2
Sug Belaꞌi tu Cana
Naa genat itu di ketelu endawen, duunig belaꞌi tug lunsud Cana sakup Galilea. Suminaup tug belaꞌi su ginaꞌ ni Isus, pisebutan dadema si Isus kampuꞌ nu nga sakupen. Mendadi benaꞌ migelaꞌ nai penginumen, laung nu ginaꞌ ni Isus diniin, “Ki penginumen nilan, migelaꞌ na daw.”
“Baa,” simbag ni Isus, “ndiꞌ mau pegbiaꞌay. Ndaꞌ pa dateng su gendawu.”
Kaliꞌ dayun pektaluꞌ su ginaꞌ ni Isus di nga megilak, “Adin su teluꞌenen diniu, petuud niu.”
Naa su nga getaw Judea, duuni ngag betad nilan mekatag di kengugas adun mawaꞌ su kelemuꞌay nilan. Kaas duuni genem buuk gunsuꞌ dia bitangan tubig pengugas, kada salabuuk gunsuꞌ, melepisanen saani paat buuk taru sabaꞌ kebagelen. Mendadi kini si Isus, miktaluꞌ di nga megilak, “Pepenuꞌ niu tubig ki nga gunsuꞌ kini.” Bitangan nilan dayun tubig, pilepeng nilan tug babaꞌen. Laung dayun ni Isus, “Naa, saguk amu dun, uit niu dia meguit dig belaꞌi.” Iwitan nilan dun dayun iin. Ininaman dayun nu meguit dig belaꞌi ki tubig kini binaluy na penginumen. Sinabinen dayun su menginsawa, puꞌ ndaꞌen suunay ki pigenatan nu penginumen kini (asa misuunan nu nga megilak kia, su miksaguk dun). 10 Laung nu meguit tug belaꞌi dia menginsawa, “Saꞌ su kelaun duma getaw, unaanen peksuday su mekepia penginumen. Benaꞌ melaun nai miꞌinum nu nga suminaup, peksudenen dayun pelum su sinukalay. Dagid yaꞌa, masiꞌ sinawad mu ki mekepia penginumen kini, iin mu pa peksuday!”
11 Kiniig bekna mekesalebuꞌ tuꞌus pinggulaula ni Isus. Pinggulaulanen dia Cana sakup Galilea. Maꞌnia, pinitaꞌen di nga getaw ki kelengas nu pegbayaꞌen, kaas mikpetuud dayun diniin su nga sakupen.
12 Naa mendadi, tumigbeng dayun si Isus tu Capernaum, ilan nu ginaꞌen, su nga pateden mukaꞌ nga sakupen. Migbebenwa ilan dayun dia nga santaꞌ gebii.
Pingutidan ni Isus su Mendagang Guliden tu Pengedapan tu Megbebayaꞌ
(Mateo 21:12-13; Marcos 11:15-17; Lucas 19:45-46)
13 Naa saꞌ sungu mektelipuun sug Lumpuk nu nga getaw Judea gindan ditug Liniusan, miditu si Isus syudad Jerusalem. 14 Benaꞌ midepet tug Balay Pengedapan tu Megbebayaꞌ, mitaanganen ki nga mendagang guliden, su nga meksesaluy baka, karniru mukaꞌ malepati. Minitaꞌen dadema ki nga membeles selapiꞌ, dia ilan pegingkud lemisaan nilan. 15 Mendadi kini si Isus, minimud tali, binaalen dayun badas, pingutidanen ilan dayun dia Pengedapan, pimugawen dadema dia ki ngag baka mukaꞌ karniru. Binunagen pa pagid su selapiꞌ nu nga memeles selapiꞌ, mukaꞌ pimbelikwangen su ngag lemisaan nilan. 16 Miktaluꞌ si Isus tu nga mendagang malepati, “Awaꞌ niu dini! Ndiꞌ niu baalay tebuꞌan kig Balay kini Pengedapan tu Gamaꞌu!” 17 Milabuꞌ dayun dig delendeman nu nga sakupen su sinulat dengantu ditu Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ, laung, “Mibagai gangitu, uu Megbebayaꞌ, miksekat di kepetailu tu Pengedapan diniꞌa.”
18 Mendadi duuni nga kaunutan nu getaw Judea suminaak dini Isus, “Duun bai mekesalebuꞌ paitaꞌ mu dinami, tuꞌus di pegbayaꞌ mu menggulaula dun kia?”
19 Kaliꞌ sembag si Isus, “Naa kig Balay kini Pengedapan tu Megbebayaꞌ, gebaꞌ niu. Dayun gikteb telu endaw, baalen ku puliꞌ.”
20 “Apelii lai!” laung nilan. “Paat puluꞌ buꞌ enem taun pegbaalayi Pengedapan kini. Dayun baalen mu puliꞌ gikteb telu endaw?”
21 Laak dagid kig balay kia tinaluꞌ ni Isus, piuluganen dunig lawasen. 22 Mendadi benaꞌ pitubuꞌ puliꞌ si Isus, milabuꞌ dayun dig delendeman nu nga sakupen su tinaluꞌen kia. Mituudan ilan dayun ditu sinulat dengantu ditu Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ mekatag diniin, sampay tu tinaluꞌ kia ni Isus.
Misuunan ni Isus sug Delendemen nu Tibaꞌan Getaw
23 Naa selian ni Isus dia Jerusalem mitaang dig Lumpuk nug Liniusan, melaun getaw mikpetuud diniin saꞌ minitaꞌ nilan su nga mekesalebuꞌ tuꞌus pinggulaulanen. 24 Laak ndaꞌ pesalig dinilan si Isus, puꞌ sinuunanenig betad nilan, tibaꞌan nilan. 25 Ndiꞌ kambat pesuunan dun, puꞌ migelaꞌen mesuunay sug dialem delendeman nu getaw.