Su Keduaꞌ Sulat ni
JUAN
Naa ki keduaꞌ sulat ni Juan kini, iini piwitanen dun “su petailen Libun.” Naa, ndaꞌ ta suunay saꞌ libun tantu samasakup ni Juan dini Kristu begudiin, saꞌ sambingay. Naa duuni minilung dun laungen sambingay, maꞌananen laung sala pikumpungan nu nga sakup ni Kristu. Tinituluꞌ dini ni Juan puꞌ subay mekpinetailay su nga sakup ni Kristu. Duun dademai maikaꞌ tinituluꞌen mekatag di nga mekpetuꞌun dig balus.
1
Ditu niꞌa, petailen Libun mukaꞌ ditu ngag bataꞌ mu. Iini suminulat dun diniu, ki megulang niu kini. Mikpetailu gupia diniu. Mukaꞌ kanaꞌ laak naan, puꞌ sug launan suminakup tu metuud, mikpetail dailan dema diniu, puꞌ samasakup ita tu metuud. Su metuud, ndiꞌ na mawaꞌ dinita, ndaꞌi gikteben.
Penenebiin ku, tulungen ita nu Gamaꞌ ta Megbebayaꞌ, mukaꞌ nug Bataꞌen si Isukristu, petailen ita niin sampay begayan ita niin pianan ginaa, saꞌ pegdunutan ta su metuud mukaꞌ mekpinetailay ita.
Su Metuud mukaꞌ su Kekpinetailay
Naa, benaꞌ misuunan ku puꞌ su ngag duma bataꞌ mu, pegdunutan nilan su metuud, maaꞌ dadema nu pinalinta nu Gamaꞌ ta dinita, liliagu dun gupia. Kelelaat diniꞌa, petailen Libun, mekpinetailay ita, launan ta. Puꞌ iini palintau diniu sug daan, su midengeg ta kanugdiin sampay nandaw, kanaꞌ begu palinta. Puꞌ iini kepetail ta tu Megbebayaꞌ, su kekpetuud ta tu nga pinalintanen. Kaas pinetailay amu, launan niu, puꞌ kiin demai pinalinta diniu kanugdiin sampay nandaw.
Naa, duun nai melaun mekpetuꞌun dig balus mileep dig lumbang kini, puꞌ pemelaun nilan puꞌ kanaꞌ laung kuminilawan si Isukristu. Adin su mekpetuꞌun maꞌantu, iini mikpetuꞌun dig balus. Mukaꞌ iin dademai kumuntra dini Kristu. Tubuday niu, puꞌ mbuus, mekpelilu sug lasay nami diniu. Saꞌ maꞌantu, ndiꞌ niu malap sug launan sugda nu Megbebayaꞌ sia diniu.
Adin su getaw dinuganganen su tinituluꞌ ni Kristu, kaas miksuay dun, iin kanaꞌ na sakup nu Megbebayaꞌ. Adin pelum su ndaꞌ suay tu tinituluꞌ ni Kristu, iini suminakup gusay tu Gamaꞌ ta sampay tug Bataꞌen. 10 Kaas saꞌ duuni meditug balay niu mekpetuꞌun, asa misuay tu metuud su tinituluꞌen, ndiꞌ niu penembaꞌay mukaꞌ ndiꞌ niu pepenaikay. 11 Puꞌ adin su menembaꞌ di maꞌnia, mipeduma diniin mekesalaꞌ.
Nga Katapusan Pemuun
12 Melaun pai teluꞌen ku sia diniu, laak pauku sumulat dun, puꞌ iini mauyaꞌan ku, mengumbelayanu sia ditu niu, adun megabitabit ita gupia, mukaꞌ leliagen ita dun.
13 Simbayan ka nu ngag bataꞌ nu petailen mimated diniꞌa dini.