عَننَبِ مَلَكِ شَ كِتَابُي
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عَننَبِ مَلَكِ يِ كِتَابُي نَن سّبّشِ عِسِرَيِلَكَيٍ مَ تّمُي دَنفِشِ. عٍ تٌ فبِلٍن عِسِرَيِلَ بْشِ مَ، كٍلِقٍ يِرٍ مَكُيٍ عَلَ عٍ حَشَنكَتَشِ دّننَشّ عٍ شَ يُنُبِيٍ شَ قٍ رَ، نَمِحْنمّيٍ نَشَ كَوَندِ تِ عٍ بّ. عٍ نَشَ لِمَنِيَ، عٍ نَشَ دَرِ سَلَمُ تِ عَ نُن عٍ شَ هْرْ مْبَنشِ.
نَ شَنبِ، عٍ مَن بَرَ بِرَ يُنُبِ قٍ قْشْ رَ. عَلَتَلَ نَشَ عٍ يَابِ عَننَبِ مَلَكِ شَ كِتَابُي سَابُي رَ. عَ نَشَ رَتُ عٍ مَ عَلْ عَ عٍ شَنُشِ كِ نَشّ دَنفِقٍ سِ بِرِن نَ، كْنْ عٍ مُ نَ كٌلٌن عَ بّ. عَلَ نَشَ عٍ شَ يُنُبِ مَسٍن عٍ بّ كٍرٍن كٍرٍن يِ رَ. عٍ نُ دَرِشِ سّرّشّ حَاشِ بَ رَ عَلَ بّ. عٍ مُ نُ وَ مَ قَرِلّ قِقٍ عَلَ مَ. عٍ نُ سٍتَرٍيٍ تْورْ، عٍ مَن نُ قَ يّنّ رَبَ. عَوَ، نَ بِرِن كُي عَلَتَلَ نَشَ عَ شَ نَتّ تٌنفٌشِ مَسٍن عٍ بّ. عَ نَشّ عٍ قَمَ نّ حَشَنكَتّ سْتْدٍ شَ عٍ مُ فبِلٍن يُنُبِ رَبَقٍ قْشْ رَ. عَ مَن نَشّ، مِشِ نَشَن فَاشُمَ عَ يَ رَ، نَ قَمَ نّ رَتَنفَدٍ عَلَ شَ شّيرَ سَابُي رَ نَشَن نُ نَ قَقٍ.
يِ كِتَابُي شَشِلِ بٍلٍبٍلٍ مَسٍنمَ تٌ مِشِيٍ بّ. يُنُبِ مُ رَقَن عَلَ مَ قٍوٌ. شَ مِشِ بِرَ مَ كِرَ حَاشِ قْشْ رَ، عٍ عَلَ شَ حَشَنكَتّ سْتْمَ نّ. كْنْ شَ مِشِ فَاشُمَ عَلَ يَ رَ، عَلَتَلَ يّتّ يَتِ نَن عٍ رَكِسِمَ. عَمِنَ.
عَننَبِ مَلَكِ شَ كِتَابُي
1
عَلَتَلَ شَ وْيّنيِ شْرْشْي
عَلَتَلَ شَ وْيّنيِ شْرْشْي عِسِرَيِلَكَيٍ بّ عَننَبِ مَلَكِ سَابُي رَ؛ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ، «ﭑ بَرَ وٌ شَنُ، كْنْ وٌ مَشْرِنيِ تِمَ ﭑ مَ، ‹عَلَ، مُشُ شَ مَرَقَنيِ نَ مِندٍن؟›» عَلَ نَشّ، «يَشُبَ تَارَ شَ مُ لَنشِ عٍسَيُ مَ؟ يَشُبَ تَن عَ رَقَن ﭑ تَن عَلَ مَ، كْنْ ﭑ بَرَ عٍسَيُ تَن نَحَاشُ. ﭑ بَرَ عَ شَ بْشِ فٍيَ يِرٍ مَقِندِ فبٍنفبٍرٍن يِرٍ رَ. ﭑ بَرَ عَ كّ سٌ وُلَءِ بَرٍيٍ يِ رَ نَشٍيٍ نَ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ. شَ عٍدٌنكَيٍ، نَشٍيٍ كٍلِشِ عٍسَيُ بْنسْي، عَ قَلَ، ‹وٌن بَرَ فبَلٌي سْتْ، كْنْ وٌن نَ يَءِلَنمَ،› مَنفّ عَلَتَلَ عٍ يَابِمَ نّ، ‹شَ وٌ بَنشِ تِ، ﭑ نَ رَبِرَ مَ نّ.› عٍ شِلِ قَمَ نّ قَلَدٍ، ‹حَاشُحَ بْشِ.› عٍ عَ قَلَمَ نّ حَمَ نَ عَ رَ عَلَتَلَ شْنْشِ نَشَن مَ تّمُي بِرِن. وٌ يَيٍ قَمَ نّ عَ تٌدٍ. وٌ يّتّ يَتِ عَ قَلَمَ نّ، ‹عَلَتَلَ شَ مَنفّيَ سّنبّ فبٌ دُنِحَ بِرِن، هَلِ عِسِرَيِلَ بْشِ قَرِ مَ.›»
