5
Ndiꞌ ita Mpegdaangan nug Betad dinig Lumbang
Adin su getaw metuudan dun puꞌ si Isusi Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ Meglekaunutan, iinig bataꞌ nu Megbebayaꞌ. Mukaꞌ adini mekpetail di gamaꞌen, mekpetail dadema dig bataꞌen. Puꞌ suunan ta puꞌ su gikteb nu kepetail ta tu Megbebayaꞌ, mukaꞌ su gikteb nu kekpetuud ta tu pinalintanen, iin dademai gikteb nu kepetail ta tu samasakup ta. Puꞌ saꞌ petailen ta su Megbebayaꞌ, petuuden ta su pinalintanen. Mukaꞌ su pinalintanen, ndaꞌiduni ndiꞌ ta megaga dun, puꞌ su ngag bataꞌ nu Megbebayaꞌ, ndiꞌ mpegdaangan nug betad kinilawan. Puꞌ iini ndiꞌ ita mpegdaangan dun, su kesalig ta dini Isus. Saꞌ saaken, “Taꞌ taway duni ndiꞌ mpegdaangan nug betad kinilawan?” iin dai ndiꞌ mpegdaangan dun, su mituudan puꞌ si Isus sug Bataꞌ nu Megbebayaꞌ.
Tinakesiꞌan si Kristu
Puꞌ si Isukristu kini, iin su mituaꞌ, mikpebunag tubig, mukaꞌ minatay, adun sug duguꞌen, ugas tu salaꞌ nga getaw. Kanaꞌ laak tubigi mibiananen, segaga mibiananen su tubig mukaꞌ sug duguꞌ, saꞌitada minatay. Iini miketakesiꞌ dun, sug Balakat nu Megbebayaꞌ, mukaꞌ iin, kanaꞌ megbalus. Maꞌantu, telu buuki tuꞌus ta dini Kristu, sug Balakat nu Megbebayaꞌ mukaꞌ su tubig sampay sug duguꞌ. Telu buuki tuꞌus, dagid salabuuk dai maꞌananen. Su Megbebayaꞌi tuminakesiꞌ tug Bataꞌen. Saꞌ tumakesiꞌ su getaw, petuuden ta. Labi pa su Megbebayaꞌ, puꞌ metaas pa gupiai ketakesiꞌen. 10 Maꞌantu, adin su getaw mikpetuud na tug Bataꞌ nu Megbebayaꞌ, mingganget na dig delendemanen su takesiꞌ nu Megbebayaꞌ. Adin dema su memalaw dun, pibalusen su Megbebayaꞌ, puꞌ ndaꞌen petuuday su tinakesiꞌ nu Megbebayaꞌ mekatag tug Bataꞌen. 11 Saꞌ maꞌantu, iini tinakesiꞌan dun, bigayan naita nu Megbebayaꞌ ketubuꞌ ndaꞌi tamanen, mukaꞌ iinig bian ketubuꞌ, sug Bataꞌen. 12 Adin su suminakup tug Bataꞌ nu Megbebayaꞌ, iini mikalap di ketubuꞌ kini. Su ndaꞌ sakup diniin, ndiꞌen malap su ketubuꞌ ndaꞌi tamanen.
Su Ketubuꞌ Ndaꞌi Tamanen
13 Mendadi yamu nu nga mikpetuud tug Bataꞌ nu Megbebayaꞌ, suminulatu diniu, adun gempantek di ginaa niu puꞌ mialap na niu su ketubuꞌ ndaꞌi tamanen. 14 Kanaꞌ ita mpiid menenabi tu Megbebayaꞌ, puꞌ mipantek na di ginaa ta puꞌ kineegan ita niin, saꞌ pebayaꞌ ta diniin sug launan penenebiin ta. 15 Kumalenged metelimaꞌ nu Megbebayaꞌ sug launan kenenabi ta, begayen dadema dinita sug launan penenebiin ta diniin.
16 Naa saꞌ duuni maitaꞌ niu samasakup ta mikesalaꞌ, subay penenebian niu, adun begayan nu Megbebayaꞌ ketubuꞌ, saꞌ su salaꞌen, kanaꞌ pa mbantang di kepatay ndaꞌi tamanen. Puꞌ duuni salaꞌ mbantang dun. Kanaꞌ kiai tinaluꞌu penenebian niu. 17 Sug launan melaat gulaula nu nga getaw, mekesalaꞌ dun su getaw tu Megbebayaꞌ, laak sug duma salaꞌ, kanaꞌ pa mbantang ditu kepatay ndaꞌi tamanen.
18 Naa, suunan ta puꞌ su ngag bataꞌ nu Megbebayaꞌ, ndiꞌ nailan menamal mekesalaꞌ, puꞌ penendingan ilan nug Bataꞌ nu Megbebayaꞌ, adun ndiꞌ nailan mpenulay nu Palin. 19 Suunan ta dadema puꞌ sakup naita nu Megbebayaꞌ, pia pigbiaꞌan nu Palin sug launan getaw dinig lumbang. 20 Suunan ta pa pagid puꞌ kig Bataꞌ nu Megbebayaꞌ, kuminilawan adun pesabuten dinita sug bian sumakup tu tantu Megbebayaꞌ. Kaas miksalabuuk ita diniin di ginaa, puꞌ suminalabuuk ita tug Bataꞌen, si Isukristu. Puꞌ iini tantu Megbebayaꞌ, mukaꞌ iin dademai puun nu ketubuꞌ ndaꞌi tamanen.
21 Yamu nu ngag lepeng bataꞌu, pegliaway niu sug launan sagya diwata!