2
بَتَاشّ دَنشَنِيَتْي حَمَيٍ بّ
عَ سّبّ عٍقّسّ دَنشَنِيَتْي حَمَ شَ مَلٍكّ مَ، مَسٍنيِ نَن يَ نَشَن قَتَنشِ عِسَ رَ تُنبُي سٌلٌقٍرٍ سُشُشِ نَشَن يِرٍقَنيِ بّلّشّ كُي، نَشَن حّرّ مَ لَنثُي شّيمَ دَاشِ سٌلٌقٍرٍ تَفِ؛ «ﭑ وٌ شَ قٍ رَبَشِ كٌلٌن، ﭑ وٌ شَ وَلِ كٌلٌن، ﭑ وٌ شَ تُننَبّشِ كٌلٌن. ﭑ عَ كٌلٌن مِشِ حَاشِيٍ مُ رَقَن وٌ مَ. ﭑ عَ كٌلٌن وٌ بَرَ مِشِيٍ مَكِيتِ نَشٍيٍ عٍ يّتّ قِندِشِ عَلَ شَ شّيرَيٍ رَ، هَن وٌ قَن قَ عٍ كٌلٌن وُلٍ قَلّيٍ رَ. وٌ بَرَ وٌ تُننَبّشِ، وٌ بَرَ تْورْ ﭑ شِلِ شَ قٍ رَ، كْنْ لِمَنِيَ مُ بَشِ وٌ يِ رَ.»
«كْنْ قٍ كٍرٍن نَ نَ نَشَن مُ رَقَنشِ ﭑ مَ وٌ شَ قٍ رَ. وٌ مُ ﭑ شَنُشِ عَ قَنيِ رَ يَكْسِ عَلْ وٌ نُ ﭑ شَنُشِ كِ نَشّ سِنفٍ رَ. وٌ شَ وٌ رَتُ عَ مَ، وٌ نُ نَ كِ نَشّ بٍينُن وٌ شَ وٌ سَن نَدِن. وٌ شَ تُوبِ، وٌ مَن شَ وَلِ سُشُ عَلْ وٌ نُ عَ رَبَمَ سِنفٍ رَ كِ نَشّ. شَ وٌ مُ تُوبِ ﭑ قَمَ نّ وٌ شْنيِ، ﭑ قَ وٌ شَ لَنثُي بَدٍ عَ يِرٍ.»
«كْنْ وٌ بَرَ قٍ ندٍ رَبَ نَشَن قَن. وٌ بَرَ نِكٌلَسِ شَ حَمَ شَ قٍ شْن، عَلْ ﭑ قَن عَ شْنشِ كِ نَشّ.»
«تُلِ نَ نَشَن بّ، عَ شَ عَ تُلِ مَتِ عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ شَ مَسٍنيِ رَ دَنشَنِيَتْي حَمَيٍ بّ. نَشَن نَ فٍينِ، ﭑ نَ نَن لُمَ عَ شَ سِمَيَ وُرِ بٌفِ دٌن، نَشَن تِشِ عَلَ شَ عَرِيَننَ كُي.»
عَ سّبّ سِمِرِنَ دَنشَنِيَتْي حَمَ شَ مَلٍكّ مَ، مَسٍنيِ نَن يَ نَشَن قَتَنشِ عِسَ رَ، عِسَ نَشَن نَ عَ قْلّ نُن عَ رَحْنيِ رَ، نَشَن نُ قَشَشِ عَ مَن قَ كٍلِ قَشّ مَ؛ «ﭑ وٌ شَ حَشَنكَتّ نُن سٍتَرٍحَ كٌلٌن، هَلِ بَننَيَ ندٍ تٌ نَ وٌ يِ رَ. ﭑ يُوِقِيٍ شَ تْوحّفّ كٌلٌن وٌ مَبِرِ. عٍ عَ قَلَمَ عٍ يّتّ بّ عَ يُوِقِيٍ، عَ قَ لِ يُوِقِيٍ مُ عٍ رَ. عٍ قِندِشِ سٍنتَنّ شَ مِشِيٍ نَن نَ. 10 وٌ نَشَ فَاشُ حَشَنكَتّ يَ رَ، وٌ قَمَ نَشَن سْتْدٍ. عِبُلِسَ عَ نِيَمَ نّ وٌ شَ مِشِ ندٍيٍ شَ سَ فٍيلِ، عَلَكٌ عَ شَ وٌ مَتٌ. وٌ قَمَ نّ حَشَنكَتَدٍ شِ قُ بُن مَ. كْنْ وٌ شَ لُ دَنشَنِيَ كُي هَن وٌ قَشّ لْشْي. نَ تّمُي ﭑ كِسِ قِمَ نّ وٌ مَ وٌ سَرٍ رَ.»