مَرِفِ بَتُي نَشَن شْنشِ
«دِ تَن عَ بَبَ بِنيَمَ نّ، كٌنيِ قَن عَ مَرِفِ بِنيَ. شَ ﭑ تَن نَن نَ وٌ بَبَ رَ، ﭑ مَ بِنيّ نَ مِندٍن؟ شَ ﭑ تَن نَن نَ وٌ مَرِفِ رَ، ﭑ مَ بِنيّ نَ مِندٍن؟ ﭑ تَن وٌ شَ مَنفّ عَلَتَلَ، ﭑ شَ عَ قَلَ وٌ بّ، وٌ نَ ﭑ شِلِ يٍلٍبُقٍ. كْنْ وٌ ﭑ مَشْرِنقٍ، ‹مُشُ عِ شِلِ يٍلٍبُشِ دِ؟› وٌ نَ ﭑ شِلِ يٍلٍبُقٍ وٌ شَ سّرّشّ سّنِيّنتَرٍيٍ نَن نَ وٌ نَشٍيٍ سَمَ ﭑ مَ سّرّشّبَدٍ قَرِ. وٌ مَن ﭑ مَشْرِنمَ، ‹مُشُ قَشِ سّرّشّ سّنِيّنتَرٍ مُندُن نَ؟› ﭑ شَ عَ قَلَ وٌ بّ، وٌ بَرَ ﭑ مَ سّرّشّبَدٍ شَ قٍ يٍلٍبُ. وٌ نَ شُرُ سٍ دْنشُي بَ سّرّشّ رَ، نَ قَن؟ وٌ نَ قَ شُرُ سٍ مَبّنشِ رَ، شَ نَ مُ شُرُ سٍ قُرَشِ رَ، نَ قَن؟ شَ وٌ بَرَ نَ سّرّشّ مْولِ سٌ وٌ شَ مَنفّ يِ رَ، عَ حّلّشِنمَ نّ وٌ رَ؟ عَ وٌ رَ سّنّمَ نّ عَ قَنيِ رَ؟ مَنفّ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ.»
«شَ وٌ عَلَ مَكُلَ نَ سّرّشّ مْولِ رَ، عَ هِننّمَ وٌ رَ، عَ وٌ رَ سّنّمَ عَ قَنيِ رَ؟ مَنفّ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ.»
10 «عَ لَنمَ مِشِ ندٍ وٌ يَ مَ عَ شَ ﭑ مَ هْرْ مْبَنشِ نَادّ بَلَن، عَلَكٌ وٌ نَشَ تّ رَدّشّ ﭑ مَ سّرّشّبَدٍ قَرِ قُقَقُ. وٌ شَ قٍ مُ رَقَن ﭑ مَ. ﭑ تَن مَنفّ عَلَتَلَ، ﭑ شَ عَ قَلَ وٌ بّ عَ ﭑ مُ وَ مَ وٌ شَ سّرّشّ شْن، ﭑ مُ عَ تٌنفٌمَ! مَنفّ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ.»
11 «كٍلِقٍ سٌفٍتٍدٍ، سِفَقٍ هَن سٌفٍفٌرٌدٍ ﭑ شِلِ شُنفبٌ سِ بِرِن تَفِ. يِرٍ بِرِن، عٍ قَمَ نّ سُرَيِ فَندٍ ﭑ شِلِ رَ، عٍ قَ سّرّشّ سّنِيّنشِ رَ ﭑ مَ بِنيّ شَ قٍ رَ. مَنفّ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ.»
12 «كْنْ وٌ تَن ﭑ شِلِ يٍلٍبُمَ. وٌ نُ قَ عَ قَلَ، ‹مَرِفِ شَ سّرّشّبَدٍ مُ سّنِيّنشِ، سّرّشّ نَشَن بَمَ مّننِ عَ مُ قَن.› 13 وٌ وٌ شُنيِ سُشُمَ، وٌ نُ قَ سْنشْ، ‹تَفَنيِ مُندُن يِ كِ!› ﭑ تَن مَنفّ عَلَتَلَ، ﭑ شَ عَ قَلَ وٌ بّ، ﭑ مُ قَمَ وٌ شَ شُرُ سٍ مَشْنْشِ، وٌ شَ شُرُ سٍ مَبّنشِ، نُن وٌ شَ شُرُ سٍ قُرَشِ تٌنفٌدٍ ﭑ مَ سّرّشّبَدٍ سْنْن. مَنفّ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ.»
14 «دَنكّ نَ مِشِ كٌرِنتٍشِ بّ يّشّي كٌنتٌنيِ نَ نَشَن شَ فْورّ يَ مَ، كْنْ عَ قَ شُرُ سٍ مَشْنْشِ تَن بَ سّرّشّ رَ عَ شَ مَرَكَلِ رَكَمَلِقٍ رَ. مَنفّ شُنفبٍ نَ ﭑ نَ، نَشَن شِلِ مَفَاشُ سِ بِرِن تَفِ. مَنفّ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ.»