6
Su nga Gulipen
Naa, ki nga gulipen suminakup na dini Isus, subay pegbesaan nilan gupia su nga gegalen nilan, adun ndiꞌ mpelaatanig dengegan nu Megbebayaꞌ mukaꞌ su tituluꞌan ta mekatag di kekpetuud. Subay pegbesaan nilan su nga gegalen nilan saꞌ mekpetuud dailan dema, pia samasakup ilan. Labi na nilan penemalan ebangay, puꞌ su pigebangan nilan, pated na di kekpetuud mukaꞌ petailen na.
Sug Lain Tituluꞌan mukaꞌ su Tantu Datuꞌ
Naa, subay petuꞌun mu ini tu nga mekpetuud mukaꞌ penengiin mu dinilan penggulaulaan nilan ini. Saꞌ duuni mekpetuꞌun ngag lain tituluꞌan, mukaꞌ ndiꞌen senguꞌen su gempagen taluꞌ mekatag di Kaunutan ta si Isukristu mukaꞌ su tituluꞌan megagak di kegbasa tu Megbebayaꞌ, pemilangu iin mangyaꞌ, ndaꞌi misabuten di metuud. Melaat gupiai ginaanen saꞌ ndiꞌ mekeglekis mukaꞌ saꞌ ndiꞌ mekesual mekatag di nga peneluꞌenen. Deksuꞌanen, mengimbegu su nga mekineeg dun, meksual ilan, meksinudiꞌay ilan mukaꞌ megegintapay ilan, sampay ndiꞌ mekaubus su nga getaw meksual. Pesemaan ku ilan di mipenulay mukaꞌ miwaꞌan ilan di metuud, puꞌ sabaꞌ laung nilan dun, saꞌ pegbesaan nilan su Megbebayaꞌ, dumatuꞌ ilan. Tumuꞌ su megbasa gupia tu Megbebayaꞌ, saꞌ pesukaleni kebetangen, maaꞌ medatuꞌ daan. Ndiꞌ ba metuud, su kauliꞌ ta dinig lumbang, ndaꞌi miwit ta mukaꞌ saꞌ mawaꞌ ita dini, ndaꞌidun na pelumi muit ta? Subay sukal da dinita saꞌ mekenapet ita mukaꞌ mekaꞌaan ita. Laak su nga getaw mauyaꞌan nilan dumatuꞌ ilan, naa melemu ilan mpenulay. Maaꞌ ilan nu metetubuꞌ mitaban di giman, puꞌ mayak ilan di ndaꞌi pantagen sampay mekedupang ilan, kaas malap nilan kelaatan sampay mbeleng ilan ditug linaw gapuy. 10 Puꞌ su gayak nu getaw tu selapiꞌ, iini puun ditu melaun ginis melaat gulaula. Sabaꞌ nu gayak tu selapiꞌ, melauni mikpetuud sia, sumiway di kekpetuud, kaas milegenan ilan maꞌniin ilan midugi tu tebenan dugi.
Tituluꞌ diniꞌa, Timoteo
11 Laak yaꞌa, pigwekilan ka nu Megbebayaꞌ, pegliaw mu sug launan maꞌnia. Iini penemalan mu penggulaulaay ki kekesuun, pegbesaay mu su Megbebayaꞌ, saliga diniin, petail mu su samataw mu, pektigela di kelegenay mu puun tu kekpetuud ta, sampay mesumayaꞌa. 12 Pesemaan ku dig lumbaꞌ. Gebeka gupia adun dumaaga ditu gengayan mu, saꞌitada penemalay mu dunutay su kekpetuud pimuun dinita sampay melaam mu su ketubuꞌ ndaꞌi tamanen. Puꞌ kiai migenggat diniꞌa dun su Megbebayaꞌ, su saanan mu miglegintuud di gedapan nu melaun miketakesiꞌ dun puꞌ mikpetuuda na. 13-14 Penengiin ku diniꞌa, ndiꞌa mesayep mektalenten tug launan sinuguꞌ dinita sampay lumusad puliꞌ su Kaunutan ta si Isukristu. Mukaꞌ iini takesiꞌ di suguꞌan ku diniꞌa kini, su Megbebayaꞌ, su mimegay ketubuꞌ dig launan mukaꞌ si Isukristu, su tuminakesiꞌ tu metuud di gedapan ni Poncio Pilato. 15 Ki ketuaꞌ puliꞌ dini nu Kaunutan ta kini, pepenggulaula nu Megbebayaꞌ di pinasad gendaw, puꞌ iini megdedengeg Megbebayaꞌ, sug buntung meglekaunutan. Meglegadiꞌ di nga gadiꞌ, meglekaunutan di nga kaunutan, 16 su mipeduunan ketubuꞌ ndaꞌi tamanen, su megbenwa di tiag ndiꞌ mesempelan nug duma, su ndaꞌiduni mikaitaꞌ dun mukaꞌ ndaꞌi mekaitaꞌ dun.
Naa, penalan tain mukaꞌ sumakup ita diniin di ndaꞌi tamanen. Amen.
17 Su nga medatuꞌ di kinilawan mekpetuud na, subay tituluꞌ mu ilan ndiꞌ ilan megangyaꞌ mukaꞌ ndiꞌ ilan sumalig di kedatuꞌ nilan, puꞌ kanaꞌ meseligani gimu. Subay seligan nilan su Megbebayaꞌ, puꞌ begayen dinita su kulang dinita, adun leliagen ita dun. 18 Suguꞌen mu ilan penemalan nilan penggulaulaay su melengas, mengingabang ilan mukaꞌ metawal ilan, 19 kaas metaguꞌ nilan maꞌniin gaꞌus puun tu seligan nilan ditug binayaꞌ gebii buꞌ gendaw, adun malap nilan su ketubuꞌ, puꞌ iini ketubuꞌan tantu, puꞌ ndaꞌi tamanen.
20 Naa, Timoteo, pektalentenay mu su sinaligu diniꞌa. Pegliaw mu su nga kiteluꞌay laak, mukaꞌ su kekpalawpalaw laung dun nu getaw sinuunan. 21 Puꞌ duuni getaw laung nilan dun duuni sinuunan nilan, laak ndaꞌ nilan mesugatay su tantu kekpetuud.
Naa, penenebiin ku tu Megbebayaꞌ, mbianan niu su tulungen diniu, launan niu.
Daal daitu.
Pablo