Su Sulat tu nga
HEBREO
Mendadi, kig libru kini, iini sinulat dun si Isus. Iin sug Bataꞌ nu Megbebayaꞌ, metaas pain di ngag launan bitang di gekleb langit buꞌ lupaꞌ, saꞌ su kilawan, saꞌ su nga pimuunan nu Megbebayaꞌ dengantu, saꞌ si Moises, pia su nga ndiꞌ maitaꞌ. Ndaꞌiduni metaas pa diniin. Tinituluꞌ dadema dini puꞌ ki miuna betad nu getaw Judea, iini sinukli dun, su tituluꞌan ni Isus. Kig begu pasad nu Megbebayaꞌ pibian dini Isus, gembagel pa duni pantagen dig daan sabuten dinilan nu nga getaw Judea begudiin. Ki kegbelian ni Isus, gembagel pa duni pantagen di kegbelian nu ngag lain belian, puꞌ pingilaken sug lawasen guliden tu Megbebayaꞌ, adun iini mbaal bayad tu salaꞌ mukaꞌ limbung nug launan getaw. Kaas ki Tampusan Metaas Belian ta si Isus.
Tinituluꞌ dini puꞌ su nga suminakup ditu Megbebayaꞌ, subay seligan nilan gusay su Megbebayaꞌ sampay matengi gumul nilan, pegengagen nilan lelayun si Isus mukaꞌ pektigelen nilan su tibaꞌan kelegenay mbianan ta dinig dibabaw lumbang. Katapusanen dinig libru kini, duuni pigad mukaꞌ tituluꞌ.
Naa, saꞌ su suminulat dig libru kini, Su Sulat tu nga Hebreo, ndaꞌ mesuunay nu nga getaw, puꞌ su ngalan nu suminulat dun, ndaꞌ mesulat dini. Iini pingantap nu ngag duma menilung dig libru kini, mabuꞌ suminulat dun si Apolos. Saꞌ sug duma mektaluꞌ, si Bernabe, si Lucas, si Pablo, saꞌ si Priscila. Ndaꞌ ta mesuunay. Pia su nga piwitan dun, ndaꞌ ta mesuunay dadema, laak gempantek getaw Judea ilan, suminakup dini Isus, dayun piglegetan sabaꞌ nu kekpetuud nilan diniin. Ki ngalan nug libru kini, Su Sulat tu nga Hebreo, iin su ngalan nu tingeban bansa nu getaw Judea begudiin. Iin dademai ngalan nu pikebitan nilan.
1
Su Pitaluꞌ nu Megbebayaꞌ dig Bataꞌen
Naa kini, begudiin iinig betad nu Megbebayaꞌ, tatapen teluꞌay su nga getaw. Pigininisen ukitay su nga ginepuꞌay ta pibian di nga pimuunanen. Laak nemun, su tampusan gendaw kini, iini tinduꞌen mekpetenday dinita, sug Bataꞌen. Kig Bataꞌen kini, pibaal diniin nu Megbebayaꞌ su gekleb langit buꞌ lupaꞌ. Iin dademai tinduꞌ nu Megbebayaꞌ mekalap dig launanen. Iini ketinggas nu kelengas nu pegbayaꞌ nu Megbebayaꞌ. Su gasal nu Megbebayaꞌ, iin dademai gasal nug Bataꞌen. Sug Bataꞌeni megawid di gekleb langit buꞌ lupaꞌ mekatag di ginuungan taluꞌen. Mitubusen ugasay su nga salaꞌ, miditug langit, migingkud di dapit lintu nu Megbebayaꞌ, su Tampusan Metaas, puꞌ pipeglekaunutan nu Megbebayaꞌ.
Kig Bataꞌ nu Megbebayaꞌ, Metaas pa di nga Getaw Langit
Maꞌantu kig Bataꞌ nu Megbebayaꞌ, mibaluy metaas pa di nga sesuguꞌen nu Megbebayaꞌ getaw langit, maaꞌ nu ketaas nu gelalen. Puꞌ metaas pai gelal bigay diniin di gelal nu nga sesuguꞌen nu Megbebayaꞌ getaw langit. Puꞌ ndaꞌ ba mesulat di Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ,
“Yaꞌa sug Bataꞌu.
Nandaw mibaluy nau gamaꞌ mu.”
Naa ndaꞌiduni getaw langit tiluꞌan nu Megbebayaꞌ maꞌnia. Miktaluꞌ dadema su Megbebayaꞌ,
“Mbaalu gamaꞌen.
Mbaal dain dema Bataꞌu.”
Laak kanaꞌ dadema mekatag di getaw langit. Su kesuguꞌ pa pagid nu Megbebayaꞌ ditu penganay Bataꞌen medinig lumbang, miktaluꞌ su Megbebayaꞌ,
“Subay pektemuyen nu tibaꞌan sesuguꞌen ku.”
Laak mekatag di nga getaw langit, laungen,
“Su nga getaw langit, binaalu maaꞌ nu genus.
Binaalu dailan dema maaꞌ nug ligaꞌ gapuy.”
Laak dagid mekatag dig Bataꞌen, laungen,
“Uu Megbebayaꞌ, ndaꞌi taman nu Keglekaunutan mu.
Meglepeng tantui keguit mu tu nga sakup mu.
Mauyaꞌan mu gupia su kekesuun, mukaꞌ mpauka di melaat,
kaas su Megbebayaꞌ, su pektemuyen mu, tinduꞌa niin meglekaunutan,
mukaꞌ pitaasa pa niin di ngag duma mu.
Kaas dema leliagen ka gusay.”
10 Laung padun nu Megbebayaꞌ,
“Yaꞌa Kaunutan, kanugdiin binaal mu sug lumbang,
mukaꞌ genat di kemet mu su gekleb langit buꞌ lupaꞌ.
11 Bisan kig langit buꞌ lupaꞌ kini, malep. Laak yaꞌa, ndaꞌi gumul mu.
Ilan, medanul ilan maaꞌ nu penepeten.
12 Maaꞌ nu suub, penlepiꞌen mu ilan,
puꞌ mailisan maaꞌ nu penepeten.
Laak dagid yaꞌa, ndiꞌa mpalin pia maikaꞌ. Ndaꞌi gumul mu.”
13 Laungen pa dun,
“Gingkuda dini gupidu, dapit lintu,
puꞌ pegbesaan ku yaꞌa sampay di gendaw pelebaun ku yaꞌa
daagen mu su nga kuntra mu.”
Kanaꞌ nu getaw langiti tiluꞌanen dun. 14 Naa saꞌ maꞌantui tinaluꞌ nu Megbebayaꞌ tug Bataꞌen, taꞌ mai gelal nu nga getaw langit? Asa ginis dailan nu nga ndiꞌ maitaꞌ, launan nilan, laak mektamuy dailan dema tu Megbebayaꞌ mukaꞌ sinuguꞌen ilan megabang di getaw pegleguunenen di salaꞌ.