَاشُي شَ قٍ رَ عٍدٌنكَيٍ نَشَن نَمِنِشِ عَلَ شَ حَمَ مَ، نَ مُ عَ كّنّن. نفَشَكٍرٍنيَ قَنيِ مُ نُ نَ نَ رَ.
يِ مَسٍنيِ شْرْشْي عٍسَيُ بْنسْي بّ عَ قَتَنشِ نَ يُنُبِ مْولِ نَن نَ. عَلَ شَ وٌن مَلِ نفَشَكٍرٍنيَ بِنيَدٍ عَلْ عَلَ وَ مَ عَ شْن مَ كِ نَشّ. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ عَننَبِ عَبَدِيَسِ بّ
1
عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ عٍدٌن حَمَ بّ
عَننَبِ عَبَدِيَسِ شَ لَامَتُنيِ نَن يَ.
مَرِفِ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ عٍدٌن حَمَ شَ قٍ رَ.
مُشُ بَرَ شِبَارُ ندٍ مّ كٍلِقٍ عَلَتَلَ مَ.
مِشِ ندٍ شّيشِ حَمَنّيٍ مَ يِ يَامَرِ رَ؛
«وٌ كٍلِ! وٌن شَ سِفَ عٍدٌن فٍرٍدٍ!»
 
«ﭑ عِ مَفٌرٌ مَ نّ سِيٍ تَفِ، عِ قَ لُ يَافِ كُي.
عِ شَ يّتّ عِفبٌيَ بَرَ عِ مَدَشُ،
عِ تَن نَشَن سَبَتِشِ قْنمّيٍ رَ فٍيَيٍ كْن نَ.
عِ عَ قَلَمَ، ‹ندٍ نْمَ ﭑ نَفٌرٌدٍ لَنبَنيِ؟›
هَلِ عِ تٍ كٌورٍ مَ عَلْ سّفّ،
عِ سَ عِ تّي سَ تُنبُييٍ يَ مَ،
ﭑ تَن عِ رَفٌرٌ مَ نّ هَن بْشِ.»
عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ.
 
«شَ مُحّتِيٍ سٌمَ عِ شْنيِ كْي رَ،
عٍ مُ عٍ وَشْنسٍ تٌنفٌمَ شّ عٍ هَيِ نَ نَشَن مَ؟
شَ سَنسِ شَبّيٍ قَمَ عِ شْنيِ،
عٍ مُ تْنسْي ندٍيٍ لُمَ شّ نَا؟
كْنْ عٍسَيُ بْنسْي تَن، عٍ هَرِفٍ بِرِن بَمَ نّ عٍ يِ،
عٍ شَ نَاقُلِ نْشُنشِ تٌنفٌمَ نّ.
وٌ سَاتَ تٌنفٌ بٌورٍيٍ وٌ كٍرِ مَ نّ وٌ شَ بْشِ مَ.
وٌ مَلِ بٌورٍيٍ وٌ يَنقَمَ نّ،
وٌ نُن نَشٍيٍ نُ وٌ دّفٍمَ لٍنفٍ كٍرٍن كُي،
نٍيٍ فَنتَنيِ تٍمَ نّ وٌ يَ رَ.»
 
عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ؛
«ﭑ لْننِلَيٍ سْنتْمَ نّ عٍدٌن بْشِ مَ نَ لْشْي،
ﭑ شَشِلِمَيٍ قَشَمَ نّ عٍدٌن بٍنبَ عٍسَيُ شَ فٍيَيٍ قَرِ.
عٍ بٍنبَ تٍمَن شَ سْورِيٍ فَاشُمَ نّ،
عٍ بِرِن قَ سْنتْ عٍسَيُ شَ فٍيَ لٌنفٌرِ.
10 وٌ نَ فبَلٌي سْتْمَ نّ وٌ شَ قٍ حَاشِ مَ
وٌ نَشَن نَبَشِ وٌ نفَشَكٍرٍنيِ يَشُبَ بْنسْي رَ.
يَافِ دُ سُمَ نّ وٌ شُن نَ، وٌ قَ حْن عَبَدَن.
11 نَ لْشْي عٍ يَشُييٍ تٌ عٍ شَ بَننَيَ شَنِن،
عٍ نَ رَبَ نّ وٌ يَ شْرِ.
عٍ تٌ سٌ عٍ شَ تَا كُي، عٍ شَ دَرِ سَلَمُ قِندِ عٍ فبٍ رَ،
وٌ نُ سَشِ عٍ يَشُييٍ دّ رَ.
12 وٌ مُ لَن وٌ شَ حّلّشِن وٌ نفَشَكٍرٍنيِيٍ شَ تْورّ رَ.
وٌ مُ لَن وٌ شَ سّيوَ يُدَ بْنسْي شَ فبَلٌي رَ.
وٌ مُ لَن وٌ شَ وٌ يّتّ عِفبٌ عٍ شَ تْورّ كُي.
13 وٌ مُ لَن وٌ شَ سٌ ﭑ مَ حَمَ شَ تَا كُي عَ كَسَرّ لْشْي.
وٌ مُ لَن وٌ شَ يٌ عٍ مَ عٍ كَسَرّ لْشْي.
وٌ مُ لَن وٌ شَ عٍ هَرِفٍ بَ عٍ يِ عٍ كَسَرّ لْشْي.
14 وٌ مُ لَن وٌ شَ وٌ نْشُن كِرَ دّ رَ عٍ شَ مِشِيٍ قَشَقٍ رَ
نَشٍيٍ عٍ فِشِ فٍرٍ مَ.
وٌ مُ لَن وٌ شَ عٍ سَ عٍ يَشُييٍ سَفٌي عٍ شَ كَسَرّ لْشْي.»
 
15 «عَلَتَلَ شَ كِيتِ لْشْي نَ قَقٍ سِ بِرِن بّ.
عِ نَشَن نَبَ، نَ نَن نَبَمَ عِ قَن نَ.
عِ شَ وَلِ سَرٍ فبِلٍنمَ نّ عِ مَ.
16 وٌ ﭑ مَ شْنّ نَشَن سْتْشِ ﭑ مَ فٍيَ سّنِيّنشِ قَرِ،
سِيٍ قَن قَمَ نّ نَ مْولِ سْتْدٍ هَن عٍ بْنسْي حْن.
17 كْنْ مِشِ قَمَ كِسِ سْتْدٍ سِيٌنِ فٍيَ قَرِ.
مّننِ قِندِ مَ يِرٍ سّنِيّنشِ نَن نَ.
يَشُبَ بْنسْي قَمَ نّ عَ كّ مَسْتْدٍ.
18 يَشُبَ بْنسْي نُن يُسُقُ بْنسْي لُمَ نّ عَلْ تّ،
نَشَن عٍسَيُ بْنسْي فَنمَ عَلْ سّشّ.
مِشِ يٌ مُ كِسِمَ عٍسَيُ بْنسْي يَ مَ.»
عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ.
 
19 «نٍفٍوِكَيٍ عٍسَيُ شَ فٍيَيٍ سُشُمَ نّ،
سٍقٍلَكَيٍ قِلِسِتَكَيٍ شَ بْشِ تٌنفٌمَ نّ،
عَ نُن عٍقِرَ مِ نُن سَمَرِ بْشِيٍ.
بُنيَمِن بْنسْي قَن فَلَدِ بْشِ سْتْمَ نّ.
20 يِ عِسِرَيِلَكَ نَشٍيٍ فبِلٍن عٍ قَمَ نّ نْدٍ كَنَان بْشِ رَ هَن سَرٍثٍتَ.
دَرِ سَلَمُكَيٍ نَشٍيٍ فبِلٍن سٍقَرَدَ،
نٍيٍ قَمَ نّ نٍفٍوِ تَايٍ سُشُدٍ.
21 مِشِ نَشٍيٍ فٍينِمَ نُ قَمَ نّ تٍدٍ سِيٌنِ فٍيَ قَرِ،
عٍ شَ عٍسَيُ شَ فٍيَيٍ يَمَرِ.
مَنفّيَ لُمَ عَلَتَلَ نَن بّ.»