2
Maꞌniin ka nu Meseligan Sundalu
Naa, yaꞌa ki mbataꞌ, tinulung naita nu Megbebayaꞌ pibian di kesalabuuk ta dini Kristu Isus. Kaas pekpepagen mu diniin su kekpetuud mu mukaꞌ su kesalig mu. Pesalig mu tu nga meseligan getaw sug launan pituꞌun ku diniꞌa di gedapan nu melaun getaw, adun su piseligan mu dademai mekekpetuꞌun dun tu ngag duma.
Pektigela di kelegenay mbianan ta maꞌniin nu meseligan sundalu sinuguꞌ ni Kristu Isus. Delendem mu deliꞌ sug betad nu sundalu. Saananen meksundalu, ndiꞌ megdumaduma di kegleketubuꞌ nu nga kanaꞌ sundalu, puꞌ penemalanen laak dunutay su suguꞌan dun nu kaunutanen. Miksamaig betad nu nga meglumbaꞌ. Ndaꞌiduni malap primyu begay tu mekedaag, subay dunutanen gupia sug bianan nug lumbaꞌ. Sug betad nu meglupaꞌ, miksama da. Su meglasay mengimbaal dig lupaꞌen, subay iini mauna mailasay di sengkuꞌ. Pegdelendem mu deliꞌi tinaluꞌu kini, puꞌ saꞌ pegdelendem mu, pesabut gelaꞌ diniꞌa nu Kaunutan ta.
Delendem mu si Isukristu su pitubuꞌ puliꞌ, sapuꞌ ni David, tatapu ukitay di Gempia Petenday. Milegetanu mukaꞌ binaludu maaꞌ nu memunuꞌan getaw sabaꞌu megukit di Gempia Petenday, laak dagid su taluꞌ nu Megbebayaꞌ, ndiꞌ mbalud. 10 Iini miktigelu dun tug launan kelegenayu, puꞌ adun megawen su nga tinduꞌ nu Megbebayaꞌ sumakup diniin mukaꞌ mpeduma ilan lelayun di kelengas nu pegbayaꞌen, lumbus puun dini Kristu Isus. 11 Meseligan gupiai taluꞌ kini,
Saꞌ miksaliunung ita di kepatay ni Kristu Isus,
mpeduma daita dema diniin di ketubuꞌen.
12 Saꞌ menamal ita mektigel di kelegenay ta,
mekegduma daita dema diniin meglekaunutan.
Saꞌ pemelaun ta puꞌ kanaꞌ ni Kristu Isusig dunutan ta,
pemelaunen dadema puꞌ kanaꞌ ita dumunut diniin.
13 Saꞌ pinenggiꞌ kanaꞌ ita meseligan,
iin, meseligan da gusay,
puꞌ ndiꞌen mesuꞌat sukliayi gasalen.
Gempia Ginaa nu Megbebayaꞌ diniꞌa
14 Naa, ki tinituluꞌu kia, tegyung mu tu nga getaw dia niu, mukaꞌ pegad mu gusay dinilan subay pegliaw nilan su sualan di penggelal, puꞌ ndaꞌi gatagen mukaꞌ meglaat laak su kekpetuud nu nga mekineeg dun. Tegyungay mu ilan maꞌniin amu pegindeg ditu gedapan nu Megbebayaꞌ. 15 Mukaꞌ yaꞌa dema, penemalay mu dunutay su mauyaꞌan nu Megbebayaꞌ, adun gempiai ginaanen diniꞌa. Peksibaꞌay mu petuꞌunay su metuud taluꞌen, dayun ndiꞌa mpiid dun. 16 Pegliaw mu sug binuꞌang kegyaga di ndaꞌig labeten tu pektemuyen ta, puꞌ iini mekepelayuꞌ dun su getaw tu Megbebayaꞌ. 17 Kig yaga kia, petanggiꞌu di penekit, puꞌ penamal laak meket di guned. Puꞌ duunig duaꞌ tawan mikpetuꞌun dun, si Himeneo mukaꞌ si Fileto. 18 Mitalin ilan dig bianan tu metuud, puꞌ pikpetuꞌun nilan puꞌ laung, su gendaw ketubuꞌ puliꞌ nu nga minatay, minayan na laung, kaas ndiꞌ naita mpeduma dun. Maꞌnia, linibuleng nilan su kekpetuud nu ngag duma. 19 Pia maꞌantu, ndiꞌ mpalin su puun tu kekpetuud ta dini Kristu Isus, puꞌ mikpetindeg dun su Megbebayaꞌ. Ndaꞌ ba mesulat di Misulat Taluꞌen, “Mailala nu Kaunutan Megbebayaꞌ su nga sakupen.” Duun pa pagidi misulat dia, laungen, “Adin su getaw laungen mekpaingabang tu Megbebayaꞌ, subay belengenen su kemilasen.”
20 Mendadi, diag balay nu medatuꞌ getaw duuni pingganen bulawan. Duun dademai pelata. Duun pa pagidi binaal gayu mukaꞌ lupaꞌ. Su sinukalay pinggan, lelabung siselem gemiten. Su melengas gupia, bantang gemiten saꞌ meglekebibu. 21 Naa iini guluganen. Adin su getaw uaꞌenen su melaat di pigbetaden adun pelengasenen sug betaden, maaꞌ nu melengas pinggan, iinig bantang suguꞌen nu Kaunutan ta, bisan taꞌ alanduni kelengas pebaal dun. 22 Pegliaw mu dema su nga gayak nu ngag begu getaw ndaꞌi pantagen. Pektalentenay mu sug betad mu, adun mekesuun ka, mukaꞌ pektalentenay mu su kekpetuud mu, sampay sug lelaat mu tug duma mu mukaꞌ su pianan ginaa, yaꞌa sampay su ngag launan getaw mekpaingabang tu Kaunutan ta di ndaꞌi pegbiksuꞌan nilan dun. 23 Pegliaw mu pa pagid sug lantugiꞌ ndaꞌi pantagen, puꞌ misuunan mu deksuꞌanen ia, sualan. 24 Mukaꞌ su sesuguꞌen nu Kaunutan ta, subay ndiꞌ meksual tug dumanen, segaga lelaatanen su ngag launanen. Subay metau mekpetuꞌun, mukaꞌ metaasig dasunen tug dumanen. 25 Su nga miksual diniin, saꞌ tulikenen, subay pengmiaꞌmiaꞌanen tituluꞌay. Mabuꞌ begayan ilan dayun nu Megbebayaꞌ keksikesuun nilan, mukaꞌ mesuunan pa nilan su metuud mekatag dini Kristu Isus. 26 Puꞌ saꞌ meksikesuun nailan, mekelaguy ilan di Palin, puꞌ iin daani minuksu dinilan, adun dunutan nilan sia su mauyaꞌanen.