^
2 Samweli
Daudi Afahamishwa Kifo Cha Sauli
Ombolezo La Daudi Kwa Ajili Ya Sauli Na Yonathani
Daudi Atiwa Mafuta Kuwa Mfalme Wa Yuda
Vita Kati Ya Nyumba Ya Daudi Na Sauli
Abneri Anamwendea Daudi
Yoabu Amuua Abneri
Ish-Boshethi Auawa
Daudi Atawazwa Mfalme Juu Ya Israeli
Daudi Ateka Yerusalemu
Daudi Awashinda Wafilisti
Sanduku La Mungu Laletwa Yerusalemu
Ahadi Ya Mungu Kwa Daudi
Maombi Ya Daudi
Ushindi Wa Daudi
Maafisa Wa Daudi
Daudi Na Mefiboshethi
Daudi Awashinda Waamoni
Daudi Na Bathsheba
Nathani Amkemea Daudi
Amnoni Na Tamari
Absalomu Amuua Amnoni
Absalomu Arudi Yerusalemu
Mipango Ya Hila Ya Absalomu
Kukimbia Kwa Daudi
Daudi Na Siba
Shimei Amlaani Daudi
Shauri La Hushai Na Ahithofeli
Kifo Cha Absalomu
Daudi Aomboleza Kifo Cha Absalomu
Yoabu Amkemea Mfalme
Daudi Arudi Yerusalemu
Sheba Aasi Dhidi Ya Daudi
Wagibeoni Walipiza Kisasi
Vita Dhidi Ya Wafilisti
Wimbo Wa Daudi Wa Sifa
Maneno Ya Mwisho Ya Daudi
Mashujaa Wa Daudi
Daudi Ahesabu Wapiganaji
Daudi Ajenga Madhabahu