Su Keduaꞌ Sulat ni Pablo dini
TIMOTEO
Mendadi, kini si Pablo, benaꞌ mipirisu puliꞌ sabaꞌ nu kegukiten mekatag dini Isukristu, mibatiken puꞌ mabuꞌ ndiꞌ na maiben petain iin. Kaas kig limbangen kia mukaꞌ bataꞌbataꞌen si Timoteo, piwit dun ni Pablo ki sulat kini. Sinulat dini su tinituluꞌ ni Pablo, kampuꞌ nu ginukiten di mipenggulaulanen, su sinuguꞌanen dini Timoteo mukaꞌ su kesaligen gupia ditu Megbebayaꞌ. Mabuꞌ kini su katapusan sinulat ni Pablo.
1
Diniꞌa Timoteo,
Naan si Pablo, peneliganu ni Kristu Isus tinduꞌ nu Megbebayaꞌ mukaꞌ sinuguꞌu niin megukit di pinasaden puꞌ adin su sumalabuuk dini Kristu Isus, iini mpeduunan ketubuꞌ ndaꞌi tamanen.
Puitan ku yaꞌa sulat, puꞌ maꞌniin ka bataꞌu petailen ku.
Penenebiin ku tu Gamaꞌ ta Megbebayaꞌ mukaꞌ tu Kaunutan ta si Kristu Isus, tulungen ka niin, lelaatan ka niin sampay pepiananeni ginaa niu.
Kekpaladpalad tu Megbebayaꞌ mukaꞌ Kengulikseg dini Timoteo
Mendadi, mekpaladpaladu tu Megbebayaꞌ, su pektemuyen ku di gempia delendeman. Pektemuyen ku iin maaꞌ nu kektamuy dun nu ginepuꞌayu. Mekpaladpaladu tu Megbebayaꞌ saꞌ medelendemu yaꞌa lelayun su saanan ku menenabi gebii gendaw. Puꞌ ndaꞌu selingaway su kengaduy mu di keksuay ta, kaas mauyaꞌan ku gupia, mekitaꞌ ita puliꞌ, adun leliagenu dun gusay. Midelendemu pa pagid su kektinantu kekpetuud mu, maꞌniin nu kekpetuud nu gapuꞌ mu si Loida mukaꞌ danu ginaꞌ mu si Eunice. Naa mituudanu dun maꞌnia dademaig daniꞌa. Kagina maꞌantu, tegyungen ku diniꞌa, peguaꞌ mu su tinawan bigay diniꞌa nu Megbebayaꞌ saꞌ dipenan ku yaꞌa. Puꞌ ita, kanaꞌ iini bigay dinita dun nu Megbebayaꞌ sug Balakaten adun menalaw ita. Segaga bigay dinita, adun mpeduunan ita pelum pegbayaꞌ nug Balakaten, adun mekekpinetailay ita mukaꞌ adun metau ita meguit tu ginaa ta.
Kaas, ndiꞌa mpiid megukit mekatag di Kaunutan ta si Kristu. Ndiꞌa dema mpiid di kekpikut dinaan kini sabaꞌ nu kekpetuꞌun ku mekatag diniin. Laak penemalay mu ukitay su Gempia Petenday pia mekpuun diai kelegenay mu, puꞌ ebangan ka nu Megbebayaꞌ, adun mekektigela di gulaula. Puꞌ su Megbebayaꞌ, iin su guminawen dinita mukaꞌ migenggat dinita mbaal ita nga piglegetawanen, puꞌ su ndaꞌ pa mbaali gekleb langit buꞌ lupaꞌ, kiaig delendemanen mekatag dinita. Kanaꞌ puun tu pinggulaula ta pimaꞌantunen dun, segaga mikpuun tu tulungen dinita pibian dini Kristu Isus. 10 Mukaꞌ nemun mituaꞌ dini su Meglegawen, si Kristu Isus, kaas mibuasan dinita kig delendemanen mukaꞌ tulungen kia. Pinitaꞌen dadema dinita su ketubuꞌ ndaꞌi tamanen, kaas maꞌniinen tika sug lala nu gumul. Saꞌitada, inawaꞌen su gendek ta di kepatay puꞌ inukit na dinita su Gempia Petenday.
11 Naa, naan kini, tinduꞌu nu Megbebayaꞌ peneliganu ni Kristu Isus megukit Gempia Petenday mukaꞌ mekpetituluꞌu. 12 Kagina peneliganu ni Kristu, mibianan kui kelegenayu kini. Laak dagid, ndiꞌu mpiid dun, puꞌ misuunan ku sug betad nu seligan ku si Kristu, mukaꞌ mituudanu dun iin su metau megingat tu pisaligen dinaan sampay di Gendaw nu Kengukum nu Megbebayaꞌ tug launan getaw. 13 Kaas, subay pektalentenay mu gupia su melegdeng tinaluꞌu diniꞌa, baalen mu gempia lendasan penunggilingan mu. Kagina suminalabuuk ita dini Kristu Isus, sumaliga gusay tu Megbebayaꞌ mukaꞌ melelaata gusay tu samasakup ta. 14 Pepianay mui keguit mu tu metuud sinalig diniꞌa nug Balakat nu Megbebayaꞌ, su megbenwa di ginaa ta.
15 Naa, su melaun samasakup ta diag benwa Asia, misuunan mu, tiliudanu nilan, bisan si Figelo mukaꞌ si Hermogenes. 16 Su nga gapen ni Onesiforo pasiꞌ, penenebiin ku tu Kaunutan ta lelaatanen ilan, puꞌ si Onesiforo, iin laak su tatap mektukaw dinaan. Ndaꞌ mpiid di kekpikut dinaan, 17 puꞌ su kedatengen dinig Roma, pinemalanu niin dayun penengaway sampay mibaangan nau niin. 18 Kaas mpia lelaatan nu Kaunutan ta si Kristu Isus saꞌ mateng nai Gendaw nu Kengukum nu Megbebayaꞌ. Misuunan mu gupia su gembagel gabang dinaan ni Onesiforo su saanan ku diag Efeso.