14
عَلَتَلَ قَ لْشْي
عَلَتَلَ شَ لْشْي قَقٍ.
وٌ يَشُييٍ وٌ هَرِفٍ عِتَشُنمَ نّ عٍ بٌورٍ مَ وٌ يَ شْرِ.
ﭑ سِ بِرِن مَلَنمَ نّ دَرِ سَلَمُ فٍرٍ شِلِ مَ.
عٍ سٌمَ نّ تَا كُي، عٍ بَنشِ كَنَ، عٍ دُتُن فِنّيٍ مَ.
عٍ حَمَ سّيتِ شَنِنمَ نّ كٌنيِيَ كُي،
عٍ بٌورٍ سّيتِ لُ تَا كُي.
 
عَلَتَلَ كٍلِمَ نّ عَ سَ نَ سِيٍ فٍرٍ عَ فٍرٍ كِ مَ.
نَ لْشْي عَلَ تِمَ نّ عٌلِوِ فٍيَ قَرِ،
نَشَن نَ دَرِ سَلَمُ يَ رَ سٌفٍتٍدٍ مَبِرِ.
عٌلِوِ فٍيَ عِبْو مَ نّ عَ تَفِ،
كٍلِقٍ سٌفٍتٍدٍ هَن سٌفٍفٌرٌدٍ.
فُلُنبَ لُمَ نّ فٍيَ قِرِن تَفِ،
كٍرٍن نَ كْولَ مَ، كٍرٍن نَ يِرٍقَنيِ مَ.
نَ تّمُي وٌ وٌ فِمَ نّ فُلُنبَ كُي
ﭑ مَ فٍيَيٍ تَفِ هَن عَسٍلِ.
وٌ وٌ فِمَ نّ عَلْ وٌ وٌ فِشِ بْشِ شَ سّرّنيِ يَ رَ كِ نَشّ،
يُدَيَ مَنفّ يُسِيَ شَ وَشَتِ.
نَ تّمُي ﭑ مَرِفِ عَلَتَلَ قَمَ نّ،
عَ نُن عَ شَ سّنِيّنتْييٍ رَ.
نَ لْشْي، نَءِيَلَنيِ مُ لُمَ دُنِحَ مَ،
يَنبَسٍيٍ شُنُمَ نّ.
يَنيِ نُن كْي مُ نَ نَ لْشْي.
عَلَتَلَ نَن نَ لْشْي مْولِ كٌلٌن.
كْنْ نُنمَرٍ تّمُي نَءِيَلَنمَ نّ.
 
نَ لْشْي، كِسِ يٍ مِنِمَ نّ دَرِ سَلَمُ،
سّيتِ تٍ سٌفٍتٍدٍ بَا مَبِرِ،
سّيتِ فٌرٌ سٌفٍفٌرٌدٍ بَا مَبِرِ.
عَ مِنِمَ نّ سٌفٍ قُرٍ نُن حّمّ تّمُي.
عَلَتَلَ نَن قِندِ مَ دُنِحَ بِرِن مَنفّ رَ.
نَ لْشْي، عَلَتَلَ نَن كٍرٍن قَمَ بَتُدٍ،
عَ شِلِ نَن فبَنسَن قَلَمَ.
10 دَرِ سَلَمُ بْشِ رَبِلِنيِ بِرِن
قِندِ مَ نّ مّرّ رَ،
كٍلِقٍ فٍبَ، سَ دْشْ رِ مْن نَ،
دَرِ سَلَمُ يِرٍقَنيِ مَ.
دَرِ سَلَمُ شَ قٍ عِتٍمَ نّ، عَ شَ نْي قَ يٍنسٍن يّ
كٍلِقٍ بُنيَمِن نَادّ مَ، سَ دْشْ نَادّ سِنفٍ رَ،
هَن تُنشُي نَادّ، هَن شَنَنّلِ كٌورٍ بَنشِ،
هَن مَنفّ شَ وّنِ يَءِلَندٍ.
11 مِشِيٍ سَبَتِمَ نّ تَا كُي،
عٍ مُ هَلَكِمَ سْنْن.
دَرِ سَلَمُ لُمَ نّ بْحّسَ كُي.
 