11 «تُلِ نَ نَشَن بّ، عَ شَ عَ تُلِ مَتِ عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ شَ مَسٍنيِ رَ دَنشَنِيَتْي حَمَيٍ بّ. نَشَن نَ فٍينِ، عَ مُ قَشّ قِرِن ندٍ كٌلٌنمَ.»
12 عَ سّبّ ثٍرٍفَمٌ دَنشَنِيَتْي حَمَ شَ مَلٍكّ مَ، مَسٍنيِ نَن يَ نَشَن قَتَنشِ عِسَ رَ، سَنتِدّفّمَ دّ قِرِن شّحّنشِ كَنيِ؛ 13 «ﭑ عَ كٌلٌن وٌ شَ تَا قِندِشِ سٍنتَنّ سّنبّ يِرٍ نَن نَ، كْنْ وٌ شِرِشِ ﭑ شِلِ رَ، وٌ مُ دَنشَنِيَ رَبٌلٌشِ. هَلِ وَشَتِ مَ، ﭑ دُفُتّفّ سٍيدٍ عَنتِثَسِ قَشَ تّمُي نَشّ وٌ شْنيِ سٍنتَنّ يِرٍ، وٌ مُ ﭑ مَ كِرَ رَبّحِن.»
14 «كْنْ قٍ ندٍيٍ نَ نَ نَشٍيٍ مُ رَقَنشِ ﭑ مَ وٌ شَ قٍ رَ. وٌ شَ مِشِ ندٍيٍ بِرَ مَ بَلَمِ شَ مِسَالِ نَن قْشْ رَ، نَشَن نُ بَرَ بَلَكِ رَ سِ عَ شَ فَنتَنيِ تٍ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ، عٍ شَ سُبٍيٍ دٌن نَشٍيٍ بَشِ سّرّشّ رَ كُيٍيٍ بّ، عٍ شَ يّنّ قَن نَبَ. 15 وٌ شَ مِشِ ندٍيٍ قَن بِرَشِ نِكٌلَسِ شَ حَمَ شَ شَرَنيِ قْشْ رَ. 16 نَ كُي، وٌ شَ تُوبِ، شَ نَ مُ عَ رَ ﭑ قَمَ نّ فٍرٍ تِدٍ نَ مِشِيٍ بّ ﭑ مَ سَنتِدّفّمَ رَ، نَشَن نَ ﭑ دّ عِ.»
17 «تُلِ نَ نَشَن بّ، عَ شَ عَ تُلِ مَتِ عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ شَ مَسٍنيِ رَ دَنشَنِيَتْي حَمَيٍ بّ. ﭑ ‹مَنَ› دٌنسٍ نْشُنشِ قِمَ نّ فٍينِ مِشِ مَ، عَ نُن فّمّ قِيشّ، شِلِ نّينّ سّبّشِ نَشَن مَ. مِشِ يٌ مُ نَ شِلِ كٌلٌن، بَقٍ نَ فّمّ كَنيِ رَ.»
18 عَ سّبّ تِيَتِرٍ دَنشَنِيَتْي حَمَ شَ مَلٍكّ مَ، مَسٍنيِ نَن يَ نَشَن قَتَنشِ عَلَ شَ دِ رَ، نَشَن يَيٍ يَنبَمَ عَلْ تّ، عَ سَنيِيٍ لُشِ عَلْ وُرٍ فبٍيلِ رَشُنُشِ؛ 19 «ﭑ وٌ شَ قٍ رَبَشِ كٌلٌن، وٌ شَ شَنُنتٍيَ، وٌ شَ دَنشَنِيَ، وٌ شَ وَلِ قَنيِ، وٌ شَ تُننَبّشِ، عَ نُن وٌ نَشَن بِرِن نَبَشِ عَ دْنشْي رَ نَشَن فبٌ دَنفِ وٌ شَ وَلِ سِنفٍيٍ رَ.»
20 «كْنْ قٍ كٍرٍن نَ نَ نَشَن مُ رَقَنشِ ﭑ مَ وٌ شَ قٍ رَ. وٌ بَرَ عَ لُ يٍسَبٍلَ، فِنّ نَشَن عَ يّتّ قِندِشِ نَمِحْنمّ رَ، عَ شَ شَرَنيِ تِ نَشَن ﭑ مَ كٌنيِيٍ رَتَنتَنمَ، عَلَكٌ عٍ شَ قٍ كٌبِ رَبَ، عٍ شَ سُبٍيٍ دٌن نَشٍيٍ بَشِ سّرّشّ رَ كُيٍيٍ بّ. 21 ﭑ بَرَ دِحّ عَلَكٌ عَ شَ تُوبِ، كْنْ عَ مُ تِنشِ عَ يُفٍ حَاشِ مَسَرَدٍ. 22 نَ نَ عَ رَ، ﭑ عَ رَ سٌمَ نّ حَشَنكَتّ كُي، عَ تَن نُن عَ يّنّ رَبَ بٌورٍيٍ، شَ عٍ مُ تُوبِ. 23 ﭑ قَمَ نّ عَ شَ دِيٍ قَن قَشَدٍ. نَ كُي، دَنشَنِيَتْي حَمَ بِرِن عَ كٌلٌنمَ نّ عَ ﭑ تَن نَن مِشِ بْحّ نُن عَ سٌندٌنيِ مَتٌمَ، ﭑ تَن نَن عٍ شَ قٍ رَبَشِ سَرٍ رَفبِلٍنمَ عٍ مَ.»
24 «كْنْ وٌ تَن، تِيَتِرٍكَ مِشِ دْنشْي نَشٍيٍ مُ نَ يِ قٍ كُي، نَشٍيٍ مُ سٌشِ سٍنتَنّ شَ فُندٌ كُي، ﭑ مُ كٌتٍ فبّتّ دْشْمَ وٌ شُن مَ كْرّ. 25 وٌ نَشَن سْتْشِ، وٌ نَ سُشُ فبٍن، هَن ﭑ قَمَ تّمُي نَشّ. 26 نَشَن نَ فٍينِ، نَشَن ﭑ مَ وَلِ سُشُمَ هَن عَ رَحْنيِ، ﭑ مَنفّيَ قِمَ نَ كَنيِ نَن مَ، عَ شَ سِيٍ يَمَرِ. 27 ‹عَ عٍ يَمَرِ مَ سَوُرِ وُرٍ دَاشِ نَن نَ، عَ عٍ كَنَمَ نّ عَلْ قّحّ عِبْو مَ كِ نَشّ›، 28 عَلْ ﭑ سّنبّ سْتْشِ كِ نَشّ ﭑ بَبَ عَلَ رَ. ﭑ مَن سُبَشَ لٌولٌي قِمَ نّ نَ كَنيِ مَ.»
29 «تُلِ نَ نَشَن بّ، عَ شَ عَ تُلِ مَتِ عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ شَ مَسٍنيِ رَ دَنشَنِيَتْي حَمَيٍ بّ.»