2
Ki Kegawen, Ndiꞌ Melebawan
Kaas, subay penemalan ta talentenay su metuud tinituluꞌ dinita, adun ndiꞌ mpalinig delendeman ta dun. Puꞌ mituudan ita dun puꞌ minuud na su pitenday nu sesuguꞌen nu Megbebayaꞌ getaw langit tu nga ginepuꞌay ta, saꞌitada su Palinta nu Megbebayaꞌ. Puꞌ begudiin adini getaw minggulaula melaat, saꞌ mimilas ditu Palinta, inukuman nu Megbebayaꞌ mbantang tu kemilasen. Kumalenged maꞌantu, ndiꞌ ita mekegliaw di ginukuman dinita nu Megbebayaꞌ, saꞌ petuyangen ta su tinituluꞌen dinita mekatag di kegawen dinita. Ki kegawen kini, ndaꞌig labaw pa dun. Miguna megukit dun su Kaunutan ta si Isus. Tinakesiꞌan dinita dayun nu nga mikedengeg dun puꞌ metuud. Midengan dadema senguꞌay nu Megbebayaꞌ, puꞌ pipenggulaulanen di nga mikedengeg dun kia nga migininisan mekesalebuꞌ, tuꞌus nu pegbayaꞌen. Adini getaw mauyaꞌan nu Megbebayaꞌ begayan, piktukiden dadema begayay tinawan nug Balakat nu Megbebayaꞌ.
Su Meglegawen
Naa subay pektalentenan ta dadema su tinituluꞌen dinita, puꞌ kanaꞌ nu nga getaw langiti mitenduꞌ nu Megbebayaꞌ meglekaunutan dig begu lumbang baalenen pa ditug binayaꞌ gebii buꞌ gendaw. Segaga su kilawani tinduꞌen meglekaunutan dig lumbang pekteluꞌen ta kini. Misuunan ta ia, puꞌ duuni miktaluꞌ di Misulat Taluꞌen,
“Uu Megbebayaꞌ, su kilawan, mekesalebuꞌig lelaat mu diniin, asa maikaꞌ laakig lagaꞌen.
Bisan maikaꞌig lagaꞌ nu getaw, tinulung mu gupia.
Pibabaꞌ mu iin di nga sesuguꞌen mu getaw langit, laak ndaꞌ maiben.
Pitaas mu iin puꞌ bigayan mu melengas dengegan mukaꞌ pipegbasa mu.
Pipegbayaꞌ mu dadema diniin sug launan binaal mu.”
Naa kumalenged misulat dia puꞌ pipegbayaꞌ nu Megbebayaꞌ tu getaw sug launan binaalen, gempantek puꞌ ndaꞌidunig binaalen ndaꞌ mpeduma. Laak pia maꞌantu, nemun ndaꞌ pai getaw minitaꞌ ta megbayaꞌ tug launanen. Iin laaki minitaꞌ ta kini si Isus, su pibabaꞌ nu Megbebayaꞌ di nga getaw langit ndaꞌ maiben, adun matay. Minitaꞌ tain pitaas na nu Megbebayaꞌ, puꞌ bigayanen tampusan melengas dengegan mukaꞌ pipegbasanen di nga getaw. Puꞌ sabaꞌ nu tulung nu Megbebayaꞌ, minatay, guminantiꞌ dig launan getaw. 10 Kagina binaal nu Megbebayaꞌ sug launan bitang adun mpenalan iin, bentanganen begay nu Megbebayaꞌ melegenan su Kaunutan ta, adun menggangeti kekesuunen. Mikegawen dayun di kelaun bataꞌ nu Megbebayaꞌ, adun mpeduma ilan dig dengeganen mukaꞌ di kegbasa diniin ditug langit.
11 Naa si Isus, pitelimaꞌen su nga getaw tu Megbebayaꞌ. Iin mukaꞌ su nga pitelimaꞌen, salabuuk dai Gamaꞌ nilan. Kaas ndiꞌ mpiid mekpaingalan dinilan nga ngudanen. 12 Puꞌ ndaꞌ ba pektaluꞌ di Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ,
“Uu Megbebayaꞌ, ukitan ku su nga ngudan ku mekatag diniꞌa.
Penalan ku yaꞌa di pikumpungan nilan.”
13 Miktaluꞌ dadema, “Suminaligu ditu Megbebayaꞌ.” Duun pa pagidi misulat, kaliꞌ pektaluꞌ, “Keni dau, ilan nu nga gembataꞌ bigay dinaan nu Megbebayaꞌ.”
14 Kagina iini gasal nu nga piningalanen dun ngag bataꞌ kilawan, kuminilawan dadema si Isus, adun matay. Minatay dayun, adun daagenen su Palin, su puun gupia nu kepatay. 15 Maꞌantu, pibeluyen su nga getaw. Puꞌ ita nu nga getaw, genat tu kaikaꞌay ta sampay matengi gumul ta, maꞌniin ita gulipen nu gendekan ta, puꞌ mendek ita gupia matay. 16 Mendadi, mekatag di kepatayen, gempantek kanaꞌ nu nga sesuguꞌen nu Megbebayaꞌ getaw langiti pegebanganen. Ndaꞌ ba mesulat kanugdiin, “Pegebanganen su nga sapuꞌ ni Abraham.” 17 Saꞌ maꞌantu, si Isus, subay miksibaluy getaw maꞌniin nu nga ngudanen dig launan betaden, adun mbaal Tampusan Metaas Belian, melilelaaten mukaꞌ meseligan mektamuy tu Megbebayaꞌ, adun mpedasun su nga getaw tu nga salaꞌ ta. 18 Puꞌ kagina pingindanan si Isus maaꞌ da nu kengindan dinita nga getaw mukaꞌ milegenan dadema maaꞌ da dinita, metau megabang dinita, saꞌ pengindanan ita.