12 عَلَتَلَ قَمَ نّ قُرٍ حَاشِ سِندٍ سِيٍ مَ
نَشٍيٍ دَرِ سَلَمُ فٍرٍشِ.
عٍ قَتٍ كِرِ بِرِن بْرْ مَ نّ بٍينُ عٍ شَ قَشَ.
عٍ يَيٍ بْرْ مَ نّ عٍ يَ يِلِ كُي،
عٍ نّنيِ بْرْ مَ نّ عٍ دّ كُي.
13 نَ لْشْي، عَلَتَلَ مِشِيٍ يَ عِسٌمَ نّ،
عٍ عٍ بٌورٍ سُشُ، عٍ عٍ بٌورٍ بْنبْ.
14 يُدَيَكَيٍ فٍرٍ تِمَ نّ دَرِ سَلَمُ.
عٍ نَاقُلِ بَمَ نّ سِيٍ يِ رَ نَشٍيٍ نَ عٍ رَبِلِنيِ،
شّيمَ، فبٍتِ، نُن دُفِ فبٍفبٍ.
15 نَ قُرٍ حَاشِ مْولِ ندٍ قَن سِنمَ نّ شُرُ سٍ بِرِن مَ؛
سٌييٍ، سٌقَلٍيٍ، حْشْمّيٍ.
 
16 دَرِ سَلَمُ يَشُي نَشٍيٍ مُ قَشَشِ نَ كُي،
نٍيٍ لُمَ نّ تٍ رَ حّ بِرِن مَنفّ عَلَتَلَ بَتُدٍ،
عٍ شَ بَفٍ تِ سَلِ رَبَ نَ.
17 شَ دُنِحَ شَبِلّ ندٍ تٌندِ سِفَدٍ دَرِ سَلَمُ
مَنفّ عَلَتَلَ بَتُدٍ،
تُنّ مُ سِنمَ عٍ شَ بْشِ مَ.
18 شَ مِسِرَ شَبِلّ ندٍ تٌندِ سِفَدٍ،
تُنّ مُ فٌرٌ مَ مّننِ.
عَلَتَلَ شَ قُرٍ حَاشِ نَن نَ كِ،
عَ نَشَن نَفٌرٌ سِيٍ مَ،
نَشٍيٍ تٌندِشِ سِفَدٍ بَفٍ تِ سَلِ رَبَدٍ.
19 عَلَتَلَ مِسِرَ نُن سِ بِرِن حَشَنكَتَمَ نَ كِ نّ،
نَشٍيٍ تٌندِ سِفَدٍ بَفٍ تِ سَلِ رَبَدٍ.
 
20 نَ لْشْي، بِرِن قِندِ مَ عَلَتَلَ فبٍ نَن نَ.
عَ قَمَ نّ سّبّدٍ تْلْنيِيٍ مَ نَشٍيٍ فبَكُشِ سٌييٍ رَ،
«عَلَتَلَ فبٍ.»
تُندٍ نَشٍيٍ سُبٍ فبَنسَن حِنمَ
عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ كُي،
نٍيٍ سّنِيّنمَ نّ عَلْ يِرَبَسٍيٍ
نَشٍيٍ رَوَلِمَ سّرّشّبَدٍ سّيتِ مَ.
21 تُندٍ بِرِن نَشٍيٍ نَ دَرِ سَلَمُ نُن يُدَيَ،
نٍيٍ بِرِن سّنِيّنمَ نّ،
نٍيٍ بِرِن قِندِ مَ نّ مَنفّ عَلَتَلَ فبٍ رَ.
مِشِ بِرِن نَشٍيٍ قَمَ سّرّشّ بَدٍ،
نٍيٍ قَمَ نّ تُندٍ ندٍيٍ رَ عَلَكٌ عٍ شَ كُرِ سٌ.
نَ لْشْي، كَنَان كَاقِرِ يٌ مُ سٌمَ
مَنفّ عَلَتَلَ شَ بَنشِ كُي.