2
Sug Bianan di Kekpungun niu
Naa taman taluꞌu diniu, penengiin ku, ita nga suminakup na, subay penenebiin ta tu Megbebayaꞌ sug launan kulang dinita. Subay penenebian ta su ngag launan getaw, mukaꞌ pekpeladpeladan ta su Megbebayaꞌ mekatag dig launan getaw, sampay su nga gadiꞌ mukaꞌ launan kaunutan dig benwa. Penenebian tailan, adun melinawi kegbenwa ta, mukaꞌ ndaꞌi sasaw dun sampay mekegbasa ita tu Megbebayaꞌ mukaꞌ gempiai pegbetaden ta. Maꞌantui gempia kenenabi leliagen dun su Megbebayaꞌ su Meglegawen dinita. Puꞌ mauyaꞌanen sug launan getaw megawen di ginukumanen, mukaꞌ mauyaꞌanen mesuunan pa nug launan getaw su metuud. Puꞌ duun laaki salabuuk Diwata mukaꞌ duun dademai sala tawan peseksudenen su nga getaw tug Diwata Megbebayaꞌ, si Isukristu, getaw dadema. Iin, bigayen matayig lawasen, adun lekateneni tibaꞌan getaw. Pibian dia, pinitaꞌen di gendaw bantang kekpaitaꞌen puꞌ mauyaꞌan nu Megbebayaꞌ megawen su ngag launan getaw. Iini miktenduꞌ dun dinaan peneliganu niin, adun ukiten ku ia, mukaꞌ mekpetuꞌunu tu nga kanaꞌ getaw Judea mekatag di kesalig dini Isus mukaꞌ mekatag di metuud. Kanaꞌ balusi pekteluꞌen ku kini, puꞌ metuud.
Naa, pia adini pikumpungan nu nga mekpetuud, iini mauyaꞌan ku, sug lakii menenabi, su pigwakilig lawasen tu Megbebayaꞌ, ndaꞌig lengeten atawaka sualanen. Su ngag libun pelum, iini mauyaꞌan ku seluken nilan su sinukalay mukaꞌ su mbantang di kegbasa di getaw, kanaꞌ megdedelaga. Ndiꞌ nilan mpia pelebian penlenuꞌlenuꞌay sug buuk nilan. Ndiꞌ nilan mpia selukenig bulawan atawaka dyamanti atawaka pekayan bai. 10 Iini melengas paitaꞌ nilan tu nga samataw nilan, sug lelaat nilan maaꞌ nu pekayan, puꞌ mbantang dig libun engkenenen puꞌ megbasa tu Megbebayaꞌ. 11 Subay metamed ilan mektuꞌun mukaꞌ mekpetuud ilan tu mekpetuꞌun dinilan. 12 Ndiꞌu begay su ngag libuni mekpetuꞌun atawaka meglekaunutan di ngag laki dia pikumpungan, subay metamed ilan. 13 Puꞌ iini miuna biwat si Adan, dayun si Ibaꞌ. 14 Mukaꞌ kanaꞌ si Adani pigbelusan ni Satanas, sug libun laak, kaas iini mimilas sug libun. 15 Pia maꞌantu, su saanan nilan megbataꞌ, megawen su ngag libun saꞌ pektalentenan nilan su kekpetuud nilan tu Megbebayaꞌ mukaꞌ sug lelaat nilan tu samataw nilan, saꞌ mektalenten ilan di kekesuun sampay ndiꞌ ilan mekpaitaꞌitaꞌ.