Sug Bekna Sulat ni Pablo dini
TIMOTEO
Mendadi, kini si Timoteo, sala tawan di ngag limbang ni Pablo mukaꞌ mibaal dadema lepeng bataꞌ ni Pablo. Getaw Judea su ginaꞌ ni Timoteo, laak su gamaꞌen, kanaꞌ getaw Judea. Mikitaꞌ si Timoteo mukaꞌ si Pablo su saanan ni Pablo megukit di Gempia Petenday tug lunsud Listra, sakup Asia (su nasud Turkey nemun). Dayun genat nitu, tatap migdunut dini Pablo si Timoteo.
Naa, ki sulat kini ni Pablo, tigyungen dini Timoteo puꞌ subay petubudanen baalay su pibaal diniin nu Megbebayaꞌ. Puꞌ si Timoteo, sala di nga kaunutan nu pikumpungan nu nga sakup ni Isus tug lunsud Efeso mukaꞌ dig lumibut benwa. Tinituluꞌ ni Pablo di sinulat kini puꞌ subay pemaagen su nga mekpetuꞌun dig balus. Tinituluꞌen dadema sug betad memiliꞌ tu kaunutan nu nga sakup, mektenduꞌ tu megabang dun sampay sug betad menembaꞌ dig balulibun. Tinikuk pa pagid ni Pablo dini Timoteo ki peksibaꞌanen pegbetaday, adun mbaalig lawasen gempia lendasan tu nga samasakupen.
Duun pagidi gempia besaan mekatag dini Timoteo dia sala libru mpeduma dig Begu Pasad kini, Ki nga Pinggulaula nu nga Peneligan ni Isukristu 16:1-3, mukaꞌ di 17:14-15.
1
Diniꞌa Timoteo,
Naan si Pablo, peneligan ni Kristu Isus, pigwekilan nu Megbebayaꞌ su Meglegawen dinita mukaꞌ ni Isukristu su pedetengen ta mpuliꞌ dini. Puitan ku yaꞌa sulat, puꞌ maꞌniin ka tantu bataꞌu, puun di kesalig ta. Penenebiin ku tu Gamaꞌ ta Megbebayaꞌ mukaꞌ tu Kaunutan ta si Isukristu, mbianan mu su tulungen, sug lelaaten sampay pianan ginaa.
Su Mekpetuꞌun dig Balus mukaꞌ su Palinta nu Megbebayaꞌ
Naa, su saanan ku mangay ditu Macedonia, pinengiu diniꞌa bilin ka diag lunsud Efeso. Nemun duun nai mektituluꞌ dig lain tituluꞌan dia, kaas puliꞌan ku na penengiay diniꞌa, diaan ka da dun, puꞌ adun pemeek mu ilan. Belibaday mu ilan mektalenten tu sagya gukiten, mukaꞌ tug listaan nu gesalan ndaꞌi tamanen, puꞌ puunan ia nu pekpelawan, mukaꞌ kanaꞌ mekegabang di kektalenten ta tug delendeman nu Megbebayaꞌ. Iin laaki mekegabang dun, su kesalig ta. Pinengiu diniꞌa, pemaag mu ilan, puꞌ adun meglinelaatay su nga getaw mekpuun di gempia delendeman mukaꞌ di tantu kesalig. Puꞌ duunig duma, misuay ilan di gempia delendeman mukaꞌ di kesalig sampay mitalin ilan. Puꞌ pegyegaan nilan su ndaꞌi gatagen, puꞌ mauyaꞌan nilan mekpetuꞌun ilan sia tu Palinta nu Megbebayaꞌ, laak ndaꞌ nilan mesabut tantu su pinulingkasan nilan tituluꞌay, mukaꞌ su piglegintuud nilan gupia.
Naa, su Palinta nu Megbebayaꞌ, suunan ta gupia puꞌ melengas Palinta, saꞌ melengasi pebianan ta dun. Puꞌ suunan ta dadema ndaꞌ palintaay tu nga mekesuun getaw. Pinalinta tu nga ndiꞌ mektalenten tu palinta, tu nga mimilas, tu nga ndiꞌ megbasa tu Megbebayaꞌ, tu nga mikesalaꞌ, tu nga medupang, tu nga mektalenten laak tu kinilawan, tu nga mekpatay mekegulangen, tu nga memunuꞌan, 10 tu nga medusa, tu ngag laki megunay tu samalakinen, tu ngag libun megunay tu samalibunen, tu nga mengulipen, tu ngag belusen, tu nga membaalbaal takesiꞌ, sampay tu nga getaw pemelaunen pia taꞌ alandun pai gempia tituluꞌan. 11 Puꞌ ki tituluꞌan kia, mpeduma di Gempia Petenday mekatag di Megbebayaꞌ su gempia penalan, su megdedengeg gupia Diwata, puꞌ iini puun nu pianan ginaa. Ki Gempia Petenday kia, iin su pisalig dinaan nu Megbebayaꞌ.
Su Kekpaladpalad ditug Lelaat nu Megbebayaꞌ
12 Naa naan, mekpaladpaladu dini Kristu Isus su Kaunutan ta, puꞌ bigayanu niin sekegu mbantang tu pisaligen dinaan. Mekpaladpalad dau dema diniin puꞌ mipemilangu niin meseliganu, kaas tinduꞌu niin sesuguꞌenen, 13 asa su ndaꞌ pau tenduꞌay, piksudiꞌan ku iin. Pilegetan ku dadema su nga sakupen mukaꞌ sininau iin. Laak dagid ndaꞌu pa mesuunay su gempia penggulaulaan ku mukaꞌ ndaꞌ pau pekpetuud, kaas lilaatanu nu Megbebayaꞌ. 14 Tinulungu gupia nu Kaunutan ta, maꞌniin milebiananu niin tulungay, puꞌ bigayanu niin kekpetuudu diniin mukaꞌ lelaatu di nga samatawu puun tu kesalabuuk ta dini Kristu Isus. 15 Meseligan gupiai taluꞌ kini mukaꞌ mpia telimaꞌen, si Isukristu, iini midini dun lumbang kini, guunenen su nga mikesalaꞌ. Tampusan mikesalaꞌ mau di nga mikesalaꞌ, 16 laak lilaatanu nu Megbebayaꞌ, adun paitaꞌen di nga getaw puꞌ metau si Kristu Isus mektigel di mikesalaꞌ getaw. Kaas binaalu tenggiꞌan tu nga mekpetuud ditug binayaꞌ gebii buꞌ gendaw, su nga begayan ketubuꞌ ndaꞌi tamanen. 17 Maꞌantu, penalan ta di ndaꞌi tamanen su Meglekaunutan, su ndaꞌi gumulen mukaꞌ ndiꞌ maitaꞌ, sug buntung Megbebayaꞌ, pegbesaan mukaꞌ penalan lelayun. Amen.
18 Naa, ki mbataꞌ Timoteo, pegwakilu na diniꞌa, tituluꞌ mu ini tu nga samasakup mu, maaꞌ nu tinaluꞌ pedaan nu pimuunan nu Megbebayaꞌ mekatag diniꞌa. Kaas delendem mu su tinaluꞌ nilan, adun penemalan mu ukitay su melegdeng tituluꞌan. Mukaꞌ penemalan mu dema pektalentenay 19 su kekpetuud mu di gempia delendeman. Puꞌ duuni nga mimilas tu gempia delendeman nilan sia, kaas mibeleng nai kekpetuud nilan. 20 Ngag duma nilan si Himeneo mukaꞌ si Alejandro, su ngag bigayu dini Satanas, adun mektuꞌun ilan puꞌ subay ndiꞌ na nilan peksudiꞌan su Megbebayaꞌ.