عَلَ شَ وَشَيِ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عَننَبِ يَيَ نَشَ يِ كِتَابُي سّبّ وَشَتِ شْرْشْي بُن مَ. مَنفَسَنيِ حَاشِ نُ نَ عِسَيَنكَيٍ حَشَنكَتَقٍ تّمُي نَشّ، عَلَ نَشَ عٍ يَابِ يِ مَسٍنيِ رَ نَشَن نْمَ قِندِدٍ مَدُندُي شُنفبٍ رَ دَنشَنِيَتْييٍ بّ نَشٍيٍ نَ تْورْقٍ سٍنتَنّ سَابُي رَ.
عِسَ يِ كِتَابُي قْلْمَ بَتَاشّ سٌلٌقٍرٍ نَن نَ دَنشَنِيَتْي حَمَ ندٍيٍ بّ. عَ عَ مَسٍنمَ عَ عَ عٍ شَ وَلِ بِرِن كٌلٌن، نَشَن قَنشِ، عَ نُن نَشَن مُ قَنشِ. نَ قِندِشِ سّرِيّ نَن نَ عَدَ مَدِيٍ بّ. عَلَ قٍ بِرِن كٌلٌن. عَ لَنمَ وٌن شَ عَ كٌلٌن عَ وٌن مَ قٍ يٌ مُ نْشُنشِ عَلَ مَ. عَ مُ نّيمُمَ وٌن مَ وَلِ يٌ مَ. نَ مَسٍنيِ مْولِ نَن نْمَ وٌن مَدُندُدٍ شَ وٌن نَ تْورْقٍ عَلَ شَ قٍ رَ، كْنْ عَ مَن نْمَ وٌن مَفَاشُدٍ شَ وٌن نَ قٍ حَاشِ ندٍ كُي.
عَ قِرِن ندٍ، يِ كِتَابُي عَ مَسٍنمَ نّ وٌن بّ عَ عَلَ قٍ كٌلٌن نَشَن قَمَ رَبَدٍ دُنِحَ مَ. عَلَ سٍنتَنّ شَ وَلِ كٌلٌن، عَ مِشِ مَدَشُمَ كِ نَشّ. سٍنتَنّ حْشْ عَ مَ عَ عَ نْمَ نْدٍ عَلَ سّنبّ رَ. وُلٍ نَن نَ كِ. يِ كِتَابُي شَ مَسٍنيِ شُنفبٍ قِندِ مَ عَلَ شَ شُننَكٍلِ نَن نَ. سٍنتَنّ قَمَ نّ عَلَ نُن دَنشَنِيَتْييٍ فٍرٍدٍ، عَ قَ مِشِ سّنِيّنشِيٍ تْورْدٍ عَ فبٍفبٍ رَ. كْنْ عَ رَحْنيِ، عَلَ قَمَ نّ سٍنتَنّ نُن عَ قْشِرَبِرّيٍ بِرِن شَ قٍ شُن نَكَنَدٍ، عَ عٍ وٌلِ يَهَننَمَ تّ نُن سٌدَ شْورَ، عٍ لُمَ دّننَشّ عَبَدَن. عَ قَ عَ شَ حَمَ تٌنفٌ، عَ عٍ رَ سٌ عَرِيَننَ كُي، دّننَشَن شِلِ قَلَمَ «دَرِ سَلَمُ نّينّ.» مّننِ، عَدَ مَدِ كِسِ كٌلٌنمَ نّ نَشَن مَنِيّ مُ نَ. قَشّ مُ نَ، تْورّ مُ نَ. هّيرِ نَن تُن نَ مّننِ عَلَتَلَ سّيتِ مَ.
يِ كِتَابُي شَرَنقٍ ندٍدِ شْرْشْ، بَرِ مَ سّبّلِ نَ عَ رَ نَشَن تَالِ وْيّنيِ رَوَلِمَ عَ فبٍفبٍ رَ. مِسَالِ فبٍفبٍ نَ عَ كُي نَشٍيٍ عَ نِيَمَ عَ قَهَامُ شَ شْنْ. عَ مُ لَنمَ مِشِ شَ كَنكَن مِسَالِ ندٍ مَ نَشَن شْرْشْ. وٌن شَ نَ بِرِن شَرَن، عَلَكٌ وٌن شَ مَسٍنيِ شُنفبٍ تٌ نَشَن مِنِمَ يِ كِتَابُي كُي. نَ مُ شْرْشْ عَلْ مِسَالِ شُنشُرِ ندٍ نَشٍيٍ رَوَلِمَ يِ كِتَابُي كُي.
عَلَ شَ لْننِ قِ وٌن مَ يِ شَرَنيِ كُي. عَمِنَ.
عَلَ شَ وَشَيِ
1
عِسَ شَ مَسٍنيِ قْلّ
عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ شَ لَامَتُنيِ نَن يَ، عَلَ نَشَن قِشِ عَ مَ. عَ شَ مَلٍكّ نَشَ نَ رَ سَنبَ عَ شَ كٌنيِ يَيَ مَ، عَلَكٌ عَلَ شَ كٌنيِ دِ بِرِن شَ عَ كٌلٌن قٍ نَشَن قَمَ رَبَدٍ يِ وَشَتِ. يَيَ قِندِشِ سٍيدٍ نَن نَ عَلَ شَ مَسٍنيِ شَ قٍ رَ عَ نُن عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ شَ سٍيدٍحْشْيَ شَ قٍ رَ. عَ نَشَن تٌ، عَ نَشَ نَ بِرِن مَسٍن. هّيرِ نَ عَ شَرَن مِشِ بّ، عَ نُن نَشٍيٍ عٍ تُلِ مَتِمَ يِ مَسٍنيِ رَ نَشَن تِشِ عَلَ شِلِ رَ، عٍ مَن قَ يِ سّبّلِ رَتِنمّ، بَرِ مَ وَشَتِ بَرَ مَكْرّ.
ﭑ تَن يَيَ، ﭑ بَرَ يِ سّبّلِ تِ عِسَ شَ دَنشَنِيَتْي حَمَ دْشْ سٌلٌقٍرٍ مَ، نَشٍيٍ نَ عَسِ بْشِ مَ. عَلَ شَ هِننّ نُن بْحّسَ قِ وٌ مَ، عَلَ نَشَن نَ شٌرٌ، تٌ، عَ نُن تِنَ. شَشِلِ سٌلٌقٍرٍ نَشٍيٍ نَ عَ شَ مَنفّ كِبَنيِ يَ عِ، نٍيٍ قَن بَرَ هِننّ وٌ رَ، عَ نُن عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ، نَشَن قِندِشِ سٍيدٍ تِنشِنشِ رَ، نَشَن سِنفٍ كٍلِ مِشِ قَشَشِيٍ تَفِ، نَشَن دَنفِ بْشِ مَنفّ بِرِن نَ. مَتْشْي نَ عِسَ نَن بّ، نَشَن وٌن شَنُشِ، نَشَن وٌن نَكِسِشِ وٌن مَ يُنُبِيٍ مَ عَ وُلِ سَابُي رَ. عَ بَرَ وٌن نَسٌ عَلَ شَ مَنفّيَ نِينِ بُن مَ، عَ بَرَ وٌن قِندِ سّرّشّدُبّيٍ رَ عَ بَبَ عَلَ بّ. نْرّ نُن سّنبّ نَ عَ بّ عَبَدَن! عَمِنَ.
وٌ وٌ يَ رَتٍ كٌورٍ مَ،
عَ نَ قَقٍ نُشُييٍ كُي.
عَدَ مَدِ بِرِن عَ تٌمَ نّ،
هَلِ نَشٍيٍ عَ مَسْشْ.
دُنِحَ سِ بِرِن قَمَ سُننُندٍ عَ شَ قٍ رَ.
عِيٌ، عَ نَ نَ كِ نّ. عَمِنَ!
 
مَرِفِ عَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ؛ «ﭑ تَن نَن نَ عَ قْلّ رَ، ﭑ تَن نَن نَ عَ رَحْنيِ رَ، ﭑ تَن نَشَن نَ شٌرٌ، تٌ، نُن تِنَ، سّنبّ بِرِن كَنيِ.»
ﭑ تَن يَيَ، وٌ نفَشَكٍرٍنيِ، وٌن بِرِن نَ تْورْقٍ، وٌن بِرِن نَ عَلَ شَ مَنفّيَ نِينِ نَن بُن مَ، وٌن بِرِن تُننَبّشِشِ عِسَ شَ قٍ عِ. ﭑ نُ نَ ثَتِمٌسِ سُرِ نَن مَ عَلَ شَ مَسٍنيِ نُن عِسَ شَ سٍيدٍحْشْيَ شَ قٍ رَ. 10 عَلَ شَ لْشْي، عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ تٌ ﭑ سُشُ، ﭑ نَشَ شُي ندٍ مّ ﭑ شَنبِ رَ. عَ سّنبّ فبٌ عَلْ سَرَ شُي. 11 عَ نَشَ عَ مَسٍن ﭑ بّ، «عِ نَشَن تٌشِ، عَ سّبّ كِتَابُي كُي، عِ شَ عَ رَ سَنبَ دَنشَنِيَتْي حَمَ دْشْ سٌلٌقٍرٍ مَ، نَشٍيٍ نَ عٍقّسّ، سِمِرِنَ، ثٍرٍفَمٌ، تِيَتِرٍ، سَرَدٍ سِ، قِلَدٍلِقِيَ، نُن لَيٌدِ سٍيَ.»
12 ﭑ نَشَ ﭑ مَقِندِ عَلَكٌ ﭑ شَ عَ تٌ نَشَن وْيّنشِ ﭑ نَ. ﭑ تٌ ﭑ مَقِندِ، ﭑ نَشَ لَنثُي شّيمَ دَاشِ سٌلٌقٍرٍ تٌ. 13 ﭑ نَشَ عَدَ مَدِ مَنِيّ تٌ نَ لَنثُييٍ تَفِ، دٌنمَ كُيٍ رَفٌرٌشِ عَ مَ، بّلّتِ شّيمَ دَاشِ بَلَنشِ عَ كَنكٍ رَ. 14 عَ شُنيِ نُن عَ شُنسّشّ نُ قِيشّ عَلْ يّشّي شَبٍ قِيشّ، شَ نَ مُ عَ رَ بَلَبَلَنيِ. عَ يَيٍ نُ يَنبَمَ عَلْ تّ. 15 عَ سَنيِيٍ نُ فبٍيلِشِ عَلْ وُرٍ فبٍيلِ رَشُنُشِ، عَ شُي نُ فبٌ عَلْ بَا مْرْنيِ شُي. 16 تُنبُي سٌلٌقٍرٍ نُ نَ عَ يِرٍقَنيِ بّلّشّ، سَنتِدّفّمَ دّ قِرِن دَاشِ شّحّنشِ نُ نَ عَ دّ عِ، عَ يَتَفِ مَيَنبَمَ عَلْ سٌفٍ شْنّ.
17 ﭑ تٌ عَ تٌ ﭑ نَشَ بِرَ عَ بُن مَ، ﭑ قَ لُ عَلْ مِشِ قَشَشِ. عَ نَشَ عَ يِرٍقَنيِ بّلّشّ سَ ﭑ مَ، عَ قَ عَ قَلَ، «هَلِ عِ مُ فَاشُ. ﭑ تَن نَن نَ عَ قْلّ نُن عَ رَحْنيِ رَ. 18 ﭑ حِحّ نَ عَ رَ. ﭑ نُ بَرَ قَشَ، كْنْ يَكْسِ ﭑ حِحّ نَ عَ رَ عَبَدَن. قَشّ نُن عَلِفِيَمَ سَابِ كَنيِ نَ ﭑ تَن نَن نَ. 19 عِ شَ قٍ نَن سّبّ عِ نَشَن تٌشِ، نَشَن نَ رَبَقٍ، عَ نُن نَشَن قَمَ رَبَدٍ. 20 يِ تُنبُي سٌلٌقٍرٍ عِ نَشٍيٍ تٌشِ ﭑ يِرٍقَنيِ بّلّشّ كُي، عٍ مِسَالِشِ عِسَ شَ دَنشَنِيَتْي حَمَ دْشْ سٌلٌقٍرٍ شَ مَلٍكّيٍ نَن نَ. يِ لَنثُي شّيمَ دَاشِ سٌلٌقٍرٍ، عٍ مِسَالِشِ عِسَ شَ دَنشَنِيَتْي حَمَ دْشْ سٌلٌقٍرٍ نَن نَ.